Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 1.XII

МИНИСТЕРСТВА, АКАДЕМИИ, УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ИНСТИТУТИ

802. - Университетът за национално и световно стопанство - София, обявява конкурси за: професори по: икономика и управление (икономика на индустрията) - един; политическа икономия (икономикс) - един; доценти по: икономика и управление (моделиране на стопанските процеси в индустриалната фирма - един; аграрна икономика - един), всички със срок 2 месеца; асистенти по: финанси, парично обращение, кредит и застраховка (корпоративни финанси - един; банково дело - един) със срок 3 месеца; политическа икономия (икономикс) - двама; световно стопанство и международни икономически отношения (международни валутно-финансови отношения - един; организация и техника на международните плащания - един); икономика и управление (индустриална икономика и маркетинг) - един, със срок 2 месеца; хонорувани асистенти по: световно стопанство и международни икономически отношения (международни валутно-финансови отношения - двама; организация и техника на международните плащания - един) със срок 2 месеца; финанси, парично обращение, кредит и застраховка (финанси и кредит - двама; банково дело - един; парична теория и парична политика - един; корпоративни финанси - един) със срок 1 месец от обнародването в "Държавен вестник". Справки - на тел. 62-52-390.

14826

289. - Фармацевтичният факултет - София, обявява конкурси за асистенти по: неорганична химия - един; физикохимия - един, двата със срок 1 месец от обнародването в "Държавен вестник". Документи - във факултета, ул. Дунав 2, тел. 88-31-42 (236).

14829

1383. - Държавната факултетска болница "Царица Йоанна", Клиничен център по спешна медицина, обявява конкурс за асистент (по чл. 68 КТ) по вътрешни болести към Клиниката по спешна кардиология със срок 1 месец от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в центъра, ул. Бяло море 8.

14828

281. - X.X. болница към Медицинския факултет - София, обявява конкурс за асистент по анестезиология към Катедрата по хирургия със срок 1 месец от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в Катедрата по хирургия, ул. Георги Софийски 1, тел. 5-16-21 (290).

14986

651. - Университетската болница "Младост" към Медицинския факултет - София, обявява конкурс за асистент по анестезиология и реанимация със срок 1 месец от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в болницата, бул. Акад. Е. Павловски 1, тел. 75-51-24.

14753

535. - Икономическият университет - Варна, обявява конкурси за асистенти по: информатика - един; за нуждите на ИМТ "Иван Вазов" - Варна: английски език - двама; технологично обзавеждане на хотел и ресторант и стокознание - един; маркетинг и реклама на туристическия продукт и управление на туристическата фирма - един, със срок 1 месец; за нуждите на ИМТ "Алеко Константинов" - Бургас: управление на туристическото предприятие - един; счетоводна отчетност, контрол и анализ - един; организация и техника на обслужване в хотела и ресторанта - един; английски език - двама (един хоноруван), със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в университета, тел. 22-91-76.

14827

1647. - Медицинският университет - Плевен, обявява конкурси за: доценти по: нефрология към Клиниката по нефрология и хемодиализа - един; гастроентерология към едноименната клиника - един; старши научен сътрудник II ст. по акушерство и гинекология към Катедрата по онкология, радиология и химиотерапия, всички със срок 2 месеца; асистенти по: обща биология към едноименната катедра - двама (единият по чл. 68 КТ); офталмология към Катедрата по очни болести - един; неврология към едноименната клиника - един; акушерство и гинекология към едноименната катедра - един (по чл. 68 КТ); паразитология и хелминтология към Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология - един (по чл. 68 КТ), всички със срок 1 месец от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в университета, тел. 2-91-83.

14750

31. - ВТУ "А. Кънчев" - Русе, обявява конкурси за: асистенти по: математичен анализ - един; обработване на металите чрез пластична деформация - един; двама преподаватели по английски език (по чл. 68 КТ); хонорувани асистенти по: изобразителна техника - един; технология на машиностроенето - двама; технологична екипировка - един; програмно управление на металорежещи машини и автоматизирани комплекси - един; цифрови системи за управление на машини и механизми - един; латински език - един; четирима хонорувани преподаватели по английски език, всички със срок 1 месец от обнародването в "Държавен вестник". Справки и документи - в отдел "КНП".

14831

683. - ВПИ "Константин Преславски" - Шумен, обявява конкурси за: доценти по педагогика - двама, съответно със срок 3 и 2 месеца; асистенти по: педагогика - един, със срок 1 месец; физическа география - един, със срок 2 месеца; теория на литературата (по чл. 68 КТ) - един, със срок 1 месец; хонорувани асистенти по: невропатология на детската възраст - един; психопатология на детската възраст - един, двата със срок 1 месец; за Полувисшия педагогически институт в Силистра - доцент по изобразително изкуство (скулптура) със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в института, тел. 6-08-08.

14830

4. - Институтът за изучаване на мозъка при БАН - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник 1 ст. по физиология на човека със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23.

15044

416. - Институтът по микробиология към БАН - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по микробиология със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26.

14751

768. - Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН - София, обявява конкурс за научен сътрудник по неутронна физика (пресмятане на неутронния пренос с метод "Монте Карло" със срок 1 месец от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в института, бул. Цариградско шосе 72, тел. 7-43-11 (498).

14832

504. - Националният център по сърдечносъдови заболявания - София, обявява конкурс за научен сътрудник по ангиология към едноименната секция със срок 1 месец от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в центъра, ул. Мико Папо 65, ет. 4.

14752

ОБЩИНИ

3. - Общинският съвет - гр. Антоново, Русенска област, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК и чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 160 от 29.X.1992 г. на кмета на общината са одобрени кадастралният и застроителният и регулационен план на с. Добротица, Русенска област, които са изложени в кметството на селото. Недоволните могат да обжалват плановете при условията и по реда на ЗАП пред Окръжния съд - Търговище. Застроителният и регулационен план за обществени мероприятия не подлежи на обжалване.

15042

809. - Общинският съвет - гр. Белово, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен и регулационен план на с. Голямо Белово, Пловдивска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общината.

15037

1898. - Общинският съвет - гр. Лясковец, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК и чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че са изработени кадастрален план и проект за застроителен и регулационен план на града, които са изложени в общината. На основание чл. 40 ППЗЕК и чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по плана и проекта до общината.

14728

872. - Общинската поземлена комисия - гр. Пазарджик, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изготвен проект на плана за земеразделяне - II етап, за с. Ляхово, Пловдивска област (ЕКНМ 44879), който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред комисията по проекта на плана за земеразделяне.

14964

2598. - Общинският съвет - гр. Ябланица, обявява конкурс за управител на ЕООД "Драгоица" - гр. Ябланица, Ловешка област, с предмет на дейност: строителство, комунално-битови услуги и други дейности, по документи и чрез събеседване. Изискванията към кандидатите са: висше икономическо или инженерно образование, трудов стаж най-малко три години по същите или сходни дейности и да не са осъждани. Необходимите документи и срокът са посочени в Наредбата за управление на еднолични търговски дружества с държавно имущество, приета с ПМС № 152 от 1991 г. (ДВ, бр. 67 от 1991 г.). Допуснатите до конкурса кандидати ще защитят проект за икономическото и социалното развитие на дружеството до 1995 г. Справки и документи - в община Ябланица, тел. 21-55, 21-26 и 29-57.

14982

СЪДИЛИЩА

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 227, т. 3, р. 1, стр. 62, по ф.д. № 4951/92 дружество с ограничена отговорност с фирма "Еврогрис" - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Марица 1, и с предмет на дейност: производство и търговия с шивашки изделия, текстил, конфекция, кожухарски изделия, селскостопански продукти, животни, горивно-смазочни материали; търговия на едро; производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция; външнотърговски, бартерни и компенсационни сделки и реекспорт; строителство, монтаж, проектиране, ремонт, реконструкция и модернизация на шивашки и текстилни предприятия; предприемачество, строителство и модернизация на мотели и крайпътни заведения; инженеринг, сделки с готови продукти и строителни материали в страната и в чужбина; маркетинг, реклама (без кино и печат), консултации, посредническа и лизингова дейност; външна и вътрешна търговия с всички видове стоки и услуги, незабранени със закон; издателска дейност; търговия и разпространение на видео- и аудиопродукти; изграждане и експлоатация на туристически и хотелски обекти; строителство на жилищни и промишлени обекти; транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина; сервизно обслужване на леки, лекотоварни и товарни автомобили; строителство, разработване и експлоатация на заведения за обществено хранене и магазини; посочване, подпомагане и управление на местни и чуждестранни инвестиции в промишлеността, селското стопанство и туризма в страната и в чужбина; търговия с патенти; ноу-хау и промишлени образци; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица (без процесуално), и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Йоанис Николаос Икономопулос.

13443

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 231, т. 3, р. 1, стр. 70, по ф.д. № 4956/92 дружество с ограничена отговорност с фирма "Канта" - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Полковник X.X. 17а, и с предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване и търговия с всякакъв вид селскостопанска продукция от растителен и животински произход и с производните є, покупко-продажба на валута (обменно бюро), брокерска дейност (без банкова и застрахователна дейност), покупка на стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионна търговия, информационно-рекламна издателска дейност, социологически анализи и проучвания, външнотърговска дейност - внос, износ, бартер, лизинг, вътрешен и международен туризъм, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, откриване и експлоатация на магазини, заведения за обществено хранене, увеселителни заведения, забавни и развлекателни игри, транспортна и спедиторска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява от управителите съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13444

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 226, т. 3, р. 1, стр. 60, по ф.д. № 4950/92 дружество с ограничена отговорност с фирма "Сохос" - ООД, със седалище и адрес на управление с. Градешница, Софийска област, и с предмет на дейност: производство, съхраняване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция в страната и в чужбина, внос и продажба на употребявани леки, лекотоварни и товарни автомобили, продажба на промишлени стоки и изделия в първоначален и преработен вид в страната и в чужбина, производство, пласмент, реализация и реклама на стоки за бита, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско посредничество и представителство, туристическа, рекламна, хотелиерска, информационна, импресарска дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, реекспортни, бартерни и други специфични операции, маркетингови проучвания, трансфер на технологии, ноу-хау, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

13445

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 225, т. 3, р. 1, стр. 58, по ф.д. № 4949/92 дружество с ограничена отговорност с фирма "Елита - Кард" - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Цар Симеон 14, и с предмет на дейност: шивашка дейност, вкл. ишлеме, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско посредничество, представителство и агентство, оказионна и комисионна търговия, спедиторска, пласментно-снабдителска дейност, производство, изкупуване, преработка и продажба на промишлени и непромишлени стоки, строителни материали, животинска и селскостопанска продукция, произведения на художествените занаяти, вътрешен и международен туризъм, превозна, хотелиерска, рекламна, информационна, импресарска дейност, кожарска, текстилна, хранително-вкусова промишленост, бартерни сделки, ноу-хау, ресторантьорство. Дружеството се представлява от управителите Бранко Сетенчиц, X.X.X. и X.X. заедно и поотделно.

13446

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 229, т. 3, р. 1, стр. 66, по ф.д. № 4953/92 еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество с фирма "Пирин - принт" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Асен Христов 19, и с предмет на дейност: печат на всички видове полиграфическа продукция, търговска дейност с печатна продукция, и с капитал 10 350 530 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и поема изцяло активите и пасивите, както и другите права и задължения на ДФ "Пирин - принт" - Благоевград.

13447

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 5903 от 21.X.1992 г. по ф.д. № 52/90 прекратява и обявява в ликвидация акционерна фирма "Южен плод" - АФ, гр. Сандански, Софийска област, и вписва в регистъра за кооперациите ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

14104

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 5888 от 21.X.1992 по ф.д. № 3/90 прекратява и обявява в ликвидация ТКЗС "Слатина" - с. Абланица, Софийска област, и вписва в регистъра за кооперациите ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

14105

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.IX.1992 г. по ф.д. № 8033/92 вписа в търговския регистър, парт. 40, т. 17, стр. 168, еднолично дружество с ограничена отговорност "Аура" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. В. Благоева, бл. 22, вх. Е, ет. 3, ап. 34, с предмет на дейност: търговия - всички видове, вкл. експорт-импорт, външноикономическа дейност, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на ценни книжа с цел продажба, посредничество при разпоредителни сделки и наемане на недвижими имоти, транспортна дейност, сделки с интелектуална собственост, рекламна и информационна дейност, маркетинг, представителство и посредничество на физически и юридически лица, обмяна на валута с разрешение от БНБ, експлоатация на забавни и електронни игри, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ернст Вилхелм Трифон Юде (Германия).

13600

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VIII.1992 г. вписа в търговския регистър, парт. 30, т. 16, стр. 118, по ф.д. № 6797/92 дружество с ограничена отговорност "Оксфорд джей интернейшанъл файнанс" - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Михаил Колони 5, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и преработка на селскостопанска и промишлена продукция, транспорт, корабостроене и корабоплаване, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници Диджейауакумар Мутху Канага Сундрам от Република Сингапур и X.X.X. от Варна и се представлява от двамата съдружници заедно.

13601

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.1992 г. вписа в регистъра за търговските дружества, парт. 31, т. 18, стр. 134, по ф.д. № 8606/92 дружество с ограничена отговорност "Хелинг" - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Д-р Пюскюлиев 1, с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки (след съответно разрешение), превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; услуги на фирми и граждани; търговия с петрол и петролни продукти, с капитал 50 000 лв. и със съдружници X.X.X., X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13602

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VIII.1991 г. по ф.д. № 5484/91 вписа в регистъра за търговските дружества, парт. 8, т. 1, стр. 35, дружество с ограничена отговорност "Сис - Технология" - ООД, със седалище Варна, с предмет на дейност: производство и разпространение на материални и интелектуални продукти, инженеринг, сервиз, обучение на кадри, лизинг, търговия, транспорт, услуги, комисионерство и представителство в страната и в чужбина, с капитал 108 000 лв. и със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. (Атина), X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

13603

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.IX.1992 г. по ф.д. № 5425/92 вписа в регистъра за търговските дружества, парт. 42, т. 17, стр. 177, дружество с ограничена отговорност "Варва" - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Приморски 93, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи в страната и в чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; спедиционна, комисионна, складова, лизингова, търговско посредничество и представителство; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, предоставяне на други услуги; строителство, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти с цел продажба; издателска и импресарска дейност; ресторантьорство и гастрономия, с капитал 50 000 лв. и със съдружници ЕТ "Камекс И" - Варна, фирма "Ахмет Ерен" - Истанбул, фирма "Падейа" - ООД - Истанбул. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

13835

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9169/91 за Интерхотел "Черно море" - АД (обявление № 5557, ДВ, бр. 48/92): заличава от съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X., като за председател на съвета на директорите вписва X.X.X., а за генерален директор X.X.X..

13951

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9729 от 17.I.1992 г. вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "Лазурен бряг 91" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Аврам Гачев 3, с предмет на дейност: експлоатация на плажове, хигиенни бани, търговия, хотелиерство, туризъм, атракции. Дружеството е с капитал 2 753 хил. лв., разпределен в 2753 дяла по 1000 лв., и се представлява от управителя X.X.X..

13893

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IX.1992 г. по ф.д. № 6981/92 вписа в регистъра за търговските дружества, парт. 25, т. 17, стр. 106, дружество с ограничена отговорност "Елчин тичарет" - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, хотел "Черно море", стая 109, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, ресторантьорска, издателска дейност, всички видове услуги, с капитал 51 000 лв. и със съдружници Зеки Бюлент, Фикрет Тюркайдън, Мурат Байрактароглу (Турция). Дружеството се представлява и управлява от Зеки Бюлент, Фикрет Тюркайдън, Мурат Байрактароглу и Мелиха Тахир Сюлейман заедно и поотделно.

13894

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.IX.1992 г. по ф.д. № 7351/92 вписа в регистъра за търговските дружества, парт. 23, т. 18, стр. 93, дружество с ограничена отговорност "Синхрон САГ" - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цариброд 21, с предмет на дейност: транспортна дейност в страната и в чужбина, организиране на спедиторски агенции; инженерингова, маркетингова и рекламна дейност; строителство, ремонт и експлоатация на кораби, яхти и други плавателни съдове; търговия в страната и в чужбина; създаване на магазинна мрежа, на малки предприятия и смесени фирми с чуждестранно участие за производство на суровини и преработка на материали, хотелска и ресторантьорска дейност; експлоатация на обекти, с капитал 50 000 лв. и със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

13895

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 8218/91 за еднолично дружество с ограничена отговорност "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД (обявления № 7649, ДВ, бр. 68/89 и № 1430, ДВ, бр. 19/92): заличава като управител и представляващ дружеството X.X.X. и на негово място вписва X.X.X..

13896

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XII.1991 г. по ф.д. № 9195/91 вписа в регистъра за търговските дружества, парт. 30, т. 8, стр. 113, дружество с ограничена отговорност "Титанвайс - Златни пясъци" - ООД, със седалище Варна, к. к. "Златни пясъци", с предмет на дейност: интериорна реклама, художествено и дизайнерско оформление на хотели, ресторанти, търговски магазини и др.; екстериорна реклама - изработване, монтаж и поддържане на светлинни динамични реклами, тела и пластики; изработване и поддържане на информационни указателни системи, пластични рекламни тела и модули; изработване, поддържане и договаряне на реклами на чужди фирми и контрагенти, с капитал 50 000 лв. и със съдружници ДФ "Златни пясъци", представлявана от X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

13897

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IX.1992 г. по ф.д. № 7074/92, парт. 15, р. 1, т. 17, стр. 60, вписа преобразуването на "Черно море" - ЕООД, в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма "Черно море" - ЕАД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Владислав Варненчик 260, и с предмет на дейност: производство и търговия с морски и речни радиолокационни станции, средства за навигация, спътникови телекомуникационни съоръжения, медицинска апаратура, специализирано технологично оборудване, битова електроника и електротехника, и с капитал 508 441 000 лв., разпределен в акции по 1000 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление - съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от X.X.X..

13537

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 115, т. 6 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2101 от 25.IX.1992 г. регистрира промяна в представителството на дружество с ограничена отговорност с чуждестранно участие "Липа - Юранович" - ООД, Велико Търново (обявление № 7944) ДВ, бр. 66/92): вписа за представляващи дружеството Калман Гашпар и Чила Юранович заедно или поотделно.

13212

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 115, т. 6 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4589 от 24.IV.1992 г. регистрира промяна в управлението и представителството на еднолично дружество с ограничена отговорност "Месокомбинат - Свищов" - ЕООД, Свищов (обявление № 10724, ДВ, бр. 4/92): вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X..

13213

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 3 ЗСДЧЛЗЧИ с решение № 3262 от 6.X.1992 г. регистрира дружество с ограничена отговорност с чуждестранно участие с фирма "Яси - Яауз" - ООД (изписва се на латиница и на английски), със седалище Горна Оряховица, бул. Св. Княз Борис I № 10, и с предмет на дейност: производство, изкупуване и търговия със селскостопанска растителна и животинска продукция, внос и износ; откриване на обществени и наети магазини и търговия с незабранени стоки за бита, кинкалерия, облекла, обувки, кристал, керамика, електрически уреди и апарати, музикални инструменти, сувенири, алкохолни и безалкохолни напитки, кафе, тестени и сладкарски изделия, произведения на изкуството; транспортни услуги в страната и в чужбина на граждани и фирми със собствен или нает лек и товарен транспорт; доставка и продажба на селскостопански машини и техника, леки и товарни автомобили и резервни части за тях; представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми; търговия с машини, трикотажни, текстилни и кожени изделия и дрехи - внос и износ; авторемонтни, ковашки, строителни, плетачески, шивашки, тенекеджийски и дърводелски услуги; ресторантьорство и хотелиерство; бартерни, комисионни, оказионни и рекламни дейности; фотокопирни и ксероксни услуги и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява от управителите X.X.X. и Яауз Отай от Турция заедно и поотделно.

13214

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 3 ЗСДЧЛЗЧИ с решение № 3355 от 16.X.1992 г. регистрира дружество с ограничена отговорност с чуждестранно участие с фирма "Дон" - ООД (изписва се и на латиница), със седалище Велико Търново, ул. Цанко Церковски 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид на територията на страната и в чужбина и на ценни книжа с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, външноикономическа дейност, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., създава се за неопределен срок и се представлява от управителите X.X.X. и Олга Игоревна, Анастасова заедно и поотделно.

13546

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 3 ЗСДЧЛЗЧИ с решение № 3399 от 21.X.1992 г. регистрира дружество с ограничена отговорност с чуждестранно участие с фирма "Бул - турс" - ООД, със седалище Горна Оряховица, ул. Св. Княз Борис 1 № 15, вх. В, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на фирми и граждани, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност и услуги, търговия с предмети, вещи и други услуги. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява от X.X.X. и Наби Гючел заедно и поотделно.

13547

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 125 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 350 от 13.X.1992 г. регистрира промяна в представителството на дружество с ограничена отговорност "Никома - ВТ" - ООД, Велико Търново (обявление № 5811, ДВ, бр. 52/92): заличава X.X.X.; дружеството се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13548

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 498 от 6.VIII.1992 г. вписа в регистъра за кооперациите прекратяването и обявяването в ликвидация на ЗК "Съединение - 92" - с. Михалци, Ловешка област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X..

13549

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 656 от 18.VI.1992 г. вписа в регистъра за кооперациите прекратяването и обявяването в ликвидация на ЗПК "Пробив" - с. Овча могила, Ловешка област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X..

13550

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 125, ал. 2 и чл. 261 ТЗ с решение № 3333 от 13.X.1992 г. регистрира преобразуването на дружество с ограничена отговорност "Диста" - ООД, Велико Търново, в еднолично дружество с ограничена отговорност "Диста еднолично ООД" със същото седалище, като поема активите и пасивите на ООД, и заличава съдружника X.X.X.. Едноличното дружество се представлява от X.X.X..

13599

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2982 от 22.X.1992 г. регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Отомакс" - ЕООД, със седалище Велико Търново, бул. България 38Б, и с предмет на дейност: автосалон и сервиз; импортно-експортни операции. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява от X.X.X..

13821

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3410 от 22.X.1992 г. регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Икар" - ЕООД, със седалище Велико Търново, ул. Балванска битка 47, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на ценни книжа с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; дейност на търговско посредничество и представителство; валутни сделки (при спазване валутните разпоредби); превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, други видове услуги; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео- и звукозаписи и други подобни дейности; издателска или печатарска дейност; строеж, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява от X.X.X..

13822

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 818 от 11.VI.1992 г. прекратява и обявява в ликвидация ЗК "Братство" - с. Батак, Ловешка област, и вписва ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

13952

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 900 от 4.VI.1992 г. прекратява и обявява в ликвидация ЗПК - с. Карайсен, Ловешка област, и вписва ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

13953

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 3, ЗСДЧЛЗЧИ с решение № 3380 от 27.X.1992 г. регистрира дружество с ограничена отговорност с чуждестранно участие с фирма "Балкан - Холидей" - ООД, със седалище Горна Оряховица, ул. Хан Крум 46, и с предмет на дейност: транспортна и туристическа дейност, външно- и вътрешнотърговска и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява от X.X.X..

13954

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 3434 от 26.X.1992 г. регистрира акционерно дружество "Национална борса недвижими имоти и земи" - АД, със седалище Велико Търново, ул. Росица 1, и с предмет на дейност: открит пазар на недвижими имоти, земи, движими вещи, посредническа дейност в инвестиционния процес и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 2 155 000 лв., разпределен в неделими акции по 1000 лв., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

13955

Великотърновският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2747 от 23.X.1992 г. регистрира промяна в представителството на дружество с ограничена отговорност "Багдад" - ООД (с чуждестранно участие) - Свищов (обявление № 10452, ДВ, бр. 82/92), като вписа за съдружник и представляващ дружеството заедно или отделно от другите двама представители Мазин Мохамед Абдул Уахаб от Ирак.

13956

Видинският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2028 от 13.X.1992 г. по ф.д. № 1499/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Галеника" - ООД, със седалище Видин, ул. Цар Симеон Велики 103, с предмет на дейност: снабдяване, съхранение, опаковане, контролиране, даване на информация и консултация, отпускане по лекарско предписание и свободна продажба на готови форми на разрешени за употреба в страната лекарствени средства и други продукти и предмети за опазване и подобряване на здравето, като дейностите се извършват в страната и в чужбина, със съдружници ЕТ "Медина - X.X.", представляван от X.X.X., и ЕТ "Фарма - Ли -X.X.", представляван от X.X.X.. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X..

13215

Видинският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2071 от 21.X.1992 г. по ф.д. № 1533/92 регистрира дружество с ограничена отговорност "Видинска международна борса" - ООД, със седалище Видин, ул. Тодор Петров, бл. 9, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: борсови операции със стоки и ценни книжа, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, застрахователна дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна, програмна, информационна, импресарска, превозна, хотелиерска, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейността на дружеството се осъществява в страната и в чужбина, с капитал 54 000 лв. и със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

13551

Врачанският окръжен съд обявява, че в обявление № 10712 (ДВ, бр. 82/92) по ф.д. № 262/90 за прекратяване дейността и обявяване в ликвидация на ТКЗС "Могилата" - с. Баурене, Михайловградска област, в ликвидационния съвет е вписан и X.X.X..

13543

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 20.X.1992 г. вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на ТКЗС - с. Кунино, община Роман, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

13544

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 16.X.1992 г. вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на ЗПК "Стублата" - с. Крушовица, община Мизия, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

13545

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 115, т. 6 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.1992 г. вписа промяна в управлението и представителството на еднолично дружество с ограничена отговорност "Свежест - Враца - ООД" - Враца (обявление № 9932, ДВ, бр. 103/91): за управител и представляващ дружеството вписа X.X.X..

13541

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 16.X.1992 г. вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на ЗК "Лоза" - с. Типченица, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X..

13542

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 30.IX.1992 г. регистрира промени в управлението и представителството на акционерно дружество "Мездренска търговска банка" - АД - Мездра (обявление № 782, ДВ, бр. 12/90): в устава на банката, приет с протокол № 4 на общо събрание на акционерите; банката се представлява от X.X.X. и от управителя X.X.X..

13216

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 19.X.1992 г. по ф.д. № 2553/91 вписа в търговския регистър, т. 26, рег. 3, стр. 176, парт. 2466, прехвърляне собствеността на предприятие с фирма "Мариус - 62" от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма "Мариус - 61 - X.X.X.".

13604

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.1992 г. по ф.д. № 2449/92 вписа в търговския регистър под парт. № 87, т. 1, рег. 1, стр. 177, дружество с ограничена отговорност "Гранд - комерс - ООД" със седалище с. Зверино, община Мездра, Михайловградска област, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, проучване, проектиране и строителство на промишлени и граждански обекти, производство, изкупуване, съхранение и търговия в страната и в чужбина с всякакъв вид селскостопански и промишлени стоки, информационни, туристически, хотелиерски, ресторантски и спедиционни услуги. Дружеството е с капитал 60 000 лв., с управител X.X.X., избран за една година, и със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

13605

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 19.X.1992 г. по ф.д. № 4419/91 вписа в търговския регистър, т. 26, рег. 3, стр. 178, парт. 2467, прехвърляне собствеността на предприятие с фирма "Младост - ГП - X.X." от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма "Младост - ГП - X.X.".

13606

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 8.IX.1992 г. по ф.д. № 2875/91 вписа в регистъра за еднолични търговци, т. 27, рег. 3, стр. 66, прехвърляне собствеността на предприятие с фирма "ЕГИ - X.X." от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма "ЕГИ - X.X.".

13836

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 20.X.1992 г. по ф.д. № 1596/91, рег. 2, т. 1, стр. 79, вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на дружество с ограничена отговорност "Сокол - 21" - ООД - гр. Криводол, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

13837

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.1992 г. вписа в търговския регистър, т. 1, стр. 179, промени за дружество с ограничена отговорност "Бимекс - 92 - ООД" (обявление № 2181, ДВ, бр. 26/92): променя седалището от Драгоман, ул. В. Левски 13, във Враца, ул. Гаврил Генов 80, вх. Г, ап. 71, и допълва предмета на дейност с "търговска дейност с нефт и всички производни на нефта (при спазване изискванията на специалните закони), с алкохол и цигари, разкриване верига от магазини за извършване на търговия, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, търговия с мляко и млечни производни, пчелен мед, стъкло и други стоки, разрешени със закон, продажба на леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси".

13957

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.1992 г. регистрира промяна в управлението и представителството на еднолично дружество с ограничена отговорност "Хемус - М" - ООД, Мездра (обявление № 9234, ДВ, бр. 97/91): вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X..

13958

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност регистрира промяна по ф.д. № 118/89 за държавна фирма "Химко" (обявление № 6852, ДВ, бр. 64/89): вписа новоизбрания генерален директор X.X.X. за представляващ фирмата.

13959

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.X.1992 г. по ф.д. № 681/92, рег. 1, т. 1, стр. 90, вписа промени за дружество с ограничена отговорност "Цветко Димитров - експорт-импорт - Дениз" - ООД (обявление № 4830, ДВ, бр. 42/92): освобождаване на съдружника X.X.X. и заличаването му като управител на дружеството; приемане на X.X.X. за съдружник с 34 дяла по 500 лв. Дружеството променя наименованието си на "Дениз" - ООД, със седалище Мездра, ул. Хр. Ботев 52, и се управлява и представлява от X.X.X..

13898

Добричкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3505 от 2.IX.1992 г. регистрира промяна в представителството на дружество с ограничена отговорност "Катрик - 61" - ООД, Каварна (обявление № 7429, ДВ, бр. 78/91): вписа за управител X.X.X..

13217

Добричкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 85, т. 3, р. 1, стр. 121, по ф.д. № 3312/92 дружество с ограничена отговорност с фирма "Растителна защита" - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Стоян Михайловски 5, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: комплексни услуги по растителна защита, изпитване и внедряване на нови технологии и средства, прогнози, сигнализация, лабораторен анализ, консултантска, рекламна и информационна дейност, ремонт, поддържане и производство на селскостопанска, транспортна и друга техника и резервни части, търговска и посредническа дейност в страната и в чужбина с технологии и препарати, биологични средства, стимулатори, химически и органични торове, селскостопанска и друга продукция и нейното производство, туризъм и маркетинг. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява от X.X.X..

13218

Ловешкият окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 29.IX.1992 г. по ф.д. № 365/92 вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на ЗК "Дебнево" - с. Дебнево, Ловешка област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

13760

Ловешкият окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 223 от 25.IX.1992 г. вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на КЗС "Българо-съветска дружба" - с. Микре, Ловешка област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

13762

Ловешкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма "Меркурий - 333" от едноличния търговец X.X.X. от Ловеч на X.X.X. от Ловеч, бл. Родопи, ап. 27, и я вписа като едноличен търговец с фирма "Меркурии - 333 - X.X.".

13801

Ловешкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 61, 62 и чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 3 ЗОЕТДДИ с решение от 21.VII.1992 г. по ф.д. № 89/89 регистрира преобразуването на общинска фирма "Стратеш" - Ловеч, в еднолично дружество с ограничена отговорност "Стратеш" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Търговска 78, и с предмет на дейност: проектиране и строителство на жилища, промишлени, селскостопански, административни, културно-битови сгради и други обекти на техническата инфраструктура, специализирани строителни услуги, производство и търговия със строителни материали, изделия и стоки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 10 490 643 лв. и се представлява от управителя X.X.X..

13802

Ловешкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.X.1992 г. по ф.д. № 1636/92 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "Стема" - ООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, бл. 310, вх. В, ап. 3, и с предмет на дейност: търговска дейност с всички видове стоки, незабранени със закон, търговско посредничество, вносно-износна дейност, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, заведения за обществено хранене, хотелиерство, туризъм, транспортни услуги, други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се представлява от управителя X.X.X..

13903

Ловешкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1610/90 преобразуването на СД "Ригел - комерс" в дружество с ограничена отговорност с фирма "Ригел - комерс" - ООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, и с предмет на дейност: производство и пласмент на селскостопанска продукция, внос и износ на стоки и услуги, маркетингова, рекламна, програмна и преводаческа дейност, брокерски, финансови, административни, реекспортни и специфични външнотърговски операции, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, спедиторски и транспортни услуги, ресторантска и хотелиерска дейност, експлоатация на собствена и наета база за игри и увеселителни дейности, участие в търговия в безмитни зони, кабелна телевизия, търговия с фармацевтични продукти и медицинска техника и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13904

Ловешкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма "Клер - 90" от едноличния търговец X.X.X. от Троян, ул. Бенковски 48А, на X.X.X. от Троян, ул. Генерал Карцов 392, и го вписа като едноличен търговец с фирма "Клер - 90 - X.X.".

13905

Ловешкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма "Свилена - 90" от едноличния търговец X.X.X. от Ловеч, ул. Йосиф I № 1, на X.X.X. от Ловеч, ул. Йосиф I № 1, и го вписа като едноличен търговец с фирма "Свилена - 90 - X.X..

13906

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1289/92, парт. № 60, еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество "Монтекс - М" - ЕООД, със седалище Михайловград, бул. 3 март 147, и с предмет на дейност: производство, възстановяване, основен и текущ ремонт на трактори, автомобили, селскостопанска и мелиоративна техника, резервни части, детайли, възли, агрегати, производство на селскостопанска продукция, стоки и услуги за населението, проектно-конструкторска, инженерингова, маркетингова и внедрителска дейност, строително-монтажни и транспортни услуги, търговска дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 1 809 хил. лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

13609

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1940/92, парт. № 62, еднолично дружество с ограничена отговорност "Сиприяна" - ЕООД, със седалище Михайловград, ул. Хаджи Димитър 34, и с предмет на дейност: откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и туристически обекти, хотелиерство, вътрешно- и външнотърговска дейност - оказионна, комисионна, консигнационна, антикварна и др., представителство и посредничество на чуждестранни и местни физически и юридически лица и фирми, производство и търговия с безалкохолни напитки и селскостопанска продукция, преводи от и на чужди езици, организиране на курсове за чужди езици, маркетинг, реклама, транспортна и спедиторска дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в дялове по 1000 лв., и се представлява лично от Джон Андреас Милиос.

13834

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа поправка по ф.д. № 1240/92 за еднолично дружество с ограничена отговорност "Стройкерамика" - ЕООД - Михайловград (обявление № 8610, ДВ, бр. 71/92): изразът "еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество" да се чете "еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество".

13907

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 441/92, парт. № 64, дружество с ограничена отговорност "Финансова брокерска къща - Мейджи" - ООД, със седалище Михайловград, ул. Веренишка 44, и с предмет на дейност: представителство, посредничество и агентство, лизингова дейност, операции с ценни книжа, брокерство и маркетмейкърство, операции по факторинг на дългове, управление на финансови активи, сделки по депозити и финансови инвестиции, менителнично посредничество и сконтиране. Дружеството е с капитал 65 000 лв., разпределен в 65 дяла по 1000 лв., и се управлява от X.X.X..

14149

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 9.X.1992 г. по ф.д. № 12/92 вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на Комплексна бригада - с. Дондуково, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X..

14164

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 16.X.1992 г. по ф.д. № 4/92 вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на комплексна бригада "Георги Димитров" - гр. Лом, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X..

14165

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 16.X.1992 г. по ф.д. № 52/92 вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на ТКЗС "Каменна Рикса" - с. Каменна Рикса, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X..

14166

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 16.X.1992 г. по ф.д. № 28/92 вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на КЗС "Доктор Йосифово" - с. Доктор Йосифово, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X..

14167

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 16.X.1992 г. по ф.д. № 22/92 вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на ЗК "Единство" - с. Ковачица, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X..

14168

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 16.X.1992 г. по ф.д. № 57/92 вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на ТКЗС "Видлица" - с. Видлица, община Георги Дамяново, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X..

14169

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 16.X.1992 г. по ф.д. № 55/92 вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на комплексна бригада "Александър Карастоянов" - с. Замфир, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X..

14170

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 16.X.1992 г. по ф.д. № 56/92 вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на ТКЗС "Кратово" - с. Крапчене, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X..

14171

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 16.X.1992 г. по ф.д. № 53/92 вписа в регистъра за кооперативните организации прекратяването и обявяването в ликвидация на Комплексна бригада - с. Крива бара, Михайловградска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X..

14172

Пернишкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 2325 от 20.X.1992 г. по ф.д. № 1880/91 вписа промяна за акционерно дружество "Стримонтур" - Перник (обявление № 6234, ДВ, бр. 71/91): назначаването на X.X.X. за генерален директор на дружеството.

13825

Плевенският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ по т.д. № 4567/91 вписа промяна в представителството на "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Плевен (обявление № 9909, ДВ, бр. 103/91): на мястото на X.X.X. вписа за управител на дружеството X.X.X..

13803

Плевенският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ по т.д. № 152/92 вписа прекратяване на "Трейд Инвест - ООД" (обявление № 1556, ДВ, бр. 19/92) и открива производство по ликвидация с ликвидатор X.X.X..

13804

Плевенският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на КЗС "Агрокомбинат" - Тръстеник, Ловешка област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

13805

Плевенският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на ТКЗС "Осъм" - с. Козар Белене, Ловешка област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

13806

Плевенският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ прекратява и обявява в ликвидация ЗК "Каменец" - с. Къшин, Ловешка област, и вписа ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

14214

Плевенският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ прекратява и обявява в ликвидация ЗК "Заря" - с. Въбел, Ловешка област, и вписа ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

14215

Плевенският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа промени по т.д. № 75/91 за държавна фирма "Техсел" (обявление № 2376, ДВ, бр. 26/91): заличава X.X.X. и вместо него за представител на фирмата вписва X.X.X..

14216

Плевенският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по т.д. № 3766/91 за ЕООД "Феникс - комерс - ЕООД" (обявление № 8589, ДВ, бр. 93/91): капиталът на дружеството от 3 518 хил. лв. става 14 994 хил. лв.; заличава X.X.X. и вместо него за представител на дружеството вписва X.X.X..

14217

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12644 от 30.IX.1992 г. по ф.д. № 9076/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Компакпласт" - ООД (изписва се и на английски език), със седалище Асеновград, ул. В. Левски 41, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна, информационна, маркетингова, лизингова дейност, сделки с обекти на интелектуалната собственост, трансфер на технологии, ноу-хау, производство и реализация на селскостопанска продукция, билки, гъби, сервизна и ремонтна дейност, проектиране, производство, монтаж, сервиз и продажби на всички видове електронна, електронноизчислителна и съобщителна техника, битова електроника и електроапаратура, уреди, програмни продукти, експлоатация на игрални автомати и електронни игри, консултантска, транспортна дейност, превози на пътници и товари в страната и в чужбина, всякаква дейност и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13421

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12798 от 2.X.1992 г. по ф.д. № 9172/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Елрафидейн" - ЕООД, със седалище Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 84, с предмет на дейност: търговия с хранителни и промишлени стоки, суровини, материали, резервни части, полуфабрикати, транспортна техника, производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, външна и вътрешна търговия, посредничество, комисионерство и търговско представителство, транспортни услуги на физически и юридически лица в страната и в чужбина, международен и вътрешен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство и свързаните с това дейности, проектиране, инвестиране и строителство, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика Рафид Насър Дахър от Ирак.

13422

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12797 от 2.X.1992 г. по ф.д. № 9171/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Алража - ЕООД, със седалище Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 84, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно, посредничество, комисионерство и търговско представителство, ресторантьорство, хотелиерство и свързаните с това дейности, международен и вътрешен туризъм, търговия с кафе, напитки, закуски и сладкарска продукция, производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия с хранителни, промишлени стоки и стоки за бита, спорта, културата и здравеопазването, проектиране, инвестиране и строителство, транспортни услуги на физически и юридически лица в страната и в чужбина, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от Удей Хазам Ейал.

13423

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12747 от 2.X.1992 г. по ф.д. № 9158/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Латура" - ООД, със седалище Пловдив, ул. Дъга 19, с предмет на дейност: производство на плодове, зеленчуци и други селскостопански продукти, производство на хранителни стоки, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина със селскостопански и хранителни стоки, машини и съоръжения за селскостопанската и хранителната промишленост, торове, препарати и други стоки за селското стопанство и хранителната промишленост, представителство, посредничество и комисионерство в търговията с тези стоки, други търговски, промишлени и обслужващи селското стопанство и хранителната промишленост дейности, внос, износ и други специфични външнотърговски сделки, с капитал 50 000 лв. и със съдружници фирма "Латура" - гр. Хомутов, Чехия, и ЕТ "Бакхус 90" - Пловдив. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13424

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12859 от 1.X.1992 г. по ф.д. № 9210/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Медед Тирениан компани" - ООД, със седалище Пловдив, бул. Шести септември 205, с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина, внос, износ, търговско посредничество и представителство на промишлени, текстилни, хранителни стоки, селскостопански произведения от животински и растителен произход, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна и туристическа дейност в страната и в чужбина, с капитал 50 000 лв. и със съдружници Жамал Башир Ел-Башир и Харшид Али от Сирия. Дружеството се управлява и представлява от управителя Жамал Башир Ел-Башир.

13425

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12614 от 30.IX.1992 г. по ф.д. № 9074/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Канал - Ге - ООД, със седалище Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 132, вх. А, ап. 19, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, външнотърговска дейност, внос и износ, бартерни, обменни и други специфични външнотърговски операции, посредничество, комисионерство и представителство, транспортни и спедиционни услуги, туризъм, обществено хранене и производство на хранителни и нехранителни стоки, с капитал 52 000 лв. и със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13426

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12915 от 8.X.1992 г. по ф.д. № 9253/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Язов" - ЕООД, със седалище Пловдив, бул. Възраждане 23, ет. 8, ап. 30, с предмет на дейност: проектиране и изпълнение на промишлени и граждански обекти, предприемаческа дейност, организиране и провеждане на строителни търгове, производство на строителни материали и всички услуги и дейности, незабранени със закон, с разкриване на бюро и търговска къща, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13610

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12962 от 7.X.1992 г. по ф.д. № 9294/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Айя" - ЕООД, със седалище Пловдив, ул. Киев 13, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, посредничество, комисионерство и търговско представителство, производствена, складова, спедиторска, превозна, рекламна и информационна дейност, както и други дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя Махмуд Камел Ханан.

13611

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12754 от 8.X.1992 г. по ф.д. № 9166/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Строител" - ЕООД, със седалище гр. Садаво, Пловдивска област, с предмет на дейност: строителство, благоустройство, озеленяване, комунална и други и дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е образувано с общинско имущество и се управлява и представлява от управителя X.X.X. за срок от 3 години.

13612

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12974 от 7.X.1992 г. по ф.д. № 9307/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Йълмаз - импорт-експорт" - ЕООД, със седалище Пловдив, ул. Стамат Матанов 49, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, посредничество, комисионерство и търговско представителство, производствена, складова, спедиторска, превозна, рекламна и информационна дейност, както и други услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика Азиз Йълмаз.

13613

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12971 от 8.X.1992 г. по ф.д. № 9301/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Интер Бор" - ЕООД, със седалище Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 20, ет. 2, с предмет на дейност: търговия, външноикономическа дейност, импорт, експорт и реекспорт, производство и търговия с дървени продукти и материали и всички дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13614

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 13058 от 9.X.1992 г. по ф.д. № 9376/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Транс - 70" - ЕООД, със седалище Пловдив, ул. Г. Кирков 64, с предмет на дейност: търговия, външноикономическа дейност, импорт, експорт и реекспорт, посредничество, представителство и агентство, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност в страната и в чужбина, производство и търговия с всякакъв вид стоки, спедиционна и финансово-брокерска дейност, реклама и маркетинг, всички дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13615

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 8695/91 за акционерно дружество "Биоинвест - инженеринг" - АД (обявление № 7181, ДВ, бр. 77/91): освобождаването на X.X.X., X.X.X., X.X.X. като членове на съвета на директорите и назначаването на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Председател на съвета на директорите е X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

13616

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ прави промяна по ф.д. № 832/90 за акционерно дружество с фирма "Свободна безмитна зона" - АД (обявление № 10536, ДВ, бр. 39/90): заличава X.X. като член на съвета на директорите на дружеството.

13617

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 13142 от 13.X.1992 г. по ф.д. № 9805/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Синан" - ЕООД, със седалище Пловдив, ул. Кръстьо Петков 15, вх. Б, ет. 4, с предмет на дейност: производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна дейност, внос и износ на стоки, търговско представителство, пазарни проучвания, външнотърговска дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика Джихат Синан от Турция.

13618

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 13108 от 12.X.1992 г. по ф.д. № 9777/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Частна транспортна агенция" - ООД, със седалище Пловдив, ул. Пампорово 2, с предмет на дейност: производство, преработка, вътрешна и външна търговия, всякакъв вид транспортни услуги, и с капитал 56 000 лв., разпределен в 16 дяла. Дружеството е със срок 5 години и се управлява и представлява от управителите X.X., X.X. и X.X. заедно и поотделно.

13619

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 9168 от 22.VI.1992 г. по ф.д. № 444/90 вписа в кооперативния регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на ТКЗС - с. Чешнигирово, Пловдивска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

13838

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 10586 от 27.VII.1992 г. по ф.д. № 4718/91 вписа в кооперативния регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на КЗС - с. Поповица, Пловдивска област, и ликвидационен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X..

13839

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 13080 от 12.X.1992 г. по ф.д. № 9755/92 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на фирма "Силует - Ралчева" от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X.-X. и я вписа като едноличен търговец с фирма "Силует - X.X.".

13908

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 13189 от 15.X.1992 г. по ф.д. № 9861/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Лела - Леванчо" - ЕООД, със седалище Пловдив, с предмет на дейност: всички видове дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X. от ОНД.

13909

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 13199 от 14.X.1992 г. по ф.д. № 9869/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Балкан Каризма" - ООД, със седалище Пловдив, ж.к. Тракия, бул. Освобождение 3, комплекс СПС, с предмет на дейност: производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, покупко-продажба на стоки, външнотърговска дейност и други дейности и услуги, незабранени със закон и подзаконови нормативни актове, с капитал 50 000 лв. и със съдружници Мурат Угур и Шигмюслюм Йозтекин. Дружеството се управлява и представлява от управителя Шигмюслюм Йозтекин от Турция.

13910

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 13133 от 14.X.1992 г. по ф.д. № 9796/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Семо Комерс" - ООД, със седалище Пловдив, с предмет на дейност: търговска дейност, внос, износ, реекспорт, производство на химикали и други видове производства, посредничество и представителство, хотелиерство, ресторантьорство, превозна, рекламна, информационна, туристическа дейност и други дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 50 000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13911

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 13081 от 13.X.1992 г. по ф.д. № 9747/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Пролет - Антуан Садакаа" - ЕООД, със седалище Пловдив, ул. Баучер 11, с предмет на дейност: външнотърговска дейност, посредничество, комисионерство и търговско представителство, производствена, складова, превозна, рекламна, инвестиционна, финансова и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика Антуан Жозеф Садакаа от Ливан.

13912

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 13231 от 13.X.1992 г. по ф.д. № 9900/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Д. С. " - ЕООД, със седалище Пловдив, с предмет на дейност: производство и реализация на промишлени, селскостопански продукти и цветя, организиране, развитие и експлоатация на заведения за обществено хранене, хотелиерство и туризъм, внос и износ, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X.роф.

13913

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10474 от 27.VII.1992 г. по ф.д. № 7391/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Национал - Мид компани" - ООД, със седалище Пловдив, ул. Капитан Райчо 83, с предмет на дейност: производство, преработка, търговия - вътрешна и външна, със селскостопанска продукция, продукция на хранително-вкусовата промишленост и други промишлени стоки, проектиране, строителство, сервиз, инженеринг, туризъм, хотелиерство, транспорт, и с капитал 50 000 лв., разпределен между съдружниците, както следва: за "Национал ЕМ Х 90" - ЕООД - 51 дяла, или 25 500 лв., и за фирма "Мид Компани" - 49 дяла, или 24 500 лв. Дружеството е със срок 5 години и се управлява и представлява от управителите X.X. и Думитру Матеску заедно и поотделно.

13914

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 13187 от 13.IX.1992 г. по ф.д. № 9859/92 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на фирма "Харитева - X.X." от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма "Харитева - X.X.".

13915

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 5618 от 24.IV.1992 г. по ф.д. № 4248/92 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на фирма "Джесика - Тани - ни" от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма "Джесика - Тани - ни - X.X.".

13916

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 261, 262 и чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира преобразуването на СД "Марвел" в дружество с ограничена отговорност с фирма "Марвел" - ООД, със седалище Пловдив, ул. Раковски 25/16, с предмет на дейност: проектиране, производство и внедряване на програмни продукти и системи, проектиране, производство, внедряване и сервиз на електронна, електрическа и електромеханична апаратура, консултантски и маркетингови услуги, разработване и внедряване на технологични проекти и нови технологии в машиностроенето, производство и продажба на хранителни и промишлени стоки, съхранение и предоставяне на информация за стоки, услуги, предложения и търсения от стопански, битов, научен характер на физически и юридически лица, организиране на конгреси, симпозиуми и курсове, комплексни преводачески услуги, рекламна, издателска и транспортна дейност и таксиметрови услуги, оказионна и комисионна търговия, даване вещи под наем, хотелски и ресторантьорски услуги, рехабилитационни и спортно-оздравителни услуги, търговско-икономическа дейност в страната, в свободните безмитни зони и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни лица в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 112 000 лв., разпределен поравно между съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството поема всички активи и пасиви на СД "Марвел" по баланса към 19 май 1992 г. и е с управител X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13917

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 13181 от 15.X.1992 г. по ф.д. № 9842/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Филигрейн" - ООД, със седалище Пловдив, ул. Смилево 25, ет. 3, с предмет на дейност: експорт, импорт на всякакъв вид стоки, незабранени със закон, маркетинг, инженеринг, ноу-хау, производство, сервиз, търговия и трансфер с кибернетични машини и технологии, организиране и провеждане на занимателни, поощрителни, атракционни, видеоелектронни и други игри, както и даване под наем на съоръжения за такива, туристическа и транспортна дейност и услуги в страната и в чужбина със собствени и наети МПС, авторемонт, пътна помощ и хотелиерство, ресторантьорство, представителство, агентство, посредническа, импресарска и всякаква друга стопанска дейност и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв., разпределен между съдружниците, както следва: за Филип Морис Жозеф Де Кейзел 80% и за X.X.X. 20%. Дружеството се управлява и представлява от управителите Филип Морис Жозеф Де Кейзел и X.X.X., които са с равни права, заедно и поотделно.

13918

Софийският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 14.X.1992 г. по ф.д. № 3073/90 вписа във II регистър под № 20, т. 1, стр. 93, промени за дружество с ограничена отговорност с фирма "Комекес" - ООД - Самоков (обявление № 3146, ДВ, бр. 41/91): увеличаване на капитала на 1 235 000 лв.; приемане на нови съдружници: ОФ "Самоковинвест" - Самоков, ОФ "Ридо" - Самоков, ОФ "Дехо" - Самоков, и X.X.X.; встъпване в дружеството като съдружници: ООД "Рилски лен" - Самоков, като правоприемник на прекратената държавна фирма "Перун" - Самоков, и ООД "Бороинвест" - Боровец, като правоприемник на държавна фирма "Боротурс" - Боровец; освобождаване на X.X.X. като управител и избиране на X.X.X. за управител на дружеството; заличаване като съдружници на държавна фирма "Перун" - Самоков, и държавна фирма "Боротурс" - Боровец. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

13653

Софийският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 20.X.1992 г. по ф.д. № 3385/92 вписа в 1 регистър под № 382, т. VII, стр. 175, дружество с ограничена отговорност с фирма "Топ - Интернешънъл" - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, Софийска област, и с предмет на дейност: защита на околната среда; строителство, проектиране, проучване и реконструкция на сгради и други съоръжения; производство и реализация на изделия в областта на машиностроенето и други отрасли на промишлеността и селското стопанство; проектиране, разработка, създаване и реализация на авангардни технологии, ноу-хау, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуалната собственост; консултантска, инженерингова, лизингова и информационна дейност и услуги; външно- и вътрешнотърговска дейност с всички видове стоки; представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност в страната и в чужбина; автоуслуги, пътна помощ, търговия с петролни продукти и транспортни средства; хотелиерство, ресторантьорство, експлоатация на увеселителни заведения, туристическа дейност и услуги, импресарска и издателска дейност, предпечатна подготовка, рекламна дейност; производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция; всякаква друга дейност, свързана с предмета на дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

13654

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа ново обстоятелство по ф.д. № 4150/92 за дружество с ограничена отговорност "Делвер 2" - ООД - Казанлък (обявление № 12638, ДВ, бр. 93/92): приема за съдружник Джордже Думитру Попеску от Румъния; промяна в представителството на дружеството: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. заедно и поотделно.

13490

Хасковският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IX.1992 г. регистрира промяна в "Плодородие - ООД" (обявление № 10562, ДВ, бр. 39/90): освобождава от членство съдружниците завод "Сакар" - Свиленград, Общински съвет - Свиленград, фирма "Бурдипта" - Свиленград, фирма "Родопа" - Свиленград, фирма "Граничар" - Свиленград, БКС - Свиленград, фабрика "Ива" - Свиленград, Стопанско сдружение - Свиленград, ЗММ "Юг" - Свиленград; приема за съдружник ТД "Сакарци" - Свиленград; увеличава капитала от 279 хил. лв. на 520 хил. лв. Дружеството се представлява за срок 20 години от обнародването в "Държавен вестник".

13269

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4573, т. 89, р. 1, стр. 182, по ф.д. № 22185/92 на 2 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Цептер - България" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община "Красно село", бул. Хр. Ботев 5, и с предмет на дейност: внос, износ, търговия на едро и дребно с промишлени стоки и стоки за бита, комисионна дейност, продажба на консигнация, както и всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Александър Стоянович.

13505

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4209, т. 86, р. 1, стр. 98, по ф.д. № 21755/92 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "С и М" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Младост", ж.к. Младост 1, бл. 81, ет. 6, ап. 132, с предмет на дейност: покупка на движими и недвижими вещи с цел продажба, производство на стоки и услуги с цел продажба, сделки с обекти на интелектуалната собственост, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, валутни сделки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, рекламна, издателска, превозна, туристическа, програмна, импресарска и информационна дейност, проектиране, маркетинг, дизайн, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, мениджмънт, строително-ремонтна дейност, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност, и със съдружници Сами Мохамед Ахмед Ибрахим и Мухамад Ел Али. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

13507

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4221, т. 86, р. 1, стр. 122, по ф.д. № 21907/92 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Индустриал и комерсиал КО (Индком)" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Студентска", бл. 36, вх. А, стая 209, с предмет на дейност: търговска и производствена дейност, проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения, транспортна дейност в страната и в чужбина, ремонтна и сервизна дейност, покупка и производство на стоки с цел продажба, туристическа дейност, фотоателиета и фотоуслуги, представителство и агентство, както и всякаква друга дейност, съответстваща на чл. 1 ТЗ и непротиворечаща на закона, и със съдружници Рамзи Рашид Хайдар и Хасан Рашид Хайдар. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

13508

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4244, т. 86, р. 1, стр. 168, по ф.д. № 21900А/92 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Медохемие България" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община "Средец", бул. Витоша 25, и с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт, консигнационна, посредническа и пряка търговска дейност, представителство и агентство на чуждестранни фирми, производство и търговия с химикали, лекарства и субстанции за фармацевтичната промишленост, стоки за бита от местни и вносни суровини и материали, както и други дейности, които спомагат за постигане на посочените цели и не са забранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Андреас Питтас.

13509

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4826, т. 92, р. 1, стр. 140, по ф.д. № 25692/92 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Куатро - Сет" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Оборище", ул. Московска 39, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина със суровини, стоки за бита, хранителни продукти, промишлени стоки и машини, фармацевтични продукти и медикаменти и свързаните с тези дейности услуги, представителство на местни и чуждестранни фирми, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

13510

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4803, т. 92, р. 1, стр. 94, по ф.д. № 21912/92 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Дана Интернационал, Търговия и маркетинг" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община "Възраждане", ул. Пордим 8, и с предмет на дейност: внос-износ, валутни сделки (без валутен трансфер), производство, изкупуване, вътрешна и външна търговия със суровини, материали и крайни изделия на леката и хранително-вкусовата промишленост, създаване и експлоатация на магазини, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, транспорт, реклама (без кино), туристическа, информационна и импресарска дейност. Дружеството се учредява за срок от 20 години, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Муса Ахмед Алайон Дихабие.

13511

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4345, т. 87, р. 1, стр. 184, по ф.д. № 21760/92 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Делтаспед" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Красно село", ул. К. Иречек 22, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: спедиционно-транспортно обслужване на български и чуждестранни фирми със собствени или наети транспортни средства и със складова дейност при тяхната външно- и вътрешнотърговска, както и транзитна и реекспортна дейност, митническо обслужване при вноса и износа на стоки в страната, съдействие при осъществяване на стоков контрол по искане на товародателите, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, таксиметрови, товарни и пътнически услуги на фирми и граждани, търговска дейност, свързана с вноса и износа, бартерни, консигнационни и реекспортни сделки, посредническа дейност и други стопански дейности и услуги, незабранени със закон, и със съдружници X.X.X., X.X.X.енко, X.X.X. и X.X.X.енко. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.енко заедно и поотделно.

13512

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4405, т. 88, р. 1, стр. 103, по ф.д. № 22201/92 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Ми - Ми Интернешънъл" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Лозенец", ул. Криволак 22, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, производство на филми, видео- и звукозаписи, кооперативни услуги, ресторантьорство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба в България и в чужбина, и със съдружници Ланг Йонг Гуанг и Ййп Ман Уо. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява от общото събрание, управителя и контрольора, а се представлява от двамата съдружници.

13513

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4827, т. 92, р. 1, стр. 142, по ф.д. № 25521/92 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Индустриконсулт" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Лозенец" ул. Йоан Екзарх 7, с предмет на дейност: консултиране и специализирано съдействие на промишлени предприятия от всички сфери по икономически, технически и управленски проблеми, вкл. и обучение на ръководни кадри, както и всички други дейности, които представляват интерес за съдружниците с изключение на забранените със закон, и със съдружници X.X.X. и Йохем Тийме. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

13514

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4850, т. 92, р. 1, стр. 188, по ф.д. № 24560/92 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Северноамериканска търговска организация - САТО" - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление София, община "Средец", ул. Стефан Караджа 12, вх. В, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, лизингова дейност, маркетинг, превозна дейност на пътници и товари в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, организиран туризъм в страната и в чужбина, рекламна, информационна, маркетингова дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност (без собствен печат), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност и специфични външнотърговски операции - бартер, експорт, реекспорт, както и всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е със съдружници X.X.X. и Михаил Капустин, с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се представлява и управлява от двамата съдружници и от управителя X.X.X. заедно и/или поотделно.

13656

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4285, т. 87, р. 1, стр. 64, по ф.д. № 22284/92 на 1 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Хиба" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община "Овча купел", кв. Горна баня, ул. Николай Хрелков 19, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, оказион, битови и автосервизни услуги, видеотека, инженерингова дейност и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Мохамед Нур Ал-Абд.

13659

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4413, т. 88, р. 1, стр. 120, по ф.д. № 22446/92 на 1 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Сибекс" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община "Надежда", ж.к. Надежда, бл. 205, ет. 8, ап. 30, и с предмет на дейност: търговия със стоки в страната и в чужбина, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност и услуги, комисионна, спедиционна и складова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина (без забранените със закон). Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

13660

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4435, т. 88, р. 1, стр. 164, по ф.д. № 22828/92 на 1 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Розан" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община "Оборище", ул. Сем. Кротневи 3, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, оказион, битови и автосервизни услуги, видеотека и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Аккил Шихо.

13661

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4831, т. 92, р. 1, стр. 150, по ф.д. № 22979/92 на 1 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Булвин" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община "Сердика", ул. Дунав 61, и с предмет на дейност: производствена и търговска (вносно-износна) дейност с всички стоки и услуги, разрешени със закон, представителство и посредничество, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика Георг Хайнрих Шютер.

13662

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4263, т. 87, р. 1, стр. 20, по ф.д. № 22008/92 на 1 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Пелос" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община "Надежда", ж.к. Надежда, бл. 266, вх. Г, ап. 79, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа дейност или предоставянето на други услуги, внос и износ, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Ейангелос Апостолос Карвасилис.

13663

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 448, т. 89, р. 1, стр. 44, по ф.д. № 23056/92 на 5 състав дружество с ограничена отговорност "Инфосистем - Г - ООД, със седалище София, община "Триадица", бул. Патриарх Евтимий 55, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос-износ на стоки, търговия с медикаменти, туристическа дейност, компютърни и информационни технологии и друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от общото събрание и от управителя X.X.X..

13664

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4370, т. 88, р. 1, стр. 34, по ф.д. № 22053/92 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Динамед" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Сердика", ул. Братя Миладинови 11, с предмет на дейност: сервиз на медицинска техника, производство, проектиране, дизайн и инженеринг на медицинска техника, както и на други машини и съоръжения, търговска дейност в страната и в чужбина, представителство на местни и чуждестранни лица (без процесуално), предприемаческа дейност в строителството, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се образува за срок от 30 години, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

13515

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4368, т. 88, р. 1, стр. 30, по ф.д. № 22347/92 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Хадил - Къмпани" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Витоша", кв. Симеоново, ул. Зелена гора 2, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, посредничество, маркетингова, рекламно-информационна и издателска (без кино и печат), туристическа, транспортна, сервизна, проектантска, строителна, монтажна, производствена (без благородни метали) и селскостопанска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, забавни игри (без хазарт), битови услуги, представителство (без процесуално) и всякаква друга дейност, незабранена с нормативен акт, и със съдружници Саид Собхи Шабан Ел Таба, Радия Реда Ибрахим Псисо, Алла Саид Собхи Ел Таба и Имад Саид Собхи Ел Таба. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Саид Собхи Шабан Ел Таба, а в негово отсъствие от Имад Саид Сабхи Ел Таба.

13516

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4305, т. 87, р. 1, стр. 104, по ф.д. № 21750/92 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Мимас - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Лозенец", ул. Крум Попов 16, ет. 5, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина - търговия със стоки за бита, промишлени, хранителни стоки и облекла, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, превоз на пътници и товари, рекламна дейност, разкриване на заведения за обществено хранене, и със съдружници Мохамед Амин Абара, Мохамед Фахед Шех Исса и Абдалилах Абара. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от тримата съдружници заедно и поотделно.

13517

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 4140, т. 85, р. 1, стр. 158, по ф.д. № 20917/92 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Синхрон С" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Средец", ул. Кракра 19А, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, сигнално-охранителна техника, пожароизвестяване, и със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X.. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

13518

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 25996/92 на 1 състав за дружество с ограничена отговорност "Форимекс" - ООД (обявление № 10429, ДВ, бр. 84/92): името на дружеството да се чете "Форимекс - БД" - ООД.

13073

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11189/92 на 1 състав за дружество с ограничена отговорност "Унисон - С" - ООД (обявление № 3294, ДВ, бр. 35/92): заличава от състава на съдружниците X.X.X..

13563

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 5667, т. 101, р. 1, стр. 8, по ф.д. № 28832/92 на 3 състав дружество с ограничена отговорност с чуждестранно участие с фирма "Уралтранс" - ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Лозенец", бул. Черни връх 57, и с предмет на дейност: разработка и производство на машини и съоръжения, стоки за народно потребление, ремонт, сервизно и техническо обслужване на произведената продукция, а така също и на друга техника, включена в предмета на дейност на дружеството; сервизно обслужване и продажба на нови и употребявани автомобили, резервни части за тях и друга комплектация; предоставяне под аренда (наем) на оборудване и транспортни средства; развитие на транспортна дейност; рекламно-информационна и издателска дейност; инженерингова, инвестиционна, маркетингова, консултантска и посредническа дейност; отдих и туризъм; разработка на програмни продукти; външнотърговска дейност, в т. ч. специфични и обменни операции; външноикономическа дейност във всички форми, предвидени по законодателството. Дружеството е със срок 10 години, с капитал 50 000 лв., със съдружници "Алком" - ООД, и УПТЦ "Автотехобслужване" с равно дялово участие и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

13593

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 5902, т. 103, р. 1, стр. 76, по ф.д. № 30644/92 на 3 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Жоржос" - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община "Студентска", бл. 34, вх. Б, стая 515, Студентски град, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, спедиция, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, сделки с недвижими имоти, производство на стоки, складова дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна и маркетингова дейност, сделки с обекти на интелектуалната собственост, производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, строителна и проектантска дейност, предприемаческа и инвестиционна дейност, инвеститорски контрол, извършване на ремонтни и довършителни работи, проектно-проучвателна и конструкторска дейност, лицензионна и патентна дейност, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Емад Абдулахад.

13847

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 5456, т. 98, р. 1, стр. 204, по ф.д. № 28861/92 на 4 състав еднолично дружество с ограничена отговорност "Дима интернешънъл" - ЕООД, със седалище София, община "Младост", ж.к. Младост 2, бл. 227, вх. Г, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик Кенан Халед, който е и управител.

13479

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 5455, т. 98, р. 1, стр. 202, по ф.д. № 28860/92 на 4 състав еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Дали интернешънъл" - ЕООД, със седалище София, община "Лозенец", ул. Плачковица 17, бл. 117, ап. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик и управител Фахд Ахмад Исмаил.

13483

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 5645, т. 100, р. 1, стр. 120, по ф.д. № 30051/92 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Партньори" - ООД, със седалище София, община "Надежда", ж.к. Надежда 1, бл. 143, вх. В, ет. 5, ап. 58, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица, производство и реализация на промишлени стоки и стоки за бита, производство и реализация на селскостопанска продукция, комисионна и консигнационна дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13771

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 5649, т. 100, р. 1, стр. 118, по ф.д. № 30052/92 на 1 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Гесан" - ООД, със седалище София, община "Лозенец", ул. Бисер 2, с предмет на дейност: импресарска и продуцентска дейност, кино-, видео- и аудиоуслуги, театрален и киномениджмънт, образователна дейност по изкуствата, външна и вътрешна търговия, кафетерия, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13987

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 22613/91 за дружество с ограничена отговорност "Агротрейд" - ООД (обявление № 10352, ДВ, бр. 108/91): освобождава управителя X.X.X. и назначава за управител на дружеството X.X.X..

13989

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под парт. № 5718, т. 101, р. I, стр. 110, по ф.д. № 29804/92 на 5 състав еднолично дружество с

Промени настройката на бисквитките