Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 12.IX

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.78 от 12 Септември 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Освобождава Тома Любомиров Биков като заместник-председател на Комисията по културата и медиите.

2. Избира Тома Любомиров Биков за председател на Комисията по културата и медиите.

------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 7 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките