Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 30.XII

  • НАРЕДБА № 4 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В БАНКИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗДАВАНЕТО, ПРИТЕЖАВАНЕТО, ПРЕДАВАНЕТО, ПРЕХВЪРЛЯНЕТО И ОТМЯНАТА НА КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2007 Г. ЗА НАДЗОР НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА (ДВ, БР. 107 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ (ДВ, БР. 62 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 35 ОТ 2006 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И ЛИКВИДНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ (ДВ, БР. 97 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2006 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВР Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ И/ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА КОМИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
Промени настройката на бисквитките