Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 14.XI

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.95 от 14 Ноември 2023г.

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България


РЕШИ:


Прекратява пълномощията на Калин Танев Калапанков като народен представител от Седемнадесети изборен район - Пловдивски.

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 9 ноември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките