Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 30.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.

В сила от 30.10.2020 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 30 Октомври 2020г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г., както следва:

1. намалява утвърдените разходи по "Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация", бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси", с 53 427 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по "Политика в областта на публичната дипломация", бюджетна програма "Публични дейности", с 53 427 лв.

Чл. 2. По бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. по "Политика в областта на публичната дипломация", бюджетна програма "Публични дейности", да се създаде администриран разходен параграф "Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ" в размер 53 427 лв.

Чл. 3. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".