Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 18.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО Виж повече
  • УКАЗ № 265 ОТ 11.12.2015 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЪГЛЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ 2015 Г. Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГРУЗИЯ (Одобрен с Решение № 950 от 3 декември 2015 г. на Министерския съвет. В сила от датат Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (ДВ, БР. 82 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ГЕНЕРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА НАДЗОР НА КАЧЕСТВОТО, ИНСПЕКЦИЯ И КАРАНТИНА НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА САНИТАРНИТЕ И Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2011 Г. ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕГЛЕДИ НА КОРАБИ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ (ДВ, БР. 104 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 618 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЛЮБИТЕЛСКАТА РАДИОСЛУЖБА (ДВ, БР. 88 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 12637 ОТ 25 НОЕМВРИ 2015 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 8986 ОТ 2015 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2015 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките