Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 16.XI

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 1960 Г. (Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 16 октомври 2020 г. - ДВ, бр. 92 от 2020 г. В сила за Република България от 3 ноември 2021 г.)

 

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 1960 Г.

(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 16 октомври 2020 г. - ДВ, бр. 92 от 2020 г. В сила за Република България от 3 ноември 2021 г.)

Издаден от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2021г.

Правителствата, от чието име се подписва настоящият договор,

Имайки предвид, че:

Взаимното сътрудничество за конструктивни икономически цели, здравословно развитие на световната икономика и балансиран растеж на международната търговия насърчават международните отношения, благоприятстващи поддържането на мира и световния просперитет;

Ускоряването на икономическото развитие, което ще насърчи по-високи жизнени стандарти и икономически и социален прогрес в по-слабо развитите страни, е желателно не само в интерес на тези страни, но и в интерес на международната общност като цяло;

Постигането на тези цели ще бъде улеснено чрез увеличаване на международния поток на капитали, публични и частни, за да съдействат за развитието на ресурсите на по-слабо развитите страни, с настоящото се споразумяват, както следва:

Встъпителен член

Международната асоциация за развитие (наричана по-нататък "Асоциацията") е създадена и работи в съответствие със следните разпоредби:

(В сила от 24 септември 1960 г.)

Цели

Член I

Целите на Асоциацията са да насърчава икономическото развитие, да повишава производителността и по този начин да повишава стандарта на живот в по-слабо развитите райони на света, включени в рамките на членовете на Асоциацията, по-специално чрез предоставяне на финансиране, за да отговори на важните им изисквания за развитие при условия, които са по-гъвкави и влияят по-малко върху платежния баланс в сравнение с тези на конвенционалните заеми, като по този начин подпомагат целите за развитие на Международната банка за възстановяване и развитие (наричана по-нататък "Банката") и допълват нейната дейност.

Асоциацията се ръководи във всички свои решения от разпоредбите на този член.

Членство, първоначални записвания

Член II

Раздел 1. Членство

а) Членове - учредители на Асоциацията, са тези страни - членки на Банката, изброени в Списък A към настоящия Учредителен договор, които на или преди датата, посочена в Член XI, Раздел 2, буква в), приемат членство в Асоциацията.

б) Членството е открито и за други страни - членки на Банката, в такива моменти и в съответствие с такива условия, каквито Асоциацията може да определи.

Раздел 2. Първоначални записвания

а) При приемане на членство всеки член записва средства в определената за него сума. Такива записвания тук се наричат първоначални записвания.

б) Първоначалното записване, определено за всеки член-учредител, е сумата, посочена срещу името му в Списък А, изразена в щатски долари с тегло и проба в сила от 1 януари 1960 г.

в) Десет процента от първоначалното записване на всеки член-учредител се изплаща в злато или свободно конвертируема валута, както следва: петдесет процента в рамките на тридесет дни след датата, на която Асоциацията започва дейност съгласно Член XI, Раздел 4, или на датата, на която членът-учредител става член, в зависимост от това, коя от двете дати настъпи по-късно; дванадесет и половина процента една година след началото на дейността на Асоциацията; и дванадесет и половина процента всяка година след това на годишни интервали, докато десетпроцентната част от първоначалното записване се изплати изцяло.

г) Останалите деветдесет процента от първоначалното записване на всеки член-учредител се изплащат в злато или свободно конвертируема валута в случай на членове, изброени в Част I на Списък А, и във валутата на записващия член в случай на членове, изброени в Част II на Списък А. Тази деветдесетпроцентна част от първоначалните записвания на членове-учредители се изплаща на пет равни годишни вноски, както следва: първата такава вноска в рамките на тридесет дни след датата, на която Асоциацията започва дейност съгласно Член XI, Раздел 4, или на датата, на която членът-учредител става член, в зависимост от това, коя от двете дати настъпи по-късно; втората вноска една година след началото на дейността на Асоциацията и следващите вноски всяка година след това на годишни интервали, докато деветдесетпроцентната част от първоначалното записване се изплати изцяло.

д) Асоциацията приема от всеки член, на мястото на която и да е част от валутата на члена, която е изплатена или изискуема от члена съгласно предходния подраздел г) или съгласно Член IV, Раздел 2 и не е необходима на Асоциацията в нейната дейност, полици или подобни облигации, издадени от правителството на члена или депозитаря, определен от такъв член, които са непрехвърляеми, нелихвоносни и платими по номиналната им стойност при поискване по сметка на Асоциацията в определения депозитар.

е) За целите на настоящия договор Асоциацията счита за "свободно конвертируема валута":

(i) валута на член, която Асоциацията определя след консултация с Международния валутен фонд като достатъчно конвертируема във валути на други членове за целите на дейността на Асоциацията; или

(ii) валута на член, която такъв член се съгласи, при условия, задоволителни за Асоциацията, да обменя за валутите на други членове за целите на дейността на Асоциацията.

ж) Освен ако Асоциацията се съгласи на друго, всеки член, посочен в Част I от Списък А, поддържа по отношение на своята валута, внесена от него като свободно конвертируема валута съгласно подраздел г) от настоящия раздел, същата конвертируемост като съществуващата към момента на плащането.

з) Условията, при които могат да се правят първоначалните записвания на членове, различни от членовете-учредители, както и сумите и условията за тяхното плащане, се определят от Асоциацията съгласно Раздел I, буква б) от настоящия член.

Раздел 3. Ограничаване на отговорността

Никой член не носи отговорност, поради своето членство, за задължения на Асоциацията.

Допълнения към ресурсите

Член ІІІ

Раздел 1. Допълнителни записвания

а) Асоциацията в момента, който сметне за подходящ в светлината на графика за завършване на плащанията по първоначални записвания на членовете-учредители, и на интервали от приблизително пет години след това, извършва преглед на адекватността на своите ресурси и ако счете, че е желателно, разрешава общо увеличение на записванията. Независимо от горепосоченото, общо или индивидуално увеличения на записванията могат да бъдат разрешени по всяко време, при условие че индивидуално увеличение се разглежда само по искане на участващия член. Записванията съгласно настоящия раздел са наричани по-нататък "допълнителни записвания".

б) При спазване на разпоредбите на параграф в) по-долу, когато се разрешават допълнителни записвания, сумите, разрешени за записване и свързаните с тях условия, се определят от Асоциацията.

в) Когато се разрешава каквото и да е допълнително записване, на всеки член се предоставя възможност да запише при условия, които разумно се определят от Асоциацията, сума, която ще му позволи да запази относителните си права на глас, но никой член няма да бъде задължаван да извърши записване.

г) Всички решения съгласно настоящия раздел се вземат с мнозинство от две трети от общия брой гласове.

Раздел 2. Допълнителни ресурси, предоставени от член във валутата на друг член

а) Асоциацията може да сключи споразумения при такива условия и ред, съответстващи на разпоредбите на настоящия договор, каквито могат да бъдат договорени, за да получи от който и да е член, в допълнение към сумите, платени от този член за сметка на неговото първоначално или което и да е допълнително записване, допълнителни ресурси във валутата на друг член, при условие че Асоциацията няма да сключва каквото и да е такова споразумение, освен ако Асоциацията не е убедена, че членът, чиято валута участва, е съгласен с използването на такава валута като допълнителни ресурси и с условията и реда, уреждащи такова използване. Споразуменията, съгласно които се получават всякакви такива ресурси, могат да включват разпоредби относно разпределението на печалбата върху ресурсите и относно разпореждането с ресурсите, в случай че членът, който ги предоставя, престане да бъде член или Асоциацията трайно суспендира дейността си.

б) Асоциацията предоставя на допринасящия член Специален сертификат за развитие, в който се посочват сумата и валутата на така внесените ресурси, както и условията и редът на споразумението, свързано с тези ресурси. Специалният сертификат за развитие не носи никакви права на глас и може да се прехвърля само на Асоциацията.

в) Нищо в този раздел не пречи на Асоциацията да приема ресурси от член в собствената му валута при такива условия, каквито могат да бъдат договорени.

Валути

Член ІV

Раздел 1. Използване на валутите

а) Валутата на всеки член, включен в Част II от Списък А, независимо дали е, или не е свободно конвертируема, получена от Асоциацията съгласно Член II, Раздел 2, буква г), при изплащане на деветдесетпроцентната част, дължима по настоящия договор във валутата на такъв член, и валутата на такъв член, получена от това като главница, лихва или други такси, могат да бъдат използвани от Асоциацията за административни разходи, направени от Асоциацията на териториите на такъв член и доколкото това съответства на разумната парична политика, при заплащане на стоки и услуги, произведени на териториите на такъв член и необходими за проекти, финансирани от Асоциацията и разположени на такива територии; и в допълнение, когато и доколкото е оправдано от икономическото и финансовото състояние на съответния член, определено със споразумение между члена и Асоциацията, такава валута е свободно конвертируема или използваема по друг начин за проекти, финансирани от Асоциацията и разположени извън териториите на члена.

б) Използваемостта на валутите, получени от Асоциацията при плащане на записвания, различни от първоначалните записвания на членове-учредители, и валутите, получени от тях като главница, лихва или други такси, се управляват от условията и реда, при които такива записвания са разрешени.

в) Използваемостта на валутите, получени от Асоциацията като допълнителни ресурси, различни от записванията, и валутите, получени от тях като главница, лихва или други такси, се управлява от условията на споразуменията, съгласно които се получават такива валути.

г) Всички други валути, получени от Асоциацията, могат да бъдат свободно използвани и обменяни от Асоциацията и не подлежат на никакви ограничения от страна на члена, чиято валута се използва или обменя; при условие че гореизложеното не пречи на Асоциацията да сключва всякакви споразумения с члена, на чиято територия се намира който и да е проект, финансиран от Асоциацията, ограничаващи използването от Асоциацията на валутата на такъв член, получена като главница, лихва или други такси във връзка с такова финансиране.

д) Асоциацията предприема подходящи стъпки, за да гарантира, че през разумни интервали от време частите от записванията, платени съгласно Член II, Раздел 2, буква г) от членове, изброени в Част I от Списък А, се използват от Асоциацията на приблизително пропорционална основа, при условие обаче, че такива части от такива записвания, които са платени в злато или във валута, различна от тази на записващия член, могат да бъдат използвани по-бързо.

Раздел 2. Поддържане на стойността на валутните авоари

а) Винаги, когато номиналната стойност на валутата на даден член бъде намалена или обменната стойност на валутата на даден член, по мнението на Асоциацията, е обезценена до значителна степен на териториите на съответния член, членът заплаща на Асоциацията в рамките на разумен срок допълнителна сума в своята собствена валута, достатъчна за поддържане на стойността такава, каквато е била към момента на записване на сумата на валутата на такъв член, внесена в Асоциацията от члена съгласно Член II, Раздел 2, буква г), и валута, предоставена съгласно разпоредбите на настоящия параграф, независимо дали тази валута се държи под формата на полици, приети съгласно Член II, Раздел 2, буква д), при условие че горепосоченото се прилага само докато и доколкото тази валута не е била първоначално изплатена или обменена за валутата на друг член.

б) Винаги, когато номиналната стойност на валутата на член се повиши или валутната стойност на валутата на член, според мнението на Асоциацията, е по-високо оценена в значителна степен на териториите на такъв член, Асоциацията връща на такъв член в рамките на разумен срок сума във валутата на такъв член, равна на увеличението в стойността на сумата на тази валута, за която се прилагат разпоредбите на параграф а) от настоящия раздел.

в) Асоциацията може да се откаже от разпоредбите на предходните параграфи, когато Международният валутен фонд извърши унифицирана пропорционална промяна в номиналните стойности на валутите на всички нейни членове.

г) Сумите, предоставени съгласно разпоредбите на параграф а) от настоящия раздел за поддържане на стойността на всяка валута, трябва да бъдат конвертируеми и използваеми в същата степен като съответната валута.

Дейност

Член V

Раздел 1. Използване на ресурсите и условия на финансиране

а) Асоциацията предоставя финансиране за по-нататъшно развитие в по-слабо развитите области на света, включени в рамките на членовете на Асоциацията.

б) Финансирането, предоставяно от Асоциацията, е за цели, които според Асоциацията са с висока степен на приоритетност за развитието с оглед нуждите на съответния район или райони и освен при специални обстоятелства е за конкретни проекти.

в) Асоциацията не предоставя финансиране, ако според нея такова финансиране е достъпно от частни източници при условия, които са разумни за получателя, или би могло да бъде осигурено чрез заем от вида, предоставян от Банката.

г) Асоциацията не предоставя финансиране освен по препоръка на компетентна комисия и след внимателно проучване на основателността на предложението. Всяка такава комисия се назначава от Асоциацията и включва лице, предложено от управителя или управителите, представляващ члена или представляващи членовете, на чиято територия се намира разглежданият проект, и един или повече членове на техническия персонал на Асоциацията. Изискването комисията да включва лице, предложено от управител или управители, не се прилага в случай на финансиране, предоставено на публична международна или регионална организация.

д) Асоциацията не предоставя финансиране за нито един проект, ако членът, на чиято територия се намира проектът, възразява срещу такова финансиране, с изключение на това, че не е необходимо Асоциацията да се уверява, че отделните членове не възразяват в случай на финансиране, предоставено на публична международна или регионална организация.

е) Асоциацията не налага никакви условия постъпленията от нейното финансиране да се изразходват на териториите на който и да е конкретен член или членове. Гореизложеното не пречи на Асоциацията да спазва всички ограничения за използването на средствата, наложени в съответствие с разпоредбите на този договор, включително ограничения, свързани с допълнителни ресурси съгласно споразумение между Асоциацията и контрибутора.

ж) Асоциацията предприема мерки, за да гарантира, че постъпленията от всяко финансиране се използват само за целите, за които е предоставено финансирането, с надлежно внимание върху съображенията за икономичност, ефективност и конкурентна международна търговия и без да се вземат предвид политически или други неикономически влияния или съображения.

з) Средствата, които трябва да бъдат предоставени по която и да е операция по финансиране, се предоставят на получателя само за покриване на разходи във връзка с проекта, когато такива бъдат действително направени.

Раздел 2. Форма и условия на финансиране

а) Финансирането от Асоциацията е под формата на заеми. Асоциацията обаче може да предоставя друго финансиране или

(i) от средства, записани съгласно Член III, Раздел 1, и средства, получени от тях, като главница, лихва или други такси, ако разрешението за такива записвания изрично предвижда такова финансиране;

или

(ii) при специални обстоятелства, от допълнителни ресурси, предоставени на Асоциацията, и средства, получени от тях, като главница, лихва или други такси, ако споразуменията, по които се предоставят такива ресурси, изрично разрешават такова финансиране.

б) При спазване на горния параграф Асоциацията може да предостави финансиране в такива форми и при такива условия, каквито сметне за подходящи, като взема предвид икономическото положение и перспективите на съответния район или райони и естеството и изискванията на проекта.

в) Асоциацията може да предоставя финансиране на член, правителството на територия, включена в членството на Асоциацията, политическо подразделение на което и да е от гореизброените, публично или частно образувание на териториите на член или членове или на публична международна или регионална организация.

г) В случай на отпускане на заем на образувание, различно от член, Асоциацията може по свое усмотрение да изиска подходяща държавна или друга гаранция или гаранции.

д) Асоциацията, в специални оазиси, може да предостави валута за местни разходи.

Раздел 3. Промени в условия на финансиране

Асоциацията може, когато и до степента, която сметне за подходяща, в светлината на всички релевантни обстоятелства, включително финансовото и икономическото състояние и перспективите на съответния член, и при условия, които могат да се определят от нея, да се съгласи на смекчаване или друга промяна на условията, при които е било предоставено което и да е нейно финансиране.

Раздел 4. Сътрудничество с други международни организации и членове, предоставящи помощ за развитие

Асоциацията си сътрудничи с онези публични международни организации и членове, които предоставят финансова и техническа помощ на по-слабо развитите области на света.

Раздел 5. Разни операции

В допълнение към операциите, посочени другаде в настоящия договор, Асоциацията може да:

(i) заема средства с одобрението на члена, в чиято валута е деноминиран заемът;

(ii) гарантира ценни книжа, в които е инвестирала, за да улесни продажбата им;

(iii) купува и продава ценни книжа, които е емитирала или гарантирала, или в които е инвестирала;

(iv) в специални случаи гарантира заеми от други източници за цели, които не са в противоречие с разпоредбите на този договор;

(v) предоставя техническа помощ и консултантски услуги по искане на член; и

(vi) упражнява такива други права, свързани с нейната дейност, каквито са необходими или желани в изпълнение на целите ѝ.

Раздел 6. Забрана за политическа дейност

Асоциацията и нейните служители не се намесват в политическите дела на никой член; нито се влияят в техните решения от политическия характер на съответния член или членове. Само икономически съображения са от значение за техните решения и тези съображения се претеглят безпристрастно, за да се постигнат целите, посочени в настоящия договор.

Организация и управление

Член VІ

Раздел 1. Структура на Асоциацията

Асоциацията има Управителен съвет, изпълнителни директори, Президент и такива други служители и персонал, които да изпълняват такива задължения, каквито Асоциацията определи.

Раздел 2. Управителен съвет

а) Всички правомощия на Асоциацията се възлагат на Управителния съвет.

б) Всеки управител и заместник-управител на Банката, назначен от страна - членка на Банката, която също е член и на Асоциацията, ex officio е управител и заместник-управител респективно на Асоциацията. Нито един заместник-управител няма право на глас освен при отсъствие на неговия принципал. Председателят на Управителния съвет на Банката ex officio е Председател на Управителния съвет на Асоциацията, с изключение на случаите, когато Председателят на Управителния съвет на Банката представлява държава, която не е член на Асоциацията, тогава Управителният съвет избира един от управителите за Председател на Управителния съвет. Всеки управител или заместник-управител престава да заема длъжността, ако страната членка, от която е назначен, престане да бъде член на Асоциацията.

в) Управителният съвет може да делегира на изпълнителните директори правото да упражняват които и да е от неговите правомощия освен правото да:

(i) приемат нови членове и да определят условията за тяхното приемане;

(ii) разрешават допълнителни записвания и да определят свързаните с тях условия;

(iii) суспендират член;

(iv) вземат решения по обжалване на тълкувания на настоящия договор, предоставени от изпълнителните директори;

(v) сключват споразумения съгласно Раздел 7 от настоящия член за сътрудничество с други международни организации (различни от неформални споразумения с временен или административен характер);

(vi) вземат решения за трайно суспендиране на дейността на Асоциацията и за разпределяне на нейните активи;

(vii) определят разпределянето на нетните приходи на Асоциацията съгласно Раздел 12 от настоящия член; и

(viii) одобряват предложени изменения на настоящия договор.

г) Управителният съвет провежда годишно събрание и такива други събрания, каквито могат да бъдат предвидени от Управителния съвет или свикани от изпълнителните директори.

д) Годишното събрание на Управителния съвет се провежда заедно с годишното събрание на Управителния съвет на Банката.

е) Кворумът на всяко събрание на Управителния съвет е мнозинство от управителите, упражняващи не по-малко от две трети от общия брой гласове.

ж) Асоциацията може с правилник да установи процедура, при която изпълнителните директори могат да получат гласовете на управителите по специфичен въпрос, без да свикват събрание на Управителния съвет.

з) Управителният съвет и изпълнителните директори, в съответствие с техните правомощия, могат да приемат такива правила и разпоредби, каквито са необходими или подходящи за осъществяването на дейността на Асоциацията.

и) Управителите и заместник-управителите работят като такива без възнаграждение от Асоциацията.

Раздел 3. Гласуване

а) Всеки член-учредител има по отношение на първоначалното си записване 500 гласа плюс по един допълнителен глас за всеки 5000 щатски долара от първоначалното си записване. Записванията, различни от първоначални записвания на членове-учредители, носят такива права на глас, каквито Управителният съвет определи съгласно разпоредбите на Член II, Раздел 1, буква б) или Член III, Раздел 1, букви б) и в), в зависимост от случая. Допълнения към ресурсите, различни от записванията по Член II, Раздел 1, буква б), и допълнителните записвания по Член III, Раздел 1, не носят права на глас.

б) Освен ако не е изрично предвидено друго, всички въпроси пред Асоциацията се решават с мнозинство от подадените гласове.

Раздел 4. Изпълнителни директори

а) Изпълнителните директори отговарят за осъществяването на общите дейности на Асоциацията и за тази цел упражняват всички права, предоставени им с настоящия договор или делегирани им от Управителния съвет.

б) Изпълнителните директори на Асоциацията се състоят ex officio от всеки изпълнителен директор на Банката, който е (i) назначен от страна - членка на Банката, която също е и член на Асоциацията, или е (ii) избран в избори, при които гласовете най-малко на една страна - членка на Банката, която също е и член на Асоциацията, са отчетени при избора му. Заместникът на всеки такъв изпълнителен директор на Банката ex officio е заместник-директор на Асоциацията. Всеки директор престава да заема длъжността, ако страната членка, от която е бил назначен, или ако всички страни членки, чиито гласове са отчетени за неговото избиране, престанат да бъдат членове на Асоциацията.

в) Всеки директор, който е назначен изпълнителен директор на Банката, има право да гласува с броя на гласовете, с които страната членка, от която е назначен, има право да гласува в Асоциацията. Всеки директор, който е избран изпълнителен директор на Банката, има право да гласува с броя на гласовете, с които членът или членовете на Асоциацията, чиито гласове са отчетени за избора му в Банката, имат право да гласуват в Асоциацията. Всички гласове, с които даден директор има право да гласува, се подават като цяло.

г) Заместник-директорът има пълни права да действа в отсъствие на директора, който го е назначил. Когато присъства директорът, неговият заместник може да участва в събранията, но не може да гласува.

д) Кворумът на всяко събрание на изпълнителните директори е мнозинство на директорите, упражняващи не по-малко от една втора от общия брой гласове.

е) Изпълнителните директори се срещат толкова често, колкото може да изисква дейността на Асоциацията.

ж) Управителният съвет приема разпоредби, съгласно които член на Асоциацията, който няма право да назначи изпълнителен директор на Банката, може да изпраща свой представител да присъства на всяко събрание на изпълнителните директори на Асоциацията, когато се разглежда подадена от този член молба или въпрос, който конкретно го засяга.

Раздел 5. Президент и персонал

а) Президентът на Банката ex officio е Президент на Асоциацията. Президентът е председател на изпълнителните директори на Асоциацията, но няма право на глас освен правото на решаващ глас при равно разпределение на гласовете. Той може да участва в събранията на Управителния съвет, но няма право да гласува на такива събрания.

б) Президентът е началник на оперативния персонал на Асоциацията. Под ръководството на изпълнителните директори той осъществява обичайната дейност на Асоциацията и под техния общ контрол отговаря за организацията, назначаването и освобождаването на служителите и персонала. Доколкото е възможно, служителите и персоналът на Банката се назначават едновременно като служители и персонал на Асоциацията.

в) Президентът, служителите и персоналът на Асоциацията при изпълнение на служебните си задължения имат задължение единствено към Асоциацията и към никоя друга институция. Всеки член на Асоциацията се съобразява с международния характер на това задължение и се въздържа от всякакви опити да повлияе на който и да било служител или член на персонала при изпълнението на неговите задължения.

г) Поради първостепенното значение на осигуряването на най-високи стандарти за ефективност и техническа компетентност при назначаването на служители и персонал Президентът надлежно отчита значението на наемането на персонал от възможно най-широка географска база.

Раздел 6. Отношения с Банката

а) Асоциацията е образувание, което е отделно и различно от Банката, а средствата на Асоциацията се съхраняват отделно и независимо от тези на Банката. Асоциацията не може да получава заеми от Банката или да отпуска заеми на Банката, но това не пречи на Асоциацията да инвестира средства, които не са необходими за нейните операции по финансиране, в облигации на Банката.

б) Асоциацията може да сключва споразумения с Банката по отношение на съоръжения, персонал и услуги и споразумения за възстановяване на административни разходи, изплатени първоначално от една от организациите от името на другата.

в) Нищо в настоящия договор не прави Асоциацията отговорна за действията или задълженията на Банката или Банката отговорна за действията или задълженията на Асоциацията.

Раздел 7. Отношения с други международни организации

Асоциацията сключва официални споразумения с Организацията на обединените нации и може да сключва такива споразумения с други публични международни организации, които имат специализирани отговорности в свързани области.

Раздел 8. Местоположение на офисите

Главният офис на Асоциацията е главният офис на Банката. Асоциацията може да открива други офиси на териториите на който и да е член.

Раздел 9. Депозитари

Всеки член определя централната си банка за депозитар, в който Асоциацията може да съхранява авоари във валутата на такъв член или други активи на Асоциацията, или ако той няма централна банка, посочва за тази цел такава друга институция, каквато е приемлива за Асоциацията. При липса на друго обозначение депозитарят, определен за Банката, е депозитар за Асоциацията.

Раздел 10. Канал за комуникация

Всеки член посочва подходящ орган, с който Асоциацията може да комуникира във връзка с всеки въпрос, възникнал по силата на настоящия договор. При липса на друго обозначение каналът за комуникация, определен за Банката, е каналът за Асоциацията.

Раздел 11. Публикуване на доклади и предоставяне на информация

а) Асоциацията публикува годишен доклад, съдържащ одитиран отчет за нейните сметки, и изпраща на членовете на подходящи интервали от време обобщен отчет за финансовото си състояние и резултатите от дейността си.

б) Асоциацията може да публикува такива други доклади, каквито счита за желателни за изпълнението на своите цели.

в) Копия на всички доклади, финансови отчети и публикации, направени съгласно настоящия раздел, се изпращат на членовете.

Раздел 12. Разпределяне на нетните приходи

Управителният съвет определя периодично разпределянето на нетните приходи на Асоциацията, като надлежно взема предвид заделянето на провизии за резерви и непредвидени ситуации.

Напускане, суспендиране на членство, суспендиране на дейността

Член VІІ

Раздел 1. Напускане на членове

Всеки член може да се оттегли от членството си в Асоциацията по всяко време, като изпрати писмено известие до Асоциацията в главното ѝ управление. Напускането влиза в сила от датата на получаване на такова известие.

Раздел 2. Суспендиране на членство

а) В случай че даден член не изпълни което и да е от задълженията си към Асоциацията, Асоциацията може да суспендира членството му чрез решение, взето с мнозинство от управителите, упражняващи мнозинство от общия брой гласове. Суспендираният по този начин член автоматично престава да бъде член една година след датата на суспендирането му, освен ако не бъде прието решение със същото мнозинство за възстановяване на членството му.

б) Докато членството му е суспендирано, членът няма право да упражнява никакви права по настоящия договор освен правото на напускане, като обаче продължи да изпълнява всички свои задължения.

Раздел 3. Суспендиране или прекратяване на членството в Банката

Всеки член, членството на който в Банката е суспендирано или който е престанал да бъде страна - членка на Банката, автоматично се суспендира от членство в Асоциацията или престава да бъде член на Асоциацията според случая.

Раздел 4. Права и задължения на правителства, чието членство е прекратено

а) Когато дадено правителство престане да бъде член, то няма никакви права съгласно настоящия договор, освен както е предвидено в настоящия раздел и в Член X, буква в), но освен ако не е предвидено друго в настоящия раздел, то остава отговорно за всички финансови задължения, поети от него към Асоциацията, независимо дали като член, кредитополучател, гарант, или по друг начин.

б) Когато дадено правителство престане да бъде член, Асоциацията и правителството пристъпват към уреждане на сметките. Като част от такова уреждане на сметките Асоциацията и правителството могат да постигнат съгласие за сумите, които трябва да бъдат изплатени на правителството заради неговото записване и за времето и валутите на плащане. Терминът "записване", когато се използва във връзка с което и да е правителство-член, за целите на настоящия член, се счита, че включва както първоначалното записване, така и всяко допълнително записване от страна на такова правителство-член.

в) Ако такова споразумение не бъде постигнато в рамките на шест месеца от датата, на която правителството е престанало да бъде член, или друг такъв период, който може да бъде договорен от Асоциацията и правителството, се прилагат следните разпоредби:

(i) Правителството се освобождава от всякаква по-нататъшна отговорност към Асоциацията по отношение на своето записване, с изключение на това, че правителството изплаща незабавно на Асоциацията дължимите и неплатени суми към датата, когато правителството е престанало да бъде член, и които по мнението на Асоциацията са необходими за нея, за да изпълни ангажиментите си към тази дата в рамките на своите операции по финансиране.

(ii) Асоциацията връща на правителството средства, внесени от правителството за сметка на направеното от него записване или получени като погашения на главница във връзка с него и държани от Асоциацията към датата, когато правителството е престанало да бъде член, освен в такава степен, в каквато по мнение на Асоциацията такива средства ще са ѝ необходими, за да изпълни ангажиментите си към тази дата в рамките на своите операции по финансиране.

(iii) Асоциацията изплаща на правителството пропорционален дял от всички погашения на главница, получени от Асоциацията след датата, на която правителството е престанало да бъде член, по заеми, договорени преди това, с изключение на тези, направени от допълнителни ресурси, предоставени на Асоциацията по споразумения, определящи специални права на ликвидация. Такъв дял е такава пропорция от общата сума на главницата по такива заеми, каквато е общата изплатена сума от правителството, за сметка на направеното от него записване, което не му е върнато съгласно клауза ii) по-горе, съотнесена към общата сума, изплатена от всички членове за сметка на техните записвания, които биха били използвани или според мнението на Асоциацията биха и били необходими, за да изпълни ангажиментите си по своите операции по финансиране към датата, на която правителството е престанало да бъде член. Такова плащане от Асоциацията се извършва на вноски, когато и като такива плащания по главницата се получават от Асоциацията, но не по-често от веднъж годишно. Такива вноски се изплащат във валутите, получени от Асоциацията, с изключение на това, че Асоциацията може по свое усмотрение да извършва плащания във валутата на съответното правителство.

(iv) Всяка сума, дължима на правителството поради записване, направено от него, може да бъде удържана, ако това правителство или правителството на която и да е територия, включена в неговото членство, или което и да е политическо подразделение, или която и да е агенция на някое от гореизброените има задължение, като кредитополучател или гарант, пред Асоциацията и тази сума може, по избор на Асоциацията, да бъде приложена срещу каквото и да е такова задължение при настъпване на неговия падеж.

(v) В никакъв случай правителството не получава съгласно настоящия параграф в) сума, превишаваща, като цяло, по-малката от следните две: а) сумата, платена от правителството поради направеното от него записване, или б) такъв дял от нетните активи на Асоциацията, както е показано в счетоводните книги на Асоциацията към датата, на която правителството е престанало да бъде член, в какъвто размерът на направеното от него записване се съотнася към общата сума на записванията на всички членове.

(vi) Всички изчисления, изисквани по настоящия договор, се правят на такава база, каквато разумно е определена от Асоциацията.

г) Във всички случаи никаква дължима към дадено правителство сума по този раздел не се изплаща до шест месеца след датата, на която правителството е престанало да бъде член. Ако в срок до шест месеца от датата, на която което и да е правителство е престанало да бъде член, Асоциацията суспендира дейността си съгласно Раздел 5 от настоящия член, всички права на това правителство се определят от разпоредбите на този Раздел 5 и това правителство се счита за член на Асоциацията за целите на този Раздел 5, с изключение на това, че няма право на глас.

Раздел 5. Суспендиране на дейността и уреждане на задълженията

а) Асоциацията може да суспендира трайно дейността си с гласуване на мнозинството от управителите, упражняващи мнозинство от общия брой гласове. След такова суспендиране на дейността Асоциацията прекратява незабавно всички дейности, с изключение на тези, свързани с надлежното реализиране, опазване и запазване на нейните активи и уреждане на нейните задължения. До окончателното уреждане на такива задължения и разпределението на такива активи Асоциацията продължава да съществува и всички взаимни права и задължения на Асоциацията и нейните членове съгласно настоящия договор продължават да бъдат ненарушени, с изключение на това, че никой член не може да бъде суспендиран или да напусне и че няма да се извършва никакво разпределяне към членовете с изключение на предвиденото в настоящия раздел.

б) Не се извършва разпределяне към членове поради записванията им, докато всички задължения към кредиторите не бъдат покрити или предвидени и докато Управителният съвет, с гласуване на мнозинството от управителите, упражняващи мнозинство от общия брой гласове, не е решил да направи такова разпределяне.

в) При спазване на гореизложеното и всички специални условия за разпореждането с допълнителните ресурси, договорени във връзка с предоставянето на такива ресурси на Асоциацията, Асоциацията разпределя активите си на членовете пропорционално на сумите, внесени от тях за сметка на техните записвания. Всяко разпределяне съгласно горепосочената разпоредба на настоящия параграф в) подлежи, за всеки член, на предварително уреждане на всички непогасени вземания от Асоциацията срещу такъв член. Такова разпределяне се извършва в такива моменти, в такива валути и в брой или други активи, каквито Асоциацията счита за честни и справедливи. Не е необходимо разпределянето към няколко членове да е равномерно по отношение на вида на разпределените активи или на валутите, в които са изразени.

г) Всеки член, който получава активи, разпределени от Асоциацията съгласно настоящия раздел или Раздел 4, се ползва със същите права по отношение на такива активи, с каквито Асоциацията се е ползвала преди разпределянето им.

Статут; имунитет и привилегии

Член VІІІ

Раздел 1. Цели на този член

За да се даде възможност на Асоциацията да изпълнява поверените ѝ функции, статутът, имунитетът и привилегиите, изложени в този член, следва да бъдат предоставяни на Асоциацията на територията на всеки член.

Раздел 2. Статут на Асоциацията

Асоциацията е пълноправно юридическо лице, и по-специално притежава правоспособност да:

(i) сключва договори;

(ii) придобива и да се разпорежда с недвижимо и движимо имущество;

(iii) завежда дела.

Раздел 3. Позиция на Асоциацията по отношение на съдебни процеси

Дела срещу Асоциацията могат да бъдат завеждани единствено в съд с компетентна юрисдикция на територията на даден член, в който Асоциацията има офис, назначила е представител с цел приемане на призовки или съдебни съобщения или е емитирала, или гарантирала ценни книжа. Никакви дела обаче не могат да се завеждат от членовете или лица, които действат от името на членове, или внасят техни искове. Имуществото и активите на Асоциацията, независимо къде се намират и от кого се съхраняват, се ползват с имунитет срещу всички форми на конфискация, запор или принудително изпълнение преди произнасянето на окончателна присъда срещу Асоциацията.

Раздел 4. Имунитет на активите срещу конфискация

Имуществото и активите на Асоциацията, независимо къде се намират и от кого се съхраняват, се ползват с имунитет по отношение на претърсване, реквизиране, конфискация, изземване или всякаква друга форма на отнемане по силата на изпълнителен или законодателен акт.

Раздел 5. Имунитет на архивите

Архивите на Асоциацията са неприкосновени.

Раздел 6. Освобождаване на активите от ограничения

В степента, необходима за осъществяването на дейностите, предвидени в настоящия договор, и при спазване на разпоредбите на договора, цялото имущество и всички активи на Асоциацията се освобождават от ограничения, разпоредби, контрол и мораториуми от всякакво естество.

Раздел 7. Привилегии за съобщения

Към официалните съобщения на Асоциацията всеки член се отнася по същия начин както към официалните съобщения на другите членове.

Раздел 8. Имунитети и привилегии на служители и работници

Всички управители, изпълнителни директори, заместници, служители и работници на Асоциацията:

(i) се ползват с имунитет срещу съдебен процес във връзка с действия, извършени от тях в рамките на тяхната служебна правоспособност, освен в случаите, когато Асоциацията се откаже от привилегията за подобен имунитет;

(ii) които не са местни лица, получават същия имунитет срещу имиграционни ограничения, изисквания за регистрация на чуждестранни лица и задължения за национална служба и същите облекчения по отношение на валутни ограничения, каквито се предоставят от членовете на представителите, длъжностните лица и служителите с подобен ранг на други членове;

(iii) получават същото третиране във връзка с улесненията за пътуване, каквото се предоставя от членовете на представители, длъжностни лица и служители с подобен ранг на други членове.

Раздел 9. Имунитет срещу данъчно облагане

а) Асоциацията, нейните активи, имущество, доходи и разрешените от настоящия договор дейности и трансакции се ползват с имунитет срещу облагане с всякакви данъци и мита. Асоциацията също така се ползва с имунитет срещу задължението за събиране или плащане на какъвто и да е данък или мито.

б) Не се налага данък върху или във връзка със заплатите или възнагражденията, плащани от Асоциацията, на изпълнителни директори, заместници, длъжностни лица или служители на Асоциацията, които не са местни граждани, местни поданици или други местни лица.

в) Никакви данъци от какъвто и да било характер не се налагат върху каквито и да било облигации или ценни книжа, емитирани от Асоциацията (включително какъвто и да било дивидент или лихва по тях), независимо от техния притежател:

(i) ако тези данъци дискриминират подобна облигация или ценна книга само защото е издадена от Асоциацията; или

(ii) ако единственото правно основание за подобно облагане е мястото или валутата, в която облигацията или ценната книга е емитирана, платима или платена, или местоположението на който и да е офис или място на дейност, поддържани от Асоциацията.

г) Никакви данъци от какъвто и да било характер не се налагат върху каквито и да било облигации или ценни книжа, гарантирани от Асоциацията (включително какъвто и да било дивидент или лихва по тях), независимо от техния притежател:

(i) ако тези данъци дискриминират подобна облигация или ценна книга само защото е гарантирана от Асоциацията; или

(ii) ако единственото правно основание за подобно облагане е местоположението на който и да е офис или място на дейност, поддържани от Асоциацията.

Раздел 10. Прилагане на този член

Всеки член предприема такива действия, каквито са необходими на собствените си територии с цел въвеждане в действие от гледна точка на собственото си законодателство на изложените в настоящия член принципи, и уведомява Асоциацията за конкретните действия, които е предприел.

Изменения

Член ІХ

а) Всяко предложение за внасяне на промени в настоящия Учредителен договор, независимо дали е постъпило от член, управител или изпълнителните директори, се изпраща на председателя на Управителния съвет, който внася предложението в съвета. Ако предложеното изменение бъде прието от съвета, Асоциацията отправя запитване чрез циркулярно писмо или телеграма до всички членове дали приемат предлаганото изменение. Когато три пети от членовете, които имат четири пети от общия брой гласове, приемат предлаганите изменения, Асоциацията удостоверява този факт чрез официално съобщение, адресирано до всички членове.

б) Независимо от изложеното в буква а) по-горе, се изисква приемане от всички членове в случай на каквото и да било изменение, променящо:

(i) правото на напускане на Асоциацията, предвидено в Член VII, Раздел 1;

(ii) правото, гарантирано съгласно Член III, Раздел I, буква в);

(iii) ограничението на отговорността, предвидено в Член II, Раздел 3.

в) Измененията влизат в сила за всички членове три месеца след датата на официалното съобщение, освен ако в циркулярното писмо или телеграма не е предвиден по-кратък срок.

Тълкуване и арбитраж

Член X

а) Всеки въпрос, свързан с тълкуването на разпоредбите на настоящия договор, възникнал между който и да е член и Асоциацията или между които и да е членове на Асоциацията, се представя на изпълнителните директори за решаване. Ако въпросът засяга конкретно определен член на Асоциацията, който няма право да назначава изпълнителен директор в Банката, той има право на представителство в съответствие с Член VI, Раздел 4, буква ж).

б) Във всеки случай, когато изпълнителните директори са приели решение в съответствие с буква а) по-горе, всеки член може да изиска въпросът да бъде отнесен към Управителния съвет, чието решение е окончателно. До получаването на резултата от отнасянето на въпроса до Управителния съвет Асоциацията може, доколкото сметне за необходимо, да действа въз основа на решението на изпълнителните директори.

в) Когато възникне спор между Асоциацията и страна, която е престанала да бъде член, или между Асоциацията и който и да е член по време на трайното суспендиране на Асоциацията, този спор се отнася за арбитраж до трибунал, състоящ се от трима арбитри, единият от които е назначен от Асоциацията, другият - от засегнатата страна, а третият е посредник, който освен ако страните не се договорят за друго, се назначава от Председателя на Международния съд или от друг орган, който може да е предписан с разпоредба, приета от Асоциацията. Арбитърът посредник има пълното право да урежда всички процедурни въпроси във всички случаи, когато страните са в спор по отношение на тях.

