Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 85 от 12.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОПЕЧИТЕЛСКИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОС

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОПЕЧИТЕЛСКИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 19 ОТ 2005 Г.)

Обн. ДВ. бр.85 от 12 Октомври 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:

"Наредба за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания".

§ 2. В чл. 1 т. 1 се изменя така:

"1. правата и задълженията на попечителските съвети на:

а) универсалните пенсионни фондове и фондовете за извършване на плащания;

б) професионалните пенсионни фондове."

§ 3. В чл. 2 накрая се добавя "и във фондовете за извършване на плащания".

§ 4. Член 3 се изменя така:

"Чл. 3. (1) За всеки универсален пенсионен фонд и за фондовете за извършване на плащания, създадени във връзка с осигуряването в него, се учредява един попечителски съвет.

(2) За всеки професионален пенсионен фонд се учредява един попечителски съвет.

(3) За всеки фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се учредява един консултативен съвет."

§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата "попечителския" се заменя с "всеки попечителски".

2. В ал. 2, изречение първо думите "на фонда" се заличават.

3. В ал. 3 думите "на попечителския" се заменят с "на съответния попечителски".

§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 5 думите "за допълнително пенсионно осигуряване" се заличават.

2. В ал. 2 думите "за допълнително пенсионно осигуряване" се заменят с "или фондове".

§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите "на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване" се заменят с "в съответните фондове";

б) в т. 2 думите "съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване" се заменят със "съответните фондове";

в) точка 3 се изменя така:

"3. обсъжда годишните финансови отчети на съответните фондове;"

г) в т. 4 думите "на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване" се заменят с "в съответните фондове";

д) в т. 5 думите "на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване" се заменят с "в съответните фондове";

е) в т. 6 думите "за допълнително пенсионно осигуряване" се заменят с "или фондове".

2. В ал. 2 думите "за допълнително пенсионно осигуряване" се заменят с "или фондове".

3. В ал. 3 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 1, т. 6".

§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "за допълнително пенсионно осигуряване" се заменят с "или фондове".

2. В ал. 2 думите "за допълнително пенсионно осигуряване" се заменят с "или фондове".

§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея, в т. 3 думите "в съответния фонд" се заличават.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Освен правата по ал. 1, попечителският съвет по чл. 3, ал. 1 има право да отправя до пенсионноосигурителното дружество и мотивирани предложения в писмена форма за изменения и допълнения в правилата на фондовете за извършване на плащания."

§ 10. В чл. 19, ал. 1, т. 3 думите "на фонда за допълнително пенсионно осигуряване" се заменят с "в съответните фондове".

§ 11. В чл. 20, ал. 1 думите "Пенсионноосигурително дружество или негови служители, които извършат или допуснат извършване на нарушение на наредбата, се наказват" се заменят с "Който извърши или допусне извършване на нарушение на наредбата, се наказва".

§ 12. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 155, ал. 3" се заменят с "чл. 155, ал. 4".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 13. Избраните до влизането в сила на тази наредба попечителски съвети на универсалните пенсионни фондове изпълняват функциите на попечителски съвети на универсалните пенсионни фондове и фондовете за извършване на плащания от 1 септември 2021 г. до изтичането на техните мандати.

§ 14. Попечителските съвети на универсалните пенсионни фондове и фондовете за извършване на плащания привеждат правилниците за дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 ноември 2021 г.