Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 29 от 9.IV

НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

 

НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Приета с ПМС № 133 от 06.04.2021 г.

Обн. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат критериите за определяне на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги (Картата), както и редът за нейното разработване и актуализиране.

(2) С наредбата се определят и:

1. критериите, редът и условията за разработване от общините на анализа на потребностите и предложенията по чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги;

2. редът за осъществяване на координация, сътрудничество и съгласуване на национално, областно и общинско ниво при разработването на Картата;

3. съдържанието и редът за разработване, координация и съгласуване на общинските годишни планове за социалните услуги по чл. 38 от Закона за социалните услуги.

Чл. 2. Критериите по чл. 1, ал. 1 и ал. 2, т. 1 са задължителни и приложими за всички общини в Република България.

Чл. 3. (1) Показателите по критериите по чл. 1, ал. 1 и ал. 2, т. 1 се отчитат и проверяват само въз основа на официални източници на информация.

(2) Официални източници на информация по ал. 1 са:

1. Националният статистически институт;

2. органи, които по силата на закон имат право да събират и администрират съответните данни;

3. проведени от общините специално за целите на планирането на социалните услуги изчерпателни или представителни изследвания и проучвания.

(3) Органите по ал. 2, т. 1 и 2 са длъжни в 14-дневен срок от датата на поискването да предоставят на общините и на Агенцията за социално подпомагане безплатно съответната информация за целите на анализа на потребностите от социални услуги и планирането на социалните услуги.

Чл. 4. Всички видове социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги се финансират изцяло или частично от държавния бюджет като делегирани от държавата дейности и се включват в Картата.

Чл. 5. В Картата се планират социални услуги за всички групи потребители по чл. 14, ал. 2 от Закона за социалните услуги.

Чл. 6. Общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2 от Закона за социалните услуги се планират на общинско ниво.

Чл. 7. На общинско ниво се планират специализираните социални услуги:

1. информиране и консултиране;

2. застъпничество и посредничество;

3. терапия и рехабилитация;

4. обучение за придобиване на умения;

5. подкрепа за придобиване на трудови умения;

6. дневна грижа;

7. осигуряване на подслон за бездомни лица;

8. асистентска подкрепа.

Чл. 8. На областно ниво за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област се планират специализираните социални услуги:

1. резидентна грижа за деца без увреждания;

2. резидентна грижа за деца с трайни увреждания;

3. резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания (с психични разстройства, с интелектуални затруднения, с физически увреждания, с деменция и със сетивни увреждания);

4. резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания.

Чл. 9. (1) На областно ниво за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна се планират:

1. интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи;

2. специализираните социални услуги за осигуряване на подслон на лица в кризисна ситуация, на лица, пострадали от домашно насилие, и на лица - жертви на трафик.

(2) Социални услуги на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна се планират в Картата за всяка една от 28-те области в Република България.

Чл. 10. (1) Специализираните социални услуги информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация и обучение за придобиване на умения се планират и на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна, когато се предоставят на:

1. лица в кризисна ситуация;

2. лица, пострадали от домашно насилие;

3. лица - жертви на трафик.

(2) Максималният брой на потребителите на услугите по ал. 1 е равен на максималния брой на потребителите на услугите по чл. 9, ал. 1, т. 2.

Глава втора.
КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ИНТЕГРИРАНИТЕ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И НА МАКСИМАЛНИЯ ИМ БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНАТА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Чл. 11. Критериите за определянето в Картата на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 1 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;

2. общ брой на пълнолетните лица в общината;

3. общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината;

4. общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в общината.

Чл. 12. Критериите за определянето в Картата на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 2 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;

2. общ брой на пълнолетните лица в общината;

3. общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината;

4. общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в общината.

Чл. 13. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга информиране и консултиране по чл. 15, т. 1 от Закона за социалните услуги (когато услугата е специализирана) са:

1. общ брой на населението в общината;

2. общ брой на пълнолетните лица в общината;

3. общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината;

4. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в общината;

5. общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст в общината;

6. общ брой на децата от 0 до 7 години в общината.

Чл. 14. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга застъпничество и посредничество по чл. 15, т. 2 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;

2. общ брой на пълнолетните лица в общината;

3. общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината;

4. общ брой на лицата с трайни увреждания в общината;

5. общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в общината.

Чл. 15. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга терапия и рехабилитация по чл. 15, т. 4 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;

2. общ брой на пълнолетните лица в общината;

3. общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината;

4. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в общината;

5. общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст в общината.

Чл. 16. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга обучение за придобиване на умения по чл. 15, т. 5 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;

2. общ брой на пълнолетните лица в общината;

3. общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината;

4. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в общината;

5. общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст в общината.

Чл. 17. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга подкрепа за придобиване на трудови умения по чл. 15, т. 6 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;

2. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст в общината.

Чл. 18. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга дневна грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;

2. общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината;

3. общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст в общината;

4. за заместваща грижа чрез дневна грижа - брой на децата с трайни увреждания, живеещи в домашна среда, в общината.

Чл. 19. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;

2. общ брой на пълнолетните лица в общината;

3. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в общината;

4. за заместваща грижа чрез дневна грижа - брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в общината.

Чл. 20. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга резидентна грижа за деца без увреждания по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;

2. общ брой на децата до 18-годишна възраст в областта;

3. общ брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст в областта.

Чл. 21. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга резидентна грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;

2. общ брой на децата до 18-годишна възраст в областта;

3. общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст в областта.

Чл. 22. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;

2. общ брой на пълнолетните лица в областта;

3. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в областта;

4. общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства в областта;

5. за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на пълнолетните лица с психични разстройства в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в областта.

Чл. 23. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;

2. общ брой на пълнолетните лица в областта;

3. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в областта;

4. общ брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в областта;

5. за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в областта.

Чл. 24. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;

2. общ брой на пълнолетните лица в областта;

3. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в областта;

4. общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания в областта;

5. за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на пълнолетните лица с физически увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в областта.

Чл. 25. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;

2. общ брой на пълнолетните лица в областта;

3. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в областта;

4. общ брой на пълнолетните лица с деменция в областта;

5. за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в областта.

Чл. 26. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;

2. общ брой на пълнолетните лица в областта;

3. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в областта;

4. общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в областта;

5. за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в областта.

Чл. 27. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в областта;

2. общ брой на пълнолетните лица в областта;

3. общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в областта;

4. за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в областта.

Чл. 28. Критериите за определянето в Картата на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са:

1. общ брой на населението за цялата страна и по области;

2. общ брой на децата до 18-годишна възраст за цялата страна и по области;

3. общ брой на децата с трайни увреждания общо за цялата страна и по области;

4. за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на живеещите в домашна среда деца с трайни увреждания.

Чл. 29. Критериите за определянето в Картата на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са:

1. общ брой на населението за цялата страна и по области;

2. общ брой на пълнолетните лица за цялата страна и по области;

3. общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с определена чужда помощ общо за цялата страна и по области;

4. за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.

Чл. 30. Критериите за определянето в Картата на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи са:

1. общ брой на населението за цялата страна и по области;

2. общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст за цялата страна и по области;

3. общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване общо за цялата страна и по области;

4. за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на живеещите в домашна среда лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.

Чл. 31. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга осигуряване на подслон за бездомни лица по чл. 15, т. 9 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;

2. общ брой на пълнолетните лица в общината.

Чл. 32. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация по чл. 15, т. 9 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението за цялата страна и по области;

2. общ брой на пълнолетните лица за цялата страна и по области;

3. общ брой на децата до 18-годишна възраст за цялата страна и по области.

Чл. 33. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие, и деца - жертви на трафик по чл. 15, т. 9 от Закона за социалните услуги, са:

1. общ брой на населението за цялата страна и по области;

2. общ брой на децата до 18-годишна възраст за цялата страна и по области.

Чл. 34. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие, и лица - жертви на трафик по чл. 15, т. 9 от Закона за социалните услуги, са:

1. общ брой на населението за цялата страна и по области;

2. общ брой на пълнолетните лица за цялата страна и по области.

Чл. 35. Критериите за определянето в Картата на социалната услуга асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги са:

1. общ брой на населението в общината;

2. общ брой на лицата (деца и пълнолетни лица) с трайни увреждания с определена чужда помощ в общината;

3. общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност в общината;

4. за заместваща грижа в домашна среда - брой на живеещите в домашна среда в общината:

а) деца с трайни увреждания;

б) пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ;

в) лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.

Чл. 36. Максималният брой на потребителите на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, се определя в Картата по формула и критерии съгласно приложението.

Глава трета.
НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Раздел I.
Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво

Чл. 37. (1) Кметът на общината организира разработването на анализ на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

(2) Съветът по въпросите на социалните услуги подпомага разработването на анализа по ал. 1 по ред, определен от кмета на общината.

Чл. 38. (1) Анализът на потребностите по чл. 37, ал. 1 се разработва въз основа на критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в глава втора.

(2) Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане утвърждава препоръчителна структура на анализа на потребностите по чл. 37, ал. 1.

Чл. 39. (1) Анализът на потребностите по чл. 37, ал. 1 задължително включва:

1. показателите в общината по критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в глава втора;

2. съществуващите към момента на изготвянето на анализа социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината и брой на техните потребители (общ и по видове услуги и групи потребители);

3. брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители);

4. информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги);

5. данни/информация за демографското развитие в общината за последните 5 години;

6. информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура (видове и материална база);

7. информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

(2) Показателите по ал. 1, т. 1 се отчитат по настоящ адрес на лицата.

Чл. 40. (1) След изготвянето на анализите на потребностите по чл. 37, ал. 1 от всички общини в съответната област областният управител организира обсъждане и съгласуване между кметовете на общини в областта с цел планиране от всяка община на потребностите ѝ от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво.

(2) В обсъждането могат да бъдат поканени представители на териториални структури на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на здравеопазването.

(3) За резултатите от съгласуването областният управител предоставя обобщена информация на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 41. (1) Въз основа на анализа на потребностите по чл. 37, ал. 1, критериите по чл. 36 и обсъждането по чл. 40, кметът на общината изготвя предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

(2) Предложението задължително включва всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, за предоставянето на които е установена потребност въз основа на анализа на критериите по глава втора.

(3) Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане утвърждава препоръчителна структура на предложението по ал. 1.

Чл. 42. (1) Кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите по чл. 37, ал. 1 и обсъждане на предложението по чл. 41, ал. 1.

(2) Обсъждането не може да бъде по-кратко от 30 дни.

(3) Обсъждането включва:

1. публикуване на анализа на потребностите по чл. 37, ал. 1 и на предложението по чл. 41, ал. 1 на интернет страницата на общината;

2. провеждане на публични дискусии;

3. провеждане на публични дискусии в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги.

(4) За резултатите от обсъждането кметът на общината представя на общинския съвет обобщена информация.

Чл. 43. (1) Въз основа на изразените мнения, становища и предложения в обсъждането по чл. 42 кметът на общината може да внесе промени в предложението по чл. 41, ал. 1.

(2) След приключването на обсъждането предложението по чл. 41, ал. 1 на кмета на общината се одобрява от общинския съвет и заедно с анализа на потребностите по чл. 37, ал. 1 се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане по електронен път.

Раздел II.
Разработване и актуализация на Националната карта на социалните услуги

Чл. 44. (1) Въз основа на анализите по чл. 37, ал. 1 и предложенията по чл. 41, ал. 1, получени от всички общини, Агенцията за социално подпомагане изготвя анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

(2) При изготвянето на анализа на потребностите на национално ниво по ал. 1 Агенцията за социално подпомагане има право:

1. да извършва допълнителна проверка на представените данни от общините;

2. да изисква разяснения от общините по представените данни;

3. да изисква извършване от общините на повторен пълен или частичен анализ на потребностите по чл. 37, ал. 1 в случай на констатирани съществени несъответствия или непълноти.

(3) Съществени несъответствия или непълноти по ал. 2, т. 3 са налице, когато:

1. съдържанието на анализа не отговаря на нормативните изисквания;

2. при изготвяне на анализа не са отчетени показатели по всички нормативно установени критерии;

3. е установено наличието на измервания на показателите, които не отговарят на данните от официалните източници на информация по чл. 3;

4. са използвани източници на информация, които не отговарят на нормативните изисквания;

5. са констатирани несъответствия в данните по повече от два критерия за определяне на услугата.

Чл. 45. Анализът на потребностите на национално ниво по чл. 44, ал. 1 задължително включва:

1. показателите по критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в глава втора (обобщени за цялата страна, по области и по общини);

2. съществуващите към момента на изготвянето на анализа социални и интегрирани здравно-социални услуги и брой на техните потребители (общ и по видове услуги и групи потребители) за цялата страна, по области и по общини;

3. брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги (общ и по видове услуги и групи потребители) за цялата страна, по области и по общини;

4. информация относно броя на лицата, които ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на община, различна от общината по настоящ адрес (общ и по видове услуги и по общини);

5. данни/информация за демографското развитие за последните 5 години за цялата страна, по области и по общини;

6. информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейностите по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Чл. 46. (1) Агенцията за социално подпомагане изготвя предложение за Картата въз основа на:

1. анализа на потребностите на национално ниво по чл. 44, ал. 1;

2. предложенията на общините по чл. 41, ал. 1;

3. критериите по чл. 36.

(2) Предложението по ал. 1 включва:

1. всички социални и интегрирани здравно-социални услуги и максималния брой потребители на тези услуги (по видове), за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет (за цялата страна, по области и по общини);

2. всички социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна и максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет (за цялата страна и за всяка област);

3. всички социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област и максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет (за цялата страна и за всяка област);

4. всички социални услуги на общинско ниво и максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет (по общини).

Чл. 47. (1) При разработването на предложението за Картата Агенцията за социално подпомагане има право:

1. да включва в предложението за Картата социални услуги на общинско ниво и социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво, за които в анализа на потребностите на дадена община е отчетена необходимост, но общината не ги е включила в предложението по чл. 41, ал. 1;

2. да не включва в предложението за Картата социални услуги на общинско ниво и социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво, за които в анализа на потребностите на дадена община не е отчетена необходимост, но общината ги е включила в предложението по чл. 41, ал. 1.

(2) Предложението за Картата по чл. 46, ал. 1 в частта относно интегрираните здравно-социални услуги се съгласува предварително с министъра на здравеопазването.

Чл. 48. (1) Агенцията за социално подпомагане организира обсъждане на областно и общинско ниво на анализа по чл. 44, ал. 1 и предложението по чл. 46, ал. 1.

(2) Обсъждането не може да бъде по-кратко от 30 дни.

(3) Обсъждането включва:

1. представяне на становища от общините;

2. представяне на съвместни становища на общините в областта относно услугите на областно ниво;

3. провеждане на публични дискусии на областно и общинско ниво.

(4) За резултатите от обсъждането Агенцията за социално подпомагане представя на министъра на труда и социалната политика обобщена информация.

Чл. 49. (1) В рамките на срока по чл. 48, ал. 2 областните управители организират обсъждане между общините на територията на областта относно предложението за Картата по чл. 46, ал. 1 в частта за услугите на областно ниво.

(2) В рамките на срока по чл. 48, ал. 2 кметовете на общини организират обсъждане на предложението за Картата по чл. 46, ал. 1 в частта за социалните услуги за съответната община, включително чрез провеждане на публични дискусии и обсъждания в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги.

(3) За резултатите от обсъжданията по ал. 1 и 2 областните управители и кметовете на общини предоставят обобщена информация на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 50. (1) След приключване на обсъждането на областно и общинско ниво изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане изпраща предложението за Картата по чл. 46, ал. 1 на министъра на труда и социалната политика.

(2) Към предложението се прилагат:

1. анализът на потребностите на национално ниво по чл. 44, ал. 1;

2. оценка на въздействието на предложението за Картата по чл. 46, ал. 1;

3. доклад относно проведеното обсъждане на областно и общинско ниво;

4. становището на Министерството на здравеопазването относно предложението за Картата по чл. 46, ал. 1 в частта относно интегрираните здравно-социални услуги;

5. справка за отразяване на получените становища и предложения в рамките на проведеното обсъждане на областно и общинско ниво.

Чл. 51. (1) Министърът на труда и социалната политика организира провеждането на обществени консултации по реда на Закона за нормативните актове и съгласуване с министерствата на предложението за Картата по чл. 46, ал. 1.

(2) Агенцията за социално подпомагане предоставя становища по всички постъпили предложения от обществените консултации и съгласуването по ал. 1.

(3) Министерството на здравеопазването предоставя становища по всички постъпили предложения от обществените консултации и съгласуването по ал. 1 относно интегрираните здравно-социални услуги.

Чл. 52. (1) След обнародването в "Държавен вестник" на решението на Министерския съвет за приемане на Картата тя се публикува на интернет страниците на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги и на областните и общинските администрации.

(2) На интернет страницата на всяка областна администрация се публикува и информация относно включените в Картата социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво за съответната област и актуална информация относно предоставяните услуги на областно ниво.

(3) На интернет страницата на всяка община се публикува и информация относно включените в Картата социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво за съответната община и актуална информация относно предоставяните услуги.

Чл. 53. (1) Картата се актуализира по реда за нейното разработване и приемане в срок 12 месеца след всяко преброяване на населението.

(2) В срок 6 месеца след публикуването на резултатите от преброяването на населението кметовете на общини изпращат на Агенцията за социално подпомагане одобрените от общинските съвети анализи на потребностите по чл. 37, ал. 1 и предложения по чл. 41, ал. 1.

Чл. 54. (1) В случаите по чл. 36, т. 2 от Закона за социалните услуги Картата се актуализира по реда за нейното разработване и приемане в срок 6 месеца от датата на влизането в сила на промяната в критериите.

(2) В срок три месеца от датата на влизането в сила на промяната в критериите кметовете на общини изпращат на Агенцията за социално подпомагане одобрените от общинските съвети анализи на потребностите по чл. 37, ал. 1 и предложения по чл. 41, ал. 1.

Чл. 55. (1) В случаите по чл. 36, т. 3 от Закона за социалните услуги всяка община, в която има промяна на показателите по критериите по глава втора, въз основа на които е разработена Картата, актуализира анализа по чл. 37, ал. 1, въз основа на който изготвя актуализирано предложение по чл. 41, ал. 1.

(2) Кметът на общината изпраща на Агенцията за социално подпомагане актуализирания анализ на потребностите по чл. 37, ал. 1 и актуализираното предложение по чл. 41, ал. 1, одобрени от общинския съвет.

(3) Агенцията за социално подпомагане изготвя предложение за актуализация на Картата в частта относно социалните услуги за конкретната община.

Чл. 56. В случаите по чл. 36, т. 4 от Закона за социалните услуги Картата се актуализира по реда на чл. 55.

Чл. 57. Всяка приета от Министерския съвет актуализация на Картата влиза в сила от 1 януари на следващата година, с изключение на актуализацията по чл. 56, която влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник" на решението на Министерския съвет за приемането ѝ.

Чл. 58. Всяка приета от Министерския съвет актуализация на Картата се публикува по реда на чл. 52.

Раздел III.
Общински годишни планове за социалните услуги

Чл. 59. (1) Всяка година кметът на общината организира разработването на годишен план за социалните услуги за следващата календарна година, който включва:

1. планирането на социалните услуги съгласно Картата;

2. планирането на социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет.

(2) С решение на общинския съвет разработването на плана по ал. 1 може да се подпомага от Съвета по въпросите на социалните услуги, създаден в общината.

Чл. 60. Планирането в общинския годишен план по чл. 59, ал. 1 на социалните услуги съгласно Картата включва:

1. социалните услуги съгласно Картата, които се предоставят на територията на общината и за които вече е осигурено финансиране от държавния бюджет;

2. брой лица, за които е осигурена възможност за ползване на услугите по т. 1;

3. мотивирано предложение за намаляване или увеличаване на броя на потребителите по т. 2;

4. новите социални услуги съгласно Картата, които се планира да бъдат създадени в рамките на календарната година, броя на техните потребители и размера на необходимите средства от държавния бюджет за финансирането им;

5. социалните услуги, чието предоставяне се планира да бъде прекратено в рамките на календарната година;

6. начина, по който общината осигурява и/или планира да осигури предоставянето на социалните услуги по т. 1 и 4;

7. информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейностите по предоставяне на социалните и интегрираните здравно-социални услуги съгласно Картата.

Чл. 61. Планирането в общинския годишен план по чл. 59, ал. 1 на социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет, включва:

1. социалните услуги, които се предоставят на територията на общината и за които вече е осигурено финансиране от общинския бюджет;

2. брой лица, за които е осигурена възможност за ползване на услугите по т. 1;

3. планирано намаляване или увеличаване на броя на потребителите по т. 2;

4. новите социални услуги, които се планира да бъдат създадени в рамките на календарната година, броя на техните потребители и размера на необходимите средства от общинския бюджет за финансирането им;

5. социалните услуги, чието предоставяне се планира да бъде прекратено в рамките на календарната година;

6. начина, по който общината осигурява и/или планира да осигури предоставянето на социалните услуги по т. 1 и 4;

7. информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейностите по предоставяне на социалните услуги, финансирани от общинския бюджет.

Чл. 62. (1) Кметът на общината организира обсъждане на предложението за общински годишен план за социалните услуги за срок, не по-кратък от 30 дни.

(2) Обсъждането включва:

1. публикуване на предложението за общински годишен план за социалните услуги на интернет страницата на общината;

2. провеждане на публични дискусии;

3. провеждане на публични дискусии в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги.

(3) За резултатите от обсъждането кметът на общината представя на общинския съвет обобщена информация.

(4) Въз основа на изразените мнения, становища и предложения в обсъждането по ал. 1 кметът на общината може да внесе промени в предложението за общински годишен план за социалните услуги.

Чл. 63. (1) Общинският годишен план за социалните услуги се приема от общинския съвет и се изпраща до 31 август по електронен път на Агенцията за социално подпомагане.

(2) Планът по ал. 1 се публикува на интернет страницата на общината.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "Показател по критериите, посочени в глава втора" е обобщената количествена характеристика в числово изражение на критериите.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. До шест месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. кметовете на общини изпращат по електронен път на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане разработените, обсъдени и одобрени от общинския съвет по реда на глава трета, раздел І анализи на потребностите по чл. 37, ал. 1 и предложения по чл. 41, ал. 1.

§ 3. До четири месеца след изтичането на срока по § 2 изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане изпраща на министъра на труда и социалната политика разработеното и обсъдено по реда на глава трета, раздел ІІ предложение за Национална карта на социалните услуги.

§ 4. Първите общински годишни планове за социалните услуги, разработени, обсъдени и приети по реда на глава трета, раздел III, се изпращат на Агенцията за социално подпомагане до 31 август на годината, следваща годината на приемането на Националната карта на социалните услуги.

§ 5. Максималният брой на потребителите на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, определен в първата Национална карта на социалните услуги, не може да бъде по-малък от достигнатия брой потребители на тези социални услуги, делегирани от държавата дейности, към 31 декември на годината, предхождаща годината на приемането на картата.

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 40 от Закона за социалните услуги.

Приложение към чл. 36


Формула за определяне на максималния брой на потребителите на социална услуга, за която се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет


МБПуслуга "X" = ΣКxi * ОTKxi * БК xi, където:


"X" е наименованието на конкретната социална услуга, за която се определя максималният брой на потребителите;

МБПуслуга "X" - максималният брой на потребителите на социална услуга "X";

Кxi - стойността на i-тия критерий, който се прилага за определянето в Картата на максималния брой на потребителите за социална услуга "X";

ОTKxi - относителната тежест на i-тия критерий, който се прилага за определянето в Картата на максималния брой на потребителите за социална услуга "X";

БКxi - броят на лицата в общината/областта/страната по i-тия критерий, който се прилага за определянето в Картата на максималния брой на потребителите за социална услуга "X".


Критерии за определяне в Националната карта на социалните услуги на максималния брой на потребителите на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет


1. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 1 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в общината, стойност на критерия - 0,3 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в общината, стойност на критерия - 0,35 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината, стойност на критерия - 1,9 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

г) общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в общината, стойност на критерия - 1,5 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто.

2. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 2 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в общината - стойност на критерия 0,4 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в общината - стойност на критерия 0,5 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината - стойност на критерия 2,7 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

г) общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в общината - стойност на критерия 2,1 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто.

3. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга информиране и консултиране по чл. 15, т. 1 от Закона за социалните услуги (когато услугата е специализирана) са:

а) общ брой на населението в общината - стойност на критерия 1,35 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в общината - стойност на критерия 1,6 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината - стойност на критерия 9,1 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в общината - стойност на критерия 22 на 1000 души с относителна тежест 15 на сто;

д) общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст в общината - стойност на критерия 325 на 1000 души с относителна тежест 15 на сто;

е) общ брой на децата от 0 до 7 г. в общината - стойност на критерия 20 на 1000 души с относителна тежест 10 на сто.

4. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга застъпничество и посредничество по чл. 15, т. 2 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в общината - стойност на критерия 0,9 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в общината - стойност на критерия 1,1 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината - стойност на критерия 6,0 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

г) общ брой на лицата с трайни увреждания в общината - стойност на критерия 13,5 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

д) общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в общината - стойност на критерия 4,65 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто.

5. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга терапия и рехабилитация по чл. 15, т. 4 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в общината - стойност на критерия 1,7 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в общината - стойност на критерия 2 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината - стойност на критерия 11,5 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в общината - стойност на критерия 28 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

д) общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст в общината - стойност на критерия 410 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто.

6. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга обучение за придобиване на умения по чл. 15, т. 5 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в общината - стойност на критерия 1,4 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в общината - стойност на критерия 1,6 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината - стойност на критерия 9,2 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в общината - стойност на критерия 22 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

д) общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст в общината - стойност на критерия 20 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто.

7. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга подкрепа за придобиване на трудови умения по чл. 15, т. 6 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в общината - стойност на критерия 0,7 на 1000 души с относителна тежест 50 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст в общината - стойност на критерия 12 на 1000 души с относителна тежест 50 на сто.

8. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в общината - стойност на критерия 0,6 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст в общината - стойност на критерия 4 на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

в) общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст в общината - стойност на критерия 140 на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

г) за заместваща грижа чрез дневна грижа - брой на децата с трайни увреждания, живеещи в домашна среда, в общината - стойност на критерия 8 на 1000 души с относителна тежест 100 на сто.

9. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в общината - стойност на критерия 1,4 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в общината - стойност на критерия 1,6 на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в общината - стойност на критерия 23 на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

г) за заместваща грижа чрез дневна грижа - брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в общината - стойност на критерия 20 на 1000 души с относителна тежест 100 на сто.

10. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за деца без увреждания по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в областта - стойност на критерия 0,15 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст в областта - стойност на критерия 1,0 на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

в) общ брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст в областта - стойност на критерия 1,0 на 1000 души с относителна тежест 40 на сто.

11. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в областта - стойност на критерия 0,17 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст в областта - стойност на критерия 1,1 на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

в) общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст в областта - стойност на критерия 40 на 1000 души с относителна тежест 40 на сто.

12. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в областта - стойност на критерия 0,5 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в областта - стойност на критерия 0,6 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в областта - стойност на критерия 8 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства в областта - стойност на критерия 230 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

д) за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на пълнолетните лица с психични разстройства в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в областта - стойност на критерия 70 на 1000 души с относителна тежест 100 на сто.

13. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в областта - стойност на критерия 0,5 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в областта - стойност на критерия 0,6 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в областта - стойност на критерия 8,3 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в областта - стойност на критерия 146 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

д) за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в областта - стойност на критерия 73 на 1000 души с относителна тежест 100 на сто.

14. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в областта - стойност на критерия 0,3 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в областта - стойност на критерия 0,35 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в областта - стойност на критерия 4,7 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания в областта - стойност на критерия 83 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

д) за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на пълнолетните лица с физически увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в областта - стойност на критерия 42 на 1000 души с относителна тежест 100 на сто.

15. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в областта - стойност на критерия 0,3 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в областта - стойност на критерия 0,3 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в областта - стойност на критерия 4,5 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица с деменция в областта - стойност на критерия 20 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

д) за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в областта - стойност на критерия 5 на 1000 души с относителна тежест 100 на сто.

16. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в областта - стойност на критерия 0,05 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в областта - стойност на критерия 0,06 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в областта - стойност на критерия 0,8 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

г) общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в областта - стойност на критерия 35 на 1000 души с относителна тежест 25 на сто;

д) за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в областта - стойност на критерия 17 на 1000 души с относителна тежест 100 на сто.

17. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т. 8 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в областта - стойност на критерия 1 на 1000 души с относителна тежест 30 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в областта - стойност на критерия 1,2 на 1000 души с относителна тежест 30 на сто;

в) общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в областта - стойност на критерия 8 на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

г) за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда, в областта - стойност на критерия 8 на 1000 души с относителна тежест 100 на сто.

18. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са:

а) общ брой на населението за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,04 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,25 на 1000 души с относителна тежест 30 на сто;

в) общ брой на децата с трайни увреждания общо за цялата страна и по области - стойност на критерия 10 на 1000 души с относителна тежест 50 на сто;

г) за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на живеещите в домашна среда деца с трайни увреждания - стойност на критерия 1 на 1000 души с относителна тежест 100 на сто.

19. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са:

а) общ брой на населението за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,1 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,1 на 1000 души с относителна тежест 30 на сто;

в) общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с определена чужда помощ общо за цялата страна и по области - стойност на критерия 14,5 на 1000 души с относителна тежест 50 на сто;

г) за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ - стойност на критерия 16 на 1000 души с относителна тежест 100 на сто.

20. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи са:

а) общ брой на населението за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,05 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,3 на 1000 души с относителна тежест 30 на сто;

в) общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване общо за цялата страна и по области - стойност на критерия 5 на 1000 души с относителна тежест 50 на сто;

г) за заместваща грижа чрез резидентна грижа - брой на живеещите в домашна среда лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване - стойност на критерия 5 на 1000 души с относителна тежест 100 на сто.

21. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за бездомни лица по чл. 15, т. 9 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в общината - стойност на критерия 0,05 на 1000 души с относителна тежест 50 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица в общината - стойност на критерия 0,06 на 1000 души с относителна тежест 50 на сто.

22. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация по чл. 15, т. 9 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,1 на 1000 души с относителна тежест 30 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,1 на 1000 души с относителна тежест 35 на сто;

в) общ брой на децата до 18-годишна възраст за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,35 на 1000 души с относителна тежест 35 на сто.

23. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие, и деца - жертви на трафик по чл. 15, т. 9 от Закона за социалните услуги, са:

а) общ брой на населението за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,1 на 1000 души с относителна тежест 50 на сто;

б) общ брой на децата до 18-годишна възраст за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,2 на 1000 души с относителна тежест 50 на сто.

24. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за пълнолетните лица, пострадали от домашно насилие, и лица - жертви на трафик по чл. 15, т. 9 от Закона за социалните услуги, са:

а) общ брой на населението за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,1 на 1000 души с относителна тежест 50 на сто;

б) общ брой на пълнолетните лица за цялата страна и по области - стойност на критерия 0,1 на 1000 души с относителна тежест 50 на сто.

25. Критериите за определянето в Картата на максималния брой на потребителите на социалната услуга асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги са:

а) общ брой на населението в общината - стойност на критерия 4,25 на 1000 души с относителна тежест 20 на сто;

б) общ брой на лицата (деца и пълнолетни лица) с трайни увреждания с определена чужда помощ в общината - стойност на критерия 333 на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

в) общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, в общината - стойност на критерия 600 на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

г) за заместваща грижа в домашна среда - брой на живеещите в домашна среда в общината:

аа) деца с трайни увреждания - стойност на критерия 55 на 1000 души с относителна тежест 40 на сто;

бб) пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ - стойност на критерия 20 на 1000 души с относителна тежест 35 на сто;

вв) лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване - стойност на критерия 21 на 1000 души с относителна тежест 35 на сто.