Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 5.XI

  • ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 271 ОТ 01.11.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТВЪРДИЦА, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕН РЕСУРС, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕН РЕСУРС И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР Виж повече
  • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИ Виж повече
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6-ПМ ОТ 1 НОЕМВРИ 2021 Г. Виж повече