Заключителни разпоредби

Член XІ

Раздел 1. Влизане в сила

Настоящият Учредителен договор влиза в сила, след като бъде подписан от името на правителствата, чиито записвания съставляват не по-малко от шестдесет и пет процента от всички записвания, посочени в Списък А, и когато инструментите, посочени в Раздел 2, буква а) от настоящия член, бъдат депозирани от тяхно име, но в никакъв случай настоящият договор няма да влезе в сила преди 15 септември 1960 г.

Раздел 2. Подписване

а) Всяко правителство, от чието име се подписва настоящия Учредителен договор, депозира в Банката документ, в който се декларира, че то е приело настоящия договор в съответствие със своите закони и е предприело всички необходими стъпки, които му позволяват да изпълнява всички свои задължения по настоящия Учредителен договор.

б) Всяко правителство става член на Асоциацията от датата на депозирането от негово име на посочения в параграф а) по-горе документ, като никое правителство не може да стане член преди влизането в сила на настоящия Учредителен договор в съответствие с Раздел 1 от този член.

в) Настоящият договор остава открит за подписване до приключване на работния ден на 31 декември 1960 г. в централния офис на Банката от името на правителствата на държавите, чиито имена са посочени в Списък А, при условие че, ако настоящият договор не е влязъл в сила до тази дата, изпълнителните директори на Банката могат да удължат периода, през който настоящият договор остава открит за подписване с не повече от шест месеца.

г) След като настоящият договор влезе в сила, той е отворен за подписване от името на правителството на всяка държава, чието членство бъде одобрено съгласно Член II, Раздел 1, буква б).

Раздел 3. Териториално приложение

С подписването на настоящия договор всяко правителство го приема както от свое име, така и по отношение на всички територии, за чиито международни отношения е отговорно такова правителство, с изключение на тези, които са изключени от това правителство чрез писмено уведомление до Асоциацията.

Раздел 4. Откриване на Асоциацията

а) В момента на влизане в сила на настоящия договор в съответствие с Раздел 1 от настоящия член Президентът свиква събрание на изпълнителните директори.

б) Асоциацията започва дейността си в деня на провеждане на такова събрание.

в) До първото събрание на Управителния съвет изпълнителните директори могат да упражняват всички правомощия на Управителния съвет, с изключение на тези, запазени за Управителния съвет в съответствие с настоящия договор.

Раздел 5. Регистрация

Банката е оправомощена да регистрира настоящия договор в Секретариата на Организацията на обединените нации в съответствие с член 102 от Устава на Организацията на обединените нации и разпоредбите по него, приети от Общото събрание.

Изготвен във Вашингтон в един екземпляр, който остава депозиран в архивите на Международната банка за възстановяване и развитие, която е посочила с подписа си по-долу съгласието си да действа като депозитар на настоящия договор, да регистрира настоящия договор в Секретариата на Организацията на обединените нации и да уведоми всички правителства, чиито имена са посочени в Списък А, за датата, на която настоящият договор влиза в сила съгласно Член XI, Раздел 1 от настоящия договор.


СПИСЪК А


Първоначални записвания

(в милиони щатски долари)1


Част І

Австралия ....................................... 20,18

Австрия ............................................. 5,04

Белгия ............................................. 22,70

Канада ............................................. 37,83

Дания ................................................ 8,74

Финландия ....................................... 3,83

Франция ......................................... 52,96

Германия ........................................ 52,96

Италия ............................................ 18,16

Япония ........................................... 33,59

Люксембург ...................................... 1,01

Нидерландия................................... 27,74

Норвегия ........................................... 6,72

Швеция ........................................... 10,09

Южноафрикански съюз ................ 10,09

Великобритания .......................... 131,14

Съединени американски щати ... 320,29

Част I Общо ................................ 763,07

_________________________

1 Изразени в щатски долари с тегло и проба в сила от 1 януари 1960 г.Част ІІ


Афганистан ...................................... 1,01

Аржентина ..................................... 18,83

Боливия ............................................. 1,06

Бразилия .......................................... 18,83

Бирма ................................................ 2,02

Цейлон .............................................. 3,03

Чили .................................................. 3,53

Китай .............................................. 30,26

Колумбия .......................................... 3,53

Коста Рика ......................................... 0,20

Куба ................................................... 4,71

Доминиканска република ............... 0,40

Еквадор ............................................. 0,65

Ел Салвадор ..................................... 0,30

Етиопия ............................................ 0,50

Гана ................................................... 2,36

Гърция ............................................... 2,52

Гватемала .......................................... 0,40

Хаити ................................................ 0,76

Хондурас .......................................... 0,30

Исландия .......................................... 0,10

Индия ............................................... 40,35

Индонезия ....................................... 11,10

Иран ................................................... 4,54

Ирак ................................................... 0,76

Ирландия ........................................... 3,03

Израел ................................................ 1,68

Йордания ........................................... 0,30

Корея .................................................. 1,26

Ливан ................................................. 0,45

Либия ................................................. 1,01

Малая ................................................. 2,52

Мексико ............................................. 8,74

Мароко ............................................... 3,53

Никарагуа .......................................... .0,30

Пакистан .......................................... 10,09

Панама ............................................... 0,02

Парагвай ............................................ 0,30

Перу ................................................... 1,77

Филипини ......................................... 5,04

Саудитска Арабия ............................. 3,70

Испания ........................................... 10,09

Судан ................................................. 1,01

Тайланд ............................................. 3,03

Тунис ................................................. 1,51

Турция ............................................... 5,80

Обединена арабска република .........6,03

Уругвай ............................................. 1,06

Венецуела ......................................... 7,06

Виетнам ............................................ 1,51

Югославия ........................................ 4,04

Част II Общо ............................... 236,93

Общо............................................ 1000,00