Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 16.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ № 325 И УДЪЛЖЕНА С РЕШЕНИЕ № 378 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 60 ОТ 2020 Г.)

В сила от 01.10.2020 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 16 Октомври 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 5 след думите "Хотелиерство и ресторантьорство" се добавя "и икономическа дейност с код 49.39 "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде".

2. Създава се нова ал. 4:

"(4) Размерът на средствата за запазване на заетостта на всеки работник и служител по ал. 1 се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на ал. 3, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат."

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите "от 1 юли до 30 септември" се заменят с "от 1 октомври до 31 декември".

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 2. Навсякъде в чл. 3 думата "юни" се заменя със "септември".

§ 3. В чл. 5, ал. 2, т. 2 думите "чл. 1, ал. 4" се заменят с "чл. 1, ал. 5".

§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите "чл. 1, ал. 4, т. 1 и 2" се заменят с "чл. 1, ал. 5, т. 1 и 2".

§ 5. В чл. 10 се създава ал. 3:

"(3) Невъзстановените средства по ал. 1 се установяват и събират по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване."

§ 6. Навсякъде в постановлението думите "за май" се заменят със "за август".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 7. Невъзстановените средства по чл. 9, ал. 1 и 2 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 37 и 50 от 2020 г.) се установяват и събират по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 8. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква "б" от Договора за функционирането на Европейския съюз.

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2020 г.

§ 10. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 юли до 30 септември 2020 г., подадени преди 15 октомври 2020 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.