Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 8.IV

РЕШЕНИЕ ПО ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2020 Г.

 

РЕШЕНИЕ ПО ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2020 Г.

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2022г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация


РЕШИ:


Приема Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2020 г.

-------------------------

Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 6 април 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките