Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 16.XI

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)(приет с Резолюция MEPC 33(27) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 март 1989 г.

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

(приет с Резолюция MEPC 33(27) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 март 1989 г. В сила за Република България от 13 октомври 1990 г.)

Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2021г.

КОМИТЕТЪТ ПО ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА,

КАТО ПРИПОМНИ член 38(а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета, възложени му от международните конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването на морето,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 ("Конвенцията от 1973") и член VI от Протокола от 1978 г. във връзка с Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 ( "Протокола от 1973"), които заедно определят процедурата за изменение на Протокола от 1978 и възлагат на съответния орган на Организацията функцията да разглежда и приема изменения на Конвенцията от 1973, изменена с Протокола от 1978 г. (MARPOL 73/78),

КАТО ИЗЯВИ ЖЕЛАНИЕ да поддържа актуален Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH) и в съответствие с Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс IBC), както и допълнения II и III от Анекс II на MARPOL73/78,

КАТО ВЗЕ СЪЩО ТАКА ПРЕДВИД резолюция MEPC 32(27) на Комитета по опазване на морската среда, с която Комитетът прие измененията в Кодекса IBC,

КАТО ПРИЗНА необходимостта съответните изменения на Кодекса BCH да влязат в сила на датата, на която влизат в сила измененията на Кодекс IBC,

СЛЕД КАТО ОБСЪДИ, по време на двадесет и седмото си заседание, измененията в Кодекса BCH, предложени от Подкомитета по химикалите в насипно състояние по време на неговото осемнадесето заседание и разпространени в съответствие с член 16(2)(а) от Конвенцията от 1973,

1. ПРИЕ в съответствие с член 16(2)(d) от Конвенцията от 1973 г. изменения в Кодекса BCH, текстът на които е посочен в приложението към настоящата резолюция;

2. ОПРЕДЕЛИ в съответствие с член 16(2)(f)(iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията ще се считат за приети на датата, на която условията за влизане в сила на измененията на Кодекса IBC, приети от Комитета с резолюция MEPC 32(27) са изпълнени, освен ако, преди тази дата, не по-малко от една трета от Страните или Страните, чийто комбиниран търговски флот представляват не по-малко от петдесет процента от брутния тонаж на световния търговски флот, са известили Организацията относно възраженията си по отношение на измененията;

3. ПРИКАНИ Страните да отбележат, че в съответствие с член 16(2)(g)(ii) от Конвенцията от 1973 измененията ще влязат в сила шест месеца след като те бъдат приети в съответствие с параграф 2 по-горе;

4. ИЗИСКВА Генералният секретар, в съответствие с член 16(2)(e) от Конвенцията от 1973 да предаде на всички Страни по Протокола от 1978 заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията, който се съдържа в приложението;

5. СЪЩО ТАКА ИЗИСКВА Генералният секретар да предаде на членовете на организацията, които не са страни по Протокола от 1978, копия на резолюцията и приложението към нея.


Приложение


ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС ВCH)


(Отделени като самостоятелен акт)