Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 38 от 13.V

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ЗАПОВЕД № РД-42-639 от 21 април 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 5, чл. 21 и 22 ЗППДОбП и Решение № 342 на Министерския съвет от 1997 г. нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация до 20 на сто от акциите от капитала на “Гарант- строй”—ЕАД, Търговище.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

Министър: Р. Христов

46917

 

ЗАПОВЕД № РД-42-641 от 21 април 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 5, чл. 21 и 22 ЗППДОбП и Решение № 344 на Министерския съвет от 1997 г. нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация до 20 на сто от акциите от капитала на “Дуло—полимер”—ЕАД, гр. Дулово, Русенска област.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

Министър: Р. Христов

46918

 

ЗАПОВЕД № РД-42-642 от 21 април 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 5, чл. 21 и 22 ЗППДОбП и Решение № 380 на Министерския съвет от 1997 г. нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация до 70 на сто от акциите от капитала на “Истър—ССМ”—ЕАД, Тутракан.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

Министър: Р. Христов

46919

 

ЗАПОВЕД № РД-42-643 от 21 април 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 5, чл. 21 и 22 ЗППДОбП и Решение № 343 на Министерския съвет от 1997 г. нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация до 30 на сто от акциите от капитала на “Монтекс—М”—ЕАД, Монтана.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

Министър: Р. Христов

46920

 

ЗАПОВЕД № РД-42-662 от 3 май 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 35, т. 2 ЗППДОбП, чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП и Заповед № 46 от 20.III.1995 г. (ДВ, бр. 28 от 1995 г.) нареждам да се извърши продажба на обект “Магазин за земеделски инвентар, Варна”—обособена част от “Малтехагро”—ЕООД, Ботевград, на ЕТ “Коледжиков—X.X.”—Варна, представляван от X.X.X., без търг или конкурс според приватизационната оценка.

Министър: Р. Христов

46921

 

ЗАПОВЕД № РД-42-663 от 3 май 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 21 и 23 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Прогрес”—ЕООД, с. Долни Главанак, Хасковска област.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

Министър: Р. Христов

46922

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-14-17 от 17 април 1997 г.

На основание чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 46 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета:

1. Преобразувам служба “Планиране и финансиране на помощни училища, ВУИ и СПИ” и служба “Планиране и финансиране на ДДЮ и оздравителни училища” чрез сливане в служба “Планиране и финансиране на помощни училища, ВУИ, СПИ, ДДЮ и оздравителни училища” като юридическо лице на бюджетна издръжка считано от датата на обнародването в “Държавен вестник”.

2. Определям численост на персонала 20 щатни бройки.

3. Определям предмет на дейност на службата—планиране и координиране на дейността, финансиране и контрол по изпълнение на бюджета, административно-стопанско ръководство, счетоводно отчитане и обслужване, информационно осигуряване, разработване на анализи и прогнози за развитие, контрол по използване на материално-техническата база, организация и нормиране на труда и работната заплата.

4. Дейността на службата да се финансира от бюджета на Министерството на образованието, науката и технологиите.

5. Трудовите правоотношения със служителите да се уредят при условията на чл. 123 във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

6. Отменям Заповед № РД-14-01 от 1994 г., а буква “в” на т. 1 от Заповед № РД-14-34 от 1993 г. се заличава.

Министър: Ив. Лалов

46373

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-14-322 от 3 май 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21 и 22 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции—собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции—собственост на държавата нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “АСИ—Главпроект”—ЕАД, София.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит освен с разрешение на министъра на териториалното развитие и строителството.

3. За начална дата на продажбата на акции при облекчени условия да се счита датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявленията за придобиването им да се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата на продажбата.

Министър: Н. Карадимов

46907

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ЗАПОВЕД № ПР-14 от 21 април 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21 и 23 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции—собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции—собственост на държавата във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Мадан автотранспорт”—ЕООД, Мадан.

2. Забранявам извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. За начална дата на продажбата на общ дял в размер до 20 на сто от капитала на дружеството при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се счита датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Декларации за придобиване на общ дял се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Министър: В. Краус

46764

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЗАПОВЕД № РД -21-139 от 16 април 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 и чл. 35, т. 2 ЗППДОбП, чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № РД-21-136 от 16.IV.1997 г. нареждам да се извърши продажба на обект—складова база в с. Струмяни, Софийска област, обособена част от имуществото на “Пиринплод”—ЕООД, Благоевград, на X.X.X. без търг или конкурс според приватизационната оценка.

Министър: Д. Бобева

46889

 

ЗАПОВЕД № РД-21-151 от 21 април 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 21 и чл. 35, т. 2 ЗППДОбП, чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и чл. 3 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация, Решение № 596 от 4.III.1996 г. на Върховния съд на Република България за отмяна на Заповед № РД 18-357 на министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество от 11.VII.1995 г. с изричен отказ на предложение за приватизация по чл. 35 ЗППДОбП и Решение № 4129 от 28.I.1997 г. на Върховния съд за отменяване на мълчалив отказ нареждам:

1. Да се приватизира обект—комплекс “Океан” във Варна, обособена част от имуществото на “Албатрос—комерс”—ЕООД, Варна.

2. Да се извърши анализ на правното състояние и приватизационна оценка на обект—комплекс “Океан” във Варна, обособена част от имуществото на “Албатрос—комерс”—ЕООД, Варна.

3. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обект—комплекс “Океан” във Варна, обособена част от имуществото на “Албатрос—комерс”—ЕООД, Варна, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити.

Министър: Д. Бобева

46890

ЗАПОВЕД № РД-21-157 от 22 април 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1 и чл. 21 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 2 и 3 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация нареждам:

1. Да се приватизира “Явор”—ЕООД, Чирпан.

2. Да се извърши анализ на правното състояние и приватизационна оценка на “Явор”—ЕООД, Чирпан.

3. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на “Явор”—ЕООД, Чирпан, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

4. Отменям Заповед № РД-21-117 от 31.III.1997 г.

Министър: Д. Бобева

46891

 

ЗАПОВЕД № РД-21-160 от 23 април 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 35, т. 1 ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № РД-21-645 от 25.ХI.1996 г. нареждам да се извърши продажба на обект—магазин на ул. Ниш 1, Велико Търново, обособена част от имуществото на “Север”—ЕООД, Велико Търново, на X.X.X. от Велико Търново без търг или конкурс според приватизационната оценка.

Министър: Д. Бобева

46892

 

ЗАПОВЕД № РД-21-166 от 25 април 1997 г.

На основание чл. 20 във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за конкурсите, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции—собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции—собственост на държавата и Запо-вед № РД-21-142 от 23.VIII.1995 г. за приватизиране на “Феникс—Огоста”—ЕООД, Монтана, нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на дялове на “Феникс—Огоста”—ЕООД, Монтана, като за начална дата на продажбата се счита датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

2. На лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се предложат за изкупуване при облекчени условия 3092 дяла, представляващи 20 на сто от капитала на дружеството, на цена, равняваща се на левовата равностойност на 46 789 щ.д. по фиксинга на БНБ в деня на плащането. Декларации за придобиване на общ дял при облекчени условия да се подават в дружеството—Монтана, ул. Марко Пенов 9, “Феникс—Огоста”—ЕООД, в тримесечен срок от началната дата на продажбата.

3. Продажбата на дялове в размер 9277 броя, равняващи се на 60 на сто от капитала на дружеството, да се извърши чрез публично оповестен конкурс с начална офертна цена, равняваща се на левовата равностойност на 140 361 щ.д. по фиксинга на БНБ в деня на плащането, при следните условия:

а) предложената цена да не е по-ниска от офертната;

б) заплащането на цената да се извърши в деня на сключване на договора за продажба;

в) не по-малко от 30 на сто от цената да се заплати в български левове по сметка, посочена от продавача в деня на сключване на договора за продажба, а останалата сума може да се заплати чрез държавни дългосрочни облигации, които се признават за платежно средство при приватизационни сделки към датата на плащането;

г) извършване на инвестиции, свързани с предмета на дейност на дружеството, за срок 5 години от датата на прехвърляне на собствеността върху дяловете;

д) поемане на задълженията на “Феникс—Огоста”—ЕООД, Монтана, към момента на прехвърляне на собствеността върху дяловете;

е) запазване на предмета на дейност на дружеството за срок 5 години от датата на прехвърляне на собствеността върху дяловете;

ж) не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние на района.

4. Неусвоените от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП дялове да се закупят от купувача на 60 % от дяловете на дружеството.

5. В случай на отхвърляне на претенциите по чл. 18 ЗППДОбП купувачът на 60 % от дяловете на дружеството да закупи неизкупените дялове.

6. При преценката на офертите за приоритетни да се считат условията по т. 3, букви “а” и “г” в равно съотношение.

7. Конкурсната документация (информационният меморандум) се закупува в МТВС—София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 81, всеки работен ден до 12.V.1997 г. включително. Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса—14.V.1997 г. до 17 ч.

Министър: Д. Бобева

46893

 

КОМИТЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАПОВЕД № П-41 от 6 май 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 и § 9б ЗППДОбП и Решение № 483 от 4.IV.1997 г. на Агенцията за приватизация нареждам:

1. Да се извърши продажба на хотелски комплекс “Аглика”—обособена част от “Алекоспорттур”—ЕАД, София, чрез преки преговори с потенциални купувачи.

2. След предоставяне на средствата по чл. 8, ал. 2 ЗППДОбП част от паричните постъпления от приватизационната сделка да останат на разпореждане на дружеството.

Председател: Р. Драганов

46913

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 507 от 21 април 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП Агенцията за приватизация отменя Решение № 255 от 31.V.1995 г. за приватизиране на “Сердика—1”—София (ДВ, бр. 53 от 1995 г.).

Изпълнителен директор: Ал. Съботинов

46908

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 367 от 25 април 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 6у от 31.Х.1996 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе пореден конкурс за продажбата на магазин (бивш младежки център), ж.к. Люлин 10, ул. Орион, бл. 149, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Люлин”, заедно със съответното право на строеж върху общинска земя.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) участниците в конкурса представят проект за стопанско развитие на обекта за срок 3 години считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба с доказателства за реализацията му. Съдържащите се в проекта предложения за видове стопански дейности, инвестиции, работни места, срок на въвеждане на обекта в експлоатация и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача;

б) предложената цена да бъде не по-ниска от офертната;

в) спечелилият конкурса участник заплаща цената на обекта в деня на сключване на договора за покупко-продажба. Правото на собственост преминава върху купувача след заплащане на пълния размер на цената. Внесеният депозит не се възстановява в случай на отказ на участника от сключване на договора в 14-дневен срок след обявяването му за спечелил конкурса;

г) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 3 години считано от момента на преминаване правото на собственост;

д) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период, по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник, продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта в съответствие с инфлацията.

3. Приоритетни условия на конкурса са условията, посочени в т. 2, букви “а” и “б”.

Председател на Надзорния съвет: Ал. Хаджийски

46765

 

ОБЩИНА—ГР. ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 1029-4 от 2 април 1997 г.

На основание чл. 21, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3 и § 2а ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Общинският съвет—Варна, открива процедура за приватизация по реда на чл. 35, т. 2 ЗППДОбП на салон за бръснаро-фризьорски и козметични услуги на ул. Софроний Врачански 30—общинска собственост, с наемател ТПК “Младост” с председател X.X.X..

Председател: Н. Стоянов

46226

РЕШЕНИЕ № 1030-4 от 2 април 1997 г.

На основание чл. 21, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3 и § 2а ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Общинският съвет—Варна, открива процедура за приватизация по реда на чл. 35, т. 2 ЗППДОбП на книжарница “Отворено общество” на бул. Княз Борис I № 65—общинска собственост, с наемател фондация “Отворено общество” с изпълнителен директор X.X.X..

Председател: Н. Стоянов

46227

 

РЕШЕНИЕ № 1031-4 от 2 април 1997 г.

На основание чл. 21, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3 ЗППДОбП Общинският съвет—Варна, от- крива процедура за приватизация по реда на чл. 30, ал. 1 и 3 във връзка с § 2а ЗППДОбП на клуб—незавършено строителство, до бл. 128 в ж.к. Младост.

Председател: Н. Стоянов

46228

 

РЕШЕНИЕ № 1032-4 от 2 април 1997 г.

На основание чл. 21, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3 и чл. 30 във връзка с чл. 33 ЗППДОбП Общинският съвет—Варна, открива процедура за приватизация на обособени обекти—част от “Инж-стройинженеринг”—ЕООД: почивна база “Баба Алино”; автоморга; сервиз “Хюндай”; база “Стол под Аспарухов мост”.

Председател: Н. Стоянов

46229

 

ОБЩИНА—ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 327 от 27 март 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 3, чл. 33 и § 10, ал. 3 ЗППДОбП Общинският съвет—Горна Оряховица, реши:

1. Открива процедура за приватизация чрез преговори с потенциален купувач на закусвалня “Здравец”, ул. Патриарх Евтимий, с балансова стойност 720 хил. лв. и площ 225 кв. м.

2. Възлага на изпълнителния директор на “Търговия за бита”—ЕАД, Горна Оряховица, да подготви и сключи сделката.

Председател: А. Паричев

46233

 

ОБЩИНА—ДИМИТРОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 261 от 5 март 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 21 и 35 ЗППДОбП Общинският съвет—Димитровград, реши:

1. Открива процедура за приватизация на следните обособени части общинска собственост: склад на едро, ул. Девети май 2; складово помещение—обособена част от ЕТД “П. Пенев”, кв. Мариино; старо кметство—с. Черногорово; фотоателие “Габера”, бул. Хр. Ботев 34; снекбар “Балкан”, бул. България 3; клуб на БКП, бул. Трети март 3.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити.

Председател: П. Атанасов

46887

 

РЕШЕНИЕ № 262 от 5 март 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 21 ЗППДОбП Общинският съвет—Димитровград, реши:

1. Открива процедура за приватизация на следните обособени части общинска собственост: складова база, кв. Черноконево; магазин за продажба на аудио- и видеокасети, бул. Хр. Ботев 34; бивш склад на “Мототехника”, ул. Илинден; магазин “Родопи”, кв. Мариино, бивша фурна, с. Радиево; фурна, с. Доб-рич; дърводелска работилница, с. Ябълково; цветар- ски магазин, бул. България; книжарница, бул. България 2; част от автобусна спирка, кв. Черноконево.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити.

Председател: П. Атанасов

46888

 

ОБЩИНА—ГР. ЛЯСКОВЕЦ

РЕШЕНИЕ № 209 от 25 април 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет—Лясковец, реши:

1. Да се проведе повторен търг с явно наддаване на 28.V.1997 г. в 10 ч. в салона на общината за продажба на следните недвижими имоти в база “Честово”: недвижим имот с площ 18 460 кв. м заедно с построената в него селскостопанска сграда (краварник),представляващ п. I в кв. 150 по ЗРП на промишлената зона на Лясковец, с първоначална тръжна цена 8 528 000 лв.; недвижим имот с площ 10 510 кв. м заедно с построените в него селскостопански сгради (родилно, профилакториум, обор II звено), представляващ п. I в кв. 147 по ЗРП на промишлената зона в Лясковец, с първоначална тръжна цена 9 837 000 лв.

2. Депозитът за участие—10 % от първоначалната тръжна цена на обектите, да се внася до 27.V.1997 г. по сметка на Община—Лясковец, № 5000917832, б. код 80073217, при банка “Хеброс”—Горна Оряховица.

3. Тръжната документация се получава в стая № 9 след представяне на документ за платена такса 2500 лв. в касата на общината.

4. Упълномощава кмета на общината да сключи договори за покупко-продажбата със спечелилите търга участници.

5. При необходимост следващ търг да се проведе след 15 дни в същия час, на същото място и при същите условия.

Председател: Н. Стаматова

46886

ОБЩИНА—ГР. НОВА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 112 от 13 март 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет—Нова Загора, реши:

1. Открива процедура за приватизация на “Строител—Н.З.”—ЕООД.

2. Спира разпоредителните сделки с дълго- трайните активи на дружеството, сключването на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити.

3. Възлага на кмета на общината подготовката и организирането на конкурс за оценка на “Строител—Н.З.”—ЕООД.

Председател: Ив. Савов

46241

 

РЕШЕНИЕ № 120 от 13 март 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет—Нова Загора, реши:

1. Открива процедура за приватизация по реда на чл. 35 ЗППДОбП на следните общински нежилищни имоти: бивша ветеринарна служба—с. Кортен, с отстъпено право на строеж; търговски обект в ЦПЗ, Нова Загора, без отстъпено право на строеж.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата организация по възлагане приватизационните оценки на обектите.

Председател: Ив. Савов

46242

 

ОБЩИНА—ГР. ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 22 от 28 март 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП и Решение № 22 от 1994 г. Общинският съвет—Пазарджик, реши:

1. Открива процедура за приватизация на “Брокс”—ЕООД, Пазарджик.

2. Спира разпоредителните сделки с дълго- трайните активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. Възлага на комисията по приватизация да извърши необходимите процедури по възлагане изготвянето на правен анализ и оценка на дружеството, включително на отделни обекти и дейности.

4. Възлага на кмета на общината да сключи договор с лицензиран оценител за оценка на “Брокс”—ЕООД, Пазарджик.

Председател: Ст. Парпулов

46245

 

ОБЩИНА—ГР. ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 98 от 23 април 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 33 ЗППДОбП Общинският съвет—Пловдив, реши:

1. Открива процедура за приватизация чрез преговори с потенциални купувачи на баня “Родопи”, ул. Ант. Папазов 10, и баня “Лебед”, ул. Лерин 10, обособени части от “Бига”—ЕООД, Пловдив.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с обектите, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, договори за кредити и обезпечаване на вземания, отнасящи се до обособените части.

3. Възлага на Пловдивската общинска агенция за приватизация провеждането на преговорите в съответствие с приетите правила.

4. Възлага на изпълнителния директор на Пловдивската общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки с избраните купувачи след одобрение от Надзорния съвет на агенцията.

Председател: Кр. Обретенов

46432

 

РЕШЕНИЕ № 99 от 23 април 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 33 ЗППДОбП Общинският съвет—Пловдив, реши:

1. Открива процедура за приватизация чрез конкурс на баня “Коматево”, кв. Коматево—обособена част от “Бига”—ЕООД, Пловдив.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, договори за кредити и обезпечаване на вземания, отнасящи се до обособената част.

3. Възлага на Пловдивската общинска агенция за приватизация подготовката, организацията и изготвянето на предложение за провеждане на конкурса по чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите.

4. Възлага на изпълнителния директор на Пловдивската общинска агенция за приватизация сключването на сделката със спечелилите конкурса лица на основание последващо решение за продажба от Общинския съвет—Пловдив.

Председател: Кр. Обретенов

46433

 

РЕШЕНИЕ № 100 от 23 април 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 33 ЗППДОбП Общинският съвет—Пловдив, реши:

1. Открива процедура за приватизация чрез търг с явно наддаване на магазин на бул. Шести септември 144—обособена част от ОФ “Битова тъкан”—Пловдив, граничещ отляво с клон № 12 на “Свежест”—ЕАД, Пловдив.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, договори за кредити и обезпечаване на вземания, отнасящи се до обособената част.

3. Възлага на Пловдивската общинска агенция за приватизация подготовката, организацията и изготвянето на предложение за провеждане на търга по чл. 3 от Наредбата за търговете.

4. Възлага на изпълнителния директор на Пловдивската общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка със спечелилия търга участник.

Председател: Кр. Обретенов

46434

РЕШЕНИЕ № 101 от 23 април 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 33 ЗППДОбП Общинският съвет—Пловдив, реши:

1. Открива процедура за приватизация чрез преговори с потенциални купувачи на общински нежилищен имот (бивш магазин за хранителни стоки) на ул. Силиврия 11, Пловдив.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, договори за кредити и обезпечаване на вземания, отнасящи се до обособената част.

3. Възлага на Пловдивската общинска агенция за приватизация провеждането на преговорите в съответствие с приетите правила.

4. Възлага на изпълнителния директор на Пловдивската общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка с избрания купувач след одобрение от Надзорния съвет на агенцията.

Председател: Кр. Обретенов

46435

 

РЕШЕНИЕ № 103 от 23 април 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 33 ЗППДОбП, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Общинският съвет—Пловдив, реши:

1. Открива процедура за приватизация чрез преговори с потенциални купувачи на следните обособени части от “Битова техника”—ЕАД, Пловдив, на ул. Полет 1: клонове № 204, 205, 206, 210—база за ремонт на хладилници и прилежащ към нея павилион; клон № 500—ремонтна работилница и ОГМ; клон № 301—хале за ремонт на електродвигатели; клон № 302—цех за ремонт на електродвигатели.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с обектите, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, договори за кредити и обезпечаване на вземания, отнасящи се до обособените части.

3. Възлага на Пловдивската общинска агенция за приватизация провеждането на преговорите в съответствие с приетите правила.

4. Възлага на изпълнителния директор сключването на приватизационните сделки с избраните купувачи след одобрение от Надзорния съвет на агенцията.

Председател: Кр. Обретенов

46436

 

РЕШЕНИЕ № 105 от 23 април 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 33 ЗППДОбП и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Общинският съвет—Пловдив, реши:

1. Открива процедура за приватизация чрез преговори с потенциални купувачи на магазин, клон № 15, ул. Златорог 17, Пловдив, обособена част от “Роден плод”—ЕАД, Пловдив.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, договори за кредити и обезпечаване на вземания, отнасящи се до обособената част.

3. Възлага на Пловдивската общинска агенция за приватизация провеждането на преговорите в съответствие с приетите правила.

4. Възлага на изпълнителния директор сключването на приватизационната сделка с избрания купувач след одобрение от Надзорния съвет на агенцията.

Председател: Кр. Обретенов

46437

 

РЕШЕНИЕ № 107 от 23 април 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 33 ЗППДОбП и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Общинският съвет—Пловдив, реши:

1. Открива процедура за приватизация чрез търг с явно наддаване на магазин, клон № 110, ул. Пещерско шосе 95, обособена част от “Роден плод”—ЕАД, Пловдив.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, договори за кредити и обезпечаване на вземания, отнасящи се до обособената част.

3. Възлага на Пловдивската общинска агенция за приватизация подготовката, организацията и изготвянето на предложението за провеждане на търга по чл. 3 от Наредбата за търговете.

4. Възлага на изпълнителния директор на Пловдивската общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка със спечелилия търга участник.

Председател: Кр. Обретенов

46438

 

РЕШЕНИЕ № 112 от 23 април 1997 г.

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30 и 33 ЗППДОбП и Решение № 384 от 1996 г. Общинският съвет—Пловдив, реши да се проведе на 29.V.1997 г. в Младежки дом “Спектър”, ул. А. Велешки 20, търг с явно наддаване за продажба на обект—магазин, клон № 36, ул. Братя Търневи 47, обособена част от “Роден плод”—ЕАД, Пловдив, с обща застроена площ 225 кв. м заедно със съответното право на строеж върху общинска земя при следните условия:

а) начална цена—левовата равностойност на 39 026 щатски долара, платими по централния курс на БНБ в деня на плащането;

б) депозит за участие—10 % от началната цена, да се внесе по банкова сметка № 1000195516 на Пловдивската общинска агенция за приватизация при ТБ “Експресбанк”—АД, клон Пловдив, банков код 40078751;

в) цената да се изплати в деня на сключването на договора за продажба при предвидените в него условия по посочената банкова сметка.

Председател: Кр. Обретенов

46439

РЕШЕНИЕ № 113 от 23 април 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 33 ЗППДОбП Общинският съвет—Пловдив, реши:

1. Открива процедура за приватизация чрез търг с явно наддаване на следните обособени части от “Ритон”—ЕАД, Пловдив: ресторант “Бялата воденица”, бул. Южен; ресторант “Филипово”, бул. Филипово; ресторант “Гагарин”, кв. Гагарин; кафе-сладкарница “Астория”, бул. Цар Борис III Обединител; кафе-сладкарница “Опал”, ул. Железарска; ресторант, РУМ “Тракия”; нощен бар, РУМ “Тракия”; кафе-сладкарница, РУМ “Тракия”.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с обектите, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, договори за кредити и обезпечаване на вземания, отнасящи се до обособените части.

3. Възлага на Пловдивската общинска агенция за приватизация подготовката, организа- цията и изготвянето на предложенията за провеждане на търговете по чл. 3 от Наредбата за търговете.

4. Възлага на изпълнителния директор на Пловдивската общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки със спечелилите търга участници.

Председател: Кр. Обретенов

46440

 

ОБЩИНА—ГР. СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 107-4 от 27 март 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1 и 3, чл. 21,ал. 1 ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Общинският съвет—Смолян, реши:

1. Открива процедура по приватизация чрез изкупуване без търг или конкурс от лицата по чл. 35, т. 2 ЗППДОбП на следните общински нежилищни имоти, използвани за стопански цели: търговско помещение в бл. Извор, Смолян, с наемател ЕТ “Кевас—К. Василев”—Смолян; магазин за промишлени стоки (бивша “Валентина”) в Смолян, бул. България, бл. 22, с наемател ЕТ “Оскар— К. Николов”.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите по т. 1.

3. Упълномощава кмета на общината да извърши процедурата по приватизацията и да сключи приватизационните сделки в съответствие с Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП.

Председател: А. Бояджиев

46894

ОБЩИНА—ГР. ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 135 от 27 март 1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30, ал. 1, чл. 33 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет—Троян, реши:

1. Да се открие процедура за приватизация чрез търг с явно наддаване на следните обекти:

а) обособени части от “Търговия—Троян”—ЕАД: магазин “Олимп” (в бл. Олимп) със съответното право на строеж; магазин “Радецки (в бл. Радецки) със съответното право на строеж; павилион “Нарцис” (ж.к. Лъгът) без право на строеж; павилион “Пчели” (до моста за “Елма”—АД) без право на строеж; магазин “Търнето” със съответното право на строеж; сладкарница “Лале” (в бл. Лале) със съответното право на строеж; магазин “Турлата” (ул. Симеон Велики 44, Троян) със съответното право на строеж;

б) гаражи на Кметство—с. Орешак, с необходимия прилежащ към тях терен;

в) обект—склад с прилежащ към него терен, обособена част от “БКС”—ЕООД, Троян.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обектите по т. 1, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. Упълномощава кмета на общината да подготви и извърши продажбата на обектите по установения ред след одобрение на приватизационните оценки от общинския съвет.

Председател: Н. Чакъров

46895

СЪДИЛИЩА

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2336 от 22.VII.1994 г. по ф.д. № 1799/92 регистрира промени за “Лайф”—ООД: преместване седалището и адреса на управление в с. Струмяни, ул. Илинденско шосе 2; приемане на съдружниците Карагеоргио Деспоина Димостенис, Пападополус Димитриус Йоанис; освобождаване на управителя Антемидис Ираклис Николаос; приемане на новия управител Карагеоргио Деспоина Димостенис, който заедно с управителя Антемидис Георгиос Николаос ще представлява дружеството заедно и поотделно.

51847

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1632 от 12.V.1995 г. по ф.д. № 2461/93 регистрира промени за “Волос”—ООД: освобождаване на съдружника X.X.X.; преобразуване на “Волос”—ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Волос”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Ал. Стамболийски 3, с предмет на дейност: маркетинг, експортно-импортна дейност, организация на производствени предприятия с чуждестранно участие, инженеринг, организация и посреднически и комисионерски услуги, реекспорт, обмен и трансфер на валута, хотелиерство и ресторантьорство, производство и преработка на селскостопанска продукция, организация на предприятия от леката промишленост, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X.—едноличен собственик, и е с неопределен срок.

51848

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 185, т. 3, р. 1, стр. 78, по ф.д. № 1153/95 дружество с ограничена отговорност с фирма “Спектра—13”—ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 208, вх. В, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: производство и търговия със стоки за потребление, промишлени и селскостопански стоки, в т.ч. и суровини за тях, търговско представителство, посредничество и комисионерство, строително-предприемаческа дейност и търговия със строителни материали, авточасти и автомобили, внос и износ, реекспорт, бартерна и лизингова дейност, вътрешен и международен туризъм, транспортна и спедиторска дейност, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Лазарос Анастасиос Лазаридис и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя Лазарос Анастасиос Лазаридис.

51849

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 186, т. 3, р. 1, стр. 80, по ф.д. № 1154/95 дружество с ограничена отговорност с фирма “Лапезо”—ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Струма 9, с предмет на дейност: производство и търговия с облекла (мъжки, дамски и детски), трикотаж, шивашки услуги, търговия с промишлени стоки и стоки за бита, оказионна, комисионна и консигнационна търговия, външнотърговска дейност, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, транспортна дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, хотелиерство, туристически услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, битови услуги на населението, търговия с автомобили и резервни части за тях, търговия с нефт и нефтопродукти, рекламна дейност, маркетинг, лизинг, покупко-продажба на недвижими имоти, производство и търговия с алкохолни и безалкохолни напитки, ресторантьорство, преводачески услуги, строителна, транспортна, спедиторска, сервизна и туристическа дейност, обществено хранене и друга стопанска дейност, разрешена със закон, хлебопроизводство, сладкарство, търговска дейност на едро и дребно с хляб, хлебни и сладкарски изделия, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X., X.X. и X.X., представлява се от управителите съдружници заедно и поотделно и е с неопределен срок.

51850

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 188, т. 3, р. 1, стр. 84, по ф.д. № 1156/95 дружество с ограничена отговорност с фирма “Мивикап”—ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Запад, бл. 20, ап. 6, и с предмет на дейност: маркетинг, експортно-импортна дейност, организация на производствени предприятия с чуждестранно участие, инженеринг, организация на посреднически и комисионерски услуги, реекспорт, хотелиерство и ресторантьорство, производство и преработка на селскостопанска продукция, организация на предприятия от леката промишленост, внос, износ и търговия с петролни продукти, с МПС и резервни части за тях, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност с всички стоки на леката, тежката, хранително-вкусовата и химическата промишленост на едро и дребно, комисионна, оказионна, консигнационна, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, и с капитал 51 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

51851

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 707, ал. 1 във връзка с чл. 705 и чл. 704, ал. 1 ТЗ утвърждава плана за оздравяване на “Плодови сокове”—ЕООД, в несъстоятелност, Павликени, предложен и коригиран от синдика на дружеството с продажна цена в размер 280 000 000 лв.; прекратява производството по несъстоятелност.

46738

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IV.1995 г. по ф.д. № 787/95 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност с фирма “Инт—Инвест”—ООД, със седалище Свищов, ул. Мир 5А, и с предмет на дейност: икономическа, правна и техническа консултация и услуги, проектиране, инженеринг, научно обслужване, информационно обслужване, посредничество и търговия с ценни книжа, недвижими имоти, селскостопански и промишлени стоки в страната и в чужбина, маркетинг, реклама и мениджмънт, както и свързаните с тях консултации и помощни дейности и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

51627

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 3 ЗСДЧЛЗЧИ с решение от 8.V.1995 г. по ф.д. № 838/95 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с чуждестранно участие с фирма “Нармин”—ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище Велико Търново, ул. Оборище 6, вх. В, ет. 6, и с предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване, заготовка, търговия, внос-износ и реекспорт на всякакви промишлени, селскостопански, хранителни стоки и стоки за бита, закупуване, строеж и обзавеждане на недвижими имоти и тяхната продажба (при спазване ограниченията на ЗСДЧЛЗЧИ), търговия в страната и в чужбина с всякаква интелектуална собственост, комисионна, спедиционна, складова, ноу-хау, лизингова дейност, агентство, посредничество и представителство в страната и в чужбина, превозни, импресарски, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги в страната и в чужбина, търговия с всякаква валута (при спазване валутните разпоредби), хотелиерство, ресторантьорство, комплексни авторемонтни услуги и други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Хамзи Барша.

51628

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 9.V.1995 г. по ф.д. № 3388/91 регистрира промени за “Битова електроника”—ЕАД, Велико Търново (обявление № 15821, ДВ, бр. 7/93):заличи членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X., членовете на съвета на директорите и представляващи дружеството X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа нов съвет на директорите в състав: X.X.X.—председател, X.X.X.—зам.-председател, и X.X.X.—изпълнителен директор и представляващ дружеството.

51629

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.V.1995 г. по ф.д. № 948/95 вписа в търговския регистър, т. 11, парт. № 547, стр. 24, дружество с ограничена отговорност “Маяк—4”—ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 9, вх. Г, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки за бита, производство и продажба на алкохол (след получаване на лиценз), охранителна дейност (след получаване на разрешение), бюро за обмен на валута (след получаване на разрешение), транспортни услуги, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, и с капитал 60 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

51861

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.V.1995 г. по ф.д. № 925/95 вписа в търговския регистър, т. 11, парт. № 546, стр. 16, дружество с ограничена отговорност “Еллен Дебоа”—ООД, със седалище и адрес на управление Червен бряг, Индустриален квартал, в сградата на фабрика “Щастливо детство” и с предмет на дейност: производство и реализация на всякакви стоки, незабранени със закон, търговия с всякакви стоки, незабранени със закон, външна и вътрешна търговия, внос-износ, рекламно-информационна дейност (без кино и собствен печат), разкриване на търговски обекти, битови услуги, бартер, реекспорт, представителство (без процесуално), посредничество, агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и пласмент на дрехи, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници Христос Хараламбидис и Костас Михайлидис и се управлява и представлява от Христос Хараламбидис.

51862

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.V.1995 г. по ф.д. № 4356/91 вписа в търговския регистър промени за “Марст”—ЕООД: заличава управителя X.X.X.; вписва за управител X.X.X..

51863

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.V.1995 г. по ф.д. № 867/95 вписа в търговския регистър, т. 11, парт. 545, стр. 10, дружество с ограничена отговорност “Алина—90”—ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Трапезица 19, ап. 3, и с предмет на дейност: извършване на всякакви услуги на граждани и фирми, посредническа, производствена, транспортна, предприемаческа, строителна, монтажна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, сервизна, комисионна, импресарска, агентска, спедиторска (без пощенски пратки) и търговска дейност в страната и в чужбина, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява от Назем Турки Юсеф, Малек Мохамед Харфуш и Абас Хусеин Балауи заедно и поотделно.

51864

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.II.1995 г. по ф.д. № 234/95 вписа в търговския регистър, т. IХ, парт. 488, стр. 364, дружество с ограничена отговорност “Златен лъч”—ООД, със седалище и адрес на управление гр. Долни Дъбник, Промишлен район, Маслена фабрика, Ловешка област, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия с растителна и животинска селскостопанска продукция, хранителни продукти и напитки, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки и оказион, вътрешна и външна търговия, наемане, закупуване и експлоатация на промишлени и селскостопански обекти, представителство (без процесуално), агентство и комисионерство, вътрешен и международен туризъм, спедиторска дейност, превозни и транспортни услуги, съвместна дейност с български и чуждестранни фирми, производство, преработка, внос и търговия със слънчоглед и слънчогледово масло (след съответно разрешение), и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява от съдружниците заедно и поотделно.

51865

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 987 от 10.II.1995 г. регистрира по ф.д. № 10110/91 промяна за “КАМ”—АД (обявление № 2189, ДВ, бр. 26/92): заличава като член на съвета на директорите X.X.X..

51033

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 3882 от 3.IV.1995 г. регистрира по ф.д. № 10110/91 промени за “КАМ”—АД (обявление № 2189, ДВ, бр. 26/92): заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите X.X.X..

51034

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8966 от 24.IХ.1996 г. по т.д. № 4504/96 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност “Рак—комерс”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Чернишевски 25, и с предмет на дейност: търговия на едро със строителни материали, производство на промишлени и стоки за бита, маркетингова, рекламна, проучвателна, търговска дейност, търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакви промишлени и стоки за бита, всякакви услуги—посреднически, консултантски, комисионерски, ремонтни и др., спедиторски и транспортни услуги, туристически услуги в страната и в чужбина, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

31060

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60 ТЗ вписа под № 12833, т. 79, стр. 3, прехвърляне на търговско предприятие с фирма “X.X.—Нико 64” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.—Нико 64—X.X.” със седалище и адрес на управление Бяла, ул. Д-р Заменхоф 7.

50552

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 547 от 15.V.1995 г. по ф.д. № 405/95 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Баумекс”—ООД, със седалище и адрес на управление гр. Доспат, ул. Малтепе 43, с предмет на дейност: добив, производство, изкупуване, съхранение, заготовка, опаковка, преработка на селскостопанска продукция, цветя, кожи, гъби—култивирани и диворастящи, пчелни продукти, диворастящи плодове, растения и билки, полуфабрикати от тях и реализацията им чрез собствени и чужди магазини, търговска дейност—търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви незабранени със закон стоки, собствено и чуждо производство, изграждане и експлоатация на собствени и наети магазини, внос, износ, реекспорт, посредническа, предприемаческа дейност, агенции в страната и в чужбина, бартерни, обменни и компенсационни сделки, оказионни, комисионни и антикварни услуги, транспортна дейност—превоз на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и чужд транспорт, дърводобив, дървообработване (преработване) и търговия с дървен материал, събиране, изкупуване, заготовка, преработка и реализация на вторични суровини, проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на хотели, ресторанти, сладкарници, атракционни заведения, кафе-аперитиви, барове, дискотеки, спортни обекти, игрални (без хазарт) заведения, подвижна и стационарна търговия с всякакви незабранени със закон стоки от хранителен и нехранителен произход, вътрешен и международен туризъм, организиране на почивна дейност в страната и в чужбина, производство и търговия със стоки за широко потребление—халища, губери, одеяла, дрехи, художествени материали и изделия и други артикули, производство и услуги на населението от всякакъв характер, незабранени със закон, външноикономическа дейност, и с капитал 18 560 000 лв. Дружеството е със съдружници ЕТ “Фери—експорт—X.X.”—гр. Доспат, с представител X.X.X.; ЕТ “Пинус—X.X.”—София, с представител X.X.X.; ЕТ “Нед—89—X.X.”—гр. Доспат, с представител X.X.X., и “Индимекс”—ООД, София, с представители X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

51867

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 25.V.1995 г. по ф.д. № 1991/94 вписа в I регистър под № 906, т. ХV, стр. 167, промени за “МБ—Интер”—ЕООД, с. Рашково, Софийска област: увеличаване капитала на дружеството от 50 000 лв. на 103 000 лв., разпределен в 207 дяла по 500 лв., чрез приемане на нови съдружници; приема съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; преобразува “МБ—Интер”—ЕООД, в дружество с ограничена отговорност с фирма “МБ—Интер”—ООД; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

51926

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 4 от 25.V.1995 г. по ф.д. № 4992/91 вписа в I регистър под № 141, т. III, стр. 169, промени за “Костенец—ХХИ”—ЕАД, гр. Костенец: увеличава капитала на дружеството от 14 440 000 лв. на 237 177 000 лв., разпределен в 237 177 поименни и неделими акции по 1000 лв.

51927

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 25.V.1995 г. по ф.д. № 826/95 вписа в I регистър под № 1044, т. ХVII, стр. 182, еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Колев”—ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Врачеш, Софийска област, и с предмет на дейност: производство, преработка и търговия с животинска и селскостопанска продукция, риба и рибни продукти, стоки за бита, за широко потребление, промишлени и хранителни стоки, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност, търговия с черни и цветни метали (по установения със закон ред), битови и авторемонтни услуги, вътрешен и международен туризъм, външнотърговска и външноикономическа дейност, търговско представителство, посредничество и агентство и други дейности, свързани с предмета на дейност. Дружеството е с неопределен срок и с капитал 50 000 лв., собственост на X.X.X., който го представлява и управлява.

51928

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 25.V.1995 г. по ф.д. № 802/95 вписа в I регистър под № 1043, т. ХVII, стр. 179, дружество с ограничена отговорност “Веф—95”—ООД, със седалище и адрес на управление с. Чеканчево, Софийска област, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, реклама и всякакви други търговски дейности, свързани с предмета на дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 51 000 лв. и със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

51929

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 25.V.1995 г. по ф.д. № 807/95 вписа в I регистър под № 1045, т. ХVII, стр. 185, дружество с ограничена отговорност “Юнион”—ООД, със седалище и адрес на управление Ботевград и с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, хранителни, нехранителни стоки и стоки за бита, облекла и обувки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

51930

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 25.V.1995 г. по ф.д. № 817/95 вписа в I регистър под № 1046, т. ХVII, стр. 188, еднолично дружество с ограничена отговорност “Вивани”—ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Трудовец, Софийска област, и с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, производство и търговия с пластмасови, метални, дървени и каучукови изделия за бита и промишлеността, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, организация и експлоатация на увеселителни заведения, маркетингова, информационна, рекламна, издателска и консултантска дейност, производство и търговия с изделия и части на битовата техника и електроника, складова дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност с всички стоки, разрешени със закон, промишлена дейност, специфични външнотърговски сделки, бартер, реекспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., собственост на X.X.X., която го представлява и управлява.

51931

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 25.V.1995 г. по ф.д. № 700/95 вписа в I регистър под № 1042, т. ХVII, стр. 176, еднолично дружество с ограничена отговорност “Сановет—М”—ЕООД, със седалище и адрес на управление Ботевград и с предмет на дейност: външнотърговска дейност—внос и износ, експорт и реекспорт, бартер, представителство и агентство в страната и в чужбина на български и чуждестранни фирми, посредническа и комисионна дейност и услуги, оказион бутик, хотелиерство, ресторантьорство, кафе и бар, производство и търговия с безалкохолни и алкохолни напитки, хранителни и промишлени стоки, сладкарски и захарни изделия, стоки за бита, облекла и обувки, кожи и кожени изделия, платове и прежди, произведения на художествените занаяти, ремонт на видео- и телевизионна техника, импресарска дейност и организиране на забавни игри, лечебно-профилактична и ветеринарномедицинска дейност, покупко-продажба на лекарствени средства, серуми, ваксини, производство на ветеринарномедицински препарати и производи (след съответно разрешение), свързани с тяхната дейност, търговска и посредническа дейност с животни и селскостопанска продукция от животински и растителен произход, търговия с печатни произведения и с недвижими имоти, строително-монтажна дейност и услуги и вътрешно обзавеждане, транспортни и таксиметрови услуги, автосервиз, организиране на международен туризъм, шивашки и плетачески услуги, производство и търговия с цветя, билки и гъби. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., собственост на X.X.X., който го представлява и управлява.

51932

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 42, р. I, т. 7, стр. 159, по ф.д. № 380/95 дружество с ограничена отговорност “Балкан—Бриз”—ООД, със седалище и адрес на управление гр. Омуртаг, ул. Антим I, бл. 4, вх. А, ап. 3, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки, вещи и недвижими имоти, внос-износ, покупко-продажба на ценни книжа, дейност на търговско посредничество и представителство, рекламна дейност, сделки с интелектуална собственост, валутни сделки, превозна, спедиционна и складова дейност, информационно-програмна дейност, издателска, печатарска и импресарска дейност, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, производство и реализация в страната и в чужбина на всякакви промишлени стоки, незабранени със закон, и селскостопанска продукция, вносно-износна търговия с петролни продукти, дърводобив, експлоатация на търговска мрежа, увеселителни игри, строителство и предприемачество—обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионна, лизингова, програмна дейност, всякакви битови услуги (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

51868

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 388, т. 8, р. II, стр. 131, по ф.д. № 35052/92 на 3 състав промени за “Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “Ферострад”—АД: вписва промяна на фирмата—“Застрахователно акционерно дружество “Ферострад”—АД; вписва увеличение на капитала от 80 000 000 лв. на 200 000 000 лв. чрез издаване на нови 240 000 обикновени поименни акции с право на глас, разпределен в 400 000 обикновени поименни акции с право на глас по 500 лв.; вписва нов устав на дружеството, приет на общото събрание на акционерите от 29.ХI.1996 г.; заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X.—председател, X.X.X., X.X.X.—изпълнителен директор, X.X.X. и X.X.X.—изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; промяна на предмета на дейност: “имуществено застраховане”.

38754

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 388, т. 8, р. II, стр. 131, по ф.д. № 35052/92 на 3 състав промяна за “Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “Ферострад”—АД: увеличава капитала от 30 000 000 лв. на 80 000 000 лв. чрез издаване на нови 100 000 акции, от които 80 000 поименни и 20 000 акции на приносител по 500 лв.

20415

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 388, т. 8, р. II, стр. 131, по ф.д. № 35052/92 на 3 състав промяна за “Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “Ферострад”—АД: вписва увеличение на капитала от 20 000 000 лв. на 30 000 000 лв. чрез издаване на нови 20 000 акции по 500 лв., от които 16 000 акции поименни и 4000 на приносител.

12505

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 388, т. 8, р. II, стр. 131, по ф.д. № 35052/92 на 3 състав промяна за “Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “Ферострад”—АД: вписва увеличение на капитала от 12 000 000 лв. на 20 000 000 лв. чрез издаване на нови 16 000 акции по 500 лв., от които 12 800 обикновени поименни акции с право на глас и 3200 акции на приносител с право на глас.

75338

Софийският градски съд на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ обявява неплатежоспособността на “ЗММ”—ЕАД, по т.д. 111/96, София, ул. Илиянско шосе 8, с начална дата 14.ХI.1994 г.; открива производство по несъстоятелност на “ЗММ”—ЕАД; назначава за временни синдици X.X.X. и X.X.X.; определя за дата на първото общо събрание на кредиторите 18.VI.1997 г. в 10 ч. в сградата на “ЗММ”—ЕАД, София, ул. Илиянско шосе 8.

47010

Софийският градски съд на основание чл. 671 ТЗ пренасрочва първото общо събрание на кредиторите по т.д. 50/96 на обявеното в несъстоятелност “Трансстрой—трансминерал”—ЕООД, за 10.VI.1997 г. в 10 ч. в сградата на ОББ—АД, клон “Стройбанк”, София, ул. Дунав 46.

47011

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 728, т. 13, р. II, стр. 111, по ф.д. № 10825/91 на 6 състав преобразуване на “Лиди—Р”—ЕАД, с държавно имущество, в акционерно дружество “Лиди—Р”—АД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, бул. Цариградско шосе 105, и с предмет на дейност: производство и търговия с трикотажни и други изделия в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 115 896 000 лв., разпределен в 115 896 поименни акции по 1000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X.—председател, X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

41833

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 29383, т. 339, р. I, стр. 150, по ф.д. № 655/96 на 7 състав промени за “Български млечни храни”—АД: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; заличава изпълнителния директор X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва за изпълнителен директор X.X.X., която ще представлява дружеството; вписва ново седалище и адрес на управление—София, район “Средец”, ул. Генерал Паренсов 4, ет. 2.

46940

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 23204, т. 277, р. 1, стр. 132, по ф.д. № 4407/95 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Отворен свят”—ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Слатина”, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ на учебници, учебни пособия, научна, научно-приложна, справочна и друга литература и книги от български и чуждестранни автори и издателства, книжарски и канцеларски стоки, музикални и видеоносители, художествени материали и произведения на изкуството, музикални издания и инструменти, фото-уреди и фотоматериали, мултимедийни устройства и носители, си ди ром средства и други материални носители на интелектуални продукти, информационна, маркетингова и посредническа дейност, търговско представителство, транспортни, складови и други услуги, свързани с предмета на дейност, и други незабранени със закон търговски дейности. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

51110

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 23009, т. 275, р. I, стр. 120, по ф.д. 3824/95 на 6 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Даниел’с груп”—ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Слатина”, ул. Анри Барбюс 35А, и с предмет на дейност: всякаква производствена дейност, външна и вътрешна търговия, предоставяне на услуги, търговски операции, мениджмънт, лизинг, факторинг, франчайзинг, консултантски услуги, търговско представителство, провеждане на курсове по квалификация и преквалификация на чужди езици, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

51276

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 23008, т. 275, р. I, стр. 118, по ф.д. 3447/95 на 6 състав акционерно дружество с фирма “Никас България”—АД, със седалище и адрес на управление София, община “Средец”, ул. Раковски 120А, и с предмет на дейност: производство и/или търговия с месни изделия и колбаси, производство и/или търговия с всякакви изделия, разрешени със закон, дейности в областта на хотелиерството и ресторантьорството, посреднически услуги, всякакви услуги в областта на инвестициите, търговско представителство, посреднически услуги по отношение на местни и чуждестранни физически или юридически лица и всякакъв вид стопанска дейност, разрешена със закон. Дружеството е със съдружници “Виктор Инвестмент”—АД, Люксембург, и Панайотис Георгиос Никас, със срок 50 години, с капитал 10 000 000 лв., разпределен в 2000 акции на приносител по 5000 лв., със съвет на директорите в състав: Панайотис Георгиос Никас, Георгиос Панайотис Никас, Евангелос Георгиос Коринис, Платон Димитриос Ниадис и Ираклис Константинос Трифонопулос, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Евангелос Георгиос Коринис.

51277

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 23013, т. 275, р. I, стр. 128, по ф.д. 3575/95 еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Е—95”—ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община “Надежда”, ж.к. Надежда 2, ул. Свети Климент 7, и с предмет на дейност: полиграфически услуги, вътрешна и външна търговия, производство на стоки и услуги, производство и търговия със селско-стопанска и животинска продукция, транспортни услуги, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и кафетерийни услуги и всички разрешени със закон дейности. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

51278

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

8.—Българо-американската кредитна банка—АД, на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за счетоводството обнародва:

Баланс към 31 декември 1996 г.

Активи

Раздели, Ши- Сума (хил. лв.)

групи, фър пред- текуща година

статии ходна отчетна ко- балан- годи- стой- рек- сова

на ност тив стойност

А. Дълготрайни

активи 5530 4751 4751

Б. Краткотрайни

активи 5545 994859 994859

В. Вземания по

записани дяло-

ви вноски 5097

Сума на актива

(А+Б+В) 5550 999610 999610

Пасиви

Раздели, Ши- Сума (хил. лв.)

групи, фър предходна текуща

статии година година

А. Собствен капитал 5570 989697

Б. Привлечен капитал 5595 9913

В. Приходи за бъдещи

периоди 5598

Сума на пасива (А+Б+В) 5600 999610

Отчет за приходите и разходите към 31 декември 1996 г.

Разходи Ши- Сума (хил. лв.)

фър предходна текуща

година година

I. Разходи за дейността 3150 5409

II. Финансови разходи 3579 101

III. Извънредни разходи 3192

IV. Данъци 5145 3699

V. Резултат от отч. период

(печалба) 5565 5512

Всичко (I+II+III+IV+V) 3154 14721

Приходи Ши- Сума (хил. лв.)

фър предходна текуща

година година

I. Приходи от дейността 2678

II. Финансови приходи 5220 14721

III. Извънредни приходи 5230

IV. Резултат от отч. период

(загуба) 5638

Всичко (I+II+III+IV) 2257 14720

Гл. счетоводител: Управители:

Ем. Карадочева Вирджиния Ролинс Том Улрей

46759

108.—Застрахователното и презастрахователно дружество “Атлас”—АД, София, на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за счетоводството обнародва:

Баланс към 31 декември 1996 г.

Активи Шифър Хил. лв.

А. Краткотрайни активи 5545 12643

Б. Дълготрайни активи 5655 18606

В. Вземания по записани дялови вноски 5097 4142

Сума на актива 5550 35391

Г. Задбалансови активи 5552 46502

Пасиви

А. Привлечен капитал 5595 10492

Б. Приходи за бъдещи периоди 5967 —  

В. Застрахователни (технически)

резерви 5882 15420

Г. Собствен капитал, в т.ч. печалба 5711 9479

Сума на пасива 5969 35391

Д. Задбалансови пасиви 5970 46502

Отчет за приходите и разходите

Разходи Шифър Хил. лв.

I. Разходи по застрахователни

операции 5780 24830

II. Разходи по икономически елементи 5792 10513

III. Финансови разходи 5800 59

IV. Извънредни разходи 5805 1

V. Данъци 5810 81

Общо разходи 5812 35484

Резултат от отчетния период (печалба) 5813 130

Всичко 5814 35614

Приходи

I. Приходи от застрахователни

операции 5815 30637

II. Финансови приходи 5825 4711

III. Загуби 5832 266

I V. Увеличение на разходите

за бъдещи периоди 5918 —   

Всичко 5839 35614

Гл. счетоводител: Ръководител:

М. Георгиева К. Дилчев

46930

418.—Българската презастрахователна компания—АД, на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за счетоводството обнародва:

Баланс към 30 декември 1996 г. (хил. лв.)

Активи

Раздели, Пред- Текуща година

групи, ходна отчетна ко- балан-

статии годи- стой- рек сова

на ност тив стойност

А. Краткотрайни активи

I. Вземания по

застраховки 741 —   —   40544

II. Други вземания —   —   —   8649

III. Финансови средства 595 —   —   12099

IV. Материални запаси —   —   —   —   

V. Разходи за бъдещи

периоди 473 —   —   298

Общо по раздел А

(I+II+III+IV+V) 1809 —   —   61590

Б. Дълготрайни активи

I. Материални 13369 16800 998 15802

II. Нематериални —   —   —   —   

III. Инвестиции 12000 —   —   23307

Всичко по раздел Б

(I+II+III) 25369 16800 998 39109

В. Вземания по запи-

сани дялови вноски 75000 —   —   75000

Сума на актива

(раздели А+Б+В) 102178 16800 998 175699

Г. Задбалансови активи

Пасиви

Раздели, групи, Предходна Текуща

статии година година

А. Привлечен капитал

I. Задължения по застраховки

презастраховане —   7902

II. Други задължения 1122 2973

III. Получени заеми —   —  

Общо по раздел А (I+II+III) 1122 10875

Б. Приходи за бъдещи периоди —   —  

В. Застрахователни (технически)

резерви 741 64313

Г. Собствен капитал

I. Капитал 100000 100000

II. Резерви 315

III. Финансов резултат 315 196

Общо по раздел Г (I+II+III) 100315 100511

Обща сума на пасива

(раздели А+Б+В+Г) 102178 175699

Д. Задбалансови пасиви —    —   

Отчет за приходите и разходите към 31 декември 1996 г.

Разходи Сума (хил. лв.)

предходна текуща

година година

I. Разходи за застрахователни

операции 992 146550

II. Разходи по икономически

елементи 611 8359

III. Финансови разходи 1 1245

IV. Извънредни разходи —  16

V. Данъци 210 114

Общо разходи (I+II+III+IV+V) 1814 156284

VI. Резултат от отчетния

период (печалба) 315 196

Всичко (I+II+III+IV+V+VI) 2129 156480

Приходи Сума (хил. лв.)

предходна текуща

година година

I. Приходи от застрахователни

операции 992 136936

II. Финансови приходи 1137 18552

III. Извънредни приходи —   992

IV. Увеличение на разходите

за бъдещи периоди —   —  

Общо приходи (I+II+III+IV) 2129 156480

V. Резултат от отчетния период

(загуба) —   —  

Всичко (I+II+III+IV+V) 2129 156480

Гл. счетоводител: Ръководител: Т. Петрова Р. Русев

46880

397.—КО “Приморска популярна банка”—Варна, на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за счетоводството обнародва:

Баланс към 31 декември 1996 г.

Активи  Хил. лв. 

А. Дълготрайни активи

I. Материални 30911

II. Нематериални 1575

III. Финансови 261

Общо по раздел А 32747

Б. Краткотрайни активи

I. Материални запаси 210

II. Вземания 282654

III. Финансови средства 74270

IV. Разходи за бъдещи периоди 17623

Общо по раздел Б 374755

Сума на актива 407504

Пасиви

А. Собствен капитал

I. Капитал

1. Основен 67975

2. Допълнителен 2517

Общо по група I 70492

II. Резерви

III. Финансов резултат

1. Печалба от текущата година 56937

2. Непокрита загуба от минали

години -92456

3. Загуба от текуща година

Общо по група III -35519

Общо по раздел А 34973

Б. Привлечен капитал

I. Влогове и депозити 357650

Общо по група I 357650

II. Задължения 14881

Общо по раздел Б 372531

В. Приходи за бъдещи периоди —    

Сума на пасива 407504

Отчет за приходите и разходите

Разходи  Хил. лв. 

I. Разходи за дейността 27933

II. Финансови разходи 109655

III. Извънредни разходи 9751

Общо разходи 147339

Резултат от отчетния период

(печалба) 56937

Всичко 204276

Приходи

I. Приходи от дейността 2480

II. Финансови приходи 192961

III. Извънредни приходи 8835

Общо приходи 204276

Резултат от отчетния период

(загуба) —    

Всичко 204276

Гл. счетоводител: Председател:

М. Влайкова Пл. Дичев

46933

485.—“Тракиябанк”—АД, Пловдив, на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за счетоводството обнародва:

Баланс към 31 декември 1996 г.

Активи  Хил. лв. 

Парични средства 987784

ДЦК 76054

Вземания от фин. инст. 439298

Вземания от нефин. инст. 597504

Финансови дълг. активи 228797

Нефинансови активи 940294

Разходи за бъдещи

периоди 447838

Други активи 728

Сума на актива 3718297

Задбалансови активи 2915128

Пасиви

Привл. средства от

фин. инст. 252779

Привл. средства от

нефин. инст. 1579185

Приходи за бъдещи

периоди 219002

Други пасиви 327586

Загуба от минали години -1277

Загуба от текуща година -534

Основен капитал 1200000

Резерви 141556

Сума на пасива 3718297

Задбалансови пасиви 2915128

Отчет за приходите и разходите към 31 декември 1996 г.

Разходи   Хил. лв. 

Финансови разходи 1310407

Лихви по левови операции 961519

Лихви по валутни операции 28154

Отриц. разлики от ДЦК 197007

Курсови разлики 121456

Комисионни и такси 2271

Извънредни разходи 2124

Разходи по икон. елементи 202997

Законови провизии 141556

Данъци 534

Всичко разходи 1657618

Приходи

Финансови приходи 1656642

Лихви по левови операции 1092678

Лихви по валутни операции 34973

Положителни разлики от ДЦК 212504

Курсови разлики 289422

Комисионни и такси 27065

Извънредни приходи 442

Общо приходи 1657084

Загуба 534

Всичко приходи 1657618

Гл. счетоводител: Изп. директори:

О. Горчев В. Макрис

О. Бандаков

46881

49.—Съветът на директорите на “Застрахователна компания “Тур Инс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 17.VI.1997 г. в 14 ч. в заседателната зала на хотел “Родина” при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен баланс за 1996 г.; 3. приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за финансовата 1996 г. и предложение за разпределение на печалбата; 4. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност; 5. промени в устава на дружеството; 6. промени в състава на съвета на директорите; 7. избор на експерт-счетоводители на дружеството за 1997 г.; 8. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, ул. Позитано 8, ет. 4. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

47980

442.—Управителният съвет на “Телевизия Седем дни”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.VI.1997 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, ж.к. Изгрев, ул. 170 № 26, при следния дневен ред: 1. информация за финансовото състояние на дружеството; 2. промени в устава на дружеството; 3. промени в състава на ръководните органи на дружеството; 4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

47225

443.—Управителният съвет на “Болкан Филм Ентерпрайсиз”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.VI.1997 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, ж.к. Изгрев, ул. 170 № 26, при следния дневен ред: 1. информация за финансовото състояние на дружеството; 2. промени в устава на дружеството; 3. промени в състава на ръководните органи на дружеството; 4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

47226

68.—Управителният съвет на ОАИПФ “Зенит”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.VI.1997 г. в 13 ч. и 30 мин. в салона на ОАПС—Плевен, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за периода от 28.ХI до 31.ХII.1996 г., заверен от експерт-счетоводителя; 2. доклад за дейността на дружеството за периода от 28.ХI до 31.ХII.1996 г. и освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за същия период; 3. изменение и допълнение в устава на дружеството; 4. промяна в структурата на системата на управление на дружеството; избор на членове на съвета на директорите; определяне състава и възнаграждението им; 5. обсъждане и вземане на решение за увеличаване паричната част на капитала на дружеството и предимствата на акционерите при придобиване на съответната част от новите акции от допълнителните парични вноски; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1997 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез пълномощник. При участие чрез пълномощник се признава представено само оригинално пълномощно за физическо или юридическо лице, отговарящо на образците, утвърдени от надзорния съвет с протокол № 3 от 21.I.1997 г. съгласно чл. 35, ал. 2 (а) от устава на дружеството, номерирано и подпечатано с печата на дружеството. Крайният срок за представяне на пълномощниците в управлението на дружеството е не по-късно от 48 часа преди откриване на общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

47064

49.—Съветът на директорите на “Ти Би Ес Хотел Амбасадор”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите с право на глас на 16.VI.1997 г. в 10 ч. в сградата на хотел “Амбасадор”, ул. Симеоновско шосе 110А, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за финансовата 1996 г.; 2. приемане счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за финансовата 1996 г.; 3. разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 1996 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводители за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 1997 г.; 6. промени в състава на съвета на директорите на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

46914

21.—Съветът на директорите на “Соди”—ЕАД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 13.VI.1997 г. в 10 ч. в София, Национален дворец на културата, зала 3, при следния дневен ред: 1. промяна във фирмата (наименованието) на дружеството; 2. изменение и допълнение на устава на дружеството; 3. увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови поименни акции с право на глас; 4. вземане на решение за записване на новите акции от акционера “Солвей”; 5. промени в съвета на директорите; 6. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията за участие в събранието ще започне в 8 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Девня, Бюро за приватизация.

47065

36.—Съветът на директорите на “Розафарм”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 13.VI.1997 г. в 14 ч. в Казанлък, ул. 123-ти шипченски полк 111, при следния дневен ред: 1. приемане на изменения в устава на дружеството; 2. увеличаване на капитала на дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да участват в общото събрание лично или чрез представител. За допускане до участие в събранието и упражняване правото на глас акционерите да носят временните си удостоверения, а пълномощниците—и писмено пълномощно. Материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, са при изпълнителния директор на дружеството.

46915

605.—Съветът на директорите на “Евротур груп”—АД, гр. Костинброд, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 26.VI.1997 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Хан Крум 32, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя; 3. приемане на баланса и отчета за приходите и разходите за 1996 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място.

46877

387.—Съветът на директорите на “Сънитекс”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 18.VI.1997 г. в 11 ч. в Дома на железничаря—Мездра, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството; 2. доклад на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване на съвета на директорите от отговорност; 4. избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; 5. промени в устава на дружеството; 6. разни. Регистрацията започва в 9 ч. Поканват се акционерите или писмено упълномощените от тях лица да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място. Материалите по дневния ред се намират в дружеството, ул. Хр. Ботев 90, тел. 25-00.

46912

48.—Съветът на директорите на “Лизингова компания “Лидер”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, притежаващи акции с право на глас, на 17.VI.1997 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, бул. Руски 55, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1996 г. и насоки за работата през 1997 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса за 1996 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и приемане решение за разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; 6. вземане на решение за увеличаване на капитала; 7. избор на членове на съвета на директорите; 8. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите от 25.IV.1997 г. в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

46923

49.—Съветът на директорите на “Новиз”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, притежаващи акции с право на глас, на 18.VI.1997 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, бул. Руски 55, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1996 г. и насоки за работата през 1997 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса за 1996 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и приемане решение за разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 1997 г.; 6. вземане на решение за увеличаване на капитала; 7. избор на членове на съвета на директорите; 8. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите от 25.IV.1997 г. в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

46924

86.—Съветът на директорите на “Чайка 95”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.VI.1997 г. в 10 ч. в сградата на “Чайка”—АД, Пловдив, ул. Шести септември 237, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 3. приемане на решение за прекратяване на дружеството; 4. определяне на ликвидатор; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

46766

193.—Съветът на директорите на “Свилоза”—ЕАД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 17.VI.1997 г. в 13 ч. в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1996 г.; 2. преобразуване на дружеството от “Свилоза”—ЕАД, в “Свилоза”—АД, вследствие на извършена приватизационна продажба на акции; 3. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност; 4. приемане на нов устав на дружеството; 5. избор на ръководни органи на дружеството; 6. разни. Поканват се всички акционери, притежатели на поименни акции или на временни удостоверения с право на глас, да присъстват на общото събрание. Регистрирането на акционерите за събранието ще започне в 11 ч. в административната сграда на дружеството. Пълномощниците на акционерите се легитимират с личен паспорт и нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

46107

151.—Съветът на директорите на “Дюни”—ЕАД, Созопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.VI.1997 г. в 14 ч. в седалището на дружеството—в.с. “Дюни”, община Созопол, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на дружеството; 2. доклад за дейността на дружеството и анализ на финансово-икономическото състояние към 31.ХII.1996 г.; 3. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност, избор на нов орган на управление и определяне на възнаграждението на неговите членове; 4. избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 1997 г.; 5. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Началото на регистрация на акционерите е от 13 ч. и 30 мин. Поканват се да присъстват всички акционери или техни писмено упълномощени представители. Акционерите да носят личен паспорт и документ (депозирана разписка или поименно удостоверение) за притежаваните от тях акции, а пълномощниците—и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

46884

1.—Съветът на директорите на “Загоре”—ЕАД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.VI.1997 г. в 13 ч. в административната сграда на дружеството, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружеството през 1996 г., годишен счетоводен отчет и баланс за 1996 г. и одиторски доклад; 2. освобождаване от отговорност на съвета на директорите за отчетния период; 3. преобразуването на ЕАД в АД; 4. приемане на нов устав, респ. изменение и допълнение на действащия устав; 5. избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 6. приемане на бизнеспрограма на дружеството за 1997 г.; 7. разни. Материалите са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

46763

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

X.X.X.—ликвидатор на СД “Изгрев—ВВ”—Бургас, в ликвидация по ф.д. № 3476/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

45745

X.X.X.—ликвидатор на СД “Еврофарммаркет”—ООД, Пазарджик, в ликвидация по ф.д. № 794/94, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

46343

X.X.X.—ликвидатор на “Месомел”—ООД, Казанлък, в ликвидация по ф.д. № 1221/96 на Старозагорския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

46030

X.X.X.—ликвидатор на СД “Вълко и Тодорка Вълкови”, в ликвидация по ф.д. № 4535/90 на Бургаския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

46427

X.X.X. и X.X.X.—ликвидатори на “Хермес Къмпани”—АД, София, в ликвидация по ф.д. № 16763/91, на основание чл. 267 ТЗ канят кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

45388

X.X.X.—ликвидатор на СД “Галатея—13”—Добрич, в ликвидация по т.д. № 2760/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

45138

X.X.X.—ликвидатор на СД “Гарант—Транспорт—Таслакови и с-ие”—Троян, в ликвидация по ф.д. № 137/89 на Ловешкия окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

45438

X.X.X.—ликвидатор на СД “Ида—88”—Кърджали, в ликвидация по ф.д. № 713/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

44989

X.X.X.—ликвидатор на СД “Дивето—Тодорови и сие”—Бургас, в ликвидация по ф.д. № 624/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

45222

X.X.X.—ликвидатор на СД “Родова звезда—Звездарски, Димитров и сие”—гр. Септември, Пловдивска област, в ликвидация по ф.д. № 242/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

46344

X.X.X.—ликвидатор на СД “Лавина”—Сливен, в ликвидация по ф.д. № 162/89, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

46191

X.X.X.—ликвидатор на СД “Дифани”—гр. Бяла, в ликвидация по ф.д. № 5035/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

46314

X.X.X.—ликвидатор на СД “Планет—НП 13”—Монтана, в ликвидация по ф.д. № 381/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

46081

X.X.X.—ликвидатор на “Санди”—ООД, София, в ликвидация по ф.д. № 8774/93, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

45684

X.X.X.—ликвидатор на СД “Диват”—гр. Ябланица, Ловешка област, в ликвидация по ф.д. № 593/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

44844

X.X.X.—ликвидатор на СД “Вива—7”—Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 3684/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

45139

X.X.X.—ликвидатор на СД “Си-ес—91—Пищронев, Пищронева с-ие”—гр. Батак, Пловдивска област, в ликвидация по ф.д. № 198/91 на Пазарджишкия окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

46236

X.X.X.—ликвидатор на “Доли”—ООД, Бургас, в ликвидация по ф.д. № 303/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

45555

X.X.X.—ликвидатор на “Уин- строй”—АД, София, в ликвидация по ф.д. № 17482/95, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

45685

X.X.X.—ликвидатор на ОФ “Атриум”—Ботевград, в ликвидация

Промени настройката на бисквитките