Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 17.VIII

  • НАРЕДБА № 10 ОТ 4 МАРТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 16 ОТ 4 ЮНИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ" Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2014 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Виж повече
  • ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 101 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 36 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • СИСТЕМА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ КОДОВЕ НА МРЕЖИТЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА И ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ, СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 18 МАЙ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките