Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 23.X

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ (ДВ, БР. 16 ОТ 2017 Г.)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ (ДВ, БР. 16 ОТ 2017 Г.)

Издаден от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Обн. ДВ. бр.91 от 23 Октомври 2020г.

§ 1. В чл. 3 се добавя изречение второ: "Комисията осъществява постоянно наблюдение на развитието на пазара на предоставяне на услуги съгласно изискванията на чл. 27 от Регламент (ЕС) № 537/2014."

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точки 1 и 2 се изменят така:

"1. извършване на инспекции за гарантиране качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори;

2. извършване на разследвания по жалби и сигнали, както и по своя преценка, за нарушения на Регламент (ЕС) № 537/2014 и на ЗНФО;"

б) в т. 5 думите "т. 1 - 5" се заменят с "т. 1 - 3 и 5".

2. Създават се ал. 3 и 4:

"(3) Комисията организира и поддържа Регистър на регистрираните одитори. Условията и редът за съставяне и поддържане на регистъра се определят с наредба, приета от комисията.

(4) Комисията организира създаването и поддържа Регистър на одитните комитети в предприятията от обществен интерес за целите на публичния надзор съгласно чл. 12, ал. 3 ЗНФО. Условията и редът за съставяне и поддържане на регистъра се определят с наредба, приета от комисията."

§ 3. Член 7 се изменя така:

"Чл. 7. Комисията:

1. приема правилник за дейността си, който се обнародва в "Държавен вестник";

2. приема правила за извършване на инспекции за гарантиране качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори;

3. приема правилата по чл. 31, ал. 1, т. 12 и по чл. 63;

4. приема правила и методически указания за условията и реда за упражняваните от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и по чл. 85, ал. 3;

5. приема други правила и насоки по прилагането на публичния надзор;

6. приема наредби, когато това е предвидено в ЗНФО, и издава инструкции и указания по прилагане на публичния надзор съгласно чл. 12, ал. 2 и 3;

7. приема правила за извършване на разследвания за нарушения на Регламент (ЕС) № 537/2014 и на ЗНФО, като правилата включват най-малко следното:

а) процедури за приемането на жалби и сигнали за нарушения и за предприемане на действия по тях;

б) защита на личните данни на лицата, които предоставят информация за предполагаеми или действителни нарушения, както и на лицата, за които се предполага, че извършват или е възможно да са извършили нарушение;

в) процедури, гарантиращи правото на защита на предполагаемия нарушител, правото му да бъде изслушан преди приемането на решение, което се отнася до него, и правото на ефективни правни средства за защита пред съд срещу всяко решение или мярка, отнасящи се до него;

8. разработва, разпространява и актуализира методически насоки в областта на дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес в съответствие с изискванията на ЗНФО, приложимите актове на Европейския съюз и добрите практики; комисията може да дава препоръки за подобряване дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес."

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думите "т. 1 - 5" се заменят с "т. 1 - 3 и 5".

2. В ал. 2 думите "т. 1 - 5" се заменят с "т. 1 - 3 и 5".

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 думите "т. 1 - 5" се заменят с "т. 1 - 3 и 5";

б) в т. 4 думите "т. 1 - 5" се заменят с "т. 1 - 3 и 5";

в) създава се т. 5:

"5. отнеме окончателно функцията по чл. 85, ал. 3."

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Мярката по ал. 1, т. 4 се прилага с решение на комисията, след като преди това са били приложени мерките по ал. 1, т. 1 - 3 и нарушенията не са били отстранени или преустановени в определения по ал. 1, т. 1 срок. В този случай комисията осъществява отнетите функции за срок до три месеца с възможност за еднократно удължаване с още три месеца."

3. Създава се ал. 3:

"(3) Мярката по ал. 1, т. 5 се прилага с решение на комисията, след като преди това е била приложена мярката по ал. 1, т. 4 и нарушенията не са били отстранени или преустановени през периода, в който функцията е била временно отнета."

§ 6. В чл. 11, ал. 2 т. 2 се заличава.

§ 7. В чл. 12 се добавя изречение второ: "До издаване на наказателно постановление, но не по-късно от 30 дни от предявяване на акта за установяване на административно нарушение, между административнонаказващия орган и нарушителя може да бъде постигнато споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство за нарушения по чл. 110, ал. 1 и 2 ЗНФО, освен в случаите на повторност или когато деянието съставлява престъпление."

§ 8. Член 13 се заличава.

§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В основания текст, в изречение първо думата "професионална" се заменя с "календарна".

2. В основания текст, в изречение второ съюзът "и" се заменя със "задължително".

§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "по конкретни задачи" се заличават.

2. В ал. 2 думата "задачите" се заменя с "неговия статут".

§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Членът на комисията, който не може да присъства на заседанието, предварително уведомява за това председателя."

2. В ал. 3 думите "с отсъстващия член" се заличават.

3. Алинеи 4 и 5 се заличават.

§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения:

1. Алинея 5 се изменя така:

"(5) Решенията за временно лишаване от правото за извършване на финансов одит и за отнемане на функция или на функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и чл. 85, ал. 3 ЗНФО се приемат с мнозинство от 4 гласа."

2. Създава се ал. 6:

"(6) Решенията по ал. 5 се оповестяват на интернет страницата на комисията, както следва:

1. до влизането им в сила се оповестява информация на анонимна основа;

2. след влизането им в сила се оповестяват пълното решение, както и начинът и мотивите за гласуване на всеки гласувал."

§ 13. В чл. 21 ал. 1 и 2 се изменят така:

"(1) На всяко заседание на комисията се води протокол от определен служител от администрацията. Протоколът съдържа информация за участниците в заседанието, обсъжданите въпроси и взетите решения. В случаите, когато в заседание председателят или някой от членовете са участвали дистанционно чрез видеоконференция, това се записва изрично в протокола. Протоколът се подписва от председателя/председателстващия, от участвалите на заседанието членове и от водещия протокола.

(2) За всяко заседание се води пълен аудио- и видеозапис. Аудио- и видеозаписите се съхраняват 5 години от съответната дата на провеждане, след което се унищожават."

§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 6:

"(6) Комисията извършва разследвания по жалби и сигнали, както и по своя преценка, за нарушения на Регламент (ЕС) № 537/2014 и на ЗНФО."

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 15. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 се създава буква "в":

"в) достъп до политиките, правилата и процедурите, регламентиращи системата за вътрешен контрол на качеството на регистрирания одитор, както и до пълната документация от одиторските досиета на включените за проверка ангажименти;".

2. В ал. 3 изречение второ се изменя така: "В тези случаи експертите не вземат участие във вземането на решения от инспекционните/разследващите екипи и от комисията."

3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:

"(4) Експертите, участващи в извършването на инспекции, трябва да имат подходящо професионално образование, съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане, да са преминали обучение за контрол на качеството и да нямат конфликт на интереси с инспектираните регистрирани одитори.

(5) Експертите, участващи в извършването на разследвания, трябва да имат подходящо професионално образование, съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане и да нямат конфликт на интереси с разследваните регистрирани одитори.

(6) Информацията, която експертите създават и получават при или по повод участието си в извършването на инспекции или разследвания, е професионална тайна. Експертите са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след приключване на съответните инспекции или разследвания, във връзка с които са наети."

4. Досегашната ал. 4 става ал. 7.

§ 16. В чл. 26 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Пълни инспекции се извършват най-малко веднъж на три години въз основа на оценка на риска. Тематични инспекции се извършват по решение на комисията."

2. В ал. 2 изречение второ се заличава.

§ 17. В чл. 29, ал. 3 и 4 думите "Европейски орган за ценни книжа и пазари" се заменят с "КЕОНО".

§ 18. В чл. 33, ал. 4, т. 3 думите "(обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; посл. изм., бр. 27 от 2013 г.)" се заличават.

§ 19. Член 34 се заличава.

§ 20. В чл. 40а, в основния текст думата "председателя" се заменя с "главния секретар".

§ 21. В преходните и заключителните разпоредби § 1 се изменя така:

"§ 1. Правилникът е приет на основание чл. 71, ал. 3, т. 1 от Закона за независимия финансов одит с Решение № 16 от 31.01.2017 г. на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и е изменен с Решение № 146 на КПНРО от 24.10.2017 г., с Решение № 14 на КПНРО от заседание, проведено на 6.02.2018 г., с Решение № 3 на КПНРО от заседание, проведено на 8.01.2019 г., с Решение № 26 на КПНРО от заседание, проведено на 26.02.2019 г., и с Решение № 158 на КПНРО от заседание, проведено на 6.10.2020 г."