Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 30.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

ОБЩИНА БАЛЧИК

РЕШЕНИЕ № 26 от 30 ноември 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 8 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план за „Водопровод, преминаващ през землищата на с. Кранево и с. Рогачево, за напояване на лозови масиви в ПИ 39459.5.43 в землището на с. Кранево, община Балчик.

Председател: Ат. Жечев

8269

 

ОБЩИНА ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № 28 от 8 декември 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Враца, реши:

Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура) за нов експлоатационен сондаж Е-72 в поземлен имот № 028063, местност Росиньо, и шлейф към него през поземлени имоти в местностите Росиньо и Джурковец/Краев трън, землище на с. Чирен, до ПГХ „Чирен“ – изместване местоположението на сондаж Е-72 в границите на имота.

Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: Р. Антов

8259

 

ОБЩИНА КАМЕНО

РЕШЕНИЕ № 49 от 17 септември 2015 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:

1. Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ 1327, от който се образува УПИ VІІІ-1327 в кв. 107б с площ 2450 кв. м и собствено място в парцела – 2450 кв. м.

2. Одобрява ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ-1326 и УПИ ІV-1322, като площите на отделните УПИ стават, както следва:

УПИ ІІ-1326 – 3838 кв. м (собствено в парцела 3580 кв. м), разликата от 258 кв. м – общинска частна;

УПИ ІV-1322 – 2642 кв. м (собствено в парцела 1950 кв. м), разликата от 692 кв. м – общинска частна.

Графичната част от проекта да се счита за неразделна част от решението.

Председател: Р. Балтаджиев

8260

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕШЕНИЕ № 15 от 26 ноември 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план, за промяна сервитута на съществуващ електропровод 110 kV и трасе на нов електропровод 110 kV от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 56277.1.374 (скали – Община Пещера) до съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 56277.1.882 (земеделска земя) в местност Копривец по КККР на гр. Пещера с обхват: ПИ № 56277.1.585 (гори и храсти – Община Пещера), 56277.1.455 (пасище – Община Пещера), 56277.1.583 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.784 (пасище – Община Пещера), 56277.1.578 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.576 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.1329 (алея – Община Пещера), 56277.1.1455 (алея – Община Пещера), 56277.1.575 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.1328 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.1327 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.571 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.778 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.389 (нива), 56277.1.779 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.853 (алея – Община Пещера), 56277.1.564 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.834 (алея – Община Пещера), 56277.1.562 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.558 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.545 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.544 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.851 (друг вид зем. земя § 4/алея – Община Пещера), 56277.1.661 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.662 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.664 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.532 (храсти – Община Пещера), 56277.1.374 (скали – Община Пещера), 56277.1.533 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.506 (друг вид ПИ без определено стопанско предназначение – Община Пещера), 56277.1.507(друг вид зем. земя § 4), 56277.1.510 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.511 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.512 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.501 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.502 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.497 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.496 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.850 (алея – Община Пещера), 56277.1.842 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера), 56277.1.376 (за селскостопански горски ведомствен път – Община Пещера), 56277.1.377 (напоителен канал – МЗГ – ХМС), 56277.1.908 (храсти – Община Пещера), 56277.1.879 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.882 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.563 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.748 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.495 (друг вид зем. земя § 4), 56277.1.809 (друг вид зем. земя § 4 – Община Пещера). Проектът е процедиран по чл. 128, ал. 1 ЗУТ и за него са представени изискващите се съгласувателни писма.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община Пещера в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

Председател: Цв. Лепарова

8257

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

РЕШЕНИЕ № 17 от 7 декември 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Цар Колоян, реши:

Одобрява ПУП – ПП за обект: „План за елементите на техническата инфраструктура – Външно ел. захранване на птицеферма за бройлери в УПИ І в кв. 137 по плана за регулация на град Цар Калоян“.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обнародването му пред Административния съд – Разград, по реда на АПК.

Председател: Г. Узунали

8286

75. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 3/2015 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Пловдив, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Пловдив, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок три месеца.

8244

97. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас (ИРМ – Сливен), на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № 3597/2006/000316 от 2.12.2015 г. възлага на „Рафтис – милк“ – ЕООД, ЕИК 201253542, Сливен, бул. Панайот Хитов 2, следния недвижим имот: обект „Фурна“, намиращ се в с. Бяла, община Сливен, включващ: дворно място 600 кв. м, представляващо УПИ V-192 от кв. 16 по плана на с. Бяла, ведно с построените в имота едноетажна масивна сграда „Фурна“ със ЗП 320 кв. м, съгласно нотариален акт № 177, том VII, рег. № 7233, дело № 620/2001 г., вписан в Службата по вписванията при РС – Сливен, с вх. № 5579 от 6.12.2001 г., акт № 122, том XVIII, № 3910/2001 г. и съгласно договор за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при РС – Сливен, с вх. № 180, том VII, вх. № 9964 от 6.12.2007 г., със ЗП 290 кв. м и сграда – агрегатно със ЗП 18 кв. м при граници: югоизток – урегулиран поземлен имот № VI-191, кв. 16, североизток – улица, северозапад – улица, и югозапад – улица, ведно с производствено оборудване: тестомесачка № 1 с 3 бр. сменяеми казани; тестомесачка № 2 с 3 бр. сменяеми казани; тестооформител; аероторно сито; ел. агрегат дизелов „АД 30-3“ – мобилен, за сумата 32 999 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

8169

153. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 258, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № 8306-000144 от 2.12.2015 г. възлага на X.X.X. с адрес: Пловдив, бул. Марица 126А, следната недвижима вещ, представляваща: 191/200 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784.520.1644 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-1544 от 23.09.2013 г. на началника на СГКК – Пловдив, с площ 200 кв. м с адрес на поземления имот: Пловдив, п.к. 4000, бул. Марица № 126-А, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор 56784.520.87 и идентификатор 56784.520.1637, номер по предходен план: 167, квартал 416, парцел: част от I-165, 166, 167, при граници и съседи: 56784.520.85, 56784.520.84, 56784.520.89, 56784.520.90, 56784.520.1371, 56784.520.88, 56784.520.1636, 56784.520.86, ведно с построените в имота две сгради, а именно: сграда с идентификатор 56784.520.1644.1 със застроена площ 68 кв. м, брой етажи – един, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, и сграда с идентификатор 56784.520.1644.2 със застроена площ 29 кв. м, брой етажи – един, с предназначение: постройка на допълващото застрояване.

8243

16. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, отдел „Публични вземания“, сектор ОСПВ – Русе, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 2792/2010/000260 от 25.11.2015 г. възлага на X.X.X. от с. Джулюница, община Ценово, област Русе, ул. Янко Пенев 1, следния недвижим имот: недвижим имот – краварник за 200 крави, представляващ едноетажна масивна сграда със стоманобетонова конструкция, застроена площ 1550 кв. м, сградата е двукорпусна с виранделови греди, покривни бетонови панели с изградени помещения за персонала, зала за прием на мляко и сервизни помещения с изградени бетонови ясли, ведно с открита бетонова площадка с метална ограда, намиращ се в имот № 050005 в местността Стопански двор в землището на с. Новград, община Ценово, област Русе, при граници и съседи: имот № 050006 – пасище, мера; имот № 050042 – ведомствен път; имот № 050008 – пасище, мера; имот № 050042 – ведомствен път; имот № 050009 – кравеферма; имот № 050004 – пасище, мера; имот № 000096 – пасище, мера; имот № 050041 – полски път. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията чрез службата по вписванията.

8170

230. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление изх. № 4023/2014/000225 от 1.11.2015 г. възлага на X.X.X. с адрес: Бургас, ул. Любен Каравелов 60, ап. 1, следния недвижим имот, намиращ се в с. Църква, местност Тузлата, община Балчик, област Добрич: поземлен имот с идентификатор 78639.25.10 в с. Църква, община Балчик, област Добрич, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-83 от 3.10.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – Заповед № КД-14-08-1141 от 11.09.2008 г. на началника на СГКК – гр. Добрич, с адрес на имота: с. Църква, местност Тузлата; площ: 6771 кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди; стар идентификатор: 025010; съседи: 78639.25.11; 78639.25.25; 78639.25.9; 78639.25.8; 78639.25.26. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при Агенцията по вписванията, службата по вписванията по местонахождението на имота.

8171

75. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № 0802/2003/004171 от 9.12.2015 г. възлага на X.X.X., адрес за кореспонденция: Кюстендил, ул. Хр. Ботев, 14, ет. 3, ап. 3, следния недвижим имот: парцел VІІ в квартал VI с площ 2485 кв. м по плана на с. Долно село, област Кюстендил, ведно с построения в него търговски обект – магазин, представляващ масивна тухлена постройка на един етаж със сутерен и ЗП 224 кв. м, от която собственост на длъжника от етажа 160,70 кв. м и от сутерена 167,30 кв. м, при граници и съседи на имота: от три страни – улици и частен имот, намиращ се в с. Долно село, област Кюстендил. Имотът е закупен за сумата 5011 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

8215

167. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № 4097/2014/000166 от 10.12.2015 г. възлага на „Дариан 10“ – ЕООД, ЕИК: 201572853, София, ул. Милин камък 10, следния недвижим имот: земеделска земя – нива с площ 6,253 дка, с пл. номер 018041, категория III, при неполивни условия, в землището на с. Одърне, община Пордим, област Плевен, ЕКАТТЕ 53446, в местността „Зад линията“, при граници и съседи по скица: имот с № 018026 – нива на X.X.X., имот с № 018042 – нива на X.X.X., имот с № 018028 – нива на X.X.X., имот с № 000042 – полски път на Община Пордим.

8242

45. – Техническият университет – София, обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ – един към катедра „Автоматизация на електрозадвижванията“ – ФА; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроизмервателна техника“ – един към катедра „Електроизмервателна техника“ – ФА; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Теоретична електротехника“ – един към катедра „Теоретична електротехника“ – ФА; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ – един към катедра „Материалознание и технология на материалите“ – МТФ; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически централи и подстанции“ – един към катедра „Електроенергетика“ – ЕФ, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, София – във факултетните канцеларии на: ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06; МТФ – каб. 3230, тел. 965 22 82; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70.

8177

90. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за доценти в професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност: „Парни и газови турбини“, факултет: „Корабостроителен факултет“, катедра „Корабни машини и механизми“ – един, със срок 3 месеца; 5.13. Общо инженерство, учебна дисциплина „Инженерна графика“, факултет „Машинно-технологичен факултет“, катедра „Индустриален дизайн“ – един, със срок 2 месеца; 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност: „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, факултет: „Факултет по изчислителна техника и автоматизация“, катедра „Компютърни науки и технологии“ – двама, със срок 2 месеца; 5.4. Енергетика, научна специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане (на промишлеността)“, факултет „Електротехнически факултет“, катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

8318

91. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за доценти в професионално направление: 5.4. Енергетика, научна специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане (на водния транспорт), факултет: „Електротехнически факултет“, катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, учебна дисциплина: „Електротехника“, факултет „Електротехнически факултет“, катедра „Теоретична и измервателна електротехника“ – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, учебна дисциплина „Физика“, факултет „Електротехнически факултет“, катедра „Физика“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

8333

92. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за: главни асистенти в професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност: „Теоретична електротехника“, факултет „Електротехнически факултет“, катедра „Теоретична и измервателна електротехника“ – един; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна дисциплина: „Конструкция и проектиране на ДВГ“, Колеж: Колеж в структурата на ТУ – Варна – един; 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, учебна дисциплина „Висша математика“, Департамент „ОМЕО“ – един; доцент в професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“, учебна дисциплина: „Материалознание и технология на материалите – II част“, Колеж „Добруджански технологичен колеж“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

8334

43. – Националният военен университет „X.X.“, Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство по научна специалност „Автомобили, трактори и кари“ за нуждите на катедра „Управление на ресурси и технологии“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „X.X.“ – един за военнослужещ. Условията на конкурса, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са обявени със Заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-823 от 24.11.2015 г., публикувана на сайта на университета, линк: http://www.nvu.bg/node/1448. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Регистратурата за некласифицирана информация на университета, за контакт: тел.: (062) 618875; Siemens: 62075; GSM: 0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.

8136

63. – Националният военен университет „X.X.“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент от област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ по научна специалност 02.19.07. „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“ с учебна натовареност 480 часа, приравнени към упражнения, за цивилен служител с образователна и научна степен доктор в катедра „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „X.X.“. Кандидатите да подадат до началника на НВУ „X.X.“ следните документи: заявление; автобиография; копие от дипломата за ОНС доктор; списък на публикации, изобретения и други научни и научно-приложни разработки; медицинско свидетелство (за работа); свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област, като изобретения, научно-приложни разработки и др. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България 76, тел. за контакти: 062/618-832.

8147

47. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Микробиология и вирусология“ в сектор „Микробиология и вирусология“ за нуждите на МДЛ по микробиология на УМБАЛ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в университета, Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

8123

48. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Кардиология, пулмология и ендокринология“ в сектор „Кардиология“ за нуждите на Първа клиника по кардиология на УМБАЛ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в университета, Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

8124

26. – Пловдивският университет „X.X.“ обявява конкурс за академичната длъжност доцент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Анатомия на човека – Антропология) – един със срок 3 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ (за нуждите на Филиала – Смолян). Документи се подават в ректората, ул. Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/ 261 408.

8146

45. – Висшето строително училище „X.X.“ – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2015/2016 г. в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия по следните научни специалности:

№ по ред

Научна специалност

Задочна форма

1.

Строителни материали и изделия и технология на производството им

1

2.

Строителни конструкции

1

3.

Строителна механика, съпротивление на материалите

1

4.

Земна основа, фундиране и подземно строителство

1

5.

Технология и механизация на строителното производство

1

6.

Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения (Мостове)

1

7.

Организация и управление на строителното производство

1

8.

Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли

1

9.

Теория и история на архитектурата

1

10.

Опазване, реставрация и документация на паметници на архитектурата

1

 

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ във ВСУ „Л. Каравелов“, София, ул. Суходолска 175, тел. 8029160, 8029161, 8029190.

8336

45. – Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив, обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление на човешките ресурси) – един; професионално направление 3.9. Туризъм (Организация и управление на туристически дейности) – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Пловдив, ул. Задруга 18, тел. 032/67 23 62.

8317

46. – Институтът по физика на твърдото тяло при БАН – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“ за нуждите на лаборатория „Атомна спектроскопия“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 877-34-92.

8135

950. – Институтът по микробиология „X.X.“ към БАН – София, обявява конкурс за доцент по 4.3. направление „Биологически науки“ (Микробиология – ензимология) за нуждите на секция „Микология“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в института, София 1113, ул Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-63-56.

8155

43. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява конкурси за доценти по професионално направление 4.2 Химически науки: научна специалност „Органична химия“ за нуждите на лаборатория „Органичен синтез и стереохимия“ – един; научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ за нуждите на лаборатория „Химия и биофизика на белтъци и ензими“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872-48-17.

8224

84. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Сердика 4, ет. 1, тел. 02/981-79-46.

8271

88. – Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Икономика и управление“ (корпоративно управление) за секция „Икономика на фирмата“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София, ул. Аксаков 3.

8335

14. – Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за главни асистенти по: професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“ за нуждите на департамент „Геофизика“ – един; професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ за нуждите на департамент „Геодезия“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979-33-22.

8272

48. – Националният център по радиобиология и радиационна защита, София, обявява конкурси за: двама доценти – един за нуждите на лаборатория „Молекулярна радиобиология и профилактика“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Радиобиология“, и един за нуждите на секция „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“ в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Радиобиология“; главен асистент за нуждите на секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, и научната специалност „Медицинска радиологична физика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи: НЦРРЗ, 1606 София, ул. Св. X.X. 3, сграда 7, стая № 105, тел: +3592 8621123; факс: +3592 8621059; e-mail: sdo@ncrrp.org.

8195

10. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура за кв. 20, кв. 21, кв. 22, м. в.з. Приплат – разширение, с. Владая, който е изложен в район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столична община чрез район „Витоша“.

8233

26. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план, за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места – „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, проект 2 – „Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“, позиция 11 – „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос“, с възложител ДП „НКЖИ“. Защитният лесопояс засяга имоти в землищата на с. Черноград и с. Тополица, община Айтос, област Бургас. В землището на с. Черноград засегнатите имоти са следните: № 000126 с НТП „Отводнителен канал“, собственост на Община Айтос; № 000130 с НТП „Отводнителен канал“, собственост на Община Айтос; № 000194 с НТП „Път“, собственост на Община Айтос; № 000450 с НТП „Път“, собственост на Община Айтос; № 013010 с НТП „Нива“, собственост на „Ден“ – ООД; № 013025 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X.; № 014001 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X.; № 014002 с НТП „Нива“, собственост на „Агро Инвест-56“ – ЕООД; № 014003 с НТП „Нива“, собственост на „Агро Инвест-56“ – ЕООД; № 014005 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X.; № 014011 с НТП „Пасище, мера“, собственост на X.X.X.; № 014014 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X., и № 014015 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X.. В землището на с. Тополица засегнатите имоти са следните: № 029033 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X.; № 029035 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X.; № 029036 с НТП „Трайни“, собственост на X.X.X.; № 029092 с НТП „Нива“, собственост на Мустафа Ахмед Карамахмуд; № 029094 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X.; № 029095 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X.; № 029125 с НТП „Път“, собственост на кметство с. Тополица; № 029126 с НТП „Път“, собственост на кметство с. Тополица; № 029127 с НТП „Път“, собственост на кметство с. Тополица; № 029173 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X.; № 029174 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X.; № 029175 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X.; № 029183 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X., и № 029184 с НТП „Нива“, собственост на X.X.X.. Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община Айтос. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8162

10. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП – ПП за електропровод „Изместване на част от съществуващата ВЛ 110 kV „Момчил“ в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново трасе, одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“, в землището на с. Оброчище, община Балчик“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП – ПП към Община Балчик.

8270

2. – Община Белослав на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за имот 000173 по КВС – Белослав /03719.811.713 по кадастралната карта на гр. Белослав, одобрена със заповед № РД-18-31 от 5.05.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, за обект: „Пътен възел/нов пътен възел, нова пътна варианта и нов надлез над жп линия София – Варна и път ІІІ 2008 /Девня кв. Повеляново – Езерово Варна, при километър 10+960/ в землището на гр. Белослав, поземлен имот ПИ 03719.811.713 – община Белослав, област Варна. Проектът за подробния устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) се намира в сградата на общинската администрация – Белослав, ет. 2, стая № 204. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.

8122

11. – Община гр. Болярово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР за кв. 21, 22, 24 и 35 по ПУП на гр. Болярово, община Болярово. Проектът се намира в отдел УСТУ при Община Болярово. Заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да разгледат проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПРЗ до общинската администрация.

8120

58. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен подробен устройствен план – план за улична регулация на обслужващи улици с о.т. 222-о.т. 289-о.т.288-о.т. 287-о.т. 286-о.т. 285-о.т. 284-о.т. 283-о.т. 224 и о.т. 284-о.т. 290- о.т. 291-о.т. 292-о.т. 293-о.т. 294-о.т. 295, за осигуряване на достъп до ПИ в устройствена зона 1/Жм в предвидено разширение на населеното място по действащ ОУП, в местност До село, землище кв. Банево, гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в дирекция „ЦАУ“ „Освобождение“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

8287

59. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за квартали 1, 2, 3, 7, 8 и 21 по плана на с. Брястовец, община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в кметството в кв. Рудник, гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

8288

10. – Община гр. Добрич, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищни образувания за ПИ № 72624.447.60, по кадастралната карта на гр. Добрич във връзка с електрозахранване на ПИ № 72624.447.28 в землището на гр. Добрич. Проектът е изложен в Центъра за услуги и информация на Община гр. Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план до общинската администрация.

8223

9. – Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и заявление с вх. № Гр-901 от 2.07.2015 г. от X.X.X. съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект от лицензиран геодезист за нанасяне на имот с проектен № 19 и сгради 2МЖ със ЗП 57,8 кв. м, МЖ с площ 19,4 кв. м и гараж с площ 18,1 кв. м в строителния полигон на махала Банчовци, кв. Пауново, община Ихтиман, Софийска област. Имотът е собственост на X.X.X. съгласно нотариален акт № 97, том I, дело № 191 от 1977 г. Проектът се намира в отдел „ТСУ“ при Община Ихтиман и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинската администрация.

8121

32. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) № 004001, местност Харманите, собственост на X.X.X., преминаващ през ПИ № 000030 – полски път, публична общинска собственост, всички в землището на с. Копринка, ЕКАТТЕ 38563, община Казанлък, с дължина на ел. трасето 149 м и сервитут 298 кв. м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 11 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.

8261

185. – Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица изработените помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в местността Табларски рид, землище на с. Горна Брестница, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 3.11.2015 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-22-337 от 2.11.2015 г. на областния управител на област Кюстендил. Възложители на плановете са X.X.X. и X.X.X. от Кюстендил. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

8258

5. – Община Монтана на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за оптичен кабел за изграждане на обект „Оптична кабелна свързаност на трансмисионна точка базова станция „Корда“, кв. Кошарник, с националната оптична мрежа на „Мобилтел“ – ЕАД“, през ПИ с идентификатор 48489.16.423, землище Монтана, кв. Кошарник, по кадастралната карта на гр. Монтана. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 312, ет. 3 на Община Монтана и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ет. 5 ЗУТ.

8245

4. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план, за обект „Катодна станция с. Зимница“ в землището на с. Зимница, община Мъглиж, с възложител „ВиК“ – ЕООД, Стара Загора. Трасето на кабела започва от съществуващ стълб № 189 на мрежа НН, извод „Б“, съгласно представен предварителен договор с „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, преминава през урбанизирана територия (улична отсечка), през поземлени имоти № 000115 и № 000116 и достига до поземлен имот № 021002 в землището на с. Зимница, община Мъглиж. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят възражения, предложения и искания до общинската администрация.

8292

4а. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план, за обект „Трасе на топлопровод, водопровод и ел. кабел“ за снабдяване на поземлени имоти с № 068004, 068068 и 069116 в землището на с. Дъбово, местност Делииванов кладенец, община Мъглиж, с възложител X.X.X.. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят възражения, предложения и искания до общинската администрация.

8293

54. – Община Силистра на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен „ПУП – парцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на землищата на с. Брадвари, с. Йорданово, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Полковник Ламбриново и с. Айдемир, община Силистра“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

8179

41. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 1 от 18.11.2015 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № РД-15-7706-297 от 15.05.2015 г. на областния управител на област с административен център Варна, са разгледани преписки за изменение и е приет проект за изменение на план на новообразуваните имоти в изпълнение на съдебни решения за местност Емешенлията – селищно образувание, землище на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, относно поземлени имоти с номера: 64, 61, 60, 100, 101, 102, 12, 13, 68, 105, 106, 26, 107, 23, 24, 25, 71, 27, 72, 28, 73, 108, 48, 52 и новообразуването на имоти с номера: 112, 17, 19, 111, 110, 109, 113. Проектът за изменение е предоставен за разглеждане в Община Аврен, отдел „Устройство на територията“, дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.

8337

35. – Община с. Ковачевци, област Перник, на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че е издадена Заповед за отчуждаване № РД-497 от 29.10.2015 г. на кмета на общината (на основание чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21, ал. 1, 2, 3 ЗОС и чл. 205, т. 1 ЗУТ) на част от поземлен имот 028015 по КВС на землището на с. Ковачевци, ЕКАТТЕ 37513, с площ за отчуждаване 287 кв. м, отредени за път – публична общинска собственост, а останалата част с площ 1,506 дка, съставляваща имот с проектен номер 028017, не променя предназначението си, а именно пасище, мера. Частта от поземлен имот с площ 287 кв. м е собственост на наследници на X.X.X.. Определената сума за обезщетение в размер 408 лв. на собствениците е внесена в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, клон Радомир, на основание чл. 29, ал. 2 ЗОС и може да бъде изплатена на правоимащите след представяне на всички необходими документи за изплащане. Определеният общ размер на обезщетението е разпределен по квоти съгласно притежавана собственост, както следва:

за X.X.X. – в размер 51 лв.;

за X.X.X. – в размер 51 лв.;

за X.X.X. – в размер 51 лв.;

за X.X.X. – в размер 51 лв.;

за X.X.X. – в размер 51 лв.;

за X.X.X. – в размер 51 лв.;

за X.X.X. – размер 51 лв.;

за X.X.X. – в размер 51 лв.

8262

89. – Община с. Опан, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за обект: „ВСН 20 kV „Опан“ – удължаване на трасе от стълб 164/85/13 до стълб 184/6 ВСН „Странско“, преминаващ през имот с планоснимачен № 331 в квартал 30; улица с о.т. 61 – о.т. 165 по ПУП на с. Тракия; поземлени имоти № 000290, 000327, 000328, 000329, 000331, 040030, 040040, 040045, 040047, 040048, 040049, 040053, 040054, 040055, 040062, 040063, 040064, 040065, 040075, 040076, 040077, 040078, 040079, 040080, 040081 и 040082 в землището на с. Тракия и през поземлени имоти № 000001, 002003, 002004, 002005, 002011, 002014, 002016, 002017, 002018, 002019, 002020, 002021, 002022, 002023, 002024, 002025, 002026, 002029, 002032, 002052, 002053, 002055, 002056, 002060, 002063, 002075, 002076, 002077, 002078, 002079, 002080, 002081, 002082, 002087 и 002088, с. Бял извор, и през терен за озеленяване северно от улица с о.т. 5 – о.т. 3 – о.т. 144; улица с о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 10 и УПИ с № X, XI, XII, XIII, XIV в квартал 60 по ПУП на с. Бял извор, община Опан, област Стара Загора, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение“. Проектът се намира в общинската администрация с. Опан, стая № 24, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8222

 

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване чрез протест от X.X. – прокурор във Върховната административна прокуратура, срещу Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г.), обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 4 от 16.01.2015 г., в сила от 1.02.2015 г., издадена от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, във връзка с което е образувано адм.д. № 8954/2015 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение.

8148

Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от ДЗЗД „Галант – Вижън“ чрез представляващия X.X.X. за обявяване на нищожност и незаконосъобразност на § 1, § 2 и § 3 от Наредбата за изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 44 от 2015 г.) и съответно изменените с нея текстове на чл. 4, т. 3 и чл. 39а, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 106 от 2006 г.) на Министерството на финансите, по което е образувано адм. дело № 8927/2015 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение.

8246

Административният съд – Варна, ХХV състав, призовава X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, район „Триадица“, ул. Риккардо Ваккарини 8, вх. А, ет. 5, ап. 16, в качеството му на заинтересована страна по адм. дело № 1167/2015 г. по описа на съда, ХХV състав, заведено от X.X.X. срещу Заповед № 18-1433 от 19.02.2015 г. на началника на Службата по геодзия, картография и кадастър – Варна, производството по което е насрочено за 19.01.2016 г. от 13,45 ч. Заинтересованата страна следва да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

8283

Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от „Рангелова и партньори“ – ЕООД, от София, ж.к. Младост, бл. 321А, ет. 10, ап. 45, представлявано от управителя X.X.X., против Заповед № 96 от 27.01.2014 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрено: 1. частично изменение на влязъл в сила ПУП – план за регулация, засягащ улица-тупик с ос.т. 2298б-2298в-2298г-2298д, като улица-тупик с ос.т. 2298г-2298д се заличава и се образува нова улица-тупик с ос.т. 2298б-2298в-2298г; 2. частично изменение на влязъл в сила ПУП – ПР, засягащ УПИ № ІХ-6348 в кв. 207А по плана на Велинград, като 339 кв. м от заличената улица-тупик с ос.т. 2298г-2298д се придават към УПИ № ІХ-6348 в кв. 207А, след обявяване на придаваемата част в частна общинска собственост по чл. 3, ал. 2 ЗОбС и изготвяне и одобряване на пазарна оценка от Общинския съвет – Велинград. По жалбата е образувано адм. дело № 880/2015 г. по описа на съда. Заинтересуваните лица имат право да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.

8182

Административният съд – Пловдив, VII състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 3127/2015 г. по протест на Районна прокуратура – Пловдив, против Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество за организацията и безопасността на движението на територията на община Лъки, област Пловдив, приета с Решение № 29 от 23.01.2008 г., на Общинския съвет – гр. Лъки, в частта й относно предвидената в същата разпоредба възможност наказателни постановления за нарушения на наредбата да се издават от упълномощени от кмета на общината лица. Страните по делото са: протестиращ – Районна прокуратура – Асеновград, и ответник – Общинският съвет – гр. Лъки. Адм. дело № 3127/2015 г. е насрочено в открито съдебно заседание на 16.02.2016 г. от 10 ч.

8280

Административният съд – Силистра, съобщава, че обект на съдебен контрол по адм.д. № 159/2015 г. по описа на АС – Силистра, е Решение № 685 от 29.09.2015 г. на Общинския съвет – гр. Дулово, за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, Русе, за поземлени имоти – публична и частна общинска собственост, в землищата на с. Вокил, с. Водно, с. Паисиево, с. Орешене, с. Черник и гр. Дулово, като оспорването засяга плана в частта му за землището на с. Окорш относно имот № 000045 по КВС, който е публична държавна собственост и в който са разположени обекти на железопътната инфраструктура. Оспореният акт е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 81 от 20.10.2015 г., стр. 30. Всички заинтересувани лица могат да бъдат конституирани в образуваното административно дело № 159/2015 г. по описа на АС – Силистра, като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорването. Съгласно чл. 218, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица подават заявления до съда с нормативно предвиденото съдържание. Открито съдебно заседание по делото е насрочено на 27.01.2016 г. от 14,30 ч.

8290

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на X.X. – прокурор в Районна прокуратура – гр. Гълъбово, за обявяване нищожността на разпоредба на чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, безопасността на движението, ползването на превозни средства и общите площи на територията на община Гълъбово, по което е образувано административно дело № 515/2015 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 23.02.2016 г. от 10,30 ч.

8291

Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „Цифрови системи“ – ООД, Варна, против т. 84 от приложение № 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, приета с Решение № 11 по протокол № 35 от 18.02.2003 г. на Общинския съвет – гр. Попово, по което е образувано адм. д. № 147/2015 г. по описа на Административния съд – Търговище. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.02.2016 г. от 10 ч.

8218

Велинградският районен съд съобщава на Сотирис Андреу, гражданин на Република Кипър, сега с неизвестен адрес в Република Кипър, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародваното на съобщението в „Държавен вестник“ в канцеларията в съда за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея за отговор по чл. 131 ГПК като ответник по гр. д. № 778/2015 г. – с предмет на делото чл. 49 СК, заведено от X.X.X., като в противен случай на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще му бъде назначен особен представител.

8149

Видинският районен съд, гражданско отделение, ІІ състав, уведомява X.X.X., без постоянен и настоящ адрес в Република България, че е ответник по гр. д. № 2323/2015 г. по описа на съда, образувано по предявен от X.X.X. иск с правно основание делба, и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в гражданското деловодство на Видинския районен съд, пл. Бдинци 1, Съдебна палата, ет. 2, за да посочи съдебен адрес и да получи исковата молба и приложенията към нея, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

8326

Районният съд – гр. Кубрат, на основание чл. 48 ГПК уведомява Едвин Арнолдус ван Хайехен, роден на 2.03.1970 г. в Кралство Нидерландия, без постоянен и настоящ адрес в Република България, че срещу него по искова молба на Хабибе Хюсмен ван Хайехен, родена на 16.09.1974 г. в Разград, с постоянен адрес в с. Задруга, община Кубрат, област Разград, вх. № 2285 от 9.11.2015 г. в Районния съд – гр. Кубрат, е заведено бр. дело № 39/2015 г. по описа на същия с искане за прекратяване на сключения между тях с акт № 137/2000 г. на Община Разград граждански брак с развод поради разстройство на брака на основание чл. 49 СК, съединено с искане за възстановяване на фамилното име на съпругата преди този брак на основание чл. 53 СК. Дава възможност на посочения ответник в двуседмичния срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството на Районния съд – гр. Кубрат, за да получи препис от исковата молба и приложенията, и указва на същия, че ако въпреки публикацията не се яви в съда, за да получи оставените за него документи, не посочи съдебен адрес и не ангажира становище по хода на делото, ще му бъде назначен особен представител на разноски на ищеца по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.

8263

Районният съд – гр. Кубрат, призовава X.X.X., родена на 2.01.1957 г., без регистрирани постоянен и настоящ адрес в Република България, като ответница по гр.д. № 476/2015 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. от с. Звънарци, община Кубрат, чрез адвокат Бахтишен Назми от АК – Разград, по искова молба с правно основание чл. 341 и сл. ГПК, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ за връчване на преписи от исковата молба с приложенията към нея. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.

8313

Несебърският районен съд уведомява Спиридон Хадулис Хадулос, гражданин на Гърция, роден на 2.11.1973 г., с последен известен адрес Несебър, ул. Струма 2, бл. Делфин 6, ет. 2, че е ответник по гр.д. № 958/2015 г. по описа на съда, образувано по повод искова молба, подадена от X.X.X., с правно основание чл. 49, ал. 1 СК, като указва на същия, че следва да се яви в Районния съд – гр. Несебър, за да получи преписи от исковата молба, приложенията към нея, както и препис от разпореждане от 11.12.2015 г. по чл. 131 ГПК, в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. Указва се на ответника възможността да полза правна помощ, състояща се в безплатна адвокатска защита, ако има необходимост и право на това съгласно чл. 95 ГПК. Молба-декларация за предоставяне на правна помощ може да се получи от деловодството на НРС. Указва се на ответника да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 ГПК, ако въпреки обнародването ответникът не се яви в съда, за да получи съдебните книжа, съдът ще му назначи особен представител.

8185

Разградският районен съд призовава X.X.X., родена на 17.01.1971 г., да се яви незабавно в качеството си на ответник в Районния съд – Разград, стая № 106, за получаване на препис от исковата молба и приложенията по гр.д. № 1773/2015 г. по описа на съда. Ответницата X.X.X. следва да посочи съдебен адрес в Република България. Ако въпреки публикацията в „Държавен вестник“ X.X.X. не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията, съдът ще й назначи особен представител на разноски на ищеца на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8264

Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 80 състав, уведомява X.X., род. на 13.04.1981 г., белоруски гражданин, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България и неизвестен адрес в чужбина, в качеството й на ответница по гр. д. № 36695/2015 г., образувано по предявен от X.X.X. иск по чл. 49 СК за развод, и й указва в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за връчване на книжата по делото. Ответницата следва да посочи съдебен адресат в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

8168

Районният съд – гр. Средец, призовава X.X.X., гражданка на Великобритания, с неизвестен адрес, като ответница по гр. д. № 377/2015 г. по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8327

Районният съд – гр. Средец, призовава X.X.X. и X.X.X.– граждани на Великобритания, с неизвестни адреси, като ответници по гр. д. № 376/2015 г. по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се явят в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получат препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответниците ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8328

Районният съд – гр. Средец, призовава X.X.X. и X.X.X. и двамата граждани на Великобритания, с неизвестни адреси, като ответници по гр. д. № 330/2015 г. по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се явят в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получат препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответниците ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8329

Районният съд – гр. Средец, призовава X.X.X., гражданин на Великобритания, с неизвестен адрес, като ответник по гр. д. № 328/2015 г. по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8330

Районният съд – гр. Средец, призовава X.X.X., гражданин на Русия, с неизвестен адрес, като ответник по гр. д. № 344/2015 г. по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8331

Районният съд – гр. Средец, призовава X.X.X., поданик на Норвегия, с неизвестен адрес, като ответник по гр. д. № 346/2015 г. по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8332

Хасковският районен съд уведомява Яхя Адъяман, роден на 1.01.1986 г., гражданин на Република Турция, че е ответник по гр.д. № 2278/2015 г., с правно основание чл. 49, ал. 1 и 3 СК, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ за получаване на съобщението с приложените книжа. Ако не се яви, за да получи съобщението с книжата в указания срок, те ще се приложат към делото и ще се считат за редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.

8118

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Съвет на жените бежанки в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.02.2016 г. в 13 ч. на адрес: София, ул. Бачо Киро 52, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2015 г.; 2. промяна в състава на управителния съвет на СЖББ; 3. избор на нов управителен съвет; 4. избор на нови членове на сдружението; 5. разглеждане на организационни въпроси за бъдещата дейност на сдружението; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8129

1. – Управителният съвет на фондация „Темида Бул“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията на 15.02.2016 г. в 10 ч. на адреса на управление на фондацията в София, ж. к. Младост 3, бл. 326, вх. 3, ет. 5, ап. 13, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за промени в управителния съвет; 2. вземане на решение за смяна на адреса на управление; 3. вземане на решение за промени в учредителния акт; 4. разни. Писмените материали ще бъдат на разположение един месец преди датата на провеждане на събранието на адреса на управление на фондацията в София, ж.к. Младост 3, бл. 326, вх. 3, ет. 5, ап. 13. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно, при същия дневен ред и на посоченото в поканата място.

8188

1. – Управителният съвет на СНЦ „Национална патриотична школа“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.02.2016 г. в 12 ч. в София, бул. Никола Габровски 55, НИ „X.X.“, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за освобождаване на досегашните членове на УС и избиране на нов управителен съвет; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

8226

26. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за лизинг“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението свиква общо събрание на 16.02.2016 г. в 16 ч. в София, зала „Рила“, София Хотел