Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 21.VI

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 13.02.2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (ДВ, БР. 17 ОТ 2007 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 13.02.2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (ДВ, БР. 17 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Националния осигурителен институт

Обн. ДВ. бр.46 от 21 Юни 2022г.

§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите "в срок до" се заменят с "не по-рано от".

§ 2. В чл. 19, ал. 1, т. 2 след думите "министъра на здравеопазването" се добавя "само".

§ 3. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения:

1. Думите "седалище ....................., адрес на управление ..............................." се заменят с "адрес за кореспонденция: обл. ..................................,

общ. .............................., гр. (с) .............................., ул. ................................................ № ........, ж.к. ........, бл. ................................, вх. ..........., ет. ............., ап. ..............., пощенски код ..........................., телефон ................................., факс........................., електронен адрес ...............................".

2. Думите "ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ" се заменят с "ЕИК/код по БУЛСТАТ".

§ 4. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 в т. 3 се правят следните изменения:

1. Думите "ЕИК, БУЛСТАТ/ЕГН" се заменят с "ЕИК/код по БУЛСТАТ".

2. Думите "Забележки: 1. В полетата, означени с □, се посочва избраният отговор със знак "Х".

2. Удостоверението се издава в два екземпляра, които лицето предоставя на юридическото лице - изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация." се заменят със "Забележка. В полетата, означени с , се посочва избраният отговор със знак "Х"."