Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 35 от 2.V

ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

АКАДЕМИИ, УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ИНСТИТУТИ

598. - НИС при ВХТИ - София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник I ст. по технология на химичните влакна (получаване, модификация и преработка) със срок 3 месеца; старши научни сътрудници II ст. по: технология и механизация на целулозната и хартиената промишленост (получаване и облагородяване на влакнести материали, хартии и картони) - един; технология на финия органичен синтез (химия и технология на аминокиселини и пептиди; синтез на физиологично активни пептиди) - един; химична технология на влакнестите материали - един; технология на електрохимичните производства (електрохимични явления в йонни стопилки) - един, всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен в-к. Документи - в и-та, бул. X.X. 8, сграда А, стая 205, тел. 62-14-82.

11028

1023. - ВМИ "И. П. Павлов" - Пловдив, обявява конкурси за: професори по: спортна медицина към катедрата по физиология - един; ортопедична стоматология (ортодонтия) към едноименната катедра - един; експериментална физика (устройства в медицината) към катедрата по физика и биофизика - един; доценти по: патологична анатомия към едноименната катедра - един; физиология към едноименната катедра - един; вътрешни болести към катедрата по пропедевтика на вътрешните болести - един; ортопедия и травматология към едноименната клиника - един; медицинска радиология и рентгенология към едноименния катедрен филиал в Пазарджик - един; медицинска микробиология към едноименния катедрен филиал в Пазарджик - един; дерматология и венерология към едноименния катедрен филиал в Пазарджик - един; старши научен сътрудник I ст. по: социална хигиена и организация на здравеопазването към първостепенната клинична болница в Пазарджик - един; нуклеарна медицина към катедрата по рентгенология и радиология - един; старши научен сътрудник II ст. по: фармакология (лекарствена токсикология) към едноименната катедра - един; рентгенова техника към катедрата по рентгенология и радиология - един; обща хирургия (септична хирургия) към едноименната клиника - един, всички със срок 2 месеца; асистенти по: неврология към едноименната катедра - един; нефрология към едноименната клиника - един; ортопедична стоматология към едноименната катедра - един; обща хирургия към едноименната клиника - един (по чл. 68 КТ); психиатрия към едноименната катедра - един; вътрешни болести към катедрата по пропедевтика на вътрешните болести - един; научни сътрудници по: сърдечно-съдова хирургия към едноименната клиника - един; психология към катедрата по детски болести - един, всички със срок 1 месец от обнародването в Държавен в-к. Документи - в и-та, В. Априлов 15а, тел. 44-38-01.

11037

252. - Научният и-т по фармакология и фармация - София, обявява конкурси за: професор по вътрешни болести към клиниката по фитотерапия, старши научен сътрудник I ст. по фармакология (фармакология на противотуморните и други химиотерапевтични средства) към секцията по онкофармакология; доцент по фармакология към катедрата по експериментална фармакология и токсикология, всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен в-к. Документи в и-та, ул. Дунав 2, тел. 88-31-42 (236).

11003

83. - Научният и-т по ушни, носни и гърлени болести - София, обявява конкурс за доцент по ото-рино-ларингология към I ушно-носно-гърлена клиника със срок 2 месеца от обнародването в Държавен в-к. Документи - в и-та, бул. Ц. Радойнов 26, тел. 44-22-06.

10894

311. - Институтът за защита на растенията - Костинброд, обявява конкурс за научен сътрудник по фитопатология (вирусни болести по растенията) към секция "Вирусология" със срок 2 месеца от обнародването в Държавен в-к. Документи - в и-та, тел. 87-72-25.

10974

НАРОДНИ СЪВЕТИ

37. - Столичният народен съвет на основание чл. 43 и чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ОГП на София в М 1 : 10 000 и проект за застроителен, кадастрален и регулационен план на м. Мала кория в граници: на север, изток и запад - горски и селскостопански земи; на юг - жп линия София - Перник. Проектите са изложени в ОбНС "Витоша". Съгласно чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен в-к заинтересуваните могат да направят писмени възражения, искания и предложения по проектите до ОбНС "Витоша".

11006

2314. - Общинският народен съвет - гр. Ловеч, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен и регулационен план на с. Дренов, Ловешка област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен в-к заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до съвета.

9704

31. - Общинският народен съвет - гр. Русе, на основание чл. 69. ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен и регулационен план на жилищен микрорайон "Чародейка - Б", който съставлява значителна част по плана на града в граници: от север - бул. В. Левски; от запад - ивицата за високи напрежения; от юг - 400 м южно от бул. В. Левски; от изток - 1200 м източно от Предприятието за промишлени дейности "Чародейка". Проектът е изложен в съвета. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен в-к заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до съвета.

9705

118. - Общинският народен съвет "Панчарево" - София, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № РД-09-07 от 25.I.1990 г. на председателя на ИК на ОбНС "Панчарево" е одобрен застроителният и регулационен план на с. Железница - разширение, който съставлява значителна част по плана на селото и е изложен в кметството на селото. На основание чл. 83, ал. 1 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен в-к заинтересуваните могат да обжалват дворищнорегулационния план пред Софийския градски съд съгласно чл. 138, ал. 1. т. 2 и чл. 145 и сл. ЗТСУ. Застроителният и регулационен план за обществени мероприятия не подлежи на обжалване.

9720

5. - Общинският народен съвет - гр. Станке Димитров, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 291 от 19.III.1990 г. на председателя на ИК на ОбНС - гр. Станке Димитров, е одобрен застроителният и регулационен план на кв. "Спартак", който съставлява значителна част по плана на града и е изложен в съвета. На основание чл. 83, ал. 1 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен в-к недоволните могат да обжалват дворищнорегулационния план пред окръжния съд - Кюстендил, съгласно чл. 138, ал. 1, т. 2 и чл. 145 и сл. ЗТСУ. Застроителният и регулационен план за обществени мероприятия не подлежи на обжалване.

9715

3. - Общинският народен съвет - гр. Тутракан, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че са изработени проекти за застроителни и регулационни планове на селата Старо село и Цар Самуил, Разградска област, които са изложени в кметствата им. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен в-к заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проектите до съвета.

9719

СЪДИЛИЩА

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 6.II.1990 г. по ф. д. № 136/90 вписа в регистъра Дружествена фирма "Център по океанско инженерство" ООФ със седалище Варна, с предмет на дейност: научно-приложни изследвания, проектиране и създаване реализация, внедряване и трансфер на научноизследователски и технологични продукти и услуги в областта на океанотехниката в страната и в чужбина, и с уставен фонд 88 хил. лв. Съдружници във фирмата са: ДФ "Корабостроене" - Варна, и Технологичен център и морски ресурси" ООФ - Варна, при равно дялово участие (50%). Фирмата се представлява от X.X.X..

4872

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 и чл. 10 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 7.II.1990 г. по ф. д. № 212/90 вписа в регистъра за колективните земеделски стопанства Колективно земеделско стопанство "Съби Дичев" със седалище гр. Вълчи дол, Варненска област, с предмет на дейност: производство, преработка, заготовка, изкупуване и реализация на стопанска продукция, и с уставен фонд 2 112 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на стопанството се прекратява Комплексна бригада - гр. Вълчи дол, като стопанството поема активите и пасивите на прекратената организация по баланса й към 31 юли 1989 г., както и другите права и задължения.

4712

Кюстендилският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 251 от 11.IV.1990 г. по ф. д. № I-240/90 вписа в регистъра за държавни и общински фирми и фирми на обществени организации, т. I, парт. 36, стр. 178, Държавна фирма "Пътнически автотранспорт" със седалище Кюстендил, с предмет на дейност: превоз на пътници, и с уставен фонд 3 213 000 лв. Фирмата се представлява от X.X.X..

10605

Кюстендилският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 240 от 11.IV.1990 г. по ф. д. № I-229/90 вписа в регистъра за държавни и общински фирми и фирми на обществени организации, т. 1, парт. 35,. стр. 173, Държавна фирма "Товарни автомобилни превози" със седалище Кюстендил, с предмет на дейност: превоз на товари, и с уставен фонд 5 532 000 лв. Фирмата се представлява от X.X.X..

10604

Кюстендилският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 239 от 11.IV.1990 г. по ф. д. № I-56/89 вписа в регистъра за държавни и общински фирми и фирми на обществени организации, т. 1, парт. 8, стр. 38, прекратяване на Държавна фирма "Осогово - транспорт" (обявление № 3183, Д8, бр. 42/89).

10603

Кюстендилският окръжен съд обявява, че на основание чл. 7 и 9 ЗКО с решение № 253 от 11.IV.1990 г. по ф. д. № VII-242/90 вписа в кооперативния регистър, т. I, парт. 13, стр. 37, Потребителна кооперация "Икономия" със седалище с. Злогош, община Трекляно, Софийска област, и с предмет на дейност: търговия, обществено хранене, собствено производство на промишлена и селскостопанска продукция, покупко-продажба на диворастящи билки, гъби и плодове, външноикономическа дейност и други стопански дейности с изключение на забранените със закон, указ или акт на МС. Кооперацията се представлява от председателя X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

10635

Кюстендилският окръжен съд обявява, че на основание чл. 7 и 9 ЗКО с решение № 414 от 13.ХII.1989 г. по ф. д. № VII-414/89 вписа в кооперативния регистър, т. I, парт. 3, стр. 8, изменения и допълнения в предмета на дейност на ТПК "Родина" (регистриране в съда под № 161/76): в предмета на дейност: "производство на бебешка, детска и юношеска конфекция, пластмасови и каучукови изделия, опаковки от целофан, мукава и велпапе, бродерия на постелъчни чаршафи, печатарски, книговезки и ключарски услуги и ремонт на малогабаритна битова техника, както и собствена или в съдружие търговска дейност в собствените магазини"; промяна в състава на колективните органи: кооперацията се представлява от инж. X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X..

5600

Пернишкият окръжен съд обявява, че на основание, чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 174 от 5.IV.1990 г. регистрира под № 169/90 ТКЗС "Стимул - 3 - Драгичево" със седалище с. Драгичево, Пернишка община, Софийска област, с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанската продукция, развитие на странична (съпътствуваща) дейност, извършване услуги на членовете си и на населението, повишаване производството на месо, мляко, вълна и селскостопанска продукция, търговия със селскостопански и промишлени стоки (вкл. и внос-износна дейност с горната продукция), собствена търговска мрежа, строително-монтажни работи, транспортни услуги, производство на храни и хранителни стоки, стопански и битови услуги на населението, и с уставен фонд 1 502 000 лв. От обнародването в Държавен в-к се прекратява дейността на ТКЗС "Плуг" - кв. Даскалово Перник, в частта му, обхващаща селата Рударци, Драгичево и Кладница, като стопанството поема активите и пасивите им съгласно разделителен протокол от 30 март 1990 г. Стопанството се представлява от X.X.X..

10531

Пернишкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 153 от 29. III. 1900 г. регистрира под № 149/90 ТКЗС "Ноевци" със седалище с. Ноевци, Брезнишка община, с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция и промишлена дейност, други дейности, свързани с услуга на членовете на трудовия колектив и на населението от съставните села, и с уставен фонд 1 027 000 лв. От обнародването в Държавен в-к се прекратява дейността на КБ - с. Ноевци, към АПК "Граово" - Брезник, като стопанството поема активите и пасивите й към 4 декември 1989 г. Стопанството се представлява от председателя му X.X.X..

10532

Пернишкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 152 от 29.III.1990 г. регистрира под № 148/90 ТКЗС "Александър Стамболийски" със седалище с. Витановци, Пернишка община, с предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция - зърнени и технически култури, зеленчуци, месо, мляко, яйца, вълна, търговия със селскостопанска продукция, странични дейности и услуги на населението, и с уставен фонд 250 000 лв. От обнародването в Държавен в-к се прекратява дейността на бригада - с. Витановци, към КЗС - с. Мещица, Пернишка община. Стопанството се представлява от X.X.X..

10533

Пернишкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 156 от 2.IV.1990 г. регистрира под № 152/90 ТКЗС "Раец" със седалище с. Ярджиловци, Пернишка община, и с предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция, повишаване качеството и ефективността й, и с уставен фонд 3 280 000 лв. От обнародването в Държавен в-к се прекратява дейността на ФЖБ - с. Ярджиловци, към АПК - гр. Перник. Стопанството се представлява от X.X.X..

10529

Плевенският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност о решение от 1.II.1990 г. по ф. д. 116/90 вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства, т. 1, парт. 20, Колективно земеделско стопанство "9 септември" със седалище с. Кулина вода, Ловешка област, с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, изграждане и поддържане на материалната база на селското стопанство, и с уставен фонд 961 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X..

4545

Плевенският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1889 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 66 за стопанската дейност с решение от 1.II.1990 г. по ф. д. № 671/89 вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства, т. 1, парт. 19, Колективно земеделско стопанство "Крум Драголов" със седалище с. Българене, Ловешка област, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, съхраняване и търговия със и без посредничество с фирми в страната и в чужбина в прясно и преработено състояние на всички видове селскостопанска продукция, произведена в общественото и личното стопанство, материално-техническо снабдяване, транспортна и автотранспортна дейност и услуги, ремонт на селскостопанска техника и транспортни средства, строителство по стопански начин и строителни услуги на населението, и с уставен фонд 1 910 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X..

4544

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност допълва публикуваното в ДВ, бр. 26/89 на ДФ "Дискови запаметяващи устройства" - Стара Загора, обявление със следното: прекратяват се от датата на обнародване в Държавен в-к на решението за регистриране на фирмата Стопанско обединение "Дискови запаметяващи устройства", Технологичен и-т за запомнящи устройства на магнитен диск, Завод за големи подсистеми, Завод за информационни носители, Завод за малки подсистеми, Завод за управляващи устройства, Завод за технологично оборудване, Завод за инструментално и специално оборудване, Търговско предприятие, Инженерингово строително предприятие, Електронноизчислителен център, Предприятие за ремонт и поддръжка на електронноизчислителна техника, Предприятие за производство на стоки за населението "Верея", Инженерингово предприятие "Дискинженеринг", Предприятие "Социално-битов комплекс", всички от Стара Загора, Технологичен комбинат "Оргтехника" - Силистра, Завод за магнитни глави - Разлог, Завод за електронни изделия - Преслав, Завод "Елпром - "А. Атанасов" - Етрополе, Завод за технологично оборудване - Мъглиж, Завод за електромеханични и електронни изделия - Смолян, Завод за гъвкави магнитни дискове - Чирпан, Завод "Светлина" - Стара Загора, от СО "Материали и градивни елементи на електрониката", Завод за химикали и магнитни прахове - Горна Оряховица, Завод за печатни платки - Бяла, ПП "Н. Й. Вапцаров" - Доспат, от СО "Дискови запаметяващи устройства", като фирмата поема активите и пасивите по баланса им към 31 декември 1988 г., както и другите им права и задължения, включват се в състава на ДФ "Дискови запаметяващи устройства" със съответната част от активите и пасивите по баланса им към 31 март 1888 г., както и с другите права и задължения Дирекция "Дискови запаметяващи устройства" и част от дирекциите "Техническо съпровождане", "СМ - ЕИМ", "Програмно осигуряване" и "Общофункционална", всички от Централния и-т по изчислителна техника и технология - София, от СО "Инкомс", съгласно разделителен протокол, както и Комбинат "Медикотехника" - Тополовград, от СО "Металхим". Уставният фонд на фирмата се увеличава от 329 791 хил. лв. на 387 856 хил. лв.

5101

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавни и общински фирми под № 37 от 3.I.1990 г. Общинска фирма "Обществено хранене и хотели гр. Казанлък" със седалище Казанлък, с предмет на дейност: производство и реализация на кухненска продукция, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки и хотелиерска дейност, и с уставен фонд 1 581 хил. лв. Фирмата се представлява от X.X.X..

5012

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавните и общинските фирми и фирмите на обществени организации под № 35 от 4.ХII.1989 г. Общинска фирма "Инвеститор" със седалище Стара Загора, с предмет на дейност: комплексно изграждане на техническата и социалната инфраструктура на общините Стара Загора, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Опан, Братя Даскалови и Тополовград; проучване, проектиране, планиране капитално строителство в тях, отчуждаване; осигуряване строителни площадки, инвеститорски контрол, ценообразуване и продажба на жилищни сгради, и с уставен фонд 766 хил. лв. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на фирмата се прекратява като юридическо лице Стопанска дирекция "Изграждане на селищни системи", като общинската фирма поема активите и пасивите, както и другите права и задължения. Фирмата се представлява временно от X.X.X..

5100

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествени фирми под № 4 от 20.IV.1990 г. Дружествена фирма "Автокомерс" със седалище Стара Загора, АПК "Загоре", бл. 31, ап. 1, и с предмет на дейност: производство и реализация на пластмасови, каучукови и други изделия на химическата промишленост; транспортни, товарно-разтоварни услуги по суша и море; ецер-фотоцинкография; ремонт и сервиз на ски и ски под наем; мото- и автосервизни услуги; производство и реализация на авто-мото части, възли, детайли; производство и реализация на дребен селскостопански инвентар; производство и реализация и ремонт на машини за металообработване; посредничество, агентство и представителство на местни лица в страната и в чужбина; хотелиерски и ресторантьорски услуги, производство и продажба на кафе, безалкохолни напитки, топли и студени сандвичи, бира, пържени картофи, скара, фъстъци, ядки, тютюн, закуски, захарни изделия, пасти, торти, салати, гарнитури, риба, печени пилета, алкохолни напитки, аперитиви, административна и импресарска дейност; организиране курсове, школи, незабранени със закон, указ или акт на МС и съобразени с Правилника за курсове, школи и частни уроци, ревюта; педагогически услуги по отглеждане и възпитание на деца; производство и реализация на селскостопанска продукция, цветарство; дърводелска и шивашка дейност - производство и реализация; звукозаписи - касети - продажба и даване под наем, търговия с всички видове незабранени от закона стоки. Фирмата се представлява от X.X.X. и X.X.X..

11008

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавни и общински фирми под № 42 от 8.I.1990 г. Общинска фирма "Севстополис" със седалище Казанлък, с предмет на дейност: поддържане, ремонт, модернизация и реконструкция на сградния жилищен фонд; водопроводни, канализационни, топлофикационни, електрически и други инсталации в сградите; строително-ремонтни услуги на населението, на държавни и обществени организации; стопанисване и експлоатация на ДЖФ и паркингите, и с уставен фонд 30 660 хил. лв. От обнародването в Държавен в-к се прекратява като юридическо лице СП "Ремонтстрой и комунално стопанство" - Казанлък, като общинската фирма поема активите и пасивите и другите права и задължения по баланса му към 31 октомври 1989 г. Фирмата се представлява от X.X.X..

5098

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност регистрира под № 38 от 26.ХII.1989 г. Общинска фирма "Казанлък" със седалище Казанлък, с предмет на дейност: пазарна политика, изучаване потребителското търсене на територията на общината, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, вносно-износни, обменни и бартерни сделки, пазарна информация и рекламна дейност, подготовка и преподготовка на кадри чрез ПУЦ, и с уставен фонд 4 869 хил. лв. От обнародването в Държавен в-к се прекратява като юридическо лице ТП "Търговия на дребно" - Казанлък, като общинската фирма поема активите и пасивите, както и другите права и задължения по баланса му към 31 октомври 1989 г. Фирмата се представлява от временно управляващата X.X.X..

5099

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 2 от 29.I.1990 г. Колективно земеделско стопанство "Кольо Ганчев" със седалище Стара Загора, с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция и стоки за народно потребление; промишлена дейност; услуги на членовете на трудовия колектив и на населението, и с уставен фонд 2 292 452 лв. Стопанството се представлява от X.X.X..

5094

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 4 от 31.Х.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Плодородие" със седалище с. Тракия, Хасковска област, и с предмет на дейност: производство на зърнени, технически, фуражни култури, зеленчуци, грозде, животинска продукция (месо, мляко, вълна, яйца) и друга селскостопанска продукция, търговия на дребно и едро с тях в страната и в чужбина, помощни и странични дейности. Стопанството се представлява от X.X.X..

5095

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 522 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 28 от 19.I.1990 г. Колективно земеделско стопанство "Митьо Станев" със седалище с. Знаменосец, Хасковска област, и с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция и стоки за народно потребление, промишлена дейност, както и услуги на членовете на трудовия колектив и на населението. Стопанството се представлява от X.X.X..

5096

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавни фирми под № 116 от 19.III.1990 г. Дъщерна фирма "БАЛКАНКАРКОМПЛЕКТ" със седалище София, община "Красно село", бул. Тотлебен 34, с предмет на дейност: реализация на комплектни обекти (под ключ) на инженерингов принцип в страната и в чужбина, научноизследователска, проучвателна и внедрителска дейност за създаване на трансфер на технологии и конструиране на специализирано технологично оборудване за инвестиционни обекти в страната и в чужбина, управление и координация на инвестиционния процес, инвеститорски функции, строителни и монтажни работи на обекти на капиталното строителство, проектиране, конструиране, тестване и производство на роботизирани транспортно-технологични системи, износ на комплектни обекти и кооперирано производство по предмета на дейност, внос и износ на интелектуален продукт, на машини, съоръжения, оборудване, производствени и транспортно-технологични линии и системи, лицензии, "ноу-хау", изработка, шефмонтажи и пусково-настроечни работи на системи, машини и съоръжения, инженерингова и производствено-стопанска дейност и услуги, техническа помощ, сервиз, обучение на кадри, информационно осигуряване, осъществяване финансови операции и инвестиции, кредитиране, представителство, лизингови сделки, маркетинг, реклама (без кино, видео и печат), реекспорт и други по предмета на дейност в страната и в чужбина, организиране взаимни връзки с водещи организации и фирми в страната и в чужбина, и с уставен фонд 1 607 хил. лв. Фирмата се представлява от временно управляващия X.X.X..

10447

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за обществени организации под № 30 от 3.IV.1990 г. Фирма на обществена организация "УНИВЕРС" със седалище София, община "Оборище", ул. Московска 3, с предмет на дейност: експлоатация на недвижими имоти, комплексна организация на конгреси, симпозиуми, конференции и други подобни, инженерингова дейност и външна и вътрешна търговия по предмета на дейността си, и с уставен фонд 48 700 лв. Фирмата се представлява от временно управляващия X.X.X..

10855

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествени фирми на граждани под № 140 от 16.IV.1990 г. Дружествена фирма на граждани "Биметални плъзгащи лагери" със седалище София, община "Сердика", НПЗ "Илиенци - Изток", и с предмет на дейност: производство на биметални плъзгащи лагери; на метални прахове и праховометалургични (металокерамични) изделия и материали; проучване, проектиране, изработване, ремонт и сервизно обслужване, търговия и лизингова дейност на машини, съоръжения, конструкции, инструкции, апарати, уреди, възли и елементи - собствено производство, предназначени за общото машиностроене, металургията (вкл. праховата), транспортното и селскостопанското машиностроене, строителната техника и бита; проучване, създаване и производство на технически средства, технологии и системи, маркетинг и иновации, търговска дейност, трансфер на технологии и документация за тях, експертизи, сервизна и ремонтна дейност, обучение на кадри - на база собствени и предоставени: изобретения, патенти, лицензии, ноу-хау и задания. Фирмата се представлява от X.X.X. и е с уставен фонд 10 000 лв.

11054

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 9 от Закона за политическите партии вписа в отделния регистър под № 50 от 26.IV.1990 г. Народнолиберална партия "Стефан Стамболов", Велико Търново, ул. Мармарлийска 24, вх. Б, с устав: с цели: превръщане на България във високоразвита, икономически, технологично и структурно, модерна, благоденствуваща, екологично чиста, демократична страна, съществуваща в естествените си национални граници в състава на Европейската конфедерация, но едва тогава, когато България бъде достатъчно силна и развита, за да заема достойно място в нея, а не да бъде заробена от силните, с временен координационен комитет в състав X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Партията се представлява от говорителя X.X.X..

11056

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 9 във връзка с § 3 от преходните разпоредби на ЗПП вписа в отделния регистър под № 52 от 26.IV.1990 г. Сдружение с нестопанска цел "Движение за права и свободи" със седалище София, ж. к. Слатина, бл. 18, вх. Е, ап. 144, с цели: постигане на разбирателство и единство между българските граждани чрез формиране на последователна и категорична политика по националния въпрос, като се зачитат правата и свободите на всички общности в страната; съгласуване националното законодателство с международните принципи и норми за осигуряване права и свободи на етническите и религиозно-културните общности в България; създаване правови и социални гаранции за недопускане на етническа и религиозна омраза и дискриминация, за равнопоставеност в правата, свободите и социалната сигурност на всички общности; икономически просперитет и екологическа защита на всички области и общини в страната и преодоляване на диспропорциите в развитието на различните населени места; стремеж най-категорично да се подпомага и да се симпатизира на една такава външна политика на България, която ще издигне и укрепи авторитета на страната ни в света, базирайки се на конкретни и взаимноизгодни връзки на равноправна основа с всички държави, които желаят това. Ръководни органи на Движението за права и свободи са Националната конференция, Централният съвет, Централното оперативно бюро, финансово-ревизионната комисия, комисията по етика, окръжните оперативни и местни комитети, набира средства от членски вноски, дарения, завещания, спонсорска помощ и рекламна дейност. Движението за права и свободи се представлява от председател X.X.X..

11055

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 9 от Закона за политическите партии вписа в отделния регистър под № 43 от 23.IV.1990 г. Движение "Нова България", София, с цели: да съдействува за изграждането и развитието на ново истинско свободно, демократично, хуманно и правово гражданско общество, както и изграждането на България като една икономически стабилна, модерна и цивилизована държава. Съставът на висшия координационен съвет е: X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

11015

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 137, ал. 1 ЗЛС вписа промяна в наименованието на Единната народна общественополитическа организация - "Отечествен фронт", което става "Отечествен съюз", и на основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПП вписа в отделния регистър под № 49 за участие в изборите за Велико Народно събрание "Отечествен съюз", София, с цели: да бъде изразител и защитник на интересите, правата и свободите на гражданите, на тяхното равноправие пред закона и да отстоява принципите на социалната справедливост; да работи за непосредственото участие на гражданите в управлението на страната и да осъществява обществен контрол и въздействие върху дейността на държавните, стопанските и други органи във връзка с правата и интересите на населението; да работи за всестранното демократизиране и напредък на обществото въз основа на своята платформа; да възпитава у гражданите чувство за национално достойнство и патриотизъм, да работи за укрепване общонационалното единство и съгласие, против шовинизма и националния нихилизъм; да участвува активно за съвременното развитие на българското село; да насочва своята дейност за решаването на екологичните проблеми като национална и международна задача, за опазване и възпроизводство на околната среда и осигуряване безвредни условия на живот, да участвува в процеса за издигане духовното равнище на народа, за възраждането и обогатяването на българските народностни традиции, празници и ритуали, за нравственото усъвършенствуване на личността, за утвърждаване националните добродетели и милосърдието в обществото; да участвува във всенародната закрила на майчинството и детството, на семейството с повишаване тяхната роля в живота на обществото; да дава своя принос за осъществяване активна външна политика на България за мир, дружба и сътрудничество на Балканите, в Европа и в света. Съюзът се представлява от координационно бюро с председател X.X.X., зам.-председател X.X.X., секретари X.X.X. и X.X.X. и членове: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

11036

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 9 от Закона за политическите партии вписа в отделния регистър под № 8 от 17. IV.1990 г. Национална партия на труда, частните собственици, производителите и творците (НПТЧСПТ), София, с цели: изграждане на републиканско, демократично и хуманно гражданско общество, бори се за икономически и социален прогрес, развивайки идеята за асоциация на труда и стопанската инициатива. Партията се представлява от председател X.X.X., а в негово отсъствие от следните членове на председателството: X.X.X., X.X.X. и X.X.X. при съответно упълномощаване.

11

Промени настройката на бисквитките