Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 47 от 24.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 20 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 20 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 24.06.2022 г.

Обн. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2018 г. и бр. 4 от 2020 г.), навсякъде думите "Председателят на Държавна агенция "Електронно управление", "председателят на Държавна агенция "Електронно управление", "председателя на Държавна агенция "Електронно управление" и "Държавна агенция "Електронно управление" се заменят съответно с "Министърът на електронното управление", "министърът на електронното управление", "министъра на електронното управление" и "Министерството на електронното управление".

§ 2. В Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2022 г.), навсякъде думите "Председателят на Държавна агенция "Електронно управление", "председателя на Държавна агенция "Електронно управление" и "агенцията" се заменят съответно с "Министърът на електронното управление", "министъра на електронното управление" и "министерството".

§ 3. В Правилника за прилагане на Закона за електронната идентификация, приет с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2017 г.), навсякъде думите "Председателят на Държавна агенция "Електронно управление", "председателя на Държавна агенция "Електронно управление" и "Държавна агенция "Електронно управление" се заменят съответно с "Министърът на електронното управление", "министъра на електронното управление" и "Министерството на електронното управление".

§ 4. В Правилника за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността, приет с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2022 г.), в чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "заместник министър-председател, който е определен от министър-председателя" се заменят с "министърът на електронното управление".

2. В ал. 2:

а) създава се т. 8а:

"8а. министърът на електронното управление;"

б) т. 15 се отменя.

§ 5. В Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат, приета с Постановление № 147 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2020 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 10, ал. 2, изречение второ думата "председателя" се заменя с "министъра на електронното управление".

2. Навсякъде думите "Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" и "Държавна агенция "Електронно управление" се заменят съответно с "Министърът на електронното управление" и "Министерството на електронното управление".

§ 6. В Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., бр. 61 от 2019 г. и бр. 65 от 2021 г.), в чл. 33 думите "ръководителите на Държавна агенция "Електронно управление" се заменят с "министъра на електронното управление, ръководителите на".

§ 7. В Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 27 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 61 от 2017 г., бр. 7 и 56 от 2019 г., бр. 9 от 2020 г. и бр. 27 и 90 от 2021 г.), в чл. 5а, ал. 3 думите "председателя на Държавна агенция "Електронно управление" се заменят с "министъра на електронното управление".

§ 8. В Правилника за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни, приет с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 8, ал. 8 думите "Държавна агенция "Електронно управление" се заменят с "Министерството на електронното управление".

2. Навсякъде в правилника думите "Председателят на Държавна агенция "Електронно управление", "председателят на Държавна агенция "Електронно управление" и "председателя на Държавна агенция "Електронно управление" се заменят съответно с "Министърът на електронното управление", "министърът на електронното управление" и "министъра на електронното управление".

§ 9. В Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура", приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., бр. 14, 22, 60 и 81 от 2012 г., бр. 93 от 2013 г., бр. 60 и 102 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 88 от 2016 г., бр. 2, 70 и 91 от 2018 г., бр. 12 и 52 от 2019 г. и бр. 70 от 2020 г.), в чл. 19а, т. 12 думите "Държавна агенция "Електронно управление" се заменят със "задължителните разпореждания съответно на Министерството на електронното управление".

§ 10. В Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2021 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 27, т. 25 думите "Държавната агенция за електронно управление" се заменят с "Министерския съвет".

2. Навсякъде в правилника думите "Министерството на земеделието, храните и горите", "Министърът на земеделието, храните и горите", "министъра на земеделието, храните и горите" и абревиатурата "МЗХГ" се заменят съответно с "Министерството на земеделието", "Министърът на земеделието", "министъра на земеделието" и "МЗм".

§ 11. В Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с Постановление № 262 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2014 г. и бр. 20 от 2021 г.), в чл. 7, ал. 5 думите "Държавна агенция "Електронно управление" се заменят с "Министерството на електронното управление".

§ 12. В Устройствения правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", приложение № 1 към чл. 2 на Постановление № 21 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 12 от 2019 г.), в чл. 3, ал. 2, т. 12 думите "Държавна агенция "Електронно управление" се заменят с "Министерството на електронното управление".

§ 13. В Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62 от 2018 г., бр. 84 от 2019 г. и бр. 59 от 2021 г.), в чл. 54б, ал. 2 думите "Държавна агенция "Електронно управление" се заменят съответно с "Министерството на електронното управление".

§ 14. В Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2017 г.), в чл. 27, ал. 3, изречение първо думите "председателя на Държавна агенция "Електронно управление" се заменят с "министъра на електронното управление".

Заключителни разпоредби

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".