Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 29 от 9.IV

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 6 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 6 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Наредбата за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 70 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "при спазване принципите на публичност и равнопоставеност".

2. В чл. 4:

а) в ал. 2 думите "икономически обоснована печалба в съответствие с инвестиционната политика на задължения оператор" се заменят с "разумна печалба в съответствие с чл. 66, ал. 2, т. 6 от Закона за пощенските услуги, която не надвишава средната норма на печалба на пощенските оператори, лицензирани за извършване на услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга";

б) в ал. 3 думите "икономически обоснована печалба в съответствие с инвестиционната политика на задължения оператор" се заменят с "разумна печалба в съответствие с чл. 66, ал. 2, т. 6 от Закона за пощенските услуги, която не надвишава средната норма на печалба на пощенските оператори, лицензирани за извършване на услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга".

3. В чл. 5:

а) в ал. 1 думите "цените на универсалната пощенска услуга по видове услуги" се заменят с "цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга";

б) създава се ал. 3:

"(3) Цените на услугите по ал. 1, т. 1 могат да се образуват и в зависимост от формáта съгласно чл. 17.5 на Всемирната пощенска конвенция."

4. В чл. 6, т. 1 след думата "теглото" се поставя запетая и се добавя "формáта".

5. В чл. 9:

а) в ал. 2:

аа) в т. 3 се създава изречение второ: "Данните следва да показват връзката между единичните разходи по услуги от системата и формираните цени по теглови стъпки;"

бб) в т. 6 думите "икономически обоснована печалба в съответствие с приетата инвестиционна политика на дружеството" се заменят с "разумната печалба по видове услуги от универсалната пощенска услуга в съответствие с чл. 66, ал. 2, т. 6 от ЗПУ заедно със съответните изчисления";

вв) в т. 7 след думата "цени" се поставя запетая и се добавя "включващ оценка на ефекта на очакваните приходи върху финансовия резултат";

б) създава се ал. 4:

"(4) В случай че пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга не внесе в определения срок преработени цени по ал. 3 или преработените цени не отговарят на изискванията на тази наредба и на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13 от Закона за пощенските услуги, Комисията за регулиране на съобщенията отказва тяхното съгласуване.";

в) създава се ал. 5:

"(5) При изготвяне на предложението по ал. 1 задълженият оператор се съобразява с предоставената информация от Комисията за регулиране на съобщенията за средната норма на печалба на пощенските оператори, лицензирани за извършване на услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга."

6. В чл. 14 ал. 4 се отменя.

7. Допълнителната разпоредба се отменя.

§ 2. В Методиката за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 70 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, в основния текст думите "и се предоставя" и запетаята пред тях се заличават.

2. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:

"(2) Задълженият оператор при формирането на цената на универсалната пощенска услуга задължително включва в потребителската ценова кошница услугите по чл. 34, ал. 1 от Закона за пощенските услуги, отнесени по формáти, според структурата на цените, както следва:

1. вътрешни пощенски услуги "без предимство", включващи:

а) кореспондентски пратки до 50 г - формáт Р;

б) пощенски карти - формáт Р;

в) кореспондентски пратки до 500 г - формáт G;

г) писмовни пратки до 5000 г (кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения) - формáт Е;

д) пощенски колети до 20 кг;

е) допълнителна услуга "препоръка";

ж) допълнителна услуга "обявена стойност";

2. международни пощенски услуги "без предимство", включващи:

а) кореспондентски пратки до 50 г - формáт Р;

б) кореспондентски пратки до 500 г - формáт G;

в) писмовни пратки до 5000 г (кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения) - формбт Е;

г) пощенски колети до 20 кг;

д) допълнителна услуга "препоръка";

е) допълнителна услуга "обявена стойност"."

3. Раздел II се отменя.

4. В чл. 7:

а) в ал. 1 след думите "чл. 34" се поставя запетая и се добавя "ал. 1";

б) в ал. 2 след думите "пощенска услуга" се добавя "за страната", а думите "и международни изходящи" и "съгласно чл. 34, ал. 1, т. 1 от Закона за пощенските услуги" се заличават;

в) в ал. 3 изречение второ се заличава;

г) в ал. 4 след думите "чл. 34" се поставя запетая и се добавя "ал. 1" и след думите "новите цени на услугите" се поставя запетая и се добавя "като използва потребителската кошница съгласно чл. 4".

5. В чл. 8, ал. 2 след думите "чл. 34" се поставя запетая и се добавя "ал. 1".

6. В § 1 от допълнителната разпоредба:

а) точка 1 се отменя;

б) в т. 2 изречение второ се изменя така: "Единична цена" се прилага за елементите: вътрешни кореспондентски пратки до 50 г, вътрешни пощенски карти до 50 г и за услугата "препоръка" за страната и за чужбина.";

в) в т. 3 изречение второ се изменя така: "Среднопретеглена цена" се прилага за елементите: вътрешни кореспондентски пратки до 500 г, вътрешни писмовни пратки до 5000 г, вътрешни колетни пратки до 20 кг и услугата "обявена стойност" за страната.";

г) създава се т. 5:

"5. "Начална цена" е цената, която задълженият оператор образува на базата на извършените разходи за процесите по приемане и пренасяне на пратките на територията на страната. "Начална цена" се прилага за елементите: международни кореспондентски пратки до 50 г, международни кореспондентски пратки до 500 г, международни писмовни пратки до 5000 г, международни колетни пратки до 20 кг и услугите "препоръка" и "обявена стойност" за чужбина."

7. Приложението към чл. 4, ал. 1 "Потребителска кошница за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга" се изменя така:

"Приложение към чл. 4


Дата на последно изменение на цените:

Дата на определяне на изменение на цените:

Акумулиран индекс на потребителските цени (CPI), %:

Общ коригиран приход (лв.):

Общ очакван приход (лв.):

 

Потребителска кошница за определяне на достъпност на цената на УПУ

Елементи на потребителската
ценова кошница

Среден месечен обем

Действаща цена

Приход при действащи цени

Коригиран приход

Нова цена

Очакван приход при нови цени

Изменение на цената

бр.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

%

Q

P0

R0 = Q*P0

W= R0* CPI/100

P1

R1 = Q*P1

(P1-P0)* 100/P0

1. Вътрешни пощенски услуги "без предимство", включващи:

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Вътрешни пощенски пратки по чл. 34, ал. 1 от Закона за пощенските услуги и съгласно структурата на цените по ВПС:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Кореспондентски пратки до 50 г (формат Р)

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Пощенски карти (формат Р)

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Кореспондентски пратки до 500 г (формат G)

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Писмовни пратки до 5000 г - кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения (формат Е)

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Пощенски колети до 20 кг

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Допълнителна услуга "препоръка"

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Допълнителна услуга "обявена стойност"

 

 

 

 

 

 

 

2. Международни изходящи пощенски услуги "без предимство", включващи:

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Изходящи пощенски пратки по чл. 34, ал. 1 от Закона за пощенските услуги и съгласно структурата на цените по ВПС:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Кореспондентски пратки до 50 г (формат Р)

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Кореспондентски пратки до 500 г (формат G)

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Писмовни пратки до 5000 г - кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения (формат Е)

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Пощенски колети до 20 кг

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Допълнителна услуга "препоръка"

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Допълнителна услуга "обявена стойност"

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

 

 

 

 

 

 

 

*Забележка. За международни изходящи пратки се използва начална цена по смисъла на т. 5 от допълнителните разпоредби на методиката."