Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 21.VI

  • НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТГОВОРНОСТТА И КООРДИНАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ ДЪБЛИН И РЕГЛАМЕНТ ЕВРОДАК (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 46 ОТ 2022 Г., В СИЛА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 5 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ "МО Виж повече