Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 5.XI

  • ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ПОЛЗВАТ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, КОЙТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН Виж повече
  • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАН Виж повече