Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 16.XI

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР ЗА НАЗЕМНИ МРЕЖИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР ЗА НАЗЕМНИ МРЕЖИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

Издадени от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Правилата определят условията за използване на радиочестотния спектър, включително техническите параметри за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение.

Чл. 2. Радиочестотният спектър, използван за мрежите по чл. 1, е в следните обхвати:

1. 700 MHz - приложение № 1;

2. 800 MHz - приложение № 2;

3. 900 MHz - приложение № 3;

4. 1,5 GHz - приложение № 4;

5. 1800 MHz - приложение № 5;

6. 2 GHz - приложение № 6;

7. 2,6 GHz - приложение № 7;

8. 3,6 GHz - приложение № 8;

9. 26 GHz - приложение № 9.

Раздел II.
Условия за използване на радиочестотния спектър и технически параметри

Чл. 3. Техническите параметри на мрежите по чл. 1 са посочени в приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Чл. 4. При използването на радиочестотния спектър се спазват стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение № 10, и всички действащи в Република България стандарти и стандартизационни документи, приложими за мрежите по чл. 1.

Чл. 5. (1) Използването на радиосъоръженията трябва да е в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения (ДВ, бр. 32 от 2016 г.), Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 23 от 2016 г.) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ДВ, бр. 23 от 2016 г.).

(2) Радиосъоръженията се монтират, поддържат и използват по начина и предназначението, определени от производителя, така че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани здравето и безопасността на хората и на домашните животни и защита на вещите.

(3) Не се допускат:

1. изменение на техническите параметри на радиосъоръженията спрямо тези, определени от производителя;

2. електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

Чл. 6. (1) При използването на радиочестотния спектър трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ, бр. 35 от 1991 г.).

(2) Предприятията трябва да предприемат мерки за намаляване до минимум на риска за населението от вредни електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

(3) В случай че електромагнитните излъчвания, вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства, превишат определените в съответните стандарти гранични стойности, предприятията се задължават да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на засегнатите устройства.

(4) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, предприятията правят за своя сметка предписаните от Комисията за регулиране на съобщенията промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.

(5) В случай че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при тяхната работа, преди инсталирането на последното не се наблюдава превишаване на гранични стойности, то предприятието, инсталирало най-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания, или да преустанови работата на устройството.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тези правила:

1. "GSM (Global System for Mobile Communications)" е глобална система за мобилни съобщения включително GSM с разширен обхват за интернет на нещата (EC-GSM-IoT).

2. "UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)" е универсална система за мобилни съобщения.

3. "LTE (Long Term Evolution)" е безжична широколентова технология за дългосрочно развитие включително комуникации от машинен тип чрез LTE (LTE-MTC) и подобрени комуникации от машинен тип чрез LTE (LTE-eMTC).

4. "WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)" е безжична широколентова технология, осигуряваща свързаност на големи разстояния.

5. "GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)" е Гаусова манипулация с минимално регистрово превключване.

6. "PSK (Phase Shift Keying)" е фазова манипулация на сигнала.

7. "QAM (Quadrature Amplitude Modulation)" е квадратурна амплитудна модулация.

8. "TDMA (Time Division Multiple Access)" е многократен достъп с разделяне по време.

9. "W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access)" е широколентов многократен достъп с разделяне по код.

10. "OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)" е многократен достъп с ортогонално разделяне по честота.

11. "SCFDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access)" е многократен достъп с разделяне по честота чрез дискретна Фурие трансформация.

12. "SOFDMA (Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple Access)" е мащабируем многократен достъп с ортогонално разделяне по честота.

13. "BEM (Block Edge Mask)" е маска за границите на радиочестотния блок. BEM представлява маска на излъчването, която се определя като функция на радиочестотата спрямо границата на блок от радиочестотния спектър, за който на конкретен оператор са предоставени права за ползване. Маската се състои от компоненти, които са в рамките и извън рамките на блока и съответно определят разрешените нива на излъчване на радиочестоти в назначения блок от радиочестотния спектър и извън него.

14. "FDD (Frequency Division Duplex)" е разделяне на дуплексните канали по честота.

15. "TDD (Time Division Duplex)" е разделяне на дуплексните канали по време.

16. "TRP (Total Radiated Power)" е обща излъчена мощност. TRP е мярка за мощността, излъчвана от съставна антена. Тя е равна на разликата между общата подавана мощност на входа на антенната решетка и загубите в системата на антенната решетка. TRP представлява интеграл на мощността, предавана в различни посоки, по цялата сфера на излъчване.

17. "СЕРТ (European Conference of Postal and Telecommunications)" е Европейска конференция по пощи и далекосъобщения.

18. "ETSI (European Telecommunication Standardization Institute)" е Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията.

19. "ERC (European Radiocommunications Committee)" е Европейски комитет по радиосъобщения.

20. "ECC (Electronic Communications Committee)" е Комитет по електронни съобщения към СЕРТ.

21. "NB-IoT" е теснолентов интернет на нещата.

22. "AAS (аctive antenna systems)" са активни антенни системи, означаващи базова станция и антенна система, при които амплитудата и/или фазата между антенните елементи непрекъснато се регулират, което води до диаграма на насоченост на антената, която се мени в зависимост от краткосрочните промени в радиосредата. Това изключва дългосрочно формиране на снопа лъчи, като например използване на фиксирано регулиране на електрическия ъгъл на антената чрез фазорегулиране. Антенната система при AAS базови станции е вградена като част от базовата станция или целия продукт.

23. "Non-AAS (non-active antenna systems)" са неактивни антенни системи, означаващи базова станция и антенна система, при които са налице един или повече антенни съединители, свързани към един или повече отделно проектирани пасивни антенни елементи с цел излъчване на радиовълни. Амплитудата и фазата на сигналите към антенните елементи не се регулират непрекъснато в зависимост от краткосрочни промени в радиосредата.

24. "Синхронизирана работа" е работа на две или повече различни мрежи с TDD, при която не възникват едновременно предавания в обратна посока (uplink - UL) и в права посока (downlink - DL), което означава, че във всеки един момент всички мрежи предават или в права, или в обратна посока. Изисква се съгласуване на всички предавания в права и обратна посока за всички участващи мрежи с TDD, както и синхронизиране на началото на рамката във всички мрежи.

25. "Несинхронизирана работа" е работа на две или повече различни TDD мрежи, при която във всеки един момент поне една мрежа предава в права посока, докато поне една мрежа предава в обратна посока. Това може да възникне, ако TDD мрежите или не съгласуват всички предавания в права и обратна посока, или не се синхронизират в началото на рамката.

26. "Полусинхронизирана работа" е работа на две или повече различни TDD мрежи, при която част от рамката съответства на синхронизирана работа, докато останалата част от рамката съответства на несинхронизирана работа. Това изисква приемане на определена структура на рамката за всички включени TDD мрежи, включително за времеинтервали, в които посоката на предаване - обратна или права, не е уточнена, както и синхронизиране на началото на рамката при всички мрежи.

27. "EIRP/e.i.r.p. (Equivalent Isotropically Radiated Power)" e еквивалентна изотропно излъчвана мощност. Тя е равна на произведението на мощността на входа на антената и усилването на антената в дадена посока спрямо изотропна антена (абсолютно или изотропно усилване).

28. "NR (New Radio)" е нова технология за радиодостъп за мрежа от пето поколение (5G).

29. "SUL (Supplemental Uplink)" e предаване в обратна посока.

30. "Базова станция на наземна мрежа, позволяваща предоставянето на електронни съобщителни услуги" е радиосъоръжение по смисъла на § 1, т. 56 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения, ползващо хармонизиран радиочестотен спектър за предоставяне на електронни съобщителни услуги

§ 2. Правилата въвеждат разпоредбите на:

1. Решение на Европейската комисия 2008/411/ЕО от 21 май 2008 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 3400 - 3800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността;

2. Решение на Европейската комисия 2008/477/ЕО от 13 юни 2008 г. за хармонизиране на радиочестотната лента 2500 - 2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността;

3. Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността;

4. Решение на Европейската комисия 2009/766/ЕО от 16 октомври 2009 г. относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността;

5. Решение на Европейската комисия 2011/251/ЕС от 18 април 2011 г. за изменение на Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността;

6. Решение за изпълнение на Европейската комисия 2012/688/ЕС от 5 ноември 2012 г. относно хармонизирането на радиочестотните ленти 1920 - 1980 MHz и 2110 - 2170 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в Съюза;

7. Решение на Европейската комисия 2014/276/ЕС за изменение на Решение 2008/411/ЕО относно хармонизирането на радиочестотната лента 3400 - 3800 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността;

8. Решение за изпълнение на Европейската комисия 2015/750/ЕС от 8 май 2015 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 1452 - 1492 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в Съюза;

9. Решение за изпълнение на Европейската комисия 2010/267/ЕС от 6 май 2010 г. относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента 790 - 862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Европейския съюз;

10. Решение за изпълнение (ЕС) 2018/637 на Европейската комисия от 20 април 2018 г. за изменение на Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността по отношение на съответните технически условия за интернета на нещата;

11. Решение за изпълнение (ЕС) 2018/661 на Комисията от 26 април 2018 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/750 относно хармонизирането на радиочестотната лента 1452 - 1492 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги в Съюза по отношение на разширяването му в хармонизираните радиочестотни ленти 1427 - 1452 MHz и 1492 - 1517 MHz;

12. Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235 на Европейската комисия от 24 януари 2019 г. за изменение на Решение 2008/411/ЕО във връзка с актуализиране на съответните технически условия, приложими за радиочестотната лента 3400 - 3800 MHz;

13. Решение за изпълнение (ЕС) 2019/784 на Европейската комисия от 14 май 2019 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 24,25 - 27,5 GHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги в Съюза;

14. Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на Европейската комисия от 28 април 2016 г. относно радиочестотната лента 694 - 790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, и за гъвкава национална употреба в Съюза;

15. Решение за изпълнение (ЕС) 2020/590 на Комисията от 24 април 2020 г. за изменение на Решение (ЕС) 2019/784 във връзка с актуализиране на съответните технически условия, приложими за радиочестотната лента 24,25 - 27,5 GHz;

16. Решение за изпълнение (ЕС) 2020/636 на Комисията от 8 май 2020 г. за изменение на Решение 2008/477/ЕО във връзка с актуализиране на съответните технически условия, приложими за радиочестотната лента 2500 - 2690 MHz;

17. Решение за изпълнение (ЕС) 2020/667 на Комисията от 6 май 2020 г. за изменение на Решение 2012/688/ЕС във връзка с актуализиране на съответните технически условия, приложими за радиочестотните ленти 1920 - 1980 MHz и 2110 - 2170 MHz.

Заключителни разпоредби

§ 3. Правилата се приемат на основание чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

§ 4. Настоящите правила са нотифицирани с номер 2021/453/BG по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

§ 5. Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, приети с Решение № 2152 от 21 ноември 2012 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (ДВ, бр. 101 от 2012 г.), се отменят.

Приложение № 1 към чл. 3


Технически параметри на наземни мрежи в обхват 700 MHz
Приложение № 2 към чл. 3


Технически параметри на наземни мрежи в обхват 800 MHz
Приложение № 3 към чл. 3


Технически параметри на наземни мрежи в обхват 900 MHz
Приложение № 4 към чл. 3


Технически параметри на наземни мрежи в обхват 1,5 GHz
Приложение № 5 към чл. 3


Технически параметри на наземни мрежи в обхват 1800 MHz
Приложение № 6 към чл. 3


Технически параметри на наземни мрежи в обхват 2 GHz
Приложение № 7 към чл. 3


Технически параметри на наземни мрежи в обхват 2,6 GHz
Приложение № 8 към чл. 3


Технически параметри на наземни мрежи в обхват 3,6 GHz
Приложение № 9 към чл. 3


Технически параметри на наземни мрежи в обхват 26 GHz
Приложение № 10 към чл. 4


Списък на стандарти и стандартизационни документи за наземни мрежи

 

БДС EN 300 910

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+) (GSM). Радиопредаване и радиоприемане

БДС EN 301 502

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Съоръжения за базова станция (BS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 511

Глобална система за мобилни връзки (GSM). Съоръжения за мобилни станции (MS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 908-1

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 1: Въведение и общи изисквания

БДС EN 301 908-2

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 2: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD) потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 301 908-3

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 3: Базови станции (BS) за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)

БДС EN 301 908-6

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 6: CDMA TDD (UTRA TDD) потребителски съоръжения (UE)

БДС EN 301 908-7

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED). Част 7: CDMA TDD (UTRA TDD) базови станции (BS)

БДС EN 301 908-11

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 11: Ретранслатори за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)

БДС EN 301 908-13

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 13: Потребителски съоръжения (UE) с подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA)

БДС EN 301 908-14

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 14: Базови станции (BS) с подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA)

БДС EN 301 908-15

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от 2014/53/ЕС. Част 15: Ретранслатори за подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA FDD)

БДС EN 301 908-16

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 16: Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, свръхмобилен широколентов (UMB) подобрен CDMA с много носещи сигнали (UE), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-17

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 17: Хармонизиран европейски стандарт (EN) за IMT-2000, свръхмобилен широколентов (UMB) подобрен CDMA с много носещи сигнали (BS), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-18

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 18: Мултистандартна радио E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE (MSR) базова станция (BS)

БДС EN 301 908-21

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 21: Потребителски съоръжения (UE) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) FDD

БДС EN 301 908-22

Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 22: Базови станции (BS) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) FDD

EN 301 908-23

IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 23: Active Antenna System (AAS) Base Station (BS); Conducted conformance testing

EN 301 908-24

IMT cellular networks; Harmonized Standard for access to radio spectrum Part 24: New Radio (NR) Base Stations (BS)

EN 301 908-25

IMT cellular networks; Harmonized Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU; Part 25: New Radio (NR) User Equipment (UE)

БДС EN 60950-1

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

БДС EN 60950-21

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 21: Дистанционно захранване

БДС EN 60950-22

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 22: Устройства/съоръжения, инсталирани на открито

БДС EN 60950-23

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 23: Устройства/съоръжения за съхранение на големи масиви от данни

СД ETSI/TS 125 101

Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Радио-, предавателни и приемни (FDD) потребителски съоръжения (UE)

СД ETSI/TS 125 104

Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Радио-, предавателна и приемна (FDD) базова станция (BS)

СД ETSI/TS 125 106

Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Радио-, предавателен и приемен UTRA ретранслатор

СД ETSI/TS 136 101

LTE. Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA). Радио-, предавателни и приемни потребителски съоръжения (UE)

СД ETSI/TS 136 104

LTE. Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA). Радио-, предавателна и приемна базова станция (BS)

СД ETSI/TS 136 106

LTE. Подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA). Радио-, предавателен и приемен FDD ретранслатор

ETSI TS 138 101-1

5G; NR; Радио-, предавателни и приемни потребителски съоръжения (UE); Част 1: Обхват 1 Самостоятелна работа

ETSI TS 138 101-2

5G; NR; Радио-, предавателни и приемни потребителски съоръжения (UE); Част 2: Обхват 2 Самостоятелна работа

ETSI TS 138 101-3

5G; NR; Радио-, предавателни и приемни потребителски съоръжения (UE); Част 3: Обхват 1 и Обхват 2 Съвместна работа с други радиостанции

ETSI TS 138 104

5G; NR; Радио-, предавателна и приемна базова станция (BS)