Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 3.I

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" (ДВ, БР. 60 ОТ 2009 Г.)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" (ДВ, БР. 60 ОТ 2009 Г.)

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2023г.

§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:

"(3) Дейността на Главна дирекция "Охрана" е насочена към охрана на органите на съдебната власт, на сградите на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация, както и на сградата на Агенцията по вписванията - Централно управление."

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. Точки 1 - 3 се изменят така:

"1. организира и осъществява охраната на съдебните сгради и на сградите на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация, както и на сградата на Агенцията по вписванията - Централно управление;

2. осигурява реда в съдебните сгради и сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия, както и реда и сигурността в сградите на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация, и в сградата на Агенцията по вписванията - Централно управление;

3. организира и осъществява охраната на съдии, прокурори и следователи - при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на правосъдието, съгласувана с пленума на Висшия съдебен съвет;".

2. Точка 6 се изменя така:

"6. конвоира обвиняеми и подсъдими, за които се иска или е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, или лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода, до органите на съдебната власт и на територията на страната, когато това е предвидено в закон;".

3. Точка 8 се изменя така:

"8. извършва проверки и контролира спазването на правилата и нормите за охраната и безопасността при проектиране, строителство и експлоатация на сгради на съдебната власт, както и при строителство и експлоатация на сградите на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация, и на сградата на Агенцията по вписванията - Централно управление;".

§ 3. Член 4 се изменя така:

"Чл. 4. (1) При извършване на дейностите по чл. 3, т. 1 - 7 Главна дирекция "Охрана" осъществява необходимото взаимодействие с административните ръководители на органите на съдебната власт, с пленума на Висшия съдебен съвет и с изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

(2) При осъществяване на своята дейност Главна дирекция "Охрана" взаимодейства и със съответните звена на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция "Национална сигурност", Националната служба за охрана, Висшия съдебен съвет, органите на съдебната власт, на местното самоуправление и с други институции."

§ 4. В чл. 8, ал. 2 т. 11 се изменя така:

"11. определя със заповед по предложение на главния директор на Главна дирекция "Охрана" правила за условията и реда за осъществяване на дейностите по призоваване, принудително довеждане и задържане на лица и правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на сгради и обекти на съдебната власт;".

Промени настройката на бисквитките