Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 3.XII

  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ЛОВНИ СТОПАНСТВА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СТОПАНСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА № 50 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРАЛНА ХИРУРГИЯ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 51 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Виж повече
  • НАРЕДБА № 52 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОРТОДОНТИЯ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ" (ДВ, БР. 6 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2010 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2010 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ БЮДЖЕТИ ЗА 2010 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
Промени настройката на бисквитките