Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 8 от 26.I

СЪДИЛИЩА

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4043/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Нисим” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София 1619, кв. Княжево, ул. Ирис 7, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и външна търговия, производство и покупко-продажба на всякакъв вид стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, незабранени с нормативен акт или представляващи монопол на държавата, комисионерска, спедиторска, превозна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и търговско посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка и всякакъв вид други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Нисим Самуил Азис, който го управлява и представлява.

84880

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 3678/2005 вписва промяна за “Мегалан” - ООД, във връзка с постановено решение на Окръжен съд - Монтана, за промяна на седалището и адреса на управление от Монтана, ул. Извора 19, ап. 3, в София, район “Възраждане”, ул. Позитано 14, ет. 2.

84881

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14146/2004 за “Ес енд Кей груп” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Овча купел”, ул. Житница 23; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

84923

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 6295/2004 за “Фотон ЕВ 22” - ЕООД: заличава от предмета на дейност “сделки с недвижими имоти”.

84924

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 12128/2004 за “Мат инженеринг” - ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление: София, район “Люлин”, бул. Царица Йоанна 29, ет. 2; вписва промени в дружествения договор.

84925

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 7232/2004 за “Полимекс билд” - ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление: София, район “Красно село”, ул. Церова гора 12 - 14, ет. 3, офис 5А; вписва промяна в дружествения договор съгласно протокол от общото събрание на съдружниците от 17.III.2005 г.

84926

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 8555/97 за “Спакс” - ООД: заличава като управител X.X.X..

84927

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 22.III.2005 г. по ф.д. № 9478/2001 промени за “ПроКредит Банк (България)” - АД: заличава като прокурист X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; дружеството се представлява от всеки двама от изпълнителните директори Сузане Декер, X.X.X. и X.X.X. или от прокуриста Кай Илм заедно с който и да е от изпълнителните директори.

84928

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1066/2001 промени за “Сим трейдинг” - ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление: София, район “Оборище”, ул. Искър 49, ет. 1, ап. 1; вписва промени в учредителния акт.

84929

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10872/2001 промяна за “Късмет 1” - ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление: София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 38, вх. А, ет. 5, ап. 13.

84930

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 4425/2001 за “Елснер София” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Кракра 14, ет. 1, ап. 2.

84931

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 6446/2001 за “Пи - 33” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Пи - 33” - ЕООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

84932

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3387/2000 промени за “Медико-техническа лаборатория III - София” - ЕООД: заличава като ликвидатор X.X.X.; вписва като ликвидатор X.X.X..

84933

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4298/2000 промени за “Студио Вега” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Студио Вега” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, ул. Георги Пеячевич 67, ет. 2, ап. 3; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

84934

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4818/2000 промени за “Рима - спорт” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

84935

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3953/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Маунтин трейд Лтд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Витоша 69А, ап. 7, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Соня Вере Томпсон, която го управлява и представлява като управител.

84982

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3623/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Валстрой 05” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, кв. Орландовци, ул. Одеса 15, с предмет на дейност: строителни и строително-ремонтни дейности, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

84983

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3574/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хепиър” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Дедеагач 40, с предмет на дейност: производствена и търговско дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с хранителни и нехранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, лизингова, маркетингова и рекламна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, издателска и печатарска дейност, туристическа, транспортна и спедиторска дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и СД “Димитрови и сие - хепиър” и се управлява и представлява от X.X.X..

84984

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2472/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Пейс груп” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Студентски град, бл. 23А, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон, позволена да бъде извършвана от ООД и за която не се изисква изрично разрешение от компетентен държавен орган, предхождащо вписването на дружеството в търговския регистър. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно.

84985

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 2834/2005 открива служебно нова партида на “Акюз Ла Банкс Рекордс” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Пловдив, бул. Марица 146, ет. 1, ап. 2, в София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 34, ет. 14, ап. 66.

84986

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ регистрира по ф.д. № 6529/99 заличаването на “ОЕС - България” - ЕООД.

84987

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 12070/98 за “Евротур Релакс САТ ТВ” - ООД: вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X. и X.X.X. само заедно; вписва нов дружествен договор.

84988

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 8809/98 промяна за “Ковачев Комерсиал” - ЕООД: премества седалище и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Алабин 50, безистена, кафе “Златна София”.

84989

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 3502/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ригъл пропъртис” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж. к. Младост 4, вх. В, ап. 4, с предмет на дейност: производство, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, лизингова дейност в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, рекламна, издателска, консултантска и информационна дейност, туристическа и хотелиерска дейност, транспорт в страната и в чужбина, инженерингова и иновационна дейност, селскостопанска дейност, строителна и предприемаческа дейност, представителство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Рафаел Джерард Кларкин и Уенди Бернадет Кларкин и се управлява и представлява от Рафаел Джерард Кларкин.

83661

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 3146/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “КГ Консултинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 2, с предмет на дейност: консултантска дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство, лизингова и инженерингова дейност, международен и вътрешен туризъм, международен транспорт, предприемачество и сделки с недвижими имоти, комисионна търговия, рекламна дейност, счетоводни и правни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Карен Елен Антония А. Ван Грийнсвен.

83662

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 3144/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ИД Консултинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 2, с предмет на дейност: консултантска дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство, лизингова и инженерингова дейност, международен и вътрешен туризъм, международен транспорт, предприемачество и сделки с недвижими имоти, комисионна търговия, рекламна дейност, счетоводни и правни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Ив К.А. Дюшатле.

83663

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 3363/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Инес М травел” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Аксаков 16, ет. 3, с предмет на дейност: управление и сделки с недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ, бартер, реекспорт, външнотърговски сделки и операции; продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, агентство и комисионерство; комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; маркетинг и мениджмънт в областта на туризма и селското стопанство; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; финансови и търговски консултации; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; издателска дейност; международен и вътрешен туризъм; туроператорска дейност, формиране на продажба на едро чрез туристически ваучер или по договор на пакетни услуги, вкл. предварително заплатени пътувания и ваканции, екскурзии в страната и в чужбина, резервации на хотелски, екскурзоводски, транспортни и пътнически услуги, туристическа агентска дейност - продажба на дребно чрез туристически ваучери на резервации на туристически, хотелски, екскурзоводски, транспортни и пътнически услуги за единични и групови пътувания, услуги по получаване на визи, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; рекламна, инфромационна и преводаческа дейност, консултантска дейност, както и всякакви други незабранени със закон дейности и сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Арт медиа комюникейшънс” - ООД (рег. по ф. д. № 2027/2003 описа на СГС), и “Инес травел” - ООД (рег. по ф. д. № 11627/2001 на СГС), и се управлява и представлява от управителите X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

83664

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 29.III.2005 г. по ф. д. № 3632/2005 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Транс евроенерджи” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Скобелев 65, с предмет на дейност: проектиране, инвестиране, финансиране и изпълнение на енергийни и транспортни обекти; управление и експлоатационна дейност на енергийни обекти; внос-износ, търговия с електрическа енергия; консултантска дейност, правни и икономически анализи в областта на енергетиката и транспорта, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон (след съответното лицензиране). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една, със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X., X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

83665

Промени настройката на бисквитките