Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 28.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИТЕ, ЦЕНИТЕ И МЕТОДИКИТЕ ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ И ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ПО ЧЛ. 55, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА (ДВ, БР. 106 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 59 ОТ 2010 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ДВ, БР. 102 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-2 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ, КООРДИНАЦИЯ И ХАРМОНИЗАЦИЯ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ОДИТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 25 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА 2010 Г. ЗА ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРС Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 83 ОТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА" Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 2010 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките