Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 12.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-54 от 4 септември 2023 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Девин след Решение № 126, отразено в протокол от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – Девин, становище от Регионалното управление на образованието – Смолян, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1299 от 26.06.2023 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на подлежащите на задължително обучение, довела до липса на ученици за учебната 2023/2024 година, закривам ОУ „X.X.“ – с. Лясково, община Девин, област Смолян.

1. Учениците от ОУ „X.X.“ – с. Лясково, община Девин, област Смолян, да продължат обучението си в СУ „X.X.“ – гр. Девин, община Девин, област Смолян, при условията на чл. 12 от ЗПУО.

2. Задължителната документация на ОУ „X.X.“ – с. Лясково, община Девин, област Смолян, да се съхранява в СУ „X.X.“ – гр. Девин, община Девин, област Смолян.

3. Имуществото на ОУ „X.X.“ – с. Лясково, община Девин, област Смолян, което е общинска собственост, се предоставя за управление със заповед на кмета на община Девин.

4. Имуществото, собственост на ОУ „X.X.“ – с. Лясково, община Девин, област Смолян, се предоставя на СУ „X.X.“ – гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Г. Цоков

6916

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3953-П от 29 август 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1837 от 1.06.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 45 от 2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7553 от 29.08.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Пловдив, представляващ: УПИ III с площ 1050 кв. м в кв. 8 по ПУП на с. Войнягово, община Карлово, област Пловдив, ведно с построените в него полумасивна двуетажна сграда – ветеринарна лечебница със застроена площ 68 кв. м, и полумасивна едноетажна сграда – склад със застроена площ 16 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 41 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 7000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6936

РЕШЕНИЕ № 3954-П от 29 август 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1878 от 1.03.2023 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 26 от 2023 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7554 от 29.08.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Пловдив, представляващ: УПИ V-158 – болница, имот пл. № 158, кв. 30, с площ 2684 кв. м, намиращ се в с. Стрелци, община Брезово, област Пловдив, заедно с построените в него: двуетажна масивна сграда – болница, с площ 340 кв. м, масивна сграда с площ 56 кв. м, масивна сграда с площ 44 кв. м и навес с площ 9 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 190 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 35 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6937

РЕШЕНИЕ № 3955-П от 29 август 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1841 от 30.06.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 55 от 2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7555 от 29.08.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Хасково, представляващ: УПИ VI-219 с площ 6447,57 кв. м в кв. 158, Промишлена зона „Изток“, Тополовград, община Тополовград, област Хасково (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 56 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 3000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 13 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6938

РЕШЕНИЕ № 3956-П от 29 август 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1847 от 3.08.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 66 от 2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7556 от 29.08.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Хасково, представляващ: УПИ VI-16 с площ 2625 кв. м, намиращ се в кв. 3, с. Дъбовец, община Любимец, област Хасково, заедно с построената в него сграда със застроена площ 140 кв. м, ведно с мазе с площ 34 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 50 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 2500 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 9000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6939

РЕШЕНИЕ № 3957-П от 29 август 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 5, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1832 от 15.04.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 33 от 2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7557 от 29.08.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали, представляващ: поземлен имот с идентификатор 40909.121.110, с площ 25 558 кв. м, намиращ се на бул. България № 105, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, заедно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 40909.121.110.1, със застроена площ 1630 кв. м, сграда с идентификатор 40909.121.110.3, със застроена площ 755 кв. м, сграда с идентификатор 40909.121.110.4, със застроена площ 554 кв. м, сграда с идентификатор 40909.121.110.7, със застроена площ 63 кв. м и сграда с идентификатор 40909.121.110.9, със застроена площ 794 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 2 750 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 120 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 480 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6940

 

РЕШЕНИЕ № 1894 от 30 август 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7560 от 30.08.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.513.6, с площ 4244 кв. м, заедно с построената в него сграда с идентификатор 87374.513.6.1, намиращ се в Индустриална зона, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6941

 

РЕШЕНИЕ № 1895 от 30 август 2023 г.

На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7561 от 30.08.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Отменя Решение № 1739 от 10.04.2019 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 34 от 2019 г.) за откриване на процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.1507.835, с площ 202 кв. м, намиращ се на ул. Граф Игнатиев № 29, гр. Варна, община Варна, област Варна, ведно с построената в него сграда с идентификатор 10135.1507.835.3, със застроена площ 153 кв. м.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6942

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 583 от 4 септември 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 803 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 2.10.2023 г. от 10 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1201.874 в състава на УПИ II-430, 874, 875, 876, 879, кв. 49а, м. Ж.к. Зона В – 17 част, и сграда на допълващо застрояване с идентификатор 68134.1201.874.1, София, ул. Зайчар № 44, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Илинден“.

2. Начална тръжна цена – 809 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 15 000 лв.

4. Депозитът за участие – 80 900 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.09.2023 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер на 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

6910

 

РЕШЕНИЕ № 584 от 4 септември 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 171 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 3.10.2023 г. от 16 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.306.24 в УПИ II-19, 20, 30 – „за адм. сграда“, кв. 227, м. Западно направление, София, ул. Царибродска № 96, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Възраждане“.

2. Начална тръжна цена – 847 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 15 000 лв.

4. Депозитът за участие – 84 700 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.09.2023 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер на 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

6911

 

РЕШЕНИЕ № 585 от 4 септември 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 553 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 4.10.2023 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1370.2119, представляващ УПИ XXVIII-2119 – „за обществено обслужване“, кв. 2, м. Кв. Илиянци, София, кв. Илиянци, бул. Рожен, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Надежда“.

2. Начална тръжна цена – 170 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 17 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.10.2023 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер на 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

6912

 

РЕШЕНИЕ № 586 от 4 септември 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 553 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 3.10.2023 г. от 10 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1383.532, представляващ УПИ XVI-532, кв. 192, м. Ж.к. Надежда 2а и 2б, София, ж.к. Надежда, ул. Чудомир № 10, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Надежда“.

2. Начална тръжна цена – 493 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 49 300 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.09.2023 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер на 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

6913

 

РЕШЕНИЕ № 587 от 4 септември 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 553 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 3.10.2023 г. от 13 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.4358.453, представляващ УПИ XVIII-38 – „за коо“, кв. 34а, м. Ж.к. Люлин – 8 м.р., София, ж.к. Люлин – 8 м.р., ул. 339 № 2-а, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“.

2. Начална тръжна цена – 242 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 6000 лв.

4. Депозитът за участие – 24 200 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.09.2023 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер на 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

6914

 

РЕШЕНИЕ № 588 от 4 септември 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 553 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 4.10.2023 г. от 10 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8554.60, представляващ УПИ IХ-60, и сграда с идентификатор 68134.8554.60.1, кв. 6, м. Враждебна-юг, София, кв. Враждебна, ул. 47-а № 1, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Кремиковци“.

2. Начална тръжна цена – 85 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 8500 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.10.2023 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер на 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

6915

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК

РЕШЕНИЕ № 735 от 16 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет – Брезник, одобрява проект за частично изменение ЧИ на общ устройствен план на община (ОУПО) гр. Брезник, землище на с. Слаковци – ПИ № 67163.50.198 и ПИ № 67163.50.199, за промяна на предназначението от „земеделска земя – ниви“ в „земя с устройствена зона Пп (предимно производствена) за фотоволтаичен парк“.

Председател: И. Тинков

6944

 

ОБЩИНА ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 1230-2-1 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, бул. Владислав Варненчик, бл. 24, вх. А – представляващ помещения в партер, предмет на АОС № 2055 от 23.04.2001 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6892

 

РЕШЕНИЕ № 1230-2-2 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, ул. Петър Парчевич № 1, ет. 3 – представляващ етаж от сграда и земя, предмет на АОС № 7236 от 8.01.2013 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6893

 

РЕШЕНИЕ № 1230-2-3 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, ул. Стефан Стамболов № 24, вх. А – представляващ помещения на ет. 2, предмет на АОС № 8688 от 15.10.2015 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6894

 

РЕШЕНИЕ № 1230-2-4 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, ул. Стефан Стамболов № 24, вх. А – представляващ помещения на ет. 3, предмет на АОС № 8689 от 15.10.2015 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6895

 

РЕШЕНИЕ № 1230-2-6 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, ул. Преслав № 25, ет. 2, представляващ етаж от сграда и земя, предмет на АОС № 5950 от 7.12.2009 г. и АОС № 5949 от 7.12.2009 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6896

 

РЕШЕНИЕ № 1230-2-7 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, ул. Преслав № 20, ет. 2, представляващ етаж от сграда и земя, предмет на АОС № 466 от 1.12.1997 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6897

РЕШЕНИЕ № 1230-2-8 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, ул. Преслав № 20, ет. 3, представляващ етаж от сграда и земя, предмет на АОС № 466 от 1.12.1997 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6898

 

РЕШЕНИЕ № 1230-2-9 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, ул. Полк. Свещаров № 24, ет. 1, представляващ гараж № 2, предмет на АОС № 10079 от 11.04.2019 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6899

 

РЕШЕНИЕ № 1230-2-10 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, ул. Полк. Свещаров № 24, ет. 1, представляващ гараж № 3, предмет на АОС № 10080 от 11.04.2019 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6900

 

РЕШЕНИЕ № 1230-2-11 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, ул. Полк. Свещаров № 24, ет. 1, представляващ гараж № 4, предмет на АОС № 10081 от 11.04.2019 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6901

 

РЕШЕНИЕ № 1230-2-12 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, ул. Полк. Свещаров № 24, ет. 1, представляващ гараж № 5, предмет на АОС № 10082 от 11.04.2019 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6902

 

РЕШЕНИЕ № 1230-2-13 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, ул. Полк. Свещаров № 24, ет. 1, представляващ гараж № 6, предмет на АОС № 10083 от 11.04.2023 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6903

 

РЕШЕНИЕ № 1230-2-14 от 11 май 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в гр. Варна, ул. Мария Луиза № 11, представляващ част от сграда на ІІ етаж, предмет на АОС № 479 от 13.01.1998 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Т. Балабанов

6904

 

ОБЩИНА СВИЩОВ

РЕШЕНИЕ № 1123 от 31 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Свищов, одобрява проект за частично изменение (ЧИ) на общия устройствен план (ОУП) на община Свищов за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 49028.142.20, местност Кантона, по КККР на землището на с. Морава, община Свищов, за промяна на устройствената територия на имота от „земеделска“ територия, категория 4, НТП „пасище“, в предимно производствена устройствена (Пп) зона за терена.

Председател: Кр. Кирилов

6864

 

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЕ № 1180 от 28 юли 2023 г.

Общинският съвет, след като се запозна с предложението и доклада на кмета на общината и след станалите разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 6 от ЗУТ, протокол за проведено на 29.05.2023 г. обществено обсъждане и протокол на ОЕС № 6 от 23.06.2023 г., Решение № I, одобрява проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за имоти, както следва по землища:

– Земеделски територии с допустима промяна на предназначението с параметри за малкоетажно жилищно застрояване „Жм“:

землище с. Ковачево: 37491.17.16, м. Искилика.

– Земеделски територии с допустима промяна на предназначението с параметри за предимно производствена устройствена зона „Пп“:

землище гр. Ветрен:

м. Каменлив път – 10820.27.213, 10820.27.205, 10820.27.204;

м. Баталите – 10820.40.326, 10820.40.330, 10820.40.334, 10820.40.340, 10820.40.393, 10820.40.316, 10820.40.360, 10820.40.362;

м. Ружина поляна – 10820.29.304, 10820.39.306;

м. Герена – 10820.30.535;

м. Юручуша – 10820.31.783, 10820.31.785;

м. Средни ливади – 10820.34.274;

м. Балабана – 10820.33.550;

землище с. Славовица:

67009.19.19 и 67009.19.8, 67009.251.41, 67009.251.71 и 67009.2.135.

– Създаване на нови общински пътища и схема на транспорта и комуникации и нанасяне на концесионния контур на находище „Старата кариера“:

землище гр. Ветрен:

10820.30.310, 10820.31.836 и части от имоти 10820.32.863, 10820.32.222, 10820.32.238, 10820.32.240, 10820.69.43 и 10820.70.735;

части от имоти: 10820.43.118, 10820.42.248, 10820.42.309, 10820.42.296 и 10820.40.290;

землище гр. Септември:

част от имот 66264.11.492 и имот 66264.11.533;

землище гр. Ветрен:

10820.13.688, 10820.13.716, 10820.13.700, 10820.13.698, 10820.13.759 и части от имоти 10820.11.492 и 10820.11.533 и части от имоти 10820.43.118, 10820.42.248, 10820.42.309, 10820.42.296 и 10820.40.290;

землище с. Славовица:

части от имоти: 67009.19.64, 67009.913.7 и 67009.932.49;

землище с. Варвара:

части от имоти: 10104.385.454, 10104.385.3, 10104.385.17, 10104.385.8, 10104.385.7, 10104.385.16, 10104.385.11, 10104.385.732, 10104.387.731, 10104.387.6, 10104.387.5, 10104.38.9;

землище с. Ковачево:

части от имоти: 37491.21.185, 37491.12.131, 37491.12.210, 37491.12.230, 37491.12.229 и 37491.12.243.

– Рекреационни устройствени зони, предназначени за курорт и допълващи го дейности „Ок“:

землище с. Варвара:

поземлени имоти, разположени северно от ПИ с идентификатор 10104.54.211, източно от ПИ с идентификатор 10104.54.211, източно от ПИ с идентификатор 10104.61.186, южно от ПИ с идентификатор 10104.60.145;

землище с. Симеоновец:

имоти с идентификатори 66439.16.50, 66439.16.51, 66439.16.52, 66439.16.48, 66439.16.12, 66439.16.54, 66439.16.53, 66439.16.8, 66439.16.9, 66439.16.10 и 66439.16.11;

землище с. Семчиново:

имоти с идентификатори 66202.17.85, 66202.16.24, 66202.16.4, 66202.16.1, 66202.16.2, 66202.16.3, 66202.17.1, 66202.17.122, 66202.17.123, 66202.17.89, 66202.17.90, 66202.17.97, 66202.17.107, 66202.17.102, 66202.17.101, 66202.17.83, 66202.17.67, 66202.17.109 и 66202.17.108.

На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Септември, до Административния съд – Пазарджик.

Възлага изпълнението на кмета на община Септември.

Председател: К. Тодорин

6923

 

ОБЩИНА СЛИВЕН

ЗАПОВЕД № РД-15-1726 от 1 септември 2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и Решение № 1692 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – Сливен, във връзка с допусната явна фактическа грешка в Заповед № РД-15-1646 от 23.08.2023 г. нареждам:

Изменям моя Заповед № РД-15-1646 от 23.08.2023 г. (ДВ, бр. 75 от 2023 г.) в частта, в която е определена дата за влизане в сила, както следва:

„На основание чл. 15, ал. 3 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и влиза в сила от 1.10.2023 г.“

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-15-1646 от 23.08.2023 г., която в останалата си част е непроменена.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на X.X.-Чиликова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“.

Кмет: Ст. Радев

6908

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-106 от 4 септември 2023 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрявам планове на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и регистри на новообразуваните имоти, неразделна част от плановете, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите: Найденови пръти и Юнаците (Тумбите; Черният мост; Алванджи Кайнак; Марашите; Калето; Бобоолу), намиращи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора.

На основание § 19, ал. 1 от ЗИД на АПК жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област Стара Загора пред Районния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: И. Радева

6918

 

ОБЩИНА ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 1049 от 27 юли 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и 9 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, т. 3, подточка 4 от Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община Троян и Решение № 15 от протокол № 14 от 11.07.2023 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – Троян, реши:

1. Одобрява частична промяна на зона в ОУП на община Троян за поземлени имоти с идентификатори 53707.504.145 и 53707.504.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Орешак от „жилищни терени със средно и високо застрояване – Жс“ в зона „терени за промишлени и складови обекти – Пп“ и за поземлени имоти с идентификатори 53707.504.164 и 53707.504.166 от „жилищни терени с ниско застрояване – Жм“ в зона „терени за промишлени и складови обекти – Пп“.

2. Възлага на кмета на община Троян изпълнение на решението по т. 1.

Графичната част на проекта е неделима част от настоящото решение.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

Председател: П. Пенков

6946

 

РЕШЕНИЕ № 1062 от 17 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, т. 3, подт. 4 от Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община Троян, Решение № ПН ЕО 13/2023 г. на РИОСВ – Плевен, и Решение № 6 от протокол № 15 от 1.08.2023 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – Троян, реши:

1. Одобрява частична промяна на зона в общ устройствен план (ОУП) на община Троян на поземлен имот с идентификатор 02302.60.75, м. Алдишки рът, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Балабанско от „обработваеми земеделски земи – ливади“ в зона „жилищни терени за ниско застрояване – Жм“.

2. Възлага на кмета на община Троян изпълнение на решението по т. 1.

Графичната част на проекта е неделима част от настоящото решение.

На основание чл. 127, ал. 12 при условията на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

Председател: П. Пенков

6917

 

ОБЩИНА С. ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 447 от 30 август 2023 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – с. Ценово, одобрява окончателния проект на общ устройствен план на община Ценово заедно с правилата и нормативите по неговото прилагане.

На основание чл. 127, ал. 12 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Ценово, пред Административния съд – Русе.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ценово.

Председател: Г. Георгиев

6961

32. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 253 от ДОПК съобщава, че с постановление за възлагане на недвижим имот № С230022-091-0000680/24.08.2023 г. възлага на X.X., гр. София, ул. Гургулят № 16, ет. 2, ап. 3, следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот V-344 в кв. 21, имотна партида номер 30691, с площ 374 кв. м, намиращ се в с. Градец, община Костинброд, област София, по действащ кадастрален и регулационен план, одобрен със Заповед № АБ-430 от 1983 г., в строителните граници на селото, трайно предназначение – урбанизиран; начин на трайно ползване – ниско строителство; съседи: улица, УПИ VI-343, УПИ XV-353, УПИ XVI-352, УПИ IV-344.

6952

9. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Нуклеарна медицина“, за нуждите на Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база Клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Отделение по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска“, технически сътрудник – X.X., тел. 02/9230 890.

6878

9а. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „X.X.X.“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Пенчо Славейков № 52А – в сградата на УМБАЛ „Проф. д-р X.X.“, тел. 02/9230 570.

6879

9б. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“, за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по неонатология към СБАЛДБ „Проф. д-р X.X.“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1606, бул. Акад. X.X. № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р X.X.“, тел. 02/81 54 297.

6880

9в. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Медицинска микробиология“, за нуждите на Катедрата по медицинска микробиология, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по медицинска микробиология, Медико-биологичен комплекс, ет. 1, тел.: 02/91 72 577, 02/951 53 17.

6881

9г. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Кардиология“, за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Проф. д-р X.X.“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Пенчо Славейков № 52А, тел.: 02/9159441; 02/9159717.

6882

9д. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“, за нуждите на Катедрата по хирургия на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Св. X.X. № 1, УМБАЛ „Александровска“, канцелария на Катедрата по хирургия, ет. 1, тел. 02/9230 540.

6883

9е. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама професори в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“, за нуждите на Катедрата по хирургия на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Св. X.X. № 1, УМБАЛ „Александровска“, канцелария на Катедрата по хирургия, ет. 1, тел. 02/9230 540.

6884

939. – Пловдивският университет „X.X.“ обявява конкурси за учебната 2023/2024 г. за редовни и задочни докторанти съгласно решение на Министерския съвет № 441 от 22.06.2023 г.:

по

ред

Шифър

Област на висше образование, професионално направление, докторска програма

Образователна и научна степен „доктор“

редовно

задочно

І.

1.

Педагогически науки

1.1.

Теория и управление на образованието

1.

Управление на образованието

2

-

1.2.

Педагогика

1.

Теория на възпитанието и дидактика

2

2

2.

Приобщаващо образование

2

-

1.3.

Педагогика на обучението по...

1.

Методика на обучението по български език и литература

2

1

2.

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

3

1

3.

Методика на обучението по математика

5

3

4.

Методика на обучението по музика

1

-

5.

Методика на обучението по изобразително изкуство

2

-

6.

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

1

1

7.

Методика на обучението по химия

1

-

8.

Методика на обучението по физика

1

-

ІІ.

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

1.

Българска литература

7

3

2.

Теория и история на литературата

2

1

3.

Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание

2

-

4.

Съвременен български език

3

-

5.

Руска литература

2

-

6.

Славянски езици

5

-

7.

Славянски литератури

2

-

8.

Англоезична литература

3

-

9.

Романски езици

1

-

10.

Френскоезична литература

2

-

2.2.

История и археология

1.

Исторически изследвания

2

1

ІІІ.

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

1.

Етнология

1

-

2.

Науки за културата

1

-

3.

Социална антропология

1

-

4.

Социология

3

-

3.2.

Психология

1.

Педагогическа и възрастова психология

2

-

2.

Специална психология

2

-

3.

Социална психология

2

-

4.

Позитивна психология

2

-

3.3.

Политически науки

1.

Политически науки

1

-

3.4.

Социални дейности

1.

Социални политики и социална работа

1

-

3.6.

Право

1.

Административно право и административен процес

1

1

2.

Конституционно право

1

1

3.

Международно право и международни отношения

1

-

4.

Наказателно право

1

1

5.

Наказателен процес

1

1

6.

Римско право

1

-

7.

Теория на държавата и правото

1

1

8.

Граждански процес

-

1

9.

Гражданско и семейно право

1

2

10.

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

11.

Финансово и данъчно право

1

1

3.7.

Администрация и управление

1.

Социално управление

1

1

3.8.

Икономика

1.

Икономика и управление (индустрия)

2

-

2.

Политическа икономия

1

-

3.

Финанси и счетоводство

1

-

4.

Маркетинг

1

1

5.

История на икономическите учения

1

-

ІV.

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

1.

Физика на кондензираната материя

1

1

4.2.

Химически науки

1.

Неорганична химия

1

-

2.

Аналитична химия

2

-

3.

Органична химия

5

-

4.

Теоретична химия

2

-

5.

Физикохимия

1

-

6.

Технология на неорганичните вещества

1

-

7.

Химия и технология на липидите и биологичноактивните вещества

1

-

4.3.

Биологически науки

1.

Биохимия

1

-

2.

Микробиология

1

-

3.

Клетъчна биология

1

-

4.

Морфология

1

-

5.

Ботаника

1

-

6.

Екология и опазване на екосистемите

1

-

7.

Биоинформатика

1

-

8.

Молекулярна биология

1

-

9.

Физиология на растенията

1

-

4.5.

Математика

1.

Математически анализ

5

1

2.

Диференциални уравнения

1

-

4.6.

Информатика и компютърни науки

1.

Информатика

15

1

V.

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

1.

Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура

1

-

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

1.

Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)

6

1

VI.

8.

Изкуства

8.3.

Музикално и танцово изкуство

1.

Музикознание и музикално изкуство

1

-

VII.

9.

Сигурност и отбрана

9.1.

Национална сигурност

1.

Национална сигурност

2

2

Общо

140

31

 

За участие в конкурсите се подават следните документи: 1. молба до ректора по образец (изтегля се от интернет страницата на университета); 2. автобиография – европейски формат; 3. дипломи за висше образование с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с приложенията (оригинал и копие) или нотариално заверени копия от тях; 4. документ за признато висше образование (ОКС „магистър“), ако то е придобито в чужбина; 5. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област; 6. документ за платени такси за явяване на конкурсен изпит – 50 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на адрес: гр. Пловдив, ул. Цар Асен № 24, стая № 123, тел. 032/261 406.

6906

590. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1 място, за секция „Моделиране и оптимизация“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, стая № 305, тел. 0879 665 895.

6919

729. – Институтът по овощарство – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – един, в професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (Вирусология)“, за нуждите на отдел „Агротехника и растителна защита“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие се подават в ЦУ на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.

6888

14. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 5 до о.т. 448, м. Бул. Цар Борис III; изменение на план за регулация (ИПР) на контактни УПИ VIII-99, IX-97, кв. 48, м. Бул. Цар Борис III, и УПИ XI-103 и XII-102, кв. 86, м. Карпузица, район „Витоша“ – Столична община. Проектът е изложен в Район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Витоша“.

6934

19. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 697 по протокол № 81 от 27.07.2023 г. на СОС се одобрява проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ ІІІ-127 u контактен УПИ IV – „за озеленяване“, кв. 40а, м. С. Желява, район „Кремиковци“, за образуване на нов УПИ ІІІ-127 – „за ЖС“, по границата на устройствена зона „Жм“ и изменение на плана за улична регулация при о.т. 86 за уширяване на тротоара до имотната граница на ПИ с идентификатор 29204.7571.127. Решението е публикувано на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Кремиковци“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6933

70. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 694 по протокол № 81 от 27.07.2023 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план за: 1. план за регулация по чл. 16 от ЗУТ за част от кв. 236 (нов) и кв. 236а (нов) на м. X.X.X., район „Слатина“; 2. изменение на план за улична регулация на улици: X.X. от о.т. 171 до о.т. 172 за създаване на улица по о.т. 171а (нова) до о.т. 171б на ул. Иван Щерев от о.т. 56 до о.т. 133, като се изменя профилът на улицата с нови о.т. 56а – о.т. 55 – о.т. 54 – о.т. 171к – о.т. 53а – о.т. 541а – о.т. 191а – о.т. 191 до о.т. 133а, на улица по о.т. 171к (нова) до о.т. 171й (нова) и заличаване на част от улица по о.т. 191а до о.т. 191г, като се създава нова задънена улица от о.т. 191а (нова) до о.т. 136а, нов УПИ XXIV – „за озеленяване“, в кв. 236 (нов) u част от улицата между о.т. 191в и о.т. 191г се урегулира като уширен тротоар на улица между о.т. 171м и 171н; 3. изменение на плана за регулация на УПИ, контактни на обхвата на проекта по чл. 16 от ЗУТ: УПИ VI-688, 689 и УПИ ХІ – „за спорт, озеленяване, паркинги, обществено обслужване“, от кв. 236, като се създават нов остатъчен УПИ VI-688, 689 и нов УПИ ХІ – „за спорт, озеленяване, паркинги, обществено обслужване“, в кв. 236 (нов), без УПИ по т. 6; 4. план за застрояване за кв. 236а (нов) и за част от кв. 236 (нов) на м. X.X.X., район „Слатина“, съгласно приложения проект с корекциите в зелен цвят в указания в проекта „обхват на разработката“ без УПИ по т. 6; 5. план-схеми на техническата инфраструктура по чл. 108 от ЗУТ; 6. прекратява производството по одобряване на изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ IV-686 и УПИ V-687, кв. 236, м. X.X.X.. Решението е публикувано на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Слатина“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6931

914. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР) за отпадане на улица от о.т. 329 до о.т. 329а (нова), създаване на нова задънена улица от о.т. 326 до о.т. 329а (нова), изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за образуване на нов УПИ ХХХІ-827 – „за КОО“, в кв. 15; изменение на плана за регулация на контактни УПИ VIII-826 в кв. 15 и УПИ XIII-828 и XIV-825 в кв. 13, отпадане на кв. 13, образуване на нов кв. 15 и преномериране на всички УПИ от кв. 13 в нов кв. 15, местност Кв. Враждебна, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“. Проектът е изложен за запознаване в Район „Кремиковци“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Кремиковци“.

6932

4. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 57 от 11.07.2023 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са приети проекти за ПНИ на: местност Ментеше, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта за ПИ № 573, в изпълнение на влязло в законна сила на 2.12.2011 г. решение № 286 от 11.02.2011 г. по адм. д. № 3471/2010 г. на Административния съд Варна; местност Кум тепе, КР 501, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта за ПИ № 1662, в изпълнение на влязло в законна сила на 14.06.2008 г. решение № 766 от 26.05.2008 г. по адм. д. № 2427/2007 г. на Административния съд – Варна, и влязло в законна сила на 11.12.2008 г. решение № 1554 от 21.11.2008 г. по адм. д. № 2758/2007 г. на Административния съд – Варна. Проектите са изложени за разглеждане в Община Аксаково, област Варна, ет. 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

6870

42. – Община Алфатар на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ и заявление с вх. № 1520/13.06.2023 г. от X.X.X. и X.X.X. съобщава, че е изработен проект за изменение на кадастрален план и изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП – КП, ПР) за УПИ XIV-341, УПИ XV-302, УПИ XVI-302, кв. 14, и изменение на уличната регулация от ос. т. 12А до ос. т. 17 по регулационния план на с. Васил Левски, община Алфатар. Предписанието спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6848

14. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН за захранване на „жилищна сграда“ в имот с идентификатор 27231.22.34 в местността Гошевица по КК на с. Еленово, община Благоевград, кв. 60а, Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 27231.20.76 (местен път – общинска собственост) и 27231.21.60 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград. Проектът се намира в стая № 218 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

6920

11. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен технически инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 4 от 29.08.2023 г. на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за строителство на обект „Реконструкция Деривация Ясна от ГРШ1 до връзка към водоеми гр. Царево“. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс предвид важността на обекта и необходимостта от срочното му изпълнение е разпоредено предварително изпълнение на разрешението за строеж. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано съгласно чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, а по отношение разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва чрез областния управител пред съда в тридневен срок от съобщаването му на основание чл. 60, ал. 5 от АПК.

6865

611. – Община Варна на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че са извършени продажби на следните общински обекти в периода 1.10.2022 г. – 31.08.2023 г., както следва:

1. Общински нежилищен имот в гр. Варна, ул. Капитан I ранг X.X. № 37, представляващ СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.2, ЗП 230 кв. м, на втори етаж, ведно с изба № 4, ЗП 10,40 кв. м, на минус първи етаж, АОС № 6683 от 29.12.2011 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Светослав“ – ЕООД, с ЕИК 148085610, за 83 000 лв., изплатени от купувача.

2. Общински нежилищен имот в гр. Варна, бул. Христо Ботев № 18, вх. 9, ет. 13, представляващ ателие № 3, СОС с идентификатор 10135.1.720.2.49, ЗП 46,83 кв. м, АОС № 10849 от 12.10.2022 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на X.X.X. за 42 800 лв., изплатени от купувача.

3. Общински нежилищен имот в гр. Варна, бул. Христо Ботев № 18, вх. 9, ет. 13, представляващ ателие № 1, СОС с идентификатор 10135.1.720.2.47, ЗП 61,36 кв. м, ведно с изба със ЗП 9,61 кв. м, АОС № 10850 от 12.10.2022 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на X.X.X. за 123 700 лв., изплатени от купувача.

4. Общински нежилищен имот в гр. Варна, бул. Христо Ботев № 18, вх. 5, ет. 13, представляващ ателие № 3, СОС с идентификатор 10135.1.720.4.49, ЗП 46,83 кв. м, АОС № 10848 от 12.10.2022 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на X.X.X. за 81 500 лв., изплатени от купувача.

5. Общински нежилищен имот в гр. Варна, ул. Двадесет и седми юли № 66, представляващ две стаи в сутерен, СОС с идентификатор 10135.1507.109.1.1, ЗП 45 кв. м и 64,28 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 10135.1507.109, целият с площ 293 кв. м, АОС № 10857 от 22.11.2022 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Мартини Проджект“ – ООД, с ЕИК 205916426, за 67 500 лв., изплатени от купувача.

6. Общински нежилищен имот в гр. Варна, ул. Шипка № 1, ет. 2, представляващ СОС с идентификатор 10135.1507.250.1.12, ЗП 128 кв. м, изба със ЗП 19,27 кв. м и 42,29 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 10135.1507.250, целият с площ 159 кв. м, АОС № 6400 от 5.05.2011 г. и АОС № 6399 от 5.05.2011 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на X.X.X. за 535 000 лв., изплатени от купувача.

7. Общински нежилищен имот в гр. Варна, ул. Шипка № 1, ет. 3, представляващ СОС с идентификатор 10135.1507.250.1.13, ЗП 128 кв. м, изба със ЗП 19,27 кв. м и 42,29 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 10135.1507.250, целият с площ 159 кв. м, АОС № 6401 от 5.05.2011 г. и АОС № 6399 от 5.05.2011 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Уинд оф дриймс“ – ЕООД, с ЕИК 204367316, за 495 000 лв., изплатени от купувача.

8. Общински нежилищен имот в гр. Варна, ул. Шипка № 2, ет. 2, представляващ СОС с идентификатор 10135.1507.368.1.6, със ЗП 204,82 кв. м, таван със ЗП 119,70 кв. м, изба със ЗП 35,25 кв. м и 93,59 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 10135.1507.368, целият с площ 191 кв. м, АОС № 7070 от 24.08.2012 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Синчец ММЛ“ – ЕООД, с ЕИК 204901492, за 845 000 лв., изплатени от купувача.

9. Общински нежилищен имот в гр. Варна, ул. Стефан Богориди № 3, представляващ СОС с идентификатор 10135.1507.515.1.6, със ЗП 47 кв. м и 12,39 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 10135.1507.515, целият с площ 177 кв. м, АОС № 9024 от 20.05.2016 г. и АОС № 9575 от 18.07.2017 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на X.X.X. за 122 000 лв., изплатени от купувача.

10. Общински нежилищен имот в община Варна, с. Каменар, ул. Княз Борис I № 8, представляващ СОС с идентификатор 35701.501.222.1.1, със ЗП 41,40 кв. м; сграда с идентификатор 35701.501.222.2, със ЗП 19 кв. м и 115 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 35701.501.222, целият с площ 547 кв. м, АОС № 3898 от 15.06.2006 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на X.X.X.-X. за 20 000 лв., изплатени от купувача.

11. Общински нежилищен имот в община Варна, с. Каменар, ул. Княз Борис I № 11, представляващ сграда с идентификатор 35701.501.419.2, със ЗП 19 кв. м; сграда с идентификатор 35701.501.419.3, със ЗП 85 кв. м и ПИ с идентификатор 35701.501.419, с площ 1809 кв. м, АОС № 10475 от 6.11.2020 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на X.X.X. за 80 000 лв., изплатени от купувача.

12. Общински нежилищен имот в община Варна, с. Звездица, ул. Нептун, представляващ сграда с идентификатор 30497.501.241.1, със ЗП 56 кв. м и ПИ с идентификатор 30497.501.241, с площ 1704 кв. м, АОС № 10322 от 17.12.2019 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Аква Фиш Трейдинг 1“ – ЕООД, с ЕИК 202581691, за 76 000 лв., изплатени от купувача.

13. Общински нежилищен имот в гр. Варна, ул. Охрид № 25, представляващ СОС с идентификатор 10135.1506.744.1.11, със ЗП 21,60 кв. м и 8,02 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 10135.1506.744, целият с площ 244 кв. м, АОС № 10940 от 12.05.2023 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Ганеви груп“ – ООД, с ЕИК 205449531, за 37 000 лв., изплатени от купувача.

14. Общински нежилищен имот в гр. Варна, ул. Охрид № 25, представляващ СОС с идентификатор 10135.1506.744.1.8, със ЗП 125,95 кв. м и 48,10 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 10135.1506.744, целият с площ 244 кв. м, АОС № 10940 от 12.05.2023 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Ганеви груп“ – ООД, с ЕИК 205449531, за 121 000 лв., изплатени от купувача.

15. Общински нежилищен имот в гр. Варна, ул. Славянска № 1-3-5, представляващ СОС с идентификатор 10135.1508.283.5.1, на две нива: ниво 1 – ЗП 135,40 кв. м, ниво 2 – ЗП 328,70 кв. м, и СОС с идентификатор 10135.1508.283.5.2, ЗП 175 кв. м, АОС № 7755 от 5.09.2014 г., продаден чрез публичен търг с явно наддаване на „Аква Фиш Трейдинг 1“ – ЕООД, с ЕИК 202581691, за 795 000 лв., изплатени от купувача.

6905

34. – Община Гурково на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 580 от 28.07.2023 г. на Общинския съвет – Гурково, е одобрено изменение на ПУП – ПР (план за регулация) за УПИ I в кв. 54 по ПР на с. Конаре, представляващ ПИ с идентификатор 38203.501.612 по КККР на с. Конаре, и за УПИ II в кв. 54 по ПР на с. Конаре, представляващ ПИ с идентификатор 38203.501.613 по КККР на с. Конаре, община Гурково. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Гурково до Административния съд – Стара Загора.

6866

86. – Община Две могили на основание чл. 129, ал. 1 и 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение № 908, взето на заседание на Общинския съвет – Две могили, с протокол № 49 от 30.08.2023 г. е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Нов присъединителен електропровод 220 kV от възлова станция до подстанция на обекта“ (нова ВЛ 220 kV от повишаваща станция 33/220 kV в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 54362.36.131 по КККР на с. Острица до ВС в ПИ 20184.42.107 по КККР на гр. Две могили). Трасето преминава през землището на с. Острица, община Две могили, област Русе, землището на с. Широково, община Две могили, област Русе, землището на с. Пепелина, община Две могили, област Русе, и землището на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. Засегнатите имоти са с идентификатори, както следва:

54362.27.17

54362.27.18

54362.27.21

54362.27.33

54362.27.34

54362.27.35

54362.27.36

54362.27.37

54362.27.42

54362.27.45

54362.27.52

54362.27.53

54362.27.54

54362.27.80

54362.27.81

54362.27.186

54362.29.3

54362.29.4

54362.29.12

54362.29.14

54362.29.59

54362.29.60

54362.29.76

54362.29.77

54362.29.78

54362.29.79

54362.29.98

54362.29.117

54362.29.118

54362.29.119

54362.29.126

54362.29.127

54362.29.128

54362.29.200

54362.29.201

54362.29.203

54362.30.16

54362.30.17

54362.30.31

54362.30.63

54362.30.64

54362.30.75

54362.30.76

54362.30.204

54362.32.1

54362.32.2

54362.32.3

54362.32.6

54362.32.8

54362.32.205

54362.32.208

54362.32.211

54362.32.212

54362.33.5

54362.33.8

54362.33.13

54362.33.14

54362.33.15

54362.33.16

54362.33.17

54362.33.210

54362.34.9

54362.34.10

54362.34.11

54362.34.12

54362.34.48

54362.34.49

54362.34.50

54362.34.51

54362.34.73

54362.34.74

54362.34.75

54362.34.76

54362.34.77

54362.34.78

54362.34.126

54362.35.3

54362.35.105

54362.36.131

54362.43.117

54362.60.108

54362.67.202

54362.71.175

83301.3.13

83301.3.14

83301.3.70

83301.3.71

83301.3.81

83301.3.82

83301.3.106

83301.5.8

83301.5.9

83301.5.10

83301.5.13

83301.5.19

83301.5.22

83301.5.52

83301.5.53

83301.5.54

83301.5.60

83301.5.66

83301.5.67

83301.5.68

83301.5.70

83301.5.71

83301.5.81

83301.6.94

83301.7.57

83301.7.58

83301.7.60

83301.8.2

83301.8.3

83301.8.6

83301.8.16

83301.8.17

83301.8.19

83301.8.21

83301.8.29

83301.8.46

83301.8.48

83301.8.49

83301.8.50

83301.8.51

83301.8.54

83301.8.55

83301.8.56

83301.8.69

83301.8.74

83301.8.112

83301.8.113

83301.12.3

83301.12.33

83301.12.37

83301.30.6

83301.30.7

83301.30.11

83301.30.16

83301.30.60

83301.32.1

83301.32.7

83301.32.13

83301.32.14

83301.32.15

83301.32.16

83301.32.17

83301.32.21

83301.32.192

83301.36.7

83301.36.11

83301.36.12

83301.36.122

83301.37.11

83301.37.12

83301.37.16

83301.37.17

83301.37.25

83301.37.26

83301.37.39

83301.37.40

83301.37.46

83301.37.47

83301.37.58

83301.37.59

83301.50.130

83301.50.143

83301.50.175

83301.50.189

83301.52.137

83301.52.174

83301.53.2

83301.53.166

55837.24.1

55837.126.1

55837.196.2

55837.196.4

55837.196.17

55837.196.18

55837.196.27

55837.196.28

55837.196.29

55837.196.30

55837.196.31

55837.196.41

55837.196.42

55837.196.48

55837.196.50

55837.196.53

20184.24.82

20184.24.89

20184.30.98

20184.30.99

20184.30.100

20184.30.115

20184.30.248

20184.37.27

20184.37.36

20184.37.42

20184.37.43

20184.37.48

20184.37.53

20184.37.72

20184.37.73

20184.37.79

20184.37.85

20184.37.93

20184.37.95

20184.37.96

20184.37.126

20184.37.127

20184.37.131

20184.37.132

20184.38.10

20184.38.14

20184.38.17

20184.38.19

20184.38.41

20184.38.44

20184.38.51

20184.38.53

20184.38.55

20184.38.64

20184.38.92

20184.38.97

20184.38.137

20184.38.143

20184.38.187

20184.38.188

20184.38.189

20184.38.207

20184.38.208

20184.38.209

20184.38.260

20184.38.345

20184.38.346

20184.38.350

20184.38.351

20184.39.4

20184.39.6

20184.39.11

20184.39.12

20184.39.15

20184.39.19

20184.39.26

20184.39.28

20184.39.37

20184.39.38

20184.39.43

20184.39.47

20184.39.60

20184.39.64

20184.39.74

20184.39.93

20184.39.94

20184.39.264

20184.39.279

20184.42.97

20184.65.11

20184.65.280

20184.66.1

20184.66.5

20184.66.284

20184.66.285

20184.150.13

20184.150.14

 

Одобреният проект е изложен в сградата на общинската администрация – Две могили, област Русе, бул. България № 84 (отдел „Устройство на територията и строителството“), всеки работен ден от 8,00 до 17,00 ч., както и на интернет страницата на Община Две могили: https://dvemogili.egov.bg/. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Две могили, пред Административния съд – Русе.

6885

55. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за частично изменение на действащ регулационен план на с. Марян в зоната на имот пл. № 269 в обхвата на проектни кв. 34 и 35: 1. ПУП – план за улична регулация за премахване на проектна неприложена улична регулация между о.т. 114 – 115, премахване на кв. 34 и 35, създаване на нов кв. 34 и на нова улица-тупик с о.т. 114а – 114б – 115а; 2. ПУП – план за регулация за имот пл. № 269 в кв. 34 (нов) – поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници и обособяване на нов самостоятелен УПИ за имота – УПИ ІХ-269 (нов) в кв. 34 (нов) по плана на с. Марян; изменението налага промяна в номерацията на парцел ІІ-268 в парцел Х-268, на парцел І-273 в парцел ХІ-273 и на парцел VІІ-274 в парцел ХІІ-274, всичките в кв. 34 (нов); 3. ПУП – план за застрояване на новообразувания УПИ ІХ-269 в кв. 34 по плана на селото, отреден за „ниско свободно жилищно застрояване“ с показатели на устройствена зона Жм1 съгласно ОУП на община Елена: височина Н 7,00 метра; плътност на застрояване – 50 %; коефициент на интензивност – 1,0; озеленяване – 40 %; начин за застрояване – свободно. Подробните устройствени планове се намират в дирекция УТОС при Община Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, където пряко заинтересованите лица могат да се запознаят със същите. Заинтересованите лица имат право в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

6953

55а. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за частично изменение на действащия регулационен план на с. Палици в зоната на имот пл. № 218, в обхвата на проектни кв. 53 и 54: 1. ПУП – план за улична регулация за премахване на проектна неприложена улична регулация между о.т. 130 – 131а (нова), частично изменение на проектна улица с о.т. 123а (нова) – 130а (нова) и временно запазване на проектните улици, формиращи контактните квартали; премахване на проектни кв. 54 и 53 и създаване на нов кв. 53 по плана на с. Палици; 2. ПУП – план за регулация за имот пл. № 218 в кв. 53 (нов) – поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници и обособяване на два нови самостоятелни УПИ за имота – УПИ VІІ-218 (нов) и УПИ VІІІ-218 (нов), в кв. 53 (нов) по плана на с. Палици, като изменението налага промяна на номера на парцел II-218 в І-218 в кв. 53 (нов); 3. ПУП – план за застрояване на новообразуваните УПИ ІІІ-218 и УПИ ІV-218 в кв. 53 по плана на селото, отредени за „ниско свободно жилищно застрояване“ с показатели на устройствена зона Жм1 съгласно ОУП на община Елена: височина Н 7,00 м; плътност на застрояване – 50 %; коефициент на интензивност – 1,0; озеленяване – 40 %; начин за застрояване – свободно. Подробните устройствени планове се намират в дирекция УТОС при Община Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, където пряко заинтересованите лица могат да се запознаят със същите. Заинтересованите лица имат право в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

6954

55б. – Община Елена на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 138 от 31.08.2023 г. по протокол № 10 от 31.08.2023 г. на Общинския съвет – гр. Елена, са одобрени план-схема (в урбанизираната територия) и ПУП – парцеларен план (в неурбанизирана територия) за трасе на линеен обект – разширение на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение (ВМНН), клон „Събковци“ на ТП „Костел“ за захранване на имот с идентификатор 38861.87.177 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Костел. Трасето на ВМНН е с начална точка последен съществуващ стълб на клон „Събковци“ и достига до нов стоманобетонов стълб пред захранвания имот, като преминава по улица в урбанизирана територия с. Събковци с дължина 30 лин. м и продължава в имот с идентификатор 38861.87.1027, с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, по КККР (собственост на Община Елена) с дължина 52 лин. м и площ на сервитута 276 кв. м. Подробният устройствен план се намира в дирекция УТОС при Община Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, където заинтересованите лица могат да се запознаят със същия. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред Административния съд – Велико Търново.

6955

55в. – Община Елена на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 139 от 31.08.2023 г. по протокол № 10 от 31.08.2023 г. на Общинския съвет – гр. Елена, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура – трасе на водопровод (довеждащ, тласкателен и хранителен) от каптаж „Треновци“, намиращ се в имот с идентификатор № 05164.27.52 по КККР на неурбанизираната територия на землище с. Бойковци, държавна частна собственост, територия – „горска“, начин на трайно ползване (НТП) – „друг вид дървопроизводителна гора“, до осъществяване на връзка със съществуващия водопровод на с. Майско в околовръстния полигон на с. Вълчовци през следните имоти: в землището на с. Бойковци, ЕКАТТЕ 05164: от каптаж „Треновци“ 27.52 през имоти: 27.32 – частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „изоставена орна земя“; 27.24 – общинска публична собственост, територия – „земеделска“, НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 27.62 – общинска частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „друг вид земеделска земя“; 27.77 – общинска частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „друг вид земеделска земя“; 27.79 – общинска публична собственост, територия – „земеделска“, НТП – „пасище“; 27.84 – държавна публична собственост, територия „заета от води и водни обекти“, НТП – „водно течение, река“; 27.27 – общинска частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „изоставена орна земя“; 27.85 – частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „друг вид трайно насаждение“; 27.70 – общинска частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „гори и храсти в земеделска земя“; 27.87 – частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „изоставена орна земя“; 27.718 – общинска публична собственост, територия – „земеделска“, НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 27.48 – стопанисвано от общината, територия – „земеделска“, НТП – „гори и храсти в земеделска земя“; 28.2 – частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „изоставена орна земя“; 28.1 – общинска частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „изоставена орна земя“; 28.4 – общинска публична собственост, територия – „земеделска“, НТП – „друг вид имот без определено стопанско предназначение“; 27.64 – общинска публична собственост, територия – „земеделска“, НТП – „друг вид имот без определено стопанско предназначение“; общият брой на засегнатите в землището имоти е 16, като същите са с обща площ 241,283 дка; в землището на с. Константин, ЕКАТТЕ 38337: 143.61 – частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „нива“, и площ 8,438 дка (един имот); в землището на с. Майско, ЕКАТТЕ 46125: 56.100 – общинска публична собственост, територия – „земеделска“, НТП – „за селскостопански ведомствен път“; 56.3 – частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „изоставена орна земя“; 56.1 – частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „изоставена орна земя“; 56.2 – частна собственост, обществени организации, територия – „земеделска“, НТП – „изоставена орна земя“; 56.16 – общинска публична собственост, територия – „земеделска“, НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 56.22 – общинска публична собственост, територия – „земеделска“, НТП – „пасище“; 56.101 – общинска публична собственост, територия – „земеделска“, НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 56.6 – частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „изоставена орна земя“; 56.7 – частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „изоставена орна земя“; 56.15 (резервоар) – общинска публична собственост, територия – „заета от води и водни обекти“, НТП – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“; 56.679 – общинска публична собственост, територия – „земеделска“, НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 56.9 – частна собственост, територия – „земеделска“, НТП – „изоставена орна земя“; 56.102 – общинска публична собственост, територия – „земеделска“, НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“; по улица в околовръстен полигон на с. Вълчовци до връзка със съществуващия водопровод за с. Майско; общият брой на засегнатите в землището имоти е 13, като същите са с обща площ 103,067 дка. Парцеларният план се намира в дирекция УТОС при Община Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, където пряко заинтересованите могат да се запознаят със същия. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред Административния съд – Велико Търново.

6956

5. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – трасе за външно ел. захранване с кабели HH, за захранване на „складова сграда за временно съхранение на строителни материали“, в ПИ с идентификатор по КККР № 52012.1.21, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин, през части от ПИ с идентификатори по КККР № 52012.1.350, № 52012.179.531 и № 52012.179.532. Преписката се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6843

5. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – парцеларен план за въздушна линия – НН 1 kV за външно ел. захранване с кабел НН – 1 kV за „хотел за домашни любимци с обслужващи помещения и административна сграда“, в ПИ № 04604.69.8, землището на с. Богданлия, община Елин Пелин, през части от ПИ с идентификатори по КККР № 52012.317.495 и № 04604.65.497. Преписката се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6850

6. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – трасе за външно ел. захранване с кабели – HH 1 kV, за захранване на УПИ XXI-5 (ПИ с идентификатор по КККР № 52012.202.898), кв. 19, с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, през ПИ с идентификатор по КККР № 52012.202.327 и части от ПИ с идентификатори по КККР № 52012.202.603 и № 52012.200.595, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин. Преписката се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6844

10. – Община Елин Пелин на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1200 по протокол № 52 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Елин Пелин, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за уличен водопровод, преминаващ през ПИ с идентификатори по КККР № 61248.56.603, № 61248.59.463, № 61248.59.215 и № 61248.56.75 за водоснабдяване на ПИ с идентификатор по КККР № 61248.59.65, намиращ се в м. Бабки, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област. Преписката се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението пред Административния съд – София област

6846

23. – Община Елин Пелин на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1202 по протокол № 52 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Елин Пелин, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до ПИ с идентификатор по КККР № 17885.19.14 през ПИ с идентификатори по КККР № 17885.18.313 и № 17885.19.47, землище на с. Григорево, община Елин Пелин, Софийска област. Преписката се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението пред Административния съд – София област.

6847

56. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – парцеларен план за въздушна линия – НН 1 kV за външно ел. захранване с кабел НН – 1 kV на „едноетажна селскостопанска сграда за съхранение на инвентар“ в ПИ № 43445.67.15, землището на с. Лесново, община Елин Пелин, през части от ПИ с идентификатори по КККР № 43445.59.351, 43445.67.540, 43445.67.179 и 43445.67.312. Преписката се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6845

275. – Община Котел на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните страни, че с Решение № 710 от 30.08.2023 г. на Общинския съвет – гр. Котел, е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) и подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на имоти с идентификатори 00045.2.906 (публична държавна собственост с НТП – друг вид недървопроизводителна горска площ), 00045.2.922 (публична държавна собственост с НТП – друг вид недървопроизводителна горска площ), 00045.2.935 (публична държавна собственост с НТП – гори и храсти в земеделска земя), 00045.2.937 (публична държавна собственост с НТП – гори и храсти в земеделска земя), землище с. Мокрен, община Котел, област Сливен, за изграждане на полеви склад за съхранение на боеприпаси (ПССБ) и път за достъп към ПССБ при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Проектите за ПУП – ПЗ и ПУП – ПП са изложени за разглеждане в Община Котел, стая № 6. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – Сливен, в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Котел. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Котел пред Административния съд – Сливен.

6921

49. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ с идент. 32010.40.143, м. Сай Кория, землището на с. Ивайло, община Пазарджик. Предвижда се трасето на кабелната линия НН да започне от съществуващ трафопост в ПИ 32010.40.166, посока северозапад, и навлизайки в ПИ 32010.40.147 (НТП – местен път), след общо около 19 м променя посоката си на североизток и продължава в обхвата на същия имот още около 84 м до достигане на имота, предвиден за присъединяване, ПИ с идент. 32010.40.143, м. Сай Кория, землището на с. Ивайло, община Пазарджик. Дължината на трасето е около 103 м. Засегнатата площ е около 207 кв. м, общинска публична и държавна частна собственост. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6947

50. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ 55155.54.17, съставляващ УПИ XXXII-17, за производствена дейност в местност Татар Мезар по КККР землище гр. Пазарджик. Предвижда се пътният достъп да започне от края на трасето, започващо от ул. Драва (ПИ 55155.27.179 с НТП – второстепенна улица), разположено в част от ПИ 55155.27.121 и достигащо до западната граница на ПИ 55155.54.16, за който се провежда процедура по смяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, продължавайки в посока югозапад около 23 м до достигане на западната граница на ПИ 55155.54.17, съставляващ УПИ XXXII-17 – за производствена дейност, в местност Татар Мезар по КККР на землището гр. Пазарджик. Засегнатата площ е около 3,008 дка, общинска публична собственост, съгласно означеното в синьо трасе за пътен достъп и регистър на засегнатите имоти. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6958

7. – Община Пловдив на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 17 и кв. 18 по плана на ПУ „X.X.“, гр. Пловдив, като част от ПИ с ИД 56784.502.165 с привеждане към проектен идентификатор по КК на гр. Пловдив се образува нов УПИ Х-502.722 – тп, общ. обсл., в кв. 17, с ново ниско свободно застрояване, с устройствени показатели за зона Смф1: височина – до 2 ет./до 7 м, Пзастр. – до 50 %, Кинт. – до 1.5, Позел. – мин. 30 %, и нов УПИ VI-502.721 – за жил. застр. и общ. обсл. дейност, в кв. 18, с ново високо свободно застрояване, с устройствени показатели за зона Смф1: височина – до 8 ет./до 24 м, Пзастр. – до 50 %, Кинт. – до 3.5, Позел. – мин. 30 %, по корекция на регулацията с кафяви линии и надписи, по означените с червени ограничителни линии на застрояването, коти в черен цвят, матрица със син цвят и таблица с устройствени показатели, нанесена на чертежа с черен цвят. Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, стая № 2. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив.

6887

28. – Община „Марица“, област Пловдив, на основания чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за транспортен достъп до имот 21.55 за смяна предназначението на земеделска земя в землището на с. Войводиново, м. Златината, община „Марица“, област Пловдив. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая № 406, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.

6867

11. – Община Приморско, дирекция „УТАС“, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 532 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – Приморско, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за изграждане на захранващ кабел от електромерно табло и табло телеуправление в ПИ 58356.4.855 до ГРТ табло на фотоволтаична инсталация с мощност 350 kWp в ПИ с идентификатор 58356.4.856 по КККР на гр. Приморско, м. Шопака, преминаващ през ПИ с идентификатори 58356.4.82, 58356.4.98 и 58356.4.810 по КККР на гр. Приморско, м. Шопака, съгласно приложения проект и регистър на засегнатите имоти. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Приморско до Административния съд – Бургас.

6886

19. – Община Първомай на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 5, при условията на чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 62а, ал. 2 и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че Общинският съвет – гр. Първомай, с Решение № 509 от 31.08.2023 г., протокол № 49, одобрява подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за: отпадане на част от улица между осови точки 512 и 513 и присъединяване на ПИ № 2693 с площ 920 кв. м към УПИ II – фабрика „Искра“, кв. 166, с цел прилагане на уличната и дворищната регулация от южната страна на парцела по съществуващи имотни граници; отпадане на част от улица между осови точки 465 и 510 и присъединяване на поземлен имот № 2716 с площ 500 кв. м към УПИ XІV – машинен завод, кв. 167, който се преотрежда като УПИ XIV-2716 – производствена и складова дейност; промяна на ширината на предвидена, но нереализирана улица, преминаваща през имот № 2272, за който е отреден УПИ I – ДКК „Партизанин“, кв. 166, от 12 на 6 м между осови точки 506 и 509, като в съответствие с нормата на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ в участъка между осови точки 509 до 512 улицата запазва ширината си, завършвайки с обръщало; обособяване на УПИ III – озеленяване, кв. 166, с площ 6553 кв. м и УПИ IV – паркинг, кв. 167, с площ 2153 кв. м, във връзка с изменение на обслужваща улица с осови точки от 506 до 512. Плановете са изложени в общинската администрация – Първомай, стая № 107. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация – Първомай.

6943

10. – Община Септември на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1181, протокол № 57 от 28.07.2023 г., е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на пътен достъп до имот с идентификатор 10104.53.228 в м. Ливадите по КК на землище с. Варвара от улица с о.т. 187 – 187а по плана на с. Варвара. Трасето започва от път ІІ-84 от републиканската пътна мрежа „Звъничево – Велинград – Пазарджик“, пресича в източна посока имот 10104.53.222 – държавна собственост, имот 10104.53.221 – общинска собственост, с премостване на напоителен канал, след което достига до крайната си точка – имот 10104.53.228, собственост на възложителя, съгласно представения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в 30-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6922

20. – Община Свищов на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 1153 от заседание на общинския съвет, проведено на 31.08.2023 г., прот. № 76, е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – трасе на ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.303.234 до СРС № 1 на ВЕЛ „Совата“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65766.612.27 по КК и КР на землището на гр. Свищов, с проектно трасе през поземлени имоти с идентификатори: 65766.303.259 и 65766.303.236 – за друг вид застрояване, на „Сортови семена – инвест“ – АД; 65766.303.55 – гори и храсти в земеделска земя, на Община Свищов; 65766.301.8 – за селскостопански, горски, ведомствен път, на Община Свищов; 65766.301.1 – нива, на Община Свищов; 65766.301.5 и 65766.610.36 – за линии на релсов транспорт, на МТ – ДП НКЖИ; 65766.610.16 – за път от републ. пътна мрежа, на МРРБ – АПИ; 65766.610.25 – друг вид недървопр. горска площ, на МЗХГ – ИАГ; 65766.610.11 – друг вид дървопр. гора, на МЗХГ – ИАГ; 65766.611.38 – за местен път, на Община Свищов; 65766.611.15 – друг вид дървопр. гора, на МЗХГ – ИАГ; 65766.701.9572 – второстепенна улица, на Община Свищов; 65766.611.21 и 65766.611.22 – друг вид дървопр. гора, на МЗХГ – ИАГ; 65766.21.1 – друг вид земеделска земя, на Община Свищов; 65766.21.3, 65766.611.39, 65766.22.3 и 65766.22.1 – за селскостопански, горски, ведомствен път, на Община Свищов; 65766.22.2 – друг вид земеделска земя, на Община Свищов; 65766.612.1 – друг вид дървопр. гора, на МЗХГ – ИАГ; 65766.612.27 – пасище, на Община Свищов, и 65766.612.23 – друг вид дървопр. гора, на МЗХГ – ИАГ, по КК и КР на гр. Свищов. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.

6868

49. – Община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 346 от 31.08.2023 г. на Общинския съвет – Симеоновград, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план, за обект: „Подземни ел. проводи 33 kV (до шест броя кабелни линии 33 kV), захранващи фотоволтаична централа в ПИ 47278.609.1342, област Хасково, община Симеоновград, Симеоновград, до южната имотна граница на имот 38368.20.49, намиращ се в землището на с. Константиново, община Симеоновград (респективно до северната имотна граница на ПИ 57434.12.182, землището на с. Поляново, община Харманли), в който ще бъде изградена повишаваща подстанция. Трасето заедно със сервитутната зона 28 777,05 кв. м засяга следните поземлени имоти: 47278.609.1057 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 47278.612.1058 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 47278.615.1057 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 47278.615.919 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 47278.620.919 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 47278.628.850 – пасище; 47278.628.938 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 47278.628.921 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 47278.621.921 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 47278.627.886 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 38368.20.417 – пасище; 38368.20.415 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 38368.20.49 – пасище. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Симеоновград пред Административния съд – Хасково, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6957

83. – Община Симитли на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) на напорни тръбопроводи за МВЕЦ в местността Баба Цвета, землище на с. Градево, община Симитли, както следва: 1.1. трасе на напорен тръбопровод 600 – съоръжение на техническата инфраструктура, с начало т. 101 (водохващане на р. Стружка) с координати: X – 4643142.810, У – 317427.290, до т. 110 с координати: X – 4643295, У – 317383.180; трасето преминава последователно през следните засегнати от него имоти: 17405.186.90; 17405.131.1; 17405.134.262; 17405.134.94; 17405.134.289; 17405.186.92; 17405.187.130; 17405.120.262; 17405.120.34; 1.2. трасе на напорен тръбопровод 600 – съоръжение на техническата инфраструктура, с начало т. 111 (водохващане на р. Еловица) с координати: X – 4643142.810, У – 317427.290, до т. 110 с координати: X – 4643091.820, У – 318516.501, до т. 116 с координати: X – 4643177.688, У – 318407.250; трасето преминава последователно през следните засегнати от него имоти: 17405.186.85; 17405.186.42; 17405.186.86; 17405.186.31. Проектът е на разположение в техническия отдел в сградата на ОбА – Симитли. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Симитли.

6840

595. – Община „Тунджа“ Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп през поземлен имот с идентификатор 68878.16.211 с трайно предназначение на територията – земеделска, и начин на трайно ползване – пасище, за обслужване на новообразувания урегулиран поземлен имот II-245, с проектен идентификатор 68878.16.245 по КККР, намиращи се в землище с. Стара река, община „Тунджа“, област Ямбол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6869

601. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на уличен водопровод и сградно водопроводно отклонение за захранване на УПИ I-31, представляващ ПИ с идентификатор 23501.16.31 по КККР в землището на с. Дражево, област Ямбол. Трасето на уличния водопровод и сградното водопроводно отклонение започва от границите на населеното място, преминава през ПИ с идентификатор 23501.25.114, публична общинска собственост, с НТП – за местен път, и достига до УПИ I-31, представляващ ПИ с идентификатор 23501.16.31 по КККР в землището на с. Дражево. Дължината на трасето е 409 м. Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая № 103, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6962

601а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия от трафопост „Дражево 5-5“, извод СрН „Дражево“, п/ст „Ямбол – Дражево“, намиращ се в ПИ с идентификатор 23501.18.309 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с НТП – пасище, стопанисвано от общината, и достига до УПИ I-31, представляващ ПИ с идентификатор 23501.16.31 по КККР в землището на с. Дражево, област Ямбол. Трасето на подземната кабелна линия започва от табло ниско напрежение на ТП „Дражево 5-5“, извод СрН „Дражево“, п/ст „Ямбол – Дражево“, намиращ се в ПИ с идентификатор 23501.18.309 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с НТП – пасище, стопанисвано от общината, преминава през ПИ с идентификатор 23501.25.114, публична общинска собственост, с НТП – за местен път, и достига до УПИ I-31, представляващ ПИ с идентификатор 23501.16.31 по КККР в землището на с. Дражево. Дължината на трасето е 59 м. Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая № 103, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6963

Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е постъпила жалба срещу Заповед № РА50-863 от 7.10.2022 г. на главния архитект на Столичната община, с която е одобрен проект за: 1. изменение на плана на улична регулация на ул. Иван Тургенев в участъка от о.т. 133 до о.т. 111 и създаване на нова задънена улица от о.т. 111б до о.т. 111в, пешеходна алея между нови кв. 5а и кв. 5б и вход-изход към новообразувания УПИ І – „за етажен паркинг“, изменение на профила на ул. Круша планина в участъка от о.т. 155 до о.т. 115 и създаване на вход-изход към новообразувания УПИ І – „за етажен паркинг“, м. ГГЦ-Зона В-17, район „Сердика“, по зелените и кафявите линии, цифри, букви и зачертавания съгласно приложения проект; 2. изменение на плана за регулация на УПИ І – „за обществено жилищно строителство“, кв. 5а, м. ГГЦ-Зона В-17, за създаване на нови УПИ І – „за етажен паркинг“, и УПИ ІІ – „за озеленяване и трафопост“, в нов кв. 5а, нов УПИ І – „за обществено жилищно строителство“, в нов кв. 5б, поземлен имот с идентификатор 68134.512.196 по КККР и изменение на регулационните граници на контактен УПИ І – „за Първа работническа болница“, кв. 5, м. ГГЦ-Зона В 17, по кафявите линии, цифри, текст и зачертавания, създаване на сервитут за канал по червените пунктирани линии съгласно приложения проект; 3. изменение на плана за застрояване на нов УПИ І – „за етажен паркинг“, кв. 5а, м. Зона В-17, район „Сердика“, съгласно приложения проект; 4. план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, части „Топлоснабдяване“ и „Канализация“, и план-схема за вертикално планиране в обхвата на плана, по която е образувано адм. д. № 11292/2022 г. по описа на Административния съд – София-град, ІІ отделение, 50 състав, насрочено за 3.10.2023 г. от 14 ч. Всички заинтересовани лица могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване на писмена молба до съда в едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, като с молбата е недопустимо да се правят искания за отмяна на заповедта, както и за присъединяване към подадената жалба.

6926

Районният съд – Велинград, I граждански състав, призовава в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ X.X.X., гражданка на Руската федерация, без регистрирани постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, с неизвестен точен адрес в страната или в чужбина, да се яви в канцеларията на Районния съд – Велинград, I състав, Велинград, бул. Хан Аспарух № 3, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр.д. № 20235210100281, подадена от X.X.X. и X.X.X., с правна квалификация чл. 34 от ЗС – делба, да подаде писмен отговор, както и да посочи съдебен адрес. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще й назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 1 ГПК.

6909

Районният съд – Пещера, гражданска колегия, І състав, съобщава, че е издал заповед за неплащане по гр.д. № 913/2023 г. по описа на РС – Пещера, като по молба на молителя X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Батак, ул. Антонивановци № 230, на основание чл. 562 ГПК кани държателя на 4 бр. временни удостоверения: 1. временно удостоверение № 121/26.08.1996 г., удостоверяващо притежанието на 20 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, ЕИК 822105606, с номера от № 3343 до № 3362 вкл., всяка от които с номинална стойност от 6,00 лв.; 2. временно удостоверение № 249/6.07.2006 г., удостоверяващо притежанието на 20 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, ЕИК 822105606, с номера от № 7077 до № 7096 вкл., всяка от които с номинална стойност от 6,00 лв.; 3. временно удостоверение № 249/6.07.2006 г., удостоверяващо притежанието на 20 броя поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, ЕИК 822105606, с номера от № 7097 до № 7116 вкл., всяка от които с номинална стойност от 6,00 лв.; 4. временно удостоверение № 449/7.01.1999 г., удостоверяващо притежанието на 1 брой поименни акции от капитала на „Димана“ – АД, ЕИК 822105606, с номера от № 8520 до № 8520 вкл., всяка от които с номинална стойност от 6,00 лв., всички регистрирани в дружество „Димана“ – АД, гр. Батак, с ЕИК 822105606, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, пл. Раковски № 1, да заяви правата си върху временните удостоверения най-късно в откритото съдебно заседание, насрочено за 29.11.2023 г. от 10 ч., когато ще се разгледа молбата на X.X.X. за обезсилване на ценните книжа. В случай че в указания срок държателят не заяви своите права, ценните книги ще бъдат обезсилени. Нарежда да не се издават акции и да не се извършва плащане по гореописаната ценна книга.

6964

Софийският районен съд, 35 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ X.X.X., с неизвестен адрес в България и в чужбина, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, І гражданско отделение, 35 състав, гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи препис от исковата молба и приложенията по гр.д. № 16405/2023 г. на СРС, 35 състав, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД, както и да подаде писмен отговор. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще й назначи особен представител.

6928

Софийският районен съд, ІІІ ГО, 84 състав, е образувал гр.д. № 32528/2023 г. по иск с правно основание чл. 560 – 568 ГПК от X.X.X. и кани държателя на 20 570 бр. обикновени, поименни, налични акции от клас А, с поредни номера на акциите от № 57531 до № 78100, всяка с номинална стойност 1 (един) лв. и с обща номинална стойност 20 570 лв. – „Трансметрикс“ – АД, с ЕИК 203327443, да заяви по настоящото дело правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено на 30.11.2023 г. от 11 ч., когато ще се разгледа молбата на X.X.X. за обезсилване на тези акции. В случай че в указания срок държателят не заяви своите права, ценната книга ще бъде обезсилена. Нарежда да не се издават акции и да не се извършват плащания по гореописаната ценна книга. Насрочва делото в открито съдебно заседание на 30.11.2023 г. от 11 ч., за когато да се призове молителят X.X.X..

6929

Софийският районен съд, ІІ ГО, 76 състав, е образувал гр.д. № 67601/2022 г. по иск, предявен от „Топлофикация София“ – ЕАД, срещу Кийт Едуард Дахати Ларсен, който като ответник в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като получи препис от исковата молба и приложенията към нея, които се намират в деловодството на съда, като следва да посочи и съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

6930

Хасковският районен съд уведомява Константинос Христос Бурекас, ЛНЧ 5708080000, роден на 8.08.1957 г., гражданин на Република Гърция, ответник по гр.д. № 1505 по описа на Районния съд – Хасково, за 2023 г. с правно основание чл. 34 от ЗС, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ за получаване на съобщението с приложените книжа. Ако не се яви, за да получи съобщението с книжата в указания срок, те ще се приложат към делото и ще се считат за редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 от ГПК.

6960

Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява X.X.X., ЕГН **********, от гр. Ямбол, с неизвестен адрес, без регистриран постоянен и настоящ адрес в България, че е ответник по гр.д. № 2909/2021 г. по описа на Районния съд – Ямбол, на основание чл. 34 от ЗС – иск за делба на съсобствени недвижими имоти и движими вещи, като му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на ЯРС за връчване на книжата по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.

6959

 

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 305/2023 г. по описа на съда по постъпила на 10.02.2023 г. искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 273 485,04 лв.:

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 44 564,96 лв.:

Сумата 150 лв., получена от продажбата на 10 дружествени дяла от капитала на „Клас билдинг“ – ЕООД, ЕИК 201805745.

Сумата 50 лв., получена от продажбата на 5 дружествени дяла от капитала на „Авея груп“ – ООД, ЕИК 203120487.

Сумата 22 585 лв., представляваща получен превод от трети лица по разплащателна сметка в левове № BG40PRCB92301046321117 в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД.

Сумата 10 000 лв., представляваща вноски на каса и АТМ по разплащателна сметка в левове № BG54STSA93000021216413 в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Сумата 835,24 лв., представляваща погасителна вноска на каса от X.X.X. в офис на „Микро Кредит“ – АД, по кредит в размер на 600 лв., отпуснат с договор за заем CrediHome № 1182-00015486 от 13.01.2017 г.

Сумата 4853,72 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. в офис на „Микро Кредит“ – АД, по кредит в размер на 3000 лв., отпуснат с договор за заем CrediGo № 5332-00007011 от 3.04.2017 г.

Сумата 1500 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. в офис на „Микро Кредит“ – АД, по кредит в размер на 1500 лв., отпуснат с договор за заем CrediGo № 5332-00013459 от 6.03.2018 г.

Сумата 3000 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. в офис на „Микро Кредит“ – АД, по кредит в размер на 3000 лв., отпуснат с договор за заем CrediGo+ № 5332-00014206 от 4.04.2018 г.

Сумата 1591 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. в офис на „Микро Кредит“ – АД, по кредит в размер на 3300 лв., отпуснат с договор за заем CrediGo+ № 5332-00014963 от 3.05.2018 г.

От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 20 лв.:

5 дружествени дяла от капитала на „Авея Билд“ – ЕООД, ЕИК 202956497, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. Мария-Луиза № 7, ет. 1, ап. 6, всеки един с номинал 2 лв.

5 дружествени дяла от капитала на „Емили 84“ – ЕООД, ЕИК 204789335, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. Мария-Луиза № 7, ет. 1, ап. 6, всеки един с номинал 2 лв.

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 82 550,08 лв.:

Сумата 16 284,15 лв., представляваща получени преводи и вноски от трети лица в разплащателна сметка в левове № BG54STSA93000013008370 в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Сумата 30 400 лв., представляваща вноски на каса/АТМ в разплащателна сметка в левове № BG35FINV91501017405530 на „Първа инвестиционна банка“, послужила за превод към трето лице за погасяване на предоставен заем.

Сумата 15 468,92 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X., послужила за погасителни вноски по паричен кредит PLUS-11859361 на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България.

Сумата 13 236,38 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X., послужила за погасителни вноски по паричен кредит PLUS-13789107 на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България.

Сумата 3081 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X., послужила за погасителните вноски по паричен кредит CARD- 12909238, дата на усвояване – 10.03.2016 г.

Сумата 4079,63 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X., послужила за погасителни вноски по потребителски кредит с договор № 700435981 от 16.02.2018 г. на „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД.

От X.X.X. и X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 114 550 лв.:

Сумата 48 400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на апартамент № 172 с идентификатор 48619.64.112.2.7 по кадастралната карта и регистри на гр. Царево, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменени със Заповед № КД-14-02-1953 от 9.11.2011 г. на началника на СГКК – Бургас, представляващ самостоятелен обект, намиращ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 48619.64.112, с предназначение на самостоятелния обект: жилище – апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ по нотариален акт и представена схема от СГКК – Бургас, 46,19 кв. м, ведно с припадащите се 5,34 кв. м ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти съгласно схема № 15-379491-2.09.2013 г. на СГКК – Бургас: на същия етаж – 48619.64.112.2.6, под обекта – няма, над обекта – 48619.64.112.2.14, а по нотариален акт обектът е индивидуализиран като апартамент № 172, намиращ се на първи жилищен етаж в сграда „F“, състоящ се от дневна, спалня, санитарен възел (баня-тоалетна), кухненска част и тераса, със застроена площ 46,19 кв. м, при граници на апартамента по архитектура: външен зид, коридор и стълбищна клетка, апартамент № 171 на първи етаж на сградата, отдолу – дворно място, отгоре – апартамент № 186 на втория етаж на сградата, ведно с прилежащите 1,663% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 5,34 кв. м ид.ч. от общите части на сградата, или с обща продажбена площ на апартамента 51,53 кв. м, заедно със съответното за този апартамент право на строеж върху терена, както и всички подобрения и приращения в продавания недвижим имот, намиращ се в гр. Царево, община Царево, област Бургас, в местността Каргъна.

Сумата 7950 лв., представляваща 50% от пазарната стойност на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е270 ЦДИ“, рег. № А8900КТ, към датата на отчуждаването му в размер на 15 900 лв.

Сумата 10 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Поло 1.4 ТДИ“, рег. № А1505МР.

Сумата 48 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил марка „МАН“, модел „ТГЛ“, рег. № А7021НС.

От „Авея 2016“ – ЕООД, на основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 31 800 лв.:

Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6“, рег. № А1734НК, с пазарна стойност към настоящия момент 31 800 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.11.2023 г. от 9,30 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни права върху имуществото, предмет на делото, могат да встъпят в процеса, като предявят иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело.

6907

Софийският градски съд с решение от 18.08.2023 г. на основание чл. 15 – 17 ЗПП вписва в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд по ф.д. № 39/2023 г. политическа партия с наименование „Движение за просперитет на Перник“, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, пл. Кракра № 11, ГУМ, ет. 2. Вписва устав, приет на учредително събрание на партията, проведено на 4.06.2023 г. Вписва X.X.X. и X.X.X. като председатели на политическа партия „Движение за просперитет на Перник“, които представляват политическата партия заедно и поотделно. Вписва Изпълнителна комисия на партията в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Вписва Контролна комисия на партията в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

6927

Промени настройката на бисквитките