Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 14.IX

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1161 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 75 ОТ 2017 Г.)

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1161 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 75 ОТ 2017 Г.)

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.76 от 14 Септември 2021г.

§ 1. В чл. 7, т. 2 думите "дирекция "Жандармерия" - ГДНП (ДЖ - ГДНП)" се заменят с "дирекция "Жандармерия" - Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма (ДЖ - ГДЖСОБТ)".

§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 абревиатурата "ГДНП" се заменя с "ГДЖСОБТ".

2. В ал. 3 след абревиатурата "ГДБОП" се поставя запетая и се добавя "ГДЖСОБТ".

§ 3. В чл. 12 след абревиатурата "ГДБОП" се поставя запетая и се добавя "ГДЖСОБТ".

§ 4. В чл. 35, ал. 3 след абревиатурата "ГДБОП" се поставя запетая и се добавя "ГДЖСОБТ".

§ 5. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби след абревиатурата "ГДБОП" се поставя запетая и се добавя "ГДЖСОБТ".

§ 6. В приложение № 7 към чл. 31, ал. 7 навсякъде абревиатурата "ГДНП" се заменя с "ГДЖСОБТ".