Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 8.IV

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 Г. (ESP CODE) (Приет с Резолюция A.1049(27) на Асамблеята на Международната морска организация на 30 ноември 2011 г. В с

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 Г. (ESP CODE)

(Приет с Резолюция A.1049(27) на Асамблеята на Международната морска организация на 30 ноември 2011 г. В сила за Република България от 1 януари 2014 г.)

Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.49 от 11 Юни 2021г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2022г., изм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2022г., изм. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.


АСАМБЛЕЯТА,

КАТО ПРИПОМНЯ член 15, буква j) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Асамблеята във връзка с правилата и насоките относно морската безопасност и предотвратяването и контрола на замърсяването от кораби,

КАТО ПРИПОМНЯ Резолюция А .744(18), с която Асамблеята прие Насоките относно програмата за засилени проверки на кораби за насипни товари и нефтени танкери (наричани по - долу "Насоките"),

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че Конференцията на договарящите се правителства към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. (наричана по-долу "Конвенцията") прие правило XI-/2 на Конвенцията, за да направи разпоредбите на насоките задължителни,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА резолюции MSC.49(66), MSC. 105(73), MSC. 125(75), MSC. 144(77), MSC. 197(80), MSC.261 (84) и резолюция 2 на Конференцията на договарящите се правителства към Конвенцията от 1997 г., с които Комитетът по морска безопасност и Конференцията на договарящите се правителства към Конвенцията приеха изменения на насоките в съответствие с член VIII, буква б) и правило XI-1/2 от Конвенцията,

КАТО ПРИЗНАВА, че многобройните изменения, направени в насоките, наложиха цялостно преразглеждане, за да се гарантира ефективното прилагане на техните разпоредби и да се поддържа най-високо практическо равнище на безопасност,

КАТО ВЗЕМА ПРЕДВИД препоръката, направена от Комитета по морска безопасност на неговата осемдесет и девета сесия,

1. ПРИЕМА Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на кораби за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (Кодекс ESP от 2011 г.) съгласно приложението към настоящата резолюция.

2. ПРИКАНВА договарящите се правителства по Конвенцията да отбележат, че Кодекс ESP от 2011 г. влиза в сила след влизането в сила на свързаните изменения на глава XI-1 от Конвенцията;

3. ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към генералния секретар на Организацията да предаде заверени копия от настоящата резолюция и Кодекс ESP от 2011 г. (ESP code) съгласно приложението на всички договарящи се правителства по Конвенцията след приемането на гореспоменатите изменения на глава XI-1 от Конвенцията;

4. ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към генералния секретар на Организацията да предаде копия от настоящата резолюция и Кодекс ESP от 2011 г., съдържащи се в приложението, на всички членове на Организацията, които не са договарящи се правителства по Конвенция SOLAS, след като горепосочените изменения на глава XI-1 от Конвенцията бъдат приети;

5. ОТПРАВЯ ИСКАНЕ към Комитета по морска безопасност да извършва преглед на Кодекса и при необходимост да го актуализира в светлината на опита, натрупан при прилагането му.ПРИЛОЖЕНИЕ


МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 Г. (ESP CODE)


(Изм. - ДВ, бр. 27 и 28 от 2022 г, в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)


(Бел. ред. Сиела Норма - изм. от бр. 93 от 2022 г. не са нанесени)


(Отделен като самостоятелен акт)


Промени настройката на бисквитките