Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 21.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 16 ЮНИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 16 ЮНИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

В сила от 21.06.2022 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 21 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 2. Процедурите за оценка на въздействието върху пътната безопасност и за одит за пътна безопасност, възложени по реда на Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "одитор по пътна безопасност", издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 78 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2017 г.), се довършват по досегашния ред.