Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 18.XI

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд, прието с протокол № 37 от 7 октомври 1994 г.

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 62 от 1992 г.) във връзка с чл. 16, ал. 3 от правилника за прилагането му и решения на общинските съвети Управителният съвет:

1. Утвърждава местна комисия при община Тервел, Варненска област, с 5 - членен състав и председател X.X.X., приета с Решение № 25 - 100 от 8 септември 1994 г. на ОбС—гр. Тервел.

Комисията действа през мандата на предложилия я общински съвет.

2. Увеличава числения състав на местната комисия при община Тутракан, Русенска област (обн., ДВ, бр. 22 от 1994 г.) от 6 на 7 членове. Освобождава от длъжността председател на комисията X.X.X. и утвърждава за нов председател X.X.X..

Председател: Б. Попов

32037

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 212 от 8 ноември 1994 г.

за приватизация на “Главболгарстрой”—ЕАД, София

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 21 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизация на “Главболгарстрой”—ЕАД, София.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи на предприятието, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити.

За изпълнителен директор: Д. Цонев

31890

 

OБЩИНИ

 

ОБЩИНА—ГР. БАЛЧИК

РЕШЕНИЕ № 73 от 13 септември 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП Общинският съвет—Балчик, реши:

1. Открива процедура по приватизация на звено “Строителство”—обособена част от “Круни”—ЕООД, Балчик.

2. Възлага на кмета на общината организацията на процедурата и цялостното прилагане на Наредбата за оценка на обекти, подлежащи на приватизация.

3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на предприятието, сключването на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и договори за кредити.

Председател: Сл. Алексов

32027

 

ОБЩИНА—ГР. ГАБРОВО

РЕШЕНИЯ № 111 и № 125 от 20 октомври 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 35 ЗППДОбП, ПМС № 160 от 1994 г. и ПМС № 175 от 1994 г. Общинският съвет—Габрово,

РЕШИ:

1. Да се приватизират: магазин в кв. Негенци, кафе - аперитив, ул. Цанко Дюстабанов 22, кафе - клуб, ул. Христо Смирненски 33, магазин за хранителни стоки, ул. Васил Друмев 22, павилион пред кино “Майчина грижа”, терен с нежилищни сгради, ул. Патриарх Евтимий 14, магазин за хранителни стоки, ул. Стефан Караджа 17, помещение за търговски цели, ул. Христо Ботев 10—всички обекти в Габрово; магазин в с. Саботковци.

2. Възлага на кмета на общината подготовката и провеждането на процедурите за приватизация.

Председател: М. Томова

32045

ОБЩИНА—ГР. ОМУРТАГ

РЕШЕНИЕ № 162 от 24 октомври 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 35, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40 ЗППДОбП Общинският съвет—гр. Омуртаг, открива процедура за приватизация на: “Телевизионен сервиз” и закусвалня “Балкан”, ул. Цар Освободител 15, и “Радио - телевизионен сервиз”, ул. Цар Освободител 17, представляващи обособена част от “Лисец”—ЕООД.

Председател: М. Ахмет

32026

 

ОБЩИНА—ГР. ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 171 от 30 септември 1994 г.

На основание чл. 21, т. 3 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 2, 30 и 33 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите Общинският съвет—Пловдив,

РЕШИ:

1. Открива процедура за приватизация чрез търг с явно наддаване на следните обекти—обособени части от: ОФ “Роден плод”—клон 29, ул. Правда 12; клон 44, ул. Острец 12; “Хранителни стоки”—ЕАД—клон 4, ул. Бараките; клон 77, ул. Перущица; клон 85, ул. Панагюрище; клон 90, ул. Толстой; клон 93, ул. Георги Мамарчев 23; клон 97, ул. Брезовско шосе; клон 301, ул. Калина; клон 306, ул. Ян Хус—с припадащите им се части от правото на строеж.

2. Открива процедура за приватизация чрез конкурс на следните обекти, обособени части от: ОФ “Хебър”—Хлебозавод № 2, бул. Дунав; “Хранителни стоки”—ЕАД—клон 84, супермаркет, бул. Стамболийски—с припадаща се част от правото на строеж.

3. Открива процедура за приватизация чрез преговори с потенциални купувачи на разширение хале за ремонт на битова техника, ул. Полет 1 (незавършено строителство), обособена част от ОФ “Битова техника”.

4. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите.

5. Забранява приватизирането на изброените обекти по реда на чл. 35 ЗППДОбП съгласно чл. 3, т. 6 от ПМС № 175 от 1994 г. и Раздел Г, т. 6 от ПМС № 180 от 1994 г.

6. Възлага на общинската агенция за приватизация да вземе решение за организацията и провеждането на търговете, както и за цялостното приложение на Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация, Наредбата за търговете и Наредбата за конкурсите.

7. Възлага на изпълнителния директор на общинската агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки за отделните обекти.

Председател: Т. Димитров

31861

ЗАПОВЕД № Пр - 8 - Б от 4 ноември 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 25, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 25, ал. 2 ЗППДОбП и Заповед № Пр - 8 от 24.VIII.1994 г. нареждам да се извърши продажба на дялове на “Севлиево автотранспорт” - ЕООД, Севлиево, чрез преговори с потенциални купувачи.

Министър: М. Ковачев

31860

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЗАПОВЕД № 195 от 10 ноември 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 23 и 35 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се изкупи “Аквафиш” - ЕООД, Кърджали, от лицата по чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП.

2. Датата на обнародването в “Държавен вестник” да се счита за начална дата на продажба на общ дял при облекчени условия. Декларациите за придобиване на общ дял се подават от лицата по чл. 5, ал. 2 в дружеството в тримесечен срок.

Министър: Р. Христов

32032

 

ЗАПОВЕД № 196 от 10 ноември 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, 23 и 25 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Екарисаж - Пловдив” - ЕООД, Пловдив.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на “Екарисаж - Пловдив” - ЕООД, Пловдив.

Министър: Р. Христов

32033

 

ЗАПОВЕД № 197 от 10 ноември 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21 и 35 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на обект “Магазин за цветя” - Благоевград - център - обособена част от “Оранжерии - Баня” - ЕООД, с. Баня, Софийска област.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обособената част.

Министър: Р. Христов

32034

 

ЗАПОВЕД № 198 от 10 ноември 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21 и 23 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Агропромпроект” - ЕООД, София.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на “Агропромпроект” - ЕООД, София, сключване на договори за съвместна дейност и обезпечаване на вземания по договори за кредит.

Министър: Р. Христов

32035

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА

ЗАПОВЕД № РД - 21 - 331 от 9 ноември 1994 г.

На основание чл. 23, ал. 1, чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции и дялове - собственост на държавата, чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите и Заповед № РД 21 - 239 от 15.XI.1993 г. за приватизиране на “Книгосвят” - ЕООД, Монтана, нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на дялове от “Книгосвят” - ЕООД, Монтана, като:

а) 20 на сто от дяловете се предложат на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за закупуване на общ дял при облекчени условия;

б) останалите 80 на сто се продадат на заявилите участие кандидати;

в) неизкупените дялове по буква “а” се изкупят от купувача на 80 - процентния дял.

2. Продажбата на 80 на сто от дяловете да се извърши чрез конкурс при следните условия:

а) запазване предмета на дейност на дружеството през първите три години от придобиване на дяловете;

б) представяне на бизнеспрограма за развитие, в т.ч. инвестиции, брой на работните места и заетост на персонала, през първите три години от придобиване на дяловете;

в) цената на закупените дялове се заплаща в двумесечен срок от подписването на договора;

г) потенциалният купувач поема и задълженията на дружеството в размери, определени към датата на продажбата.

3. За начална дата на продажба на дяловете да се счита датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

4. Предложенията за участие в конкурса следва да бъдат съобразени с чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите.

5. Декларациите за придобиване на общ дял при облекчени условия от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП се подават в дружеството на адрес: Монтана, ул. Граф Игнатиев 22, в тримесечен срок от началната дата на продажбата.

Министър: К. Велев

31889

OБЩИНИ

 

ОБЩИНА - ГР. БАЛЧИК

РЕШЕНИЕ № 73 от 13 септември 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП Общинският съвет - Балчик, реши:

1. Открива процедура по приватизация на звено “Строителство” - обособена част от “Круни” - ЕООД, Балчик.

2. Възлага на кмета на общината организацията на процедурата и цялостното прилагане на Наредбата за оценка на обекти, подлежащи на приватизация.

3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на предприятието, сключването на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и договори за кредити.

Председател: Сл. Алексов

32027

 

ОБЩИНА - ГР. ГАБРОВО

РЕШЕНИЯ № 111 и № 125 от 20 октомври 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 35 ЗППДОбП, ПМС № 160 от 1994 г. и ПМС № 175 от 1994 г. Общинският съвет - Габрово,

РЕШИ:

1. Да се приватизират: магазин в кв. Негенци, кафе - аперитив, ул. Цанко Дюстабанов 22, кафе - клуб, ул. Христо Смирненски 33, магазин за хранителни стоки, ул. Васил Друмев 22, павилион пред кино “Майчина грижа”, терен с нежилищни сгради, ул. Патриарх Евтимий 14, магазин за хранителни стоки, ул. Стефан Караджа 17, помещение за търговски цели, ул. Христо Ботев 10 - всички обекти в Габрово; магазин в с. Саботковци.

2. Възлага на кмета на общината подготовката и провеждането на процедурите за приватизация.

Председател: М. Томова

32045

ОБЩИНА - ГР. ОМУРТАГ

РЕШЕНИЕ № 162 от 24 октомври 1994 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 35, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40 ЗППДОбП Общинският съвет - гр. Омуртаг, открива процедура за приватизация на: “Телевизионен сервиз” и закусвалня “Балкан”, ул. Цар Освободител 15, и “Радио - телевизионен сервиз”, ул. Цар Освободител 17, представляващи обособена част от “Лисец” - ЕООД.

Председател: М. Ахмет

32026

 

ОБЩИНА - ГР. ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 171 от 30 септември 1994 г.

На основание чл. 21, т. 3 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 2, 30 и 33 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите Общинският съвет - Пловдив,

РЕШИ:

1. Открива процедура за приватизация чрез търг с явно наддаване на следните обекти - обособени части от: ОФ “Роден плод” - клон 29, ул. Правда 12; клон 44, ул. Острец 12; “Хранителни стоки” - ЕАД - клон 4, ул. Бараките; клон 77, ул. Перущица; клон 85, ул. Панагюрище; клон 90, ул. Толстой; клон 93, ул. Георги Мамарчев 23; клон 97, ул. Брезовско шосе; клон 301, ул. Калина; клон 306, ул. Ян Хус - с припадащите им се части от правото на строеж.

2. Открива процедура за приватизация чрез конкурс на следните обекти, обособени части от: ОФ “Хебър” - Хлебозавод № 2, бул. Дунав; “Хранителни стоки” - ЕАД - клон 84, супермаркет, бул. Стамболийски - с припадаща се част от правото на строеж.

3. Открива процедура за приватизация чрез преговори с потенциални купувачи на разширение хале за ремонт на битова техника, ул. Полет 1 (незавършено строителство), обособена част от ОФ “Битова техника”.

4. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите.

5. Забранява приватизирането на изброените обекти по реда на чл. 35 ЗППДОбП съгласно чл. 3, т. 6 от ПМС № 175 от 1994 г. и Раздел Г, т. 6 от ПМС № 180 от 1994 г.

6. Възлага на общинската агенция за приватизация да вземе решение за организацията и провеждането на търговете, както и за цялостното приложение на Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация, Наредбата за търговете и Наредбата за конкурсите.

7. Възлага на изпълнителния директор на общинската агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки за отделните обекти.

Председател: Т. Димитров

31861

 

МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА, АКАДЕМИИ, УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ИНСТИТУТИ

1166. - Националната художествена академия обявява конкурси за: професор по изкуствознание и изобразителни изкуства (костюмография) със срок 3 месеца; доцент по психология на труда и инженерна психология със срок 2 месеца; хонорувани преподаватели по: художествено проектиране и анализ - един; печатни техники - един; техника и технология на живописта - един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки - на тел.88 - 17 - 02.

31896

1464. - Военната академия “Г.С.Раковски” обявява конкурс за асистент по правна подготовка със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки - на тел. 43 - 491 (600 и 481).

31898

798. - Пловдивският университет “X.X.” обявява конкурси за асистенти по: немски език - практически курс - един; френски език - пратически курс - един; физическа география на континентите - един; иконимическа география на страните - един; съвременен български език - един, за Педагогическия институт - Смолян, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института в Смолян, ул. Есперанто 1, тел.2 - 72 - 25.

31957

2190. - Висшето военновъздушно училище “X.X.” - гр. Долна Митрополия, обявява конкурс за асистент по висша математика (по чл. 68 КТ) със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в училището, тел. (064) 2 - 20 - 79 (260, 481 или 454).

31956

116.­ Полувисшият институт по машиностроене и транспорт - Смолян, обявява конкурси за редовни асистенти по: технология на машиностроенето (учебна практика) - един; рязане на металите и режещи инструменти (учебна практика) - един; електрични мрежи и системи (електроснабдяване на промишлени предприятия) - един; организация и управление на производството - един; механика на деформируемото твърдо тяло (съпротивление на материалите) - един; за хонорувани асистенти по: автомобилен транспорт (организация и безопасност на движението) - един; металорежещи машини (програмиране и настройване на ММ с ЦПУ) - един; автоматизация на производството (машиностроително производство) - един; технология на машиностроенето (електрофизични и електрохимични технологии) - един; светлинна техника и източници на светлина (промишлено осветление) - един; ел. централи и подстанции (релейна защита, автоматика и телемеханика) - един; ел.мрежи и системи (монтаж и експлоатация на електрическите уредби) - един, всички със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Д.Петров 28, тел.(0301)3 - 36 - 42.

32049

437. - Институтът по ботаника при БАН - София, обявява конкурси за: стариши научен сътрудник II ст. по ботаника за Лабораторията по анатомия и ембриология на растенията със срок 3 месеца; научен сътрудник по ботаника за Лабораторията по хемотаксономия и мониторинг със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи - в института, ул. Акад. Г.Бончев, бл. 23, ет. 4, стая 407.

31899

147. - Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН - София, обявява конкурси за: старши научни сътрудници II ст. по: електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя - взаимодействие на кондензираните среди с излъчване - един; електронен транспорт в кристали и неподредени системи - един, със срок 2 месеца; научни сътрудници по: електрични, манитни и оптични свойства на кондензираната материя - електронна структура и електрични свойства на повърхността и интерфейса - един; взаимодействие на кондензираните среди с излъчване - един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи - в лабораторията, бул. Цариградско шосе 72, тел.77 - 34 - 92.

31894

152. - Централната лаборатория по фотопроцеси при БАН - София, обявява конкурси за научни сътрудници по: физикохимия - един, елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника - един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи - в лабораторията, ул. Акад. Г.Бончев, бл.109, тел.713 - 3501.

31895

58. - Институтската болница “Александровска” - ВМИ - София, обявява конкурс за трима асистенти по хирургия - двама за катедрата по обща и оперативна хирургия и един (по чл. 68 КТ) за Секцията по експериментална хирургия към катедрата, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи - в Първи хирургичен блок, ул. Георги Софийски 1, стая 17, тел. 51 - 87 - 11.

31897

747. - Институтската болница по педиатрия - София, обявява конкурс за асистент по педиатрия към Клиниката по гастроентерология със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в болницата, бул. Д.Несторов 11.

31959

493. - ЦНРП “Ел Би” - София, обявява конкурси за: двама старши научни сътрудници II ст. по микробиология (един за клона във Видин и един за клона в София) със срок 2 месеца; трима научни сътрудници по технология на млякото и млечните продукти, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в Института по млечна промишленост, Видин, тел.2 - 32 - 04.

31955

25. - Институтът по генетично инженерство - Костинброд, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по растениевъдство със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института.

31958

443. - Институтът по машиностроене и електротехника - Пловдив, обявява следните конкурси за асистенти по: микропроцесорна техника - един; архитектура на компютри и системи - един (по чл. 68 КТ), със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Братя Бъкстон 71А, тел.77 - 26 - 43.

32098

 

ОБЩИНИ

643. - Общинската поземлена комисия - гр. Антоново, Русенска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Шишковица (ЕКНМ 83332), Русенска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

32043

1299. - Общинската поземлена комисия - гр. Враца, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният проект на плана за земеразделяне на землището на с. Горно Пещене (ЕКНМ 16897), който е изложен в кметството му. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план за земеразделяне могат да се подават в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общинската поземлена комисия до Окръжния съд - Враца. Жалбата се придружава от скица - проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.

31867

1032. - Общинската поземлена комисия - гр. Велико Търново, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землищата на селата Буковец (ЕКНМ 06940), Самоводене (ЕКНМ 65200) и Ветренци (ЕКНМ 10875) в срок 45 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за извършване на въвод във владение. Графиците за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

31995

248. - Общинската поземлена комисия - гр. Гулянци, Ловешка област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Крета (ЕКНМ 39712), Ловешка област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

32000

307. - Общинската поземлена комисия - гр. Каспичан, Варненска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Косово (ЕКНМ 38804), Варненска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

31996

327. - Общинската поземлена комисия - гр. Костенец, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Подгорие (ЕКНМ 56993), Софийска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

32001

2170. - Община - гр. Роман, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 245 от 6.Х.1993 г. на кмета на общината са одобрени застроителните и регулационни планове на селата Радовене и Хубавене, област Монтана, които са изложени в кметствата им. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ недоволните могат да обжалват плановете пред Окръжния съд - Враца.

31868

109. - Общинската поземлена комисия - Свиленград, на основание чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците на земеделски земи в землището на с. Равна гора (ЕКНМ 61131), Хасковска област, в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в селото за извършване на въвод във владение. Графикът за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в кметството на селото. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

31998

110. - Общинската поземлена комисия - Свиленград, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Младиново (ЕКНМ 48698), Хасковска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

31999

843. - Общинската поземлена комисия - гр. Силистра, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Бабук (ЕКНМ 02097), Русенска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

31997

1. - Община - гр. Симитли, Софийска област, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че е изработен кадастрален план на с. Железница, Софийска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 40 ППЗЕК в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражнеия и искания по плана пред общината.

31866

4264. - Община - гр. Стара Загора, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 2649 от 31.Х.1994 г. на кмета на общината е одобрен застроителният и регулационен план на с. Памукчии, община Стара Загора, който е изложен в кметството му. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ недоволните могат да обжалват плана пред Окръжния съд - Стара Загора.

31869

831. - Общинската поземлена комисия - гр. Угърчин, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Драгана, Ловешка област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

32042

84. - Общинската поземлена комисия - гр. Харманли, Хасковска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Българи (ЕКНМ 07315), Хасковска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневнен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

32040

220. - Общинската поземлена комисия - с. Аврен, Варненска област, на основание чл. 18, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землищата на селата Приселци (ЕКНМ 58445) и Близнаци (ЕКНМ 04426), Варненска област, в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3 ППЗСПЗЗ. Графиците за уточняване на земите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите с неуточнена собственост на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

32002

33. - Общинската поземлена комисия - с. Борино, Пловдивска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Борино (ЕКНМ 05462), който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

32041

601. - Общинската поземлена комисия - с. Ценово, Русенска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Беляново (ЕКНМ 03808), който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проекта на плана за земеразделяне.

31994

 

СЪДИЛИЩА

Върховният съд на Република България, 2 гр. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Г. Икономов 63, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.I.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 480/94, заведено от X.X.X. от Пловдив, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31536

Бургаският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 480, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.I.1995 г. в 10 ч. и 40 мин. като ответник по гр.д. № 416/93, заведено от “Велур” - ЕАД, Ловеч, за иск за 553 152 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

17517

Великотърновският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Джовани Горини 2, ет. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.I.1995 г. в 11 ч. като ответник по АХД № 876/94, заведено от X.X.X. от София, ул. Прибойница 2, вх. Б, срещу разпореждането на началника на управление “ТСУ” - Велико Търново. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

29413

Великотърновският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Свищов, ул. Стефан Стамболов, бл. Хемус, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.1995 г. в 10 ч. като ответник по гр.т.д. № 181/94, заведено от ТБ “Биохим” - АД, Свищов, за иск за 615 264,57 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31096

Кърджалийският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Гълъбец, община Хасково, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 251/94, заведено от X.X.X. чрез законната му представителка - неговата майка X.X.X., по чл. 41 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30048

Русенският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Доростол, бл. Росица, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.I.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 780/94, заведено от “Приста” - ЕАД, Русе, за иск за 324 424 лв. по чл. 79 ЗЗД. Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31532

Търговищкият окръжен съд призовава “Декс” - АД, Пловдив, с последен адрес Пловдив, ул. Брезовско шосе 180, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.I.1995 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 108/94, заведено от “Великотърновско пиво” - ЕООД, Велико Търново, за иск за 215 928 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30054

Хасковският окръжен съд призовава X.X.X. - ЕТ “Оринбург”, с последен адрес Габрово, ул. Опълченска 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.XII.1994 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 565/94, заведено от X.X.X. - ЕТ “Таис” - Хасково, за иск за 247 193 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32011

Хасковският окръжен съд призовава кооперация “Скаймекс” с председател X.X.X. с последен адрес София, ул. Милин камък 12, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.I.1995 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 729/94, заведено от КЗС (в ликвидация) - с. Орлово, за иск за 349 722 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

28334

Айтоският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Листец, Бургаска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 925/94, заведено от Бюрото по труда - Айтос, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

29876

Айтоският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Ръжица, Бургаска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 920/94, заведено от Бюрото по труда - Айтос, за личен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

29877

Айтоският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Дъбник, община Поморие, Бургаска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1049/94, заведено от X.X.X. от Айтос, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

29055

Айтоският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Айтос, ул. Стоян Деведжиев 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.I.1995 г. в 14 ч. и 30 мин. и на 7.II с.г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 765/94, заведено от X.X.X. от с. Мъглен, Бургаска област, по чл. 26 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31112

Благоевградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 4Б, ап. 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.I.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1057/92, заведено от “Универс” - АД, София, за иск за 7064,77 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

27662

Бургаският районен съд, бр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Лазур, бл. 52, вх. А, ет. 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.I.1995 г. в 9 ч. и на 20.I с.г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 362/94, заведено от X.X.X. от Бургас, ж.к. Лазур, бл. 52, вх. А, ет. 9, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

26673

Бургаският районен съд, бр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес с. Зимница, община Стралджа, да се яви в съда на 10.I.1995 г. в 9 ч. на I с.з. и на 20.I с.г. в 9 ч. на II с.з. като ответница по гр.д. № 310/94, заведено от X.X.X. от с. Свобода, гара Дружба, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

29503

Варненският районен съд, 15 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, м. “Кукудика”, ул. I - ва, вила 2А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.I.1995 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2467/92, заведено от Ина и Михаил Манолови, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31108

Варненският районен съд, 15 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Драгоман 41, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.I.1995 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 796/94, заведено от X.X.X. от Варна, за граждански иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32056

Великотърновският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Обединение, община Полски Тръмбеш, Ловешка област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.I.1995 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2516/94, заведено от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. от същото село, по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31243

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Видин, ж.к. Тодор Петров, бл. 1, ап. 21, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.I.1995 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 526/94, заведено от X.X.X. от с. Пешаково, община Видин, по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

28185

Девинският районен съд призовава X.X.X. - едноличен търговец “Певемекс” с последен адрес с. Баня, Пловдивска област, сега в чужбина с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.XII.1994 г. в 11 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 410/94, заведено от Общинска администрация Девин, по чл. 228 ЗЗД за 11 520 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32087

Девинският районен съд призовава X.X.X. - президент на фирма “Елмас” - с. Търън, Пловдивска област, с последен адрес Девин, ул. Витоша 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.XII.1994 г. в 11 ч. и 45 мин. като ответник по гр.д. № 411/94, заведено от Община - Девин, по чл. 228 ЗЗД за иск за 33 600 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32012

Добричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Добрич, ул. Максим Горки 1, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.1995 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 1448/94, заведено от X.X.X. от Добрич, за издръжка по чл. 86 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

29656

Дупнишкият районен съд призовава ЕТ “Гейк” с президент X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Явор 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.I.1995 г. в 9 ч. и 5 мин. като ответник по гр.д. № 1450/93, заведено от “Фарма” - АД, Дупница, за иск за 90 782,95 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31535

Етрополският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Етрополе, ул. Бригадирска 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.I.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 167/94, заведено от X.X.X. от с. Галиче, област Монтана, за делба. Призованата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

29416

Ивайловградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, бл. Вежен, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.1995 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 125/94, заведено от X.X.X. от Ивайловград, за изменение на издръжка по чл. 86 СК. Призоваияат да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31589

Ивайловградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Ивайловград, ул. Георги Кирков 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 126/94, заведено от X.X.X. от Ивайловград, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32058

Карловският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Неофит Рилски, бл. 27, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.I.1995 г. на I с.з. и на 23.I с.г. в 8 ч. и 30 мин. на II с.з. като ответник по гр.д. № 727/94, заведено от X.X.X. от Карлово, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31857

Карловският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Карлово, кв. Сушица, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.I.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1537/94, заведено от X.X.X. от Карлово, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31373

Карловският районен съд, 2 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ж.к. Чародейка, бл. 108, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.I.1995 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 1017/94, заведено от X.X.X. от Карлово, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30263

Костинбродският районен съд, 2 съдебен район, призовава X.X.X. с последен адрес Костинброд, ул. Георги X.X. 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.I.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 170/94, заведено от X.X.X. като майка и законна представителка на малолетния X.X.X. и на непълнолетния X.X.X. от Костинброд, по чл. 82 СК. Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31245

Котелският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Котел, ул. Кр. Раковски 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.I.1995 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 161/94, заведено от X.X.X. от Котел, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31095

Кулският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Кнежа, ул. Шипка 11, област Монтана, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.I.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 204/94, заведено от X.X.X. от гр. Грамада като майка и законна представителка на малолетното си дете X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

29047

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, кв. Гледка, ул. Лилия Карастоянова 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.I.1995 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 46/94, заведено от X.X.X. от Кърджали, за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

28792

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Айрово, Хасковска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.I.1995 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 919/94, заведено от ДСК - Кърджали, за цена на иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31827

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Прилепци, Хасковска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.I.1995 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 921/94, заведено от X.X.X. от същото село, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32055

Ловешкият районен съд, 6 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Малиново, Ловешка област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.I.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1949/94, заведено от X.X.X. от същото село, по чл. 82 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32006

Ломският районен съд призовава ЕТ “Санел” с президент X.X.X. с последен адрес Лом, ул. Поп Андрей 29, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.XII.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1106/94, заведено от “Търговска база” - ЕООД, Лом, за иск за 20 077,90 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32004

Ломският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Долни Цибър, област Монтана, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.XII.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1198/94, заведено от “Търговска база” - ЕООД, Лом, за иск за 16 591,44 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32005

Малкотърновският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Малко Търново, кв. Изток, бл. 17, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.I.1995 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 26/94, заведено от поделение 56510 - Малко Търново, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32003

Новозагорският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Славейков, бл. 75, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.I.1995 в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. 1157/94, заведено от X.X.X. от Нова Загора, за иск за 12 250 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31235

Павликенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Габрово, ул. Димитър Тодоров 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.I.1994 г. в 9 ч. и 45 мин. като ответница по гр.д. № 560/94, заведено от X.X.X. от Павликени, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32057

Пазарджишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пазарджик, ул. К. Златарев 70, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.1995 в 14 ч. като ответник по гр.д. 845/94, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31825

Пернишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Бохова, Софийска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.XII.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1544/94, заведено от ДЗИ - Перник, по чл. 240, 138 и следващите от ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32060

Пернишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Димитровград, ул. Чавдар войвода 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.XII.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1544/94, заведено от ДЗИ - Перник, по чл. 240, 138 и следв. ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32061

Пернишкият районен съд призовава X.X.X. и X.X.X. с последен адрес с. Дивотино, община Перник, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 29.XII.1994 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответници по гр.д. № 1544/94, заведено от ДЗИ - Перник, по чл. 240, 138 и следв. ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32062

Пещерският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пещера, ул. Оборище 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.1995 в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. 633/94, заведено от X.X.X. от Пещера, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31590

Пещерският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Стоманово, Пловдивска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.I.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 590/94, заведено от X.X.X. от Пещера, по чл. 86 от СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32053

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 25, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.I.1995 в 8 ч. като ответник по гр.д. 2275/94, заведено от X.X.X. от Плевен, по чл. 80 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31370

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Градина, Ловешка област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.I.1995 в 8 ч. като ответник по гр.д. 471/94, заведено от X.X.X. от същото село, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30792

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Белово, Пловдивска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.I.1995 в 8 ч. като ответник по гр.д. 366/94, заведено от X.X.X. от Плевен, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30663

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, бул. Софроний Врачански 3, бл. Сопот, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.I.1995 в 11 ч. като ответник по гр.д. 1907/94, заведено от X.X.X. от Плевен, за иск по чл. 87 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31237

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, бул. Христо Ботев 5, вх. И, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.I.1995 в 8 ч. като ответник по гр.д. 1599/94, заведено от X.X.X. от Плевен, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31829

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. Стоян Заимов 5, бл. Космос, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.I.1995 г. в 8 ч. като ответница по гр.д. № 496/94, заведено от X.X.X. от Плевен, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

32008

Пловдивският районен съд, 1 бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Йоаким Груево, Пловдивска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.1995 в 9 ч. като ответник по гр.д. 872/94, заведено от X.X.X. - Русинова от с. Йоаким Груево, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31369

Пловдивският районен съд, 1 бр. състав, призовава Иняцио Колу с последен адрес Пловдив, ул. Петко Д. Петков 37, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.1995 в 9 ч. като ответник по гр.д. 787/94, заведено от X.X.X. - Колу от Пловдив, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31368

Пловдивският районен съд, 12 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 41, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.I.1995 в 14 ч. като ответник по гр.д. 5212/94, заведено от X.X.X. от Пловдив, за иск по чл. 97, ал. 3 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30664

Пловдивският районен съд, 20 гр. състав, призовава X.X.X. - ЕТ “Пимекс” - Пловдив, с последен адрес Пловдив, ул. Пере Тошев 45, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.I.1995 в 9 ч. като ответница по гр.д. 2350/94, заведено от X.X.X. от Перник, за искове. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30665

Пловдивският районен съд, 6 гр. състав, призовава Хайсент Океке с последен адрес Пловдив, ул. Родопи 30, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.I.1995 в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. 6883/94, заведено от X.X.X. от Пловдив, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31584

Пловдивският районен съд, 2 бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Чепеларе, ул. Васил Дечев 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.I.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 85/94, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31110

Разградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Езерче, ул. Д. Дебелянов 60, Русенска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.I.1995 Г. в 14 ч. като ответник по гр.д. 107/94, заведено от X.X.X. от с. Дянково, Русенска област, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

29642

Разложкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Белица, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.I.1995 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. 531/94, заведено от X.X.X. със същия адрес, за увеличение на издръжка. Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30662

Русенският районен съд, 3 гр. състав, призовава X.X.X., с последен адрес София, ул. Проф. Джовани Горини 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.I.1995 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. 4905/94, заведено от X.X.X. и X.X.X. от Русе, за иск по чл. 97, ал. 1 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30482

Русенският районен съд, 1 бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, кв. Дружба 3, бл. 11, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.I.1995 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. 203/94, заведено от X.X.X. от Русе, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

31824

Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Владич планина 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.I.1995 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. 5259/94, заведено от X.X.X. като майка и законна представителка на детето X.X., за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30791

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

157. - Съветът на диреторите на “Вайф Чойс Интернешънъл” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.XII.1994 г. в 19 ч. в сградата на Националния институт за заразни и паразитни болести, ул. Янко Сакъзов 26, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 1994 г.; 2. обсъждане на въпроси, свързани с дейността на дружеството през 1995 г.; 3. вземане на решение за изплащане на дивидент за 1994 г. в размер 227 % на инвеститорите на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред в 15 ч.

32048

70. - Съветът на диреторите на “Ай Джи Ем” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.XII.1994 г. в 10 ч. ул. Ангел кънчев 3, залата на Кредитна банка, при следния дневен ред: 1. структурна и инвестиционна политика на “Ай Джи Ем” - АД, София в условията на променена икономическа и правно - нормативна ситуацияв Република България; 2. промени в съвета на диреторите на “Ай Джи Ем” - АД, София; 3. разни. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място.

31865

105. - Съветът на диреторите на “Еврофрут” - АД, София, поканва всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на общото събрание на акционерите на 28.XII.1994 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, ул. Марин Дринов 5А, при следния дневен ред: 1. доклад на изпълнителния директор за цялостната дейност на дружеството и неговите перспективи; 2. промени в състава на съвета на директорите; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място в 15 ч.

32047

1859. - Съветът на директорите на Банка “Хеброс” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20.XII.1994 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на “Международен панаир” - ЕАД, Пловдив, бул. Възраждане 37, зала “Пловдив”, при следния дневен ред: 1. увеличаване на капитала на банката; 2. промени в устава на банката; 3. разни. Поканват се акционерите на банката да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основаное чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.I.1995 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.

32186

Промени настройката на бисквитките