Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 5.XI

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ

Издадени от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.92 от 5 Ноември 2021г., попр. ДВ. бр.102 от 7 Декември 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Правилата за използване на радиочестотния спектър след регистрация (Правилата) определят условията за използване на радиочестотния спектър, включително техническите параметри за работа на електронните съобщителни мрежи, след регистрация.

Чл. 2. Радиочестотният спектър и техническите параметри за работа на електронните съобщителни мрежи по чл. 1 са посочени в приложение № 1.

Чл. 3. (1) Регистрацията на лицата, които имат право да използват радиочестотния спектър, посочен в приложение № 1, се извършва от Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) чрез вписване в публичен регистър (регистъра).

(2) Съдържанието на регистъра е съгласно приложение № 2.

(3) Регистрацията се извършва по електронен път.

Раздел II.
Условия за използване на радиочестотния спектър и технически параметри

Чл. 4. При използването на радиочестотния спектър се спазват действащите в Република България стандарти и стандартизационни документи, приложими за електронните съобщителни мрежи по чл. 1.

Чл. 5. (1) Използването на радиосъоръженията трябва да е в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

(2) Радиосъоръженията се монтират, поддържат и използват по начина и предназначението, определени от производителя, така че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани здравето и безопасността на хората и на домашните животни и защита на вещите.

(3) Не се допускат:

1. изменение на техническите параметри на радиосъоръженията спрямо тези, определени от производителя;

2. електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

Чл. 6. (1) При използването на радиочестотния спектър трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

(2) Лицата трябва да предприемат мерки за намаляване до минимум на риска за населението от вредни електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

(3) В случай че електромагнитните излъчвания, следствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства, превишат определените в съответните стандарти гранични стойности, лицата се задължават да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на засегнатите устройства.

(4) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, лицата правят за своя сметка предписаните от Комисията промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.

(5) В случай че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при тяхната работа, преди инсталирането на последното не се наблюдава превишаване на граничните стойности, то лицето, инсталирало най-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания, или да преустанови работата на устройството.

Раздел III.
Ред за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи, които използват радиочестотен спектър след регистрация

Чл. 7. (1) Лицата подават заявление за първоначална регистрация по чл. 3 до Комисията посредством въвеждане на данните по приложение № 2 в информационен портал, достъпен на интернет страницата на Комисията. Лицата въвеждат данните по приложение № 2 за всеки един участък на електронната съобщителна мрежа.

(2) При добавяне на нови участъци и при изменение на техническите параметри на вписан в регистъра участък на електронната съобщителна мрежа лицата подават заявление за въвеждане в информационния портал на техническите параметри съгласно т. ІІІ от приложение № 2.

Чл. 8. (1) Преди да подаде заявление по чл. 7, ал. 1 и 2 лицето е задължено да провери възможностите за реализация на участъците чрез съпоставка с техническите параметри на вписаните в публичния регистър участъци.

(2) Заявителят е необходимо да установи работната честота, техническите и географските характеристики на желаните участъци така, че същите по никакъв начин да не предизвикват смущения във вече регистрираните участъци.

Чл. 9. (1) При констатирани неточности и/или непълноти в заявлението по чл. 7, ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от получаването му председателят на Комисията или оправомощено от него лице уведомява заявителя за тях, като му указва да ги отстрани в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.

(2) В случай че лицето не отстрани констатираните неточности и/или непълноти по заявлението в съответствие с указанията по ал. 1, Комисията не разглежда заявлението, за което уведомява заявителя.

(3) В 20-дневен срок от датата на постъпване на заявлението по чл. 7, ал. 1 и 2 в информационния портал или от отстраняване на неточностите и/или непълнотите в него лицата и техническите данни се вписват в регистъра.

Чл. 10. Комисията издава удостоверение за вписване в регистъра при изрично искане на регистрирания.

Чл. 11. Лицата заплащат такси, определени в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

Чл. 12. Комисията отказва регистрация, когато са налице приложимите обстоятелства по чл. 84, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

Чл. 13. Комисията удовлетворява заявленията по чл. 7, ал. 1 и 2, като вписва в регистъра участъците при спазване на принципа на първия по време заявител.

Чл. 14. Индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър и задълженията по изпълнението на дейността по Правилата възникват от датата на регистрация.

Чл. 15. Регистрираното лице има право да ползва предоставения му радиочестотен спектър за срока на регистрация.

Чл. 16. Регистрираното лице е длъжно да осигури ефективно ползване на предоставения му радиочестотен спектър, като изгради и въведе в експлоатация участъците в срок до 6 месеца от вписването им в регистъра.

Чл. 17. Регистрираното лице е длъжно да осъществява електронни съобщения при спазване на условията, посочени в Закона за електронните съобщения и настоящите Правила.

Чл. 18. Комисията заличава регистрацията на лицето при изрично искане от негова страна.

Раздел IV.
Решаване на спорове между лица, ползващи радиочестотен спектър след регистрация

Чл. 19. Комисията насърчава сътрудничеството между лицата, ползващи радиочестотен спектър след регистрация в съответните ленти по приложение № 1 при възникване на нежелани смущения в работата на техните мрежи. В случай на невъзможност да бъде постигнато съгласие въпросът може да бъде отнесен до Комисията.

Чл. 20. Комисията извършва проверка с оглед установяване източника на смущенията, след което дава указания за елиминирането им. В случай че не е възможно да се елиминират смущенията, то лицето, регистрирало се с по-късна дата, трябва да измени техническите параметри на мрежата си така, че да елиминира смущенията към другата мрежа. При невъзможност това да бъде постигнато лицето е необходимо да спре работата на мрежата.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Правилата се приемат на основание чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

§ 2. Настоящите Правила са нотифицирани с номер 2021/380/BG по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

§ 3. (Попр. - ДВ, бр. 102 от 2021 г.) В тримесечен срок считано от датата на влизане в сила на Правилата Комисията служебно вписва в регистъра по чл. 3, ал. 1 лицата, на които с разрешение е предоставен за ползване индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, който подлежи на регистрация по настоящите Правила. За служебното вписване не се заплаща такса.


Приложение № 1 към чл. 2


Радиочестотни ленти и технически параметри на електронните съобщителни мрежи, ползващи радиочестотен спектър след регистрация

 

Радиочестотна
лента

Допустими честотни разпределения

Канално отстояние

Дуплексно отстояние

Капацитет/

вид информация

Допълнителни технически изисквания към радиосъоръженията

57-64 GHz

(57-59 GHz,

59-63 GHz,

63-64 GHz)

ECC/REC/(09)01

ITU-R F.1497-2,

Анекс 2

nx50 MHz

(FDD/TDD)

3500 MHz за FDD

съгласно стандарт
БДС EN 302 217-2

Антени - клас не по-нисък от клас 3

64-66 GHz

ECC/REC/(05)02, Анекс 3

ITU-R F.1497-2,

Анекс 3

nx50 MHz

(FDD/TDD)

950 MHz

за FDD

съгласно стандарт БДС EN 302 217-2

Антени - клас не по-нисък от клас 3

71-76 GHz/

81-86 GHz

ECC/REC/(05)07

nx250 MHz

10000 MHz

за FDD

съгласно стандарт БДС EN 302 217-2

Антени - клас не по-нисък от клас 3

92-95 GHz

(92-94 GHz и

94.1-95.0 GHz)

ECC/REC/(14)01,

Анекс 3

nx50 MHz

(FDD/TDD)

1500 MHz

за FDD

-

-Приложение № 2 към чл. 3


Съдържание на публичния регистър на лицата, които ползват радиочестотен спектър след регистрация

I. Идентификационни данни на лицето:

- за юридически лица и еднолични търговци - наименование (фирма) и съответния единен идентификационен код;

- за физически лица - трите имена.

II. Номер, дата и срок на регистрацията.

III. Данни за предоставения ограничен ресурс - технически параметри на мрежите:1.

Разстояние, km (формат: XXX,XXХ)

2.

Широчина на честотната лента, MHz

3.

Азимут на излъчване, deg (формат: XXX,X)

4.

Име на РР станция А

5.

Адрес на РР станция А

6.

Географска дължина ddEmm_ss.x (WGS84) (пример: 27E38 20.5)

7.

Географска ширина ddNmm_ss.x (WGS84) (пример: 42N26 24.7)

8.

Надморска височина на кота терен на станция A, m (формат: XXХХ)

9.

Височина на основната антена над кота терен, m (формат: XXХ)

10.

Коефициент на усилване на основната антена, dBi (формат: XX,X)

11.

Върхова мощност на предавателя, dBm (формат: XX,X)

12.

Носеща честота при предаване на станция А, MHz (формат: XXXXX,XX)

13.

Поляризация (V, H или друга) на антената в станция А

14.

Име на РР станция Б

15.

Адрес на РР станция Б

16.

Географска дължина ddEmm_ss.x (WGS84) (пример: 27E38 20.5)

17.

Географска ширина ddNmm_ss.x (WGS84) (пример: 42N26 24.7)

18.

Надморска височина на кота терен на станция Б, m (формат: XXХХ)

19.

Височина на основната антена над кота терен, m (формат: XXХ)

20.

Коефициент на усилване на основната антена, dBi (формат: XX,X)

21.

Върхова мощност на предавателя, dBm (формат: XX,X)

22.

Носеща честота при предаване на станция Б, MHz (формат: XXXXX,XX)

23.

Поляризация (V, H или друга) на антената в станция Б

24.

Вид модулация (пример: 32 QAM, 256 QAM)