Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 47 от 24.VI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 17 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ (ДВ, БР. 59 ОТ 2009 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 17 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ (ДВ, БР. 59 ОТ 2009 Г.)

В сила от 24.06.2022 г.

Обн. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1, раздел VI Сектор "Енергетика", т. 2 "Стратегически обекти", подточка 2.19 след думите "Полски Сеновец" съюзът "и" се заменя със запетая и накрая се добавя "и "Нова Провадия".

Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".