Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 30.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.93 от 30 Октомври 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и 94 от 2017 г., бр. 24 и 72 от 2018 г. и бр. 1, 2 и 93 от 2019 г.), се правят следните допълнения:

1. Създава се ред 70а:

"

70а.

5

Експертно ниво 1А

Главен юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс в дирекция "Съдебна защита" на Министерството на финансите

магистър

ІI младши

6 години

служебно


"

2. Създава се ред 182а:

"

182а.

6

Експертно ниво 2

Старши юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс в дирекция "Съдебна защита" на Министерството на финансите

магистър

ІV младши

3 години

служебно

"

3. Създава се ред 277д:

"

277д.

9

Експертно ниво 5

Юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс в дирекция "Съдебна защита" на Министерството на финансите

магистър

V младши

не се изисква

служебно

"

§ 2. В чл. 7 на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г., бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016 г., бр. 9 и 44 от 2017 г., бр. 1, 2, 31 и 93 от 2019 г. и бр. 9 от 2020 г.), се създава ал. 24:

"(24) Длъжността "юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс" е свързана с процесуалното представителство на държавата от министъра на финансите по съдебни и арбитражни дела пред правораздавателните органи в страната и пред чужди юрисдикции, включително в международните арбитражни производства. Длъжността се степенува в три групи, подредени в низходящ ред - съответно главен юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, старши юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс и юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, като се вземат предвид обхватът и обемът на изпълняваната от тях дейност. Длъжността се ползва в дирекция "Съдебна защита" в Министерството на финансите."

§ 3. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г. и бр. 9, 18, 66 и 78 от 2020 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7:

а) създава се нова ал. 8:

"(8) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време в дирекция "Съдебна защита" в Министерството на финансите и на директора на дирекцията може да надвишават с до 30 на сто максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.";

б) досегашната ал. 8 става ал. 9.

2. (В сила от 01.08.2020 г.) В § 3а от преходните и заключителните разпоредби:

а) създава се нова ал. 2:

"(2) В срок до 31 октомври 2020 г. ръководителите на административните структури определят еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 30 на сто от досегашния размер, за служителите в следните администрации и административни структури:

1. Министерството на външните работи - за служителите от дипломатическата служба, дългосрочно командировани в задгранични представителства на Република България;

2. Националния институт за недвижимо културно наследство.";

б) досегашната ал. 2 става ал. 3.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на финансите:

1. Утвърждава ново длъжностно разписание на Министерството на финансите.

2. Преназначава служителите, заемащи длъжности "главен юрисконсулт", "старши юрисконсулт" и "юрисконсулт" в дирекция "Съдебна защита" в Министерството на финансите, на длъжности съответно "главен юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс", "старши юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс" и "юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс".

3. Определя нов размер на основните заплати на служителите в дирекция "Съдебна защита" в Министерството на финансите и на директора на дирекцията в съответствие с чл. 7, ал. 8 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г. и бр. 9, 18, 66 и 78 от 2020 г.).

§ 5. Параграф 3, т. 2 влиза в сила от 1 август 2020 г.