Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 3.I

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-233 от 5 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Вещица, община Белоградчик, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 16.03.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

8370

 

ЗАПОВЕД № РД-18-234 от 5 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Върба, община Белоградчик, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 16.03.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

8371

 

ЗАПОВЕД № КД-14-39 от 12 декември 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления рег. № 09-228387-25.10.2022 г., 09-228344-25.10.2022 г., 09-238863-4.11.2022 г. и 09-238877-4.11.2022 г. на СГКК – Видин, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Големаново, EKATTE 15415, община Кула, одобрени със Заповед № РД-18-206 от 4.04.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 15415.62.12: нива, собственост на „Агро Поа Инвест“ – АД, площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след промяната: 5000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.62.13: нива, собственост на „Сортови семена Вардим“ – ЕАД, площ преди промяната: 6201 кв. м, площ след промяната: 5363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.62.15: нива, собственост на „Сортови семена Вардим“ – ЕАД, площ преди промяната: 13 104 кв. м, площ след промяната: 13 097 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.62.114: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5201 кв. м, площ след промяната: 3333 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.72.111: пасище, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 5788 кв. м, площ след промяната: 5304 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.79.8: нива, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 4691 кв. м, площ след промяната: 4488 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.79.232: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 4194 кв. м, площ след промяната: 4468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.80.51: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2551 кв. м, площ след промяната: 1325 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.108.26: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4001 кв. м, площ след промяната: 4000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.109.1: нива, ДПФ, площ преди промяната: 16 005 кв. м, площ след промяната: 13 751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.109.303: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 4135 кв. м, площ след промяната: 3790 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.171.74: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 2173 кв. м, площ след промяната: 2221 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 15415.177.1: пасище, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 17 172 кв. м, площ след промяната: 17 173 кв. м.

II. С. Старопатица, EKATTE 69002, община Кула, одобрена със Заповед № РД-18-210 от 4.04.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 69002.92.4: площ: 861 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69002.97.2: площ: 285 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69002.122.44: площ: 2113 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69002.123.2: площ: 629 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 69002.119.3.1: площ: 108 кв. м, промишлена сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 69002.119.3.2: площ: 37 кв. м, промишлена сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 69002.92.1: пасище, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 4199 кв. м, площ след промяната: 4138 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.92.2: пасище, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 15 634 кв. м, площ след промяната: 15 202 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.92.3: пасище, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 26 247 кв. м, площ след промяната: 26 092 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.92.79: язовир, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 1 493 911 кв. м, площ след промяната: 1 494 441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.97.1: пасище, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 29 149 кв. м, площ след промяната: 29 648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.97.358: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 1369 кв. м, площ след промяната: 1393 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.98.1: пасище, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 38 434 кв. м, площ след промяната: 39 462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.98.378: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 1810 кв. м, площ след промяната: 1858 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.99.1: пасище, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 45 481 кв. м, площ след промяната: 45 600 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.100.2: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2708 кв. м, площ след промяната: 2765 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.100.3: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 15 792 кв. м, площ след промяната: 17 769 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.100.5: пасище, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 23 721 кв. м, площ след промяната: 23 157 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.100.11: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 36 876 кв. м, площ след промяната: 37 766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.117.1: пасище, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 20 780 кв. м, площ след промяната: 20 778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.117.497: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 2975 кв. м, площ след промяната: 2988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.117.504: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 54 019 кв. м, площ след промяната: 53 733 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.119.3: пасище, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 105 452 кв. м, площ след промяната: 105 061 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.119.12: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 355 кв. м, площ след промяната: 338 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.121.1: нива, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 6690 кв. м, площ след промяната: 10 180 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.123.76: за местен път, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 71 480 кв. м, площ след промяната: 71 994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69002.125.1: пасище, собственост на Община Кула, площ преди промяната: 55 865 кв. м, площ след промяната: 56 256 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 69002.92.847: площ: 3658 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Кула.

III. С. Срацимирово, EKATTE 68268, община Грамада, одобрени със Заповед № РД-18-27 от 21.01.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 68268.160.89: площ: 6660 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 68268.250.12: площ: 23 038 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 68268.410.11: нива, собственост на „ЧЗП – X.X.X.“ – ЕООД, площ преди промяната: 3504 кв. м, площ след промяната: 3042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.410.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4666 кв. м, площ след промяната: 3873 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.410.14: нива, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 3205 кв. м, площ след промяната: 2976 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.120.10: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 27 253 кв. м, площ след промяната: 29 883 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.180.13: нива, собственост на „Агрофаворит“ – ЕООД, площ преди промяната: 13 702 кв. м, площ след промяната: 12 991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.240.210: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 14 259 кв. м, площ след промяната: 12 229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.250.3: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 31 386 кв. м, площ след промяната: 31 369 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.250.11: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 33 770 кв. м, площ след промяната: 29 942 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.250.154: за друг вид застрояване, собственост на с. Срацимирово, площ преди промяната: 562 кв. м, площ след промяната: 366 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.300.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1802 кв. м, площ след промяната: 1801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.300.19: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 16 835 кв. м, площ след промяната: 9419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.300.22: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 2506 кв. м, площ след промяната: 2496 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.300.23: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 50 999 кв. м, площ след промяната: 50 144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.330.207: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 19 929 кв. м, площ след промяната: 20 641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.340.125: зеленчукова градина, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 4937 кв. м, площ след промяната: 5583 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.340.128: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 16 286 кв. м, площ след промяната: 15 762 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68268.402.8: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 43 132 кв. м, площ след промяната: 42 630 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 68268.120.199: площ: 2472 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Срацимирово;

поземлен имот с идентификатор 68268.120.200: площ: 1372 кв. м, пасище, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 68268.240.174: площ: 431 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Срацимирово.

IV. С. Тошевци, EKATTE 72919, община Грамада, одобрени със Заповед № РД-18-544 от 7.08.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 72919.67.307: данни преди промяната: за кръстовище, площ: 3347 кв. м, данни след промяната: за местен път, площ: 579 кв. м, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 72919.84.249: за местен път, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 10 184 кв. м, площ след промяната: 10 276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.84.252: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 3321 кв. м, площ след промяната: 1758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.86.263: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 5017 кв. м, площ след промяната: 4984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.89.237: за друг вид застрояване, собственост на с. Тошевци, площ преди промяната: 4611 кв. м, площ след промяната: 4749 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.89.238: гробищен парк, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 10 004 кв. м, площ след промяната: 10 264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.89.242: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 1714 кв. м, площ след промяната: 1468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.98.220: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 4274 кв. м, площ след промяната: 4339 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.120.312: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 216 176 кв. м, площ след промяната: 208 520 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72919.152.205: пасище, собственост на Община Грамада, площ преди промяната: 60 749 кв. м, площ след промяната: 60 901 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 72919.68.7: площ: 2001 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.8: площ: 4204 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.11: площ: 3575 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.12: площ: 5813 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.13: площ: 2157 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.14: площ: 3563 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.15: площ: 4784 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.16: площ: 2801 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.17: площ: 5225 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.381: площ: 1434 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 72919.68.382: площ: 1944 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 72919.84.27: площ: 1068 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.84.28: площ: 2525 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на „Данюб Дивелъпмънтс“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 72919.84.29: площ: 2315 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.120.200: площ: 4323 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.120.201: площ: 2450 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.120.203: площ: 1367 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Тошевци;

поземлен имот с идентификатор 72919.151.1: площ: 2874 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 72919.151.2: площ: 2213 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Тошевци;

сграда с идентификатор 72919.68.8.1: площ: 68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 72919.68.8.2: площ: 28 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 72919.68.17.1: площ: 66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 72919.68.17.2: площ: 96 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 72919.68.17.3: площ: 110 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 72919.68.17.4: площ: 21 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 72919.84.28.1: площ: 66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на „Данюб Дивелъпмънтс“ – ЕООД;

сграда с идентификатор 72919.84.28.2: площ: 31 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на „Данюб Дивелъпмънтс“ – ЕООД;

сграда с идентификатор 72919.84.28.3: площ: 36 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на „Данюб Дивелъпмънтс“ – ЕООД;

сграда с идентификатор 72919.151.1.1: площ: 86 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

8381

 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

РЕШЕНИЕ № 88 от 8 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Белене, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общия устройствен план на гр. Белене в обхвата на УПИ II в стр. кв. 113 по плана на града, като устройствената зона, в която попада имотът, се измени от жилищна устройствена зона за малкоетажно застрояване „Жм“ в смесена многофункционална устройствена зона „смф“.

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите правни и фактически действия съгласно ЗУТ, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател: Б. Павловска

8331

 

РЕШЕНИЕ № 89 от 8 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Белене, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общия устройствен план на гр. Белене в обхвата на стр. кв. 128б, като устройствената зона, в която попадат имоти 03366.602.1384 и 03366.602.1385 по кадастралната карта, от които са образувани УПИ V и VI в стр. кв. 128б по плана на града, се измени от жилищна устройствена зона за средноетажно застрояване „Жс“ в смесена многофункционална устройствена зона „смф“.

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите правни и фактически действия съгласно ЗУТ, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател: Б. Павловска

8332

34. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства съобщава, че в Министерството на енергетиката предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Богданово – север“, разположена на територията на община Средец, област Бургас, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрални:

Х (m)

Y (m)

1.

4677531.6

646514.6

2.

4677540.1

647324.5

3.

4677314.8

647766.9

4.

4677036.0

647879.8

5.

4676474.8

647917.9

6.

4676430.6

647809.2

7.

4676532.0

647692.9

8.

4676631.1

647575.7

9.

4676688.0

647512.2

10.

4676840.3

647341.9

11.

4676980.8

647300.6

12.

4677128.6

647028.6

13.

4677087.8

646897.7

14.

4676999.5

646860.7

15.

4677139.9

646591.8

16.

4677100.8

646459.4

17.

4677179.7

646338.3

 

8303

20. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220022-091-0001457/15.12.2022 г. по ид. № 22140005201/2014 г. по описа на ТД на НАП – София, възлага на: „Софкъмпани“ – ООД, ЕИК 121158200, с адрес (седалище): София, ул. Околовръстен път № 64, следните недвижими имоти: самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 68134.2095.840.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-41 от 21.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ масивна сграда (хижа „Средец“), с начин на трайно ползване – курортна, туристическа база, намираща се в гр. София, Национален парк „Витоша“, местността Балабана, със застроена площ 504 кв. м съгласно кадастрална карта и регистри, състояща се съгласно акт за собственост от: сутерен със застроена площ 491,06 кв. м, съставен от осем помещения, санитарен възел и две стълби; партер, застроен на площ 483,48 кв. м, съставен от ресторант с кухня, дневна, две канцеларии, два санитарни възела, стълбище и преддверие; първи етаж със застроена площ 548,06 кв. м, съставен от двадесет и осем броя единични стаи, четири двойни стаи, офис, две стълби, два коридора и два санитарни възела; втори етаж със застроена площ 352,43 кв. м, съставен от шест броя общи спални, стълбище, преддверие и два санитарни възела, заедно с отстъпеното право на строеж върху имота, с който е построена сградата, представляващ държавна публична собственост, а именно: поземлен имот с кадастрален идентификатор 68134.2095.840, с площ 1373 кв. м, намиращ се в Столична община, район „Витоша“, в землището на кв. Бояна, ЕКАТТЕ 99184, при съседи на имота: от четири страни – поземлен имот с кадастрален идентификатор 68134.2095.381, заедно с всички подобрения и приращения към същата за цената от 1 017 901,80 лв.

8304

95. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК съобщава, че с постановления № С220013-091-0001484/19.12.2022 г. и № С220013-091-0001485/19.12.2022 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: София, ж.к. Младост 1, бл. 37А, вх. 1, ет. 4, ап. 13, следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор 22681.31.20 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-687 от 3.10.2019 г. на и.д. на АГКК, площ 3700 кв. м, с начин на трайно ползване: нива, с трайно предназначение на територията: земеделска, 8 категория, намиращ се в с. Левски, община Панагюрище, област Пазарджик – местност Орташки ливади, граници: 22681.31.19, 22681.31.18, 22681.31.17, 22681.31.21, 22681.31.65, придобит с н.а., вписан под № 3375/14.12.2012 г. от дв. вх. рег., книга „Прехвърляния“, том 15, акт № 46, СВ – Панагюрище; поземлен имот с идентификатор 22681.46.7 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-687 от 3.10.2019 г. на и.д. на АГКК, площ 4400 кв. м по н.а., вписан под № 3375/14.12.2012 г. от дв. вх. рег., книга „Прехвърляния“, том 15, акт № 46 на СВ – Панагюрище, площ по скица 4399 кв. м, с начин на трайно ползване: нива, с трайно предназначение на територията: земеделска, 4 категория, намиращ се в с. Левски, община Панагюрище, област Пазарджик – местност Реката, с граници: 22681.46.8, 22681.46.13, 22681.46.14, 22681.46.15, 22681.46.6, 22681.46.849, придобит с н.а., вписан под № 3375/14.12.2012 г. от дв. вх. рег., книга „Прехвърляния“, том 15, акт № 46 на СВ – Панагюрище. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при агенцията по вписванията по местонахождението на имота.

8357

97. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

1.1. Административен ръководител – председател на Софийския окръжен съд – изтичащ мандат.

1.2. Административен ръководител – председател на Окръжния съд – Бургас – изтичащ мандат.

1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Търговище – свободна длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административни ръководители на съответния орган на съдебната власт могат да се подават: в администрацията на Висшия съдебен съвет; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на Висшия съдебен съвет – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата му като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

8218

97а. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Определя на основание чл. 190 във връзка с чл. 188, ал. 1 и чл. 189, ал. 1 от ЗСВ 59 длъжности „съдия“, които да се заемат чрез конкурси за преместване в длъжност и първоначално назначаване в районните съдилища, както следва:

– Районен съд – Берковица – 1 длъжност;

– Районен съд – Благоевград – 1 длъжност;

– Районен съд – Ботевград – 1 длъжност;

– Районен съд – Бяла Слатина – 1 длъжност;

– Районен съд – Варна – 2 длъжности;

– Районен съд – Велинград – 2 длъжности;

– Районен съд – Враца – 2 длъжности;

– Районен съд – Добрич – 2 длъжности;

– Районен съд – гр. Елин Пелин – 1 длъжност;

– Районен съд – Етрополе – 1 длъжност;

– Районен съд – гр. Исперих – 1 длъжност;

– Районен съд – Казанлък – 1 длъжност;

– Районен съд – Котел – 2 длъжности;

– Районен съд – гр. Кубрат – 1 длъжност;

– Районен съд – Кюстендил – 2 длъжности;

– Районен съд – Кърджали – 2 длъжности;

– Районен съд – Лом – 1 длъжност;

– Районен съд – Монтана – 4 длъжности;

– Районен съд – Нова Загора – 3 длъжности;

– Районен съд – Нови пазар – 1 длъжност;

– Районен съд – гр. Омуртаг – 1 длъжност;

– Районен съд – Пазарджик – 1 длъжност;

– Районен съд – Перник – 3 длъжности;

– Районен съд – Петрич – 1 длъжност;

– Районен съд – Плевен – 1 длъжност;

– Районен съд – Пловдив – 1 длъжност;

– Районен съд – Провадия – 1 длъжност;

– Районен съд – Раднево – 1 длъжност;

– Районен съд – Радомир – 1 длъжност;

– Районен съд – Разград – 1 длъжност;

– Районен съд – Разлог – 3 длъжности;

– Районен съд – Самоков – 1 длъжност;

– Районен съд – Свиленград – 1 длъжност;

– Районен съд – Своге – 1 длъжност;

– Районен съд – Сливница – 1 длъжност;

– Районен съд – Стара Загора – 1 длъжност;

– Районен съд – Тетевен – 1 длъжност;

– Районен съд – Хасково – 3 длъжности;

– Районен съд – Червен бряг – 1 длъжност;

– Районен съд – Чирпан – 2 длъжности.

2. Обявява на основание чл. 180 от ЗСВ конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и 3 от ЗСВ за преместване и заемане на 17 длъжности „съдия“ в районните съдилища, както следва:

– Районен съд – Благоевград – 1 длъжност;

– Районен съд – Ботевград – 1 длъжност;

– Районен съд – Варна – 2 длъжности;

– Районен съд – гр. Елин Пелин – 1 длъжност;

– Районен съд – Етрополе – 1 длъжност;

– Районен съд – Пазарджик – 1 длъжност;

– Районен съд – Перник – 3 длъжности;

– Районен съд – Пловдив – 1 длъжност;

– Районен съд – Самоков – 1 длъжност;

– Районен съд – Своге – 1 длъжност;

– Районен съд – Сливница – 1 длъжност;

– Районен съд – Хасково – 3 длъжности.

3. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (по образец). Заявленията и приложените към тях документи се подават: лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg; чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12). При подаване на заявлението по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Заявления, подадени след срока, не се разглеждат. Към заявлението се прилагат следните документи:

– служебна бележка (по образец), издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“ общия юридически стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажа в съответната система на органите на съдебната власт;

– кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки (по образец) през последните три години от дейността му, като същите следва да се разбират като период от 3 години, предхождащ датата на обявяване на конкурса, през който магистратът реално е работил като съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт;

– копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, като същите следва да се разбират като период от 3 години, предхождащ датата на обявяване на конкурса, през който период магистратът реално е работил като съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки;

– други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

4. При провеждането на конкурс за преместване конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества.

5. В случаите на преминаването на прокурора или следователя на длъжност „съдия“ съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

6. Датата, часът и мястото за провеждане на писмения изпит се определят от конкурсната комисия и се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

8219

6. – Националната музикална академия „Проф. X.X.“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за заемане на академичната длъжност главен асистент по пиано – един към катедра „Пиано“ – ТКДФ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/44 09 747.

8305

78. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор – едно място за военнослужещ, по научната специалност „Епидемиология“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за нуждите на Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинската академия. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурса и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: служба „Учебна и научно-изследователска дейност“, тел. 02/9225130.

8314

30. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионалното направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“ – един за нуждите на преподаването в катедра „Консервативно зъболечение“. Задължително изискване е кандидатите да имат придобита специалност по „Терапевтична стоматология“ или „Оперативно зъболечение и ендодонтия“. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. X.X. 1, стая № 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

8352

322. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ (Математическо моделиране и приложение на математиката в механика на флуидите, биофлуидите, икономическата и социалната динамика) за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.

8358

322а. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ (Математическо моделиране и числено изследване на процеси и явления, свързани с капилярни системи) за нуждите на научно структурно звено „Математическо моделиране и числени симулации в механиката“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи в Института по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.

8359

58. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията, заета от железопътна инфраструктура, предоставена за управление на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по трасето на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия, попадащо в урбанизираните територии на землищата на с. Калотина и с. Драгоил, община Драгоман, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

8302

592. – Община Аксаково на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 50.28 от 20.12.2022 г. Общинският съвет – Аксаково, е одобрил подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) към землището на с. Изворско и на гр. Аксаково за обект: „Кабелна линия средно напрежение (СрН) от ВЕЛ 20 kV „Крумово 2“ до ново метално табло – трансформатор тип МТТ, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32490.51.112 по КККР на с. Изворско, община Аксаково, област Варна“, с териториален обхват: ПИ с идентификатор 00182.70.531, ПИ с идентификатор 00182.70.148, ПИ с идентификатор 00182.21.95, ПИ с идентификатор 32490.56.126, ПИ с идентификатор 32490.44.123 и завършва в ПИ с идентификатор 32490.51.112 за „бензиностанция, газостанция, метанстанция“, където ще се монтира новото МТТ. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред Административния съд – Варна.

8354

592а. – Община Аксаково на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 50.29 от 20.12.2022 г. Общинският съвет – Аксаково, е одобрил план-схема по чл. 108 от ЗУТ към действащия регулационен план на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Въздушна кабелна мрежа ниско напрежение (НН) от нов кабелен шкаф тип ШК-4 (захранен от съществуващ кабел ниско напрежение (НН) от трафопост (ТП) № 3 Аксаково) при стоманобетонен стълб (СБС) № 1, част от клон 2 с 5 броя нови стоманобетонни стълба (СБС) и електромерно табло тип ТЕМО пред урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII-1816, кв. 2 по плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна“. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред Административния съд – Варна.

8355

592б. – Община Аксаково на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 50.30 от 20.12.2022 г. Общинският съвет – Аксаково, е одобрил план-схемата по чл. 108 от ЗУТ към действащия регулационен план на с. Яребична, община Аксаково, област Варна, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Въздушна кабелна мрежа ниско напрежение (НН) с усукан изолиран проводник (УИП) от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до съществуващ стълб № 1 (част от въздушна мрежа ниско напрежение (НН) към трафопост (ТП) № 2 Яребична) с 20 броя нови стоманобетонни стълба (СБС) в кв. 31, 32, 33 и 40 и разширения на въздушна кабелна мрежа (част от мрежа ниско напрежение (НН) към трафопост (ТП) № 2 Яребична) с усукан изолиран проводник (УИП) и 10 броя нови стоманобетонни стълба (СБС) в кв. 38 и 39, по плана на с. Яребична, община Аксаково, област Варна“. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред Административния съд – Варна.

8356

17. – Община Ивайловград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и чл. 61 от АПК съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – ПР (план за регулация) в следния обхват: променя се уличната и дворищната регулация на поземлен имот 38, УПИ І-37, УПИ ІІ, УПИ ІІІ-38, УПИ VІ, УПИ VІІІ-55 и УПИ ІХ-55 от кв. 19; УПИ VІ-53, УПИ VІІ-53, УПИ VІІІ-53 от кв. 17; УПИ І-39 от кв. 17а; УПИ ІІ-61, УПИ ІІІ-54, УПИ ІV-54, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ от кв. 18, променя се уличната регулация на улица от о.т. 18 до о.т. 7а и улица от о.т. 10 до о.т. 11а по ПУП на с. Ламбух, ЕКАТТЕ 43128, община Ивайловград. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 304 в сградата на общинската администрация, както и е публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация – Ивайловград.

8317

8. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за местен път (локално платно), засягащ части от ПИ 35167.18.213 и 35167.17.715, и двата с НТП – „селскостопански, горски, ведомствен път“, за транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори: 16.23; 16.24; 16.43; 16.44; 16.45; 17.49; 17.18; 17.48; 17.38; 17.22; 17.23; 17.24; 17.25; 17.26, 17.43, общинска публична собственост, всички в местност Арите, землище Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, до включването му в държавна пътна мрежа I-6 Казанлък – Карлово, промяна в улична регулация чрез кръгово кръстовище в ПИ 35167.501.603 – „първостепенна улица“, срещу ПИ с кадастрален номер 35167.501.8358. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая № 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

8306

831. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 951 от 29.11.2022 г. на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на ел. провод за присъединяване на ФтЕЦ „Коневец – Иванов“ за УПИ XIII-63 по ПУП на с. Коневец, област Ямбол. Трасето на кабела започва от съществуващ трафопост – ТП/БКТП Коневец 2, КЛ/ВЛ Елхово, п/ст Тенево, монтиран в поземлен имот с идентификатор 38279.30.28, частна собственост, вид територия – земеделска, с НТП – нива, преминава през същия поземлен имот и достига до регулацията на с. Коневец, област Ямбол. Дължината на трасето на ел. кабела е 9,20 м. Преди издаване на разрешение за строеж да се уредят всички отношения, свързани с правото на преминаване през имоти – чужда собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

8318

831а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „склад за фуражи“ в поземлен имот с идентификатор 80306.41.504 по КККР, намиращ се в землището на с. Челник, община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето на подземната кабелна линия НН 1 kV започва от съществуващ КРШ, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 80306.41.218, публична държавна собственост, с НТП – за път от републиканската пътна мрежа, преминава през имота и достига до ново ТЕ за външно ел. захранване на „склад за фуражи“ в поземлен имот с идентификатор 80306.41.504 по КККР, намиращ се в землището на с. Челник, община „Тунджа“, област Ямбол. Дължината на трасето е 246,80 м. Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая № 103, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

8319

89. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на подземен ел. кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на поливно съоръжение, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 87374.59.987 по КККР на гр. Ямбол, м. Под Курткая. Трасето е с начало от ТНН на ТП Кринчовица-4, извод СН Веселиново, п/ст Ямбол, намиращ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.573.1, преминава през ПИ с идентификатори 87374.62.559, 87374.63.534, 87374.571.208, 87374.60.542, 87374.60.544, 87374.59.545, 87374.59.596 и завършва в 87374.59.987. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая № 308. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8321

16. – Община с. Борино, област Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 336 от 21.12.2022 г. на Общинския съвет – Борино, одобрява ПУП – устройствена план-схема за инженерна инфраструктура във и извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелно ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа в ПИ 05462.501.676“, в териториален обхват на обекта – поземлени имоти с идентификатори № 05462.205.57, 05462.501.676, 05462.501.678, 05462.501.687, 05462.501.731, 05462.501.898, 05462.501.995, 05462.501.5001 и 05462.501.5009 в землището на с. Борино, община Борино, област Смолян. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

8308

32. – Община с. Борино, област Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 337 от 21.12.2022 г. Общинският съвет – с. Борино, одобрява ПУП – парцеларен план (ПУП – ПП) извън границата на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура с трасе и специализирана план-схема за обект: „Кабелно ел. захранване на дърводелски цех в ПИ с идентификатор 05462.9.28, м. Долна саборча по КККР на с. Борино, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 15.06.2010 г. на и.д. на АГКК“, с териториален обхват: 1. с идентификатор 05462.2.73 в землището на с. Борино, вид собственост: „общинска публична“, вид територия: „земеделска“, НТП: „за селскостопански, горски, ведомствен път“, площ: 1551 кв. м, стар номер: 000650, с площ на право на преминаване 0,196 дка; 2. с идентификатор 05462.3.6 в землището на с. Борино, вид собственост: „общинска публична“, вид територия: „земеделска“, НТП: „пасище“, площ: 2757 кв. м, стар номер: 003006, с площ на право на преминаване 0,138 дка; 3. с идентификатор 05462.3.7 в землището на с. Борино, вид собственост: „общинска публична“, вид територия: „земеделска“, НТП: „за селскостопански, горски, ведомствен път“, площ: 2483 кв. м, с площ на право на преминаване 0,053 дка; 4. с идентификатор 05462.9.28 в землището на с. Борино, вид собственост: „обществени организации“, собственик: „Бориком АМТ“ – ООД, вид територия: „урбанизирана“, НТП: „друг вид земеделска земя“, площ: 1775 кв. м, стар номер: 009028, с площ на право на преминаване 0,009 дка; и 5. с идентификатор 05462.9.30 в землището на с. Борино, вид собственост: „обществени организации“, собственик: „Бориком АМТ“ – ООД, вид територия: „земеделска“, НТП: „за складова база“, площ: 1319 кв. м, стар номер: 009030, с площ на право на преминаване 0,016 дка. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

8362

4. – Община с. Хитрино, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на с. Черна за промяна на уличната отсечка о.т. 34 – о.т. 48, като се вмъква нова о.т. 34а; дворищната регулация на УПИ ІІ – фурна, и ІV – здравен дом (кметство), в кв. 10 се променя, като се поставя по съществуващите граници; УПИ І – училище, и ІІ – детски дом, в кв. 10 се променят, като от тях се образуват нови: УПИ І – училище, ІІІ – детски дом, V – ООД, и VІ – ООД. Проектът се намира в сградата на Община Хитрино, ул. Възраждане № 45. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8361

Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, против Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и рекламни дейности на територията на община Ново село, като се иска отмяната на чл. 19а, ал. 1 от наредбата, приета с Решение № 4 от 28.01.2003 г. на ОбС – Ново село, изменена с Решение № 237, взето с протокол № 30 от 20.12.2021 г. на ОбС – Ново село, в сила от 1.01.2022 г., по което оспорване е образувано адм. д. № 275/2022 г. по описа на Административния съд – Видин, насрочено за разглеждане на 27.02.2023 г. от 10 ч.

8300

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест на X.X. – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу чл. 17, ал. 1 в частта „…и не са тяхно основно жилище…“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 на Общинския съвет – Балчик, по протокол № 5 от заседание, проведено на 22.12.2016 г., неколкократно изменяна и допълвана, последно с Решение № 462 по протокол № 29 от 22.01.2022 г. По протеста е образувано адм. д. № 740/2022 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 15.02.2023 г. от 13,30 ч.

8348

Районният съд – Варна, 16 състав, призовава ответника X.X.X., роден на 2.07.1960 г., гражданин на Руската федерация, който в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Варна, 16 състав, като ответник по гр.д. № 12298/2022 г. за връчване на съдебните книжа по гр.д. № 12298/2022 г., заведено от „Енерго – Про Продажби“ – АД, ЕИК 103533691. Указва на лицето, че при неявяване ще му бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

8307

Великотърновският районен съд уведомява Майкъл Хотсън, роден на 1.11.1962 г., гражданин на Кралство Великобритания, с неизвестен адрес и без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че има качеството на ответник по гр. д. № 3064/2022 г. по описа на Районния съд – Велико Търново, образувано по предявен от X.X.X. иск с правно основание чл. 127а СК, като му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Велико Търново, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.

8349

Великотърновският районен съд, уведомява Тарек Фархат, роден на 18.02.1987 г., гражданин на Ливан, с неизвестен адрес в чужбина, че има качеството на ответник по гр. д. № 2988/2022 г. по описа на Районния съд – Велико Търново, образувано по предявен иск по чл. 49, ал. 1 СК от X.X.X., като съдът му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Велико Търново, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с препис от исковата молба и приложенията към нея.

8350

Районният съд – Дупница, ІV състав, ГО, призовава Тофаел Ахмед с последен адрес Кипър, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК като ответник по гр.д. № 20221510102244/2022 г., заведено от X.X.X.. Ответникът Тофаел Ахмед да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

8351

Софийският районен съд, гр. отделение, 75 състав, призовава X.X.X., гражданин на Република България, с неизвестен адрес, като ищец по гр.д. № 9289/2006 г. по описа на СРС, ГО, 75 състав, да се яви в съда на 14.03.2023 г. в 11,30 ч. срещу X.X.X. и X.X.X., в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

8347

Районният съд – Трявна, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ X.X.X., роден на 15.03.1944 г., с постоянен адрес: София, район „Изгрев“, бул. Г. М. Димитров № 54, вх. Б, ет. 12, ап. 78, с настоящ адрес извън Република България, да се яви в канцеларията на Районния съд – Трявна, за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. д. № 20224240100158, заведено от X.X.X. и X.X.X., с правно основание иск за делба. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

8329

 

Разградският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 315/2022 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: община Разград, с. Ясеновец, ул. Пирин № 2, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: община Разград, с. Ясеновец, ул. Пирин № 2, с цена на иска 231 571,76 лв., както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 1400 лв., в т.ч.:

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра 1.6 И“, рег. № РР9665АМ, дата на първоначална регистрация 13.04.1993 г., рама № W0L000052P2649850, двигател № C16SE02V14288, оценен към настоящия момент на 400 лв.

– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 290 ТД“, рег. № РР6460АМ, дата на първоначална регистрация 4.12.1996 г., рама № WDB2100171А309186, двигател № 60298210014055, оценен към настоящия момент на 1000 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 63 761,27 лв., в т.ч.:

– Сумата в размер на 3700 лв., представляваща пазарните оценки към датата на отчуждаване на леки автомобили: „Форд Транзит“ с pег. № РР3152АМ и „Мерцедес Е 290 ТД“, рег. № РР2930АТ.

– Сумата в размер на 17 708,51 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредити в „Лизингова компания Евролийз“ – ООД.

– Сумата в размер на 42 352,76 лв., представляваща получени чрез системи за бързи преводи средства от трети лица без законно основание.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 66 900 лв.. в т.ч.:

– Жилищна сграда на един етаж съгласно разрешение за строеж с застроена площ 132 кв. м, построена в УПИ Х-857, 999 в кв. 54 по плана на с. Ясеновец, община Разград, област Разград, с административен адрес: област Разград, община Разград, с. Ясеновец, ул. Пирин № 2, оценена към настоящия момент на 66 000 лв.

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Мерива“, рег. № РР3367ВМ, дата на първоначална регистрация 15.06.2004 г.. рама № W0L0XCE7544345900, двигател № Y17DT0964126, оценен към настоящия момент на 900 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 99 510,49 лв.:

– Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на бракуване на лек автомобил „Опел“, модел „Вектра“, рег. № РР2029ВС.

– Сумата в размер на 99 210,49 лв., представляваща получени чрез системи за бързи преводи средства от трети лица без законно основание.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 3.04.2023 г. от 15 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

8301

Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 21-ви състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 3369/2017 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) в полза на държавата срещу X.X.X. и X.X.X., описано, както следва:

От X.X.X.:

– сумата общо в размер 1700 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в левове № BG 07 BPBI 7940 1060 0664 01 в „Юробанк България“ – АД;

– сумата общо в размер 391,17 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в евро № BG 86 BPBI 7940 1460 0664 01 в „Юробанк България“;

– сумата общо в размер 58 564,61 лв., представляваща постъпила през 2007 г. сума от трето лице по разплащателна сметка в евро № BG 86 BPBI 7940 1460 0664 01 в „Юробанк България“;

– сумата общо в размер 4782,19 лв., представляваща постъпила през 2009 г. и 2010 г. сума от трети лица по разплащателна сметка в евро № BG 86 BPBI 7940 1460 0664 01 в „Юробанк България“;

– сумата общо в размер 107,39 лв., представляваща прехвърлена сума по сметка № BG 07 BPBI 7940 1060 0664 01 в „Юробанк България“;

– сумата общо в размер 18 636,52 лв., представляваща извършени през 2007 г. вноски по разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата общо в размер 450 лв., представляваща постъпила през 2007 г. сума от трети лица по разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата общо в размер 39 987,02 лв., представляваща извършени през 2008 г. вноски по разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата общо в размер 2704 лв., представляваща постъпила през 2008 г. сума от трети лица по разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата общо в размер 300 лв., представляваща постъпила през 2009 г. сума от трети лица по разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата общо в размер 1262 лв., представляваща извършени през 2010 г. вноски по разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата общо в размер 700 лв., представляваща постъпила през 2010 г. сума от трети лица по разплащателна сметка в левове № BG 56 FINV 9150 10BGN0GKHM в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата общо в размер 57 500 лв., представляваща постъпила през 2010 г. сума от трети лица по разплащателна сметка в левове № BG 37 FINV 9150 1004 4986 74 в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 36 779,15 лв., представляваща предоставен заем на „Бул Прим Труп“ – ООД;

– сумата в размер 39 116,60 лв., представляваща погасен заем на X.X.;

– сумата общо в размер 4 708 836,43 лв., придобита солидарно от X.X. и X.X. в резултат на извършеното престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 във връзка с ал. 1 и чл. 20, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.

От X.X.X.:

– сумата общо в размер 717,51 лв., представляваща извършени през 2011 г. вноски по разплащателна сметка в левове № BG 12 BPBI 7942 1015 9704 01, „Юробанк България“ – АД;

– сумата общо в размер 445 лв., представляваща извършени през 2012 г. вноски по разплащателна сметка в левове № BG 12 BPBI 7942 1015 9704 01, „Юробанк България“ – АД;

– сумата общо в размер 691 лв., представляваща извършени през 2007 г. вноски по разплащателна сметка в левове № BG 82 BPBI 7942 1015 9704 02 в „Юробанк България“ – АД;

– сумата общо в размер 363 лв., представляваща извършени през 2010 г. вноски по кредитна сметка в левове с № 5411 942159704 01 5 в „Юробанк България“ – АД;

– сумата общо в размер 1252 лв., представляваща извършени през 2011 г. вноски по кредитна сметка в левове с № 5411 942159704 01 5 в „Юробанк България“ – АД;

– сумата общо в размер 28 225,97 лв., представляваща извършени през 2012 г. вноски по кредитна сметка в левове с № 5411 942159704 01 5 в „Юробанк България“ – АД;

– сумата общо в размер 610 лв., представляваща извършени през 2007 г. вноски по разплащателна сметка в левове № BG07 СЕСВ 9790 1066 9922 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– сумата общо в размер 260 лв., представляваща извършени през 2008 г. вноски по разплащателна сметка в левове № BG07 СЕСВ 9790 1066 9922 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– сумата общо в размер 833,03 лв., представляваща вноски по сметка от трети лица, извършени през 2011 г. по разплащателна сметка в левове № BG07 СЕСВ 9790 1066 9922 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД.

Съгласно Определение № 268435 от 9.11.2022 г. по гр.д. № 3369/2017 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение – І-21 състав, всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в едномесечен срок, считано от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на делото – гр.д. № 3369/2017 г. на СГС, І-21 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като посочи и в коя точка на обявлението е описано имуществото.

Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 11.05.2023 г. от 9 ч.

8315

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

263. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по лека атлетика“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на БФЛА на 15.02.2023 г. от 14 ч. в София, бул. Васил Левски № 75, залата на ет. 5 в сградата на ММС, с начален час за регистрация 13 ч. при дневен ред: утвърждаване на информацията по т. 1 и 2 от Формуляр за информация и оценка на дейността на спортните клубове за спортно-състезателната 2022 г. (приложение № 2 към раздел V, т. 4 от Програмата за развитие на спортните клубове за 2023 г.). Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на БФЛА по седалището и адреса й на управление от 10 до 13 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негов представител с изрично писмено пълномощно. В деня на общото събрание делегатите следва да представят изрично писмено пълномощно, в случай че членът не се представлява от законния си представител. Регистрацията на делегатите ще започне в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8326

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на клубовете за старинни и класически автомобили и мотоциклети“ (БАКСКАМ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си на 25.02.2023 г. в 17 ч. в София, бул. Цариградско шосе № 64, Метрополитън Хотел София, ет. 1, офис 110, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на управителния съвет за периода 2005 г. – 2022 г.; 2. освобождаване от длъжност и отговорност настоящия УС; 3. приемане на нов устав на сдружението; 4. избор на нов УС; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на общото събрание в офиса на сдружението по седалище и адрес на управление.

8360

27. – Управителният съвет на Спортен клуб по вдигане тежести „Старт“ – гр. Червен бряг, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ с решение на УС на 12.12.2022 г. свиква общо събрание на 6.02.2023 г. в 18 ч. в сградата на Спортна зала – Червен бряг, ул. Цар Асен № 28, при следния дневен ред: 1. избор на ръководни органи на клуба; 2. промени в устава; 3. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8325

Промени настройката на бисквитките