Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 85 от 25.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 04.11.2022 г.

Обн. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54, 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г., бр. 1, 3, 12, 46, 57, 93 и 97 от 2019 г., бр. 25 от 2020 г., бр. 20, 27, 41, 87 и 107 от 2021 г. и бр. 17, 21, 38, 60, 62, 70, 75 и 82 от 2022 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6 ал. 3 се изменя така:

"(3) Министерският съвет определя държавната политика в различните области на държавното управление с приети от него стратегически документи."

2. В чл. 21, ал. 3 думите "главния секретар" се заменят с "началника на политическия кабинет на министър-председателя".

3. В чл. 37 след думата "секретно" се поставя запетая и думите "или "поверително" се заменят с "поверително" или "за служебно ползване".

4. В чл. 37 след думата "секретно" се поставя запетая и думите "или "поверително" се заменят с "поверително" или "за служебно ползване".

5. В чл. 59:

а) в ал. 1:

аа) създават се нови т. 4 и 5:

"4. отдел "Правителствен протокол";

5. отдел "Сигурност на информацията";"

бб) точка 6 се отменя;

б) създават се нови ал. 6 и 7:

"(6) Отдел "Правителствен протокол" осъществява дейностите по:

1. протоколната и церемониалната дейност на членовете на Министерския съвет и на администрацията на Министерския съвет;

2. превода на актове, официална кореспонденция и документи, необходими за дейността на Министерския съвет и на неговата администрация.

(7) Отдел "Сигурност на информацията" се ръководи от служител по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на министър-председателя и изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация функции. Отделът:

1. подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи, като:

а) организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;

б) участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната информация, предвидени в Закона за защита на класифицираната информация и в актовете по неговото прилагане;

в) регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;

г) осигурява дейността на регистратурите за класифицирана информация; осигурява съхраняването и обмена на информация от НАТО и ЕС и на друга чуждестранна класифицирана информация в областта на международните отношения;

д) участва при подготовката на материали, които съдържат класифицирана информация, за провеждането на заседания на Министерския съвет;

2. осигурява изпълнението на функциите по чл. 9 от Наредбата за сигурността на комуникационните и информационните системи, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 18 от 2020 г.);

3. отговаря за прилагането на пропускателния режим в администрацията на Министерския съвет и осъществява координация с Националната служба за охрана.";

в) алинея 9 се отменя.

6. Раздел ІVа "Звено по сигурността на информацията" с чл. 62а се отменя.

7. В чл. 64, ал. 2 т. 4 се отменя.

8. В чл. 66:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

"(2) Дирекция "Бюджет и финанси" може да изпълнява дейности по текущо счетоводно отчитане по отношение на други администрации на изпълнителната власт въз основа на споразумение."

9. Член 68 се отменя.

10. В чл. 69, ал. 2:

а) точка 2 се изменя така:

"2. дирекция "Координация на политики и концесии";"

б) създава се нова т. 6:

"6. дирекция "Стратегическо планиране";".

11. Член 72 се изменя така:

"Чл. 72. Дирекция "Координация на политики и концесии":

1. координира и подпомага министерствата и другите администрации на изпълнителната власт относно постигането на съгласуваност между предлаганите от тях политики, като:

а) подготвя становища по проекти на стратегии, програми и актове от компетентността на Министерския съвет;

б) организира и провежда експертни работни срещи за постигане на съгласие по спорни въпроси, свързани с разработването и изпълнението на политики с хоризонтален характер;

2. подпомага постигането на съгласуваност между министерствата и другите администрации на изпълнителната власт относно прилагане на правилата за кръговата икономика;

3. координира и подпомага дейностите по разработването, мониторинга и контрола по изпълнението и отчитането на програмата за управление на страната по чл. 6, ал. 1;

4. изпълнява функциите на секретариат на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка;

5. изпълнява функциите на секретариат на Съвета за развитие, като:

а) осъществява неговото административно и организационно-техническо обслужване;

б) подпомага експертно неговата дейност;

6. подготвя становища по целесъобразност на политики, предлагани от органи на изпълнителната власт, организации или лица;

7. отговаря за развитието на Портала за консултативните съвети и осъществява контрол за пълнотата и сроковете за въвеждане на информация в портала;

8. изпълнява функциите на специализирана дирекция от администрацията на Министерския съвет по чл. 41 от Закона за концесиите;

9. осъществява мониторинг за спазване на правилата за възлагане на концесии по Закона за концесиите, като анализира данни от Националния концесионен регистър по Закона за концесиите;

10. подготвя становища по проекти на актове на Министерския съвет, свързани с концесии по Закона за подземните богатства, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за водите - за добив на минерална вода;

11. подготвя становища по предложения и сигнали, свързани с концесии;

12. организира процесуалното представителство и правната защита на Министерския съвет и на неговите актове по дела, свързани с предоставянето на концесии по Закона за подземните богатства, по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и по Закона за водите - за добив на минерална вода."

12. В чл. 75 ал. 1 се изменя така:

"(1) Дирекция "Централно координационно звено":

1. подпомага дейността на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2;

2. координира и осъществява комуникацията с Европейската комисия на експертно равнище във връзка с изпълнението на програмите и инструментите, съфинансирани със средства от ЕС;

3. осигурява координация между органите в рамките на системата за координация, управление, контрол и одит на средствата от ЕС;

4. извършва анализ и текущ мониторинг на функционирането на системата за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г. (ЕФСУ) и прави предложения за подобряването ѝ;

5. осъществява координация при планирането и програмирането на Споразумението за партньорство, Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и програмите, съфинансирани от ЕФСУ и други донори, както и на измененията им;

6. осъществява координация при изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ и други донори, и следи за осигуряване на допълняемостта им с други програми, инструменти и механизми;

7. разработва и развива нормативната уредба за управление на средствата от ЕСИФ и ЕФСУ и изготвя методически указания и общи насоки във връзка с изпълнението на програмите, съфинансирани от тези фондове и от други донори;

8. наблюдава изпълнението на Споразумението за партньорство и програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ и други донори, координира дейностите по оценка на ефективността на вложените ресурси и изпълнението на заложените цели, извършва оценки по хоризонтални теми, свързани с изпълнението на Споразумението за партньорство, и предлага мерки за повишаване на ефективността и ефикасността;

9. осъществява текущо наблюдение върху изпълнението на ключовите етапи и цели в НПВУ, като следи за навременното им изпълнение, верифицира изпълнението на реформите и подпомага отчитането на дигиталния и зеления принос на инвестициите, на общите индикатори и на равнището на социалните разходи;

10. анализира рисковете за изпълнение на целите и политиките на инструментите от Следващо поколение ЕС и предлага мерки за преодоляването им;

11. оказва методическа подкрепа на органите за управление и контрол на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ и други донори, във връзка с прилагането на единен подход по отношение на хоризонталните принципи и правила за изпълнението на програмите;

12. оказва методическа подкрепа на крайните получатели по НПВУ във връзка с прилагането на единен подход по отношение на хоризонталните аспекти, като принципа за "ненанасяне на значителни вреди", осигуряване на равни възможности и др.;

13. планира и координира мерките, подпомагани от международни финансови институции, инструменти, европейски инициативи и др., във връзка с ефективното изпълнение на ЕСИФ, ЕФСУ и НПВУ;

14. координира планирането и осъществяването на мерките за изграждане и поддържане на административния капацитет за изпълнението на Споразумението за партньорство и НПВУ;

15. изпълнява функциите на Национално координационно звено по двустранни програми от други донори;

16. управлява Фонда за двустранни отношения и Фонд "Техническа помощ" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ), както и Фонда за техническа помощ и Фонда за подготовка на проекти по Швейцарско-българската програма за сътрудничество (ШБПС);

17. анализира, разработва и внедрява информационни системи за управление и наблюдение на публичните инвестиции от фондове на ЕС и други донорски програми с цел осигуряване на ефективното им разходване;

18. осигурява планирането, развитието, управлението и поддържането на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), както и изпълнява функциите на Звено за техническа подкрепа на системите;

19. изпълнява функциите на централен координатор на национално равнище на системите на ЕК за управление на фондовете: SFC 2007, SFC 2014, SFC 2021 и ARACHNE;

20. разработва и координира изпълнението на национални комуникационни стратегии за ЕСИФ и ЕФСУ, както и на стратегическа рамка за осъществяване на информационни и комуникационни дейности по отношение на НПВУ;

21. координира информационните и комуникационните дейности по отношение на ЕСИФ, ЕФСУ, НПВУ, ШБПС, ФМ на ЕИП и НФМ;

22. организира и провежда кампании за повишаване на информираността относно възможностите за финансиране със средствата от ЕС и други донорски програми, както и относно резултатите, постигнати от финансираните инвестиции;

23. развива, координира и ръководи мрежата на служителите по информация и комуникация на програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ;

24. развива и координира работата на мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ и ЕФСУ;

25. осъществява и координира комуникацията между мрежата на служителите по информация и комуникация на програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ, и мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ и ЕФСУ;

26. изгражда, развива, управлява и поддържа Единния информационен портал за обща информация за средствата от ЕС;

27. координира дейността на Работна група 19 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" към Съвета по европейски въпроси;

28. осигурява дейността и изпълнява функциите на секретариат на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз."

13. Създава се нов чл. 76:

"Чл. 76. Дирекция "Стратегическо планиране":

1. координира разработването, актуализирането, наблюдението на изпълнението и отчитането на Национална програма за развитие "България 2030" и оперативните документи към нея;

2. предлага инициативи и мерки за консолидиране на националната стратегическа рамка, както и стандарти за документите, които я изграждат;

3. изразява становища относно съгласуваността между документите от националната стратегическа рамка;

4. изразява становища по целесъобразността на предложенията за приемане на нови или изменение на съществуващи документи от националната стратегическа рамка;

5. предлага инициативи и мерки за устойчивото използване на данни при разработването, актуализирането, наблюдението на изпълнението и отчитането на документи от националната стратегическа рамка;

6. следи за напредъка в националното изпълнение на Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации;

7. координира процеса по изработване на нормативната уредба в областта на стратегическото планиране и създава и актуализира методически документи за разработване и актуализиране, наблюдение на изпълнението и отчитането на стратегически документи;

8. осигурява методическа помощ на органите на изпълнителната власт и на администрациите, които ги подпомагат, при създаването на стратегически документи и координира процеса по разработване на годишните цели на администрациите и тяхната съгласуваност с националната стратегическа рамка;

9. осигурява независимо наблюдение за постигането на целите в документите от националната стратегическа рамка и предлага мерки за преодоляване на констатираните слабости;

10. извършва оценка на въздействието върху икономическото развитие на страната от изпълнението на националните стратегически документи;

11. администрира секцията "Стратегически документи" на Портала за обществени консултации."

14. В чл. 77а:

а) в ал. 1:

аа) в т. 4 думите "Програмата за техническа помощ 2021 - 2027 (ПТП)" се заменят с "Програма "Техническа помощ" (ПТП) за програмен период 2021 - 2027 г.";

бб) създава се т. 7:

"7. орган, отговарящ за управлението на финансирането от Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит.";

б) алинея 3 се изменя така:

"(3) Дирекцията съгласува със заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 приоритетни мерки и интервенции по ОПДУ (в областта на електронното управление, административната реформа и управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове), ПТП и Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит.";

в) алинея 7 се изменя така:

"(7) Дирекция "Добро управление" при възлагане с акт на Министерския съвет извършва:

1. проверки по смисъла на чл. 125, параграф 4, алинея първа, буква "а" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.) за верифициране на разходи на управляващи органи на оперативни програми от програмен период 2014 - 2020 г. по приоритетни оси "Техническа помощ" на програмите;

2. проверки по смисъла на член 74, параграф 1, алинея първа, буква "а" от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд "Убежище, миграция и интеграция", фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ОВ, L 231/159 от 30 юни 2021 г.) за верифициране на разходи на управляващи органи на програми от програмен период 2021 - 2027 г. по приоритетите за техническа помощ на програмите."

15. Член 77б се изменя така:

"Чл. 77б. (1) Дирекция "Модернизация на администрацията" подпомага правомощията на Министерския съвет за осъществяване на общото ръководство на държавната администрация.

(2) В областта на административното структуриране и организационното развитие дирекцията:

1. предлага инициативи и мерки за оптимизация, създаване, преобразуване и закриване на административни структури;

2. изразява становища по вътрешното структуриране, функциите и числеността на административните структури.

(3) В областта на човешките ресурси в държавната администрация дирекцията:

1. предлага инициативи и мерки, свързани с управлението на човешките ресурси в държавната администрация, в т. ч. свързани със статута на държавния служител, назначаването, освобождаването, длъжностите, подбора, кариерното развитие, оценяването и заплащането на служителите в държавната администрация;

2. дава становища по принципни въпроси, свързани с прилагането на Закона за държавния служител и на подзаконовите актове по неговото прилагане;

3. участва в съгласуването на програмите за обучение на Института по публична администрация;

4. осъществява управлението и координацията на стипендиантската програма в държавната администрация;

5. развива Портала за работа в държавната администрация;

6. осъществява управлението и координацията на стажантската програма в държавната администрация и администрира и развива Портала за студентските стажове в държавната администрация.

(4) В областта на административното обслужване и развитие на държавната администрация дирекцията:

1. предлага инициативи и мерки за подобряване на административното обслужване и координацията между административните структури при предоставяне на услуги;

2. предлага стандарти за качество на административното обслужване в централната и териториалната администрация;

3. предлага насоки и осъществява методическа помощ на институциите за подобряване на административното обслужване;

4. предлага инициативи и мерки за въвеждане на системи за управление на качеството в администрацията.

(5) В областта на прозрачността в дейността на държавната администрация дирекцията:

1. предлага инициативи и мерки за повишаване на прозрачността и публичността в дейността на държавната администрация;

2. предлага инициативи и мерки за подобряване на достъпа до обществена информация и администрира и развива Платформата за достъп до обществена информация;

3. предлага инициативи и мерки за подобряване на взаимодействието между държавната администрация и юридическите лица с нестопанска цел;

4. координира инициативата "Партньорство за открито управление".

(6) В областта на иновациите в дейността на администрацията предлага инициативи и мерки за развитие на иновационни процеси.

(7) В областта на подобряването на регулирането в действащото законодателство дирекцията:

1. предлага инициативи и мерки за намаляване на административната тежест и административния контрол върху стопанската дейност;

2. извършва периодични секторни прегледи на административното регулиране, административния контрол на стопанската дейност и системата на държавните такси;

3. извършва периодичен преглед и контрол върху изпълнението на приетите от Министерския съвет мерки за намаляване на административната и регулаторната тежест;

4. дава становища за необходимостта, вида и обхвата на предложени за въвеждане с проекти на нормативни актове регулаторни режими по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

(8) В областта на планирането на нормотворческата дейност на Министерския съвет дирекцията:

1. координира процеса по изработване на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет;

2. съгласува предварителните оценки на въздействието по реда на чл. 30б и 30в;

3. осигурява методическа помощ на органите на изпълнителната власт и на администрациите, които ги подпомагат, при извършването на предварителна и последваща оценка на въздействието;

4. изготвя годишен доклад за извършването на оценка на въздействието;

5. предлага инициативи и мерки за подобряване на системата за оценка на въздействието и обществени консултации;

6. развива Портала за обществени консултации.

(9) При изпълнението на функциите си дирекция "Модернизация на администрацията" изготвя експертни становища, анализи и предложения, изработва проекти на нормативни актове и стратегически документи и изследва добрите практики.

(10) Дирекция "Модернизация на администрацията" изпълнява функциите на секретариат на Съвета за административната реформа."

16. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1:

а) в наименованието числото "473" се заменя с "484";

б) на ред "Политически кабинет на заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията" цифрата "7" се заменя с "6";

в) след ред "Отдел "Човешки ресурси" се създават редове:

"Отдел "Правителствен протокол" 9

Отдел "Сигурност на информацията" 6";

г) ред "Отдел "Стратегическо планиране" 6"

се заличава;

д) на ред "Звено за вътрешен одит" цифрата "5" се заменя с "6";

е) ред "Звено по сигурността на информацията 4" се заличава;

ж) на ред "Обща администрация" числото "178" се заменя със "176";

з) на ред "дирекция "Правителствена канцелария" числото "62" се заменя с "60";

и) на ред "дирекция "Бюджет и финанси" числото "22" се заменя с "32";

к) на ред "дирекция "Административно и правно обслужване и управление на собствеността" числото "85" се заменя с "84";

л) ред "дирекция "Правителствен протокол" 9" се заличава;

м) на ред "Специализирана администрация" числото "189" се заменя със "195";

н) ред "дирекция "Икономическа и социална политика 19" се изменя така:

"дирекция "Координация на политики и концесии" 15";

о) след ред "дирекция "Централно координационно звено" се създава ред:

"дирекция "Стратегическо планиране" 13";

п) на ред "дирекция "Добро управление" числото "43" се заменя с "42";

р) на ред "дирекция "Модернизация на администрацията" числото "18" се заменя с "16";

с) на ред "Секретариат на Съвета по сигурността" цифрата "7" се заменя с "9".

§ 2. (В сила от 25.10.2022 г.) В Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г., бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г., бр. 21, 34, 60, 62 и 67 от 2012 г., бр. 27, 62, 74 и 88 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 36 и 52 от 2015 г.; попр., бр. 53 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2015 г., бр. 26, 34, 44 и 55 от 2016 г., бр. 41 от 2018 г., бр. 57 от 2019 г., бр. 42 и 70 от 2020 г., бр. 87 от 2021 г. и бр. 1 от 2022 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 15 т. 9 се изменя така:

"9. обслужва финансово-счетоводно областната администрация, с изключение на дейностите по текущо счетоводно отчитане, които се осъществяват от администрацията на Министерския съвет въз основа на споразумение."

2. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Специализирана администрация" числото "25" се заменя с "21";

б) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "25" се заменя с "21";

в) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "43" се заменя с "39".

3. В приложение № 4 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Обща администрация" числото "10" се заменя с "8";

б) на ред "дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" числото "10" се заменя с "8";

в) на ред "Специализирана администрация" числото "17" се заменя с "15";

г) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "17" се заменя с "15";

д) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "32" се заменя с "28".

4. В приложение № 6 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Политически кабинет" цифрата "2" се заменя с "1";

б) ред "служител за връзки с обществеността 1" се заличава;

в) на ред "Специализирана администрация" числото "18" се заменя със "17";

г) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "18" се заменя със "17";

д) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "31" се заменя с "29".

5. В приложение № 7 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Обща администрация" цифрата "9" се заменя с "8";

б) на ред "дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" цифрата "9" се заменя с "8";

в) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "28" се заменя с "27".

6. В приложение № 8 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Специализирана администрация" числото "16" се заменя с "14";

б) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "16" се заменя с "14";

в) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "28" се заменя с "26".

7. В приложение № 10 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Специализирана администрация" числото "13" се заменя с "12";

б) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "13" се заменя с "12";

в) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "23" се заменя с "22".

8. В приложение № 11 към чл. 8, ал. 2:

а) ред "Финансов контрольор 1" се заличава;

б) на ред "Обща администрация" цифрата "7" се заменя с "8";

в) на ред "дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" цифрата "7" се заменя с "8".

9. В приложение № 13 към чл. 8, ал. 2:

а) ред "Служител по сигурността на информацията 1" се заличава;

б) на ред "Специализирана администрация" числото "16" се заменя с "15";

в) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "16" се заменя с "15";

г) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "29" се заменя с "27".

10. В приложение № 14 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Специализирана администрация" числото "13" се заменя с "12";

б) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "13" се заменя с "12";

в) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "26" се заменя с "25".

11. В приложение № 16 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Обща администрация" числото "15" се заменя с "14";

б) на ред "дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" числото "15" се заменя с "14";

в) на ред "Специализирана администрация" числото "27" се заменя с "26";

г) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "27" се заменя с "26";

д) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "46" се заменя с "44".

12. В приложение № 17 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Специализирана администрация" числото "17" се заменя с "16";

б) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "17" се заменя с "16";

в) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "28" се заменя с "27".

13. В приложение № 18 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Обща администрация" числото "11" се заменя с "10";

б) на ред "дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" числото "11" се заменя с "10";

в) на ред "Специализирана администрация" числото "18" се заменя със "17";

г) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "18" се заменя със "17";

д) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "33" се заменя с "31".

14. В приложение № 19 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Специализирана администрация" числото "15" се заменя с "14";

б) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "15" се заменя с "14";

в) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "27" се заменя с "26".

15. В приложение № 21 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Обща администрация" числото "10" се заменя с "9";

б) на ред "дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" числото "10" се заменя с "9";

в) на ред "Специализирана администрация" числото "18" се заменя със "17";

г) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "18" се заменя със "17";

д) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "32" се заменя с "30".

16. В приложение № 23 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Обща администрация" числото "16" се заменя с "15";

б) на ред "дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" числото "16" се заменя с "15";

в) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "48" се заменя с "47".

17. В приложение № 24 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Специализирана администрация" числото "18" се заменя със "17";

б) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "18" се заменя със "17";

в) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "33" се заменя с "32".

18. В приложение № 25 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Обща администрация" цифрата "8" се заменя със "7";

б) на ред "дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" цифрата "8" се заменя със "7";

в) на ред "Специализирана администрация" числото "16" се заменя с "14";

г) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "16" се заменя с "14";

д) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "27" се заменя с "24".

19. В приложение № 26 към чл. 8, ал. 2:

а) на ред "Обща администрация" числото "10" се заменя с "9";

б) на ред "дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" числото "10" се заменя с "9";

в) на ред "Специализирана администрация" числото "18" се заменя със "17";

г) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "18" се заменя със "17";

д) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "32" се заменя с "30".

20. В приложение № 28 към чл. 8, ал. 2:

а) след ред "Заместник областни управители 1" се създава ред:

"служител за връзки с обществеността 1";

б) на ред "Специализирана администрация" числото "16" се заменя с "13";

в) на ред "дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" числото "16" се заменя с "13";

г) на ред "Обща численост на персонала в областната администрация" числото "28" се заменя с "26".

§ 3. В Постановление № 86 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка (обн., ДВ, бр. 40 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 36, 41 и 62 от 2022 г.) се правят следните изменения:

1. Член 3 се изменя така:

"Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател, заместник-председател и членове.

(2) Членове на Съвета са:

1. заместник министър-председателите, както и министрите на финансите, на околната среда и водите, на икономиката и индустрията, на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, на образованието и науката, на транспорта и съобщенията, на земеделието, на външните работи, на здравеопазването, на иновациите и растежа, на вътрешните работи, на електронното управление и на туризма; когато съответният министър е и заместник министър-председател, той участва в състава на Съвета с право на един глас;

2. представител на президента на Република България;

3. по един представител на парламентарно представените политически партии и/или коалиции;

4. по един представител на национално представителните организации на работодателите;

5. по един представител на национално представителните организации на работниците и служителите;

6. председателят на Българската академия на науките;

7. председателят на Националния статистически институт;

8. представител на Националното сдружение на общините в Република България;

9. представител на Института за устойчив преход и развитие;

10. представители на академичната общност, посочени от Съвета на ректорите на висшите училища;

11. по един представител от секторите на възобновяемата енергия, от природозащитни организации, от научноизследователски центрове и от аналитични организации и/или институти, които да са с опит и експертиза в областта на декарбонизацията.

(3) Председател на Съвета е определен с решение на Министерския съвет заместник министър-председател, а заместник-председател - министърът на енергетиката или определен от него заместник-министър на енергетиката.

(4) Поименният състав на Съвета се утвърждава със заповед на министър-председателя."

2. Член 5 се изменя така:

"Чл. 5. Организационно-техническата работа на Съвета се осигурява от дирекция "Координация на политики и концесии" в администрацията на Министерския съвет."

2. Член 3 от приложението към чл. 7 се изменя така:

"Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател, заместник-председател и членове.

(2) Членове на Съвета са:

1. заместник министър-председателите, както и министрите на финансите, на околната среда и водите, на икономиката и индустрията, на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, на образованието и науката, на транспорта и съобщенията, на земеделието, на външните работи, на здравеопазването, на иновациите и растежа, на вътрешните работи, на електронното управление и на туризма; когато съответният министър е и заместник министър-председател, той участва в състава на Съвета с право на един глас;

2. представител на президента на Република България;

3. по един представител на парламентарно представените политически партии и/или коалиции;

4. по един представител на национално представителните организации на работодателите;

5. по един представител на национално представителните организации на работниците и служителите;

6. председателят на Българската академия на науките;

7. председателят на Националния статистически институт;

8. представител на Националното сдружение на общините в Република България;

9. представител на Института за устойчив преход и развитие;

10. представители на академичната общност, посочени от Съвета на ректорите на висшите училища;

11. по един представител от секторите на възобновяемата енергия, от природозащитни организации, от научноизследователски центрове и от аналитични организации и/или институти, които да са с опит и експертиза в областта на декарбонизацията.

(3) Председател на Съвета е определен с решение на Министерския съвет заместник министър-председател, а заместник-председател - министърът на енергетиката или определен от него заместник-министър на енергетиката.

(4) Поименният състав на Съвета, включително резервните членове, както и промените в поименния състав и резервните членове, се утвърждават със заповед на министър-председателя.

(5) Участието на членовете в дейността на Съвета е лично. При обективна невъзможност да участват в заседанията на Съвета членовете му се представляват от резервни членове.

(6) Организационно-техническата работа на Съвета се осигурява от дирекция "Координация на политики и концесии" в администрацията на Министерския съвет. За секретар на Съвета се определя служител на дирекцията."

§ 4. В Постановление № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 - 2027 г. (ДВ, бр. 79 от 2022 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде думите "Икономическа и социална политика" се заменят с "Координация на политики и концесии".

2. Навсякъде думите "Програмата за техническа помощ 2021 - 2027" се заменят с "Програма "Техническа помощ" 2021 - 2027 г.".

§ 5. В чл. 8 от Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 44 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., бр. 8 от 2012 г., бр. 47, 62, 74 и 91 от 2013 г., бр. 80 от 2014 г., бр. 5 от 2015 г., бр. 63 от 2017 г., бр. 67 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г., бр. 22 и 41 от 2021 г. и бр. 34, 36, 60, 70 и 82 от 2022 г.) се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "Икономическа и социална политика" се заменят с "Координация на политики и концесии".

2. В ал. 2 думата "Отдел" се заменя с "Дирекция".

§ 6. В чл. 3, ал. 3, т. 4 и в чл. 7, ал. 4, т. 3 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2019 г., бр. 94 от 2020 г. и бр. 21, 60, 70 и 75 от 2022 г.) думите "Икономическа и социална политика" се заменят с "Координация на политики и концесии".

§ 7. В чл. 2, ал. 4 от Постановление № 135 на Министерския съвет от 2000 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия ТРАСЕКА (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2001 г., бр. 78, 84 и 96 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 25 от 2011 г. и бр. 36 и 53 от 2022 г.) думите "дирекция "Стратегическо развитие и координация" от Администрацията на Министерския съвет" и запетаята след тях се заличават.

§ 8. В Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г., бр. 17, 29 и 83 от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 25 и 37 от 2015 г., бр. 36 от 2016 г., бр. 44 и 45 от 2017 г., бр. 41 от 2018 г., бр. 12 от 2019 г., бр. 20 и 87 от 2021 г. и бр. 36 от 2022 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 4 т. 4 се отменя.

2. Приложението към § 1 се изменя така:

"Приложение към § 1

Комплекс "Бояна"

Стопанство "Евксиноград"

Обект "Шабла"."

§ 9. В чл. 36 от Устройствения правилник на Министерството на електронното управление, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 60 и 70 от 2022 г.), се създава ал. 3:

"(3) Общата администрация може да ползва услуги по изпълнение на функции по управление на човешките ресурси, предоставени от администрацията на Министерския съвет въз основа на споразумение, сключено между администрацията на Министерския съвет и Министерството на електронното управление."

Заключителни разпоредби

§ 10. (В сила от 25.10.2022 г.) (1) В тридневен срок от влизането в сила на § 2 областните управители определят еднократно, считано от 1 юли 2022 г., нов размер на основните индивидуални месечни заплати на служителите в областните администрации при спазване на изискванията на Закона за защита от дискриминация.

(2) Определеният по реда на ал. 1 нов размер на основните индивидуални месечни заплати не може да бъде по-нисък от предишния размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите.

§ 11. Постановлението влиза в сила от 4 ноември 2022 г., с изключение на § 2 и 10, които влизат в сила от датата на обнародването на това постановление.

Промени настройката на бисквитките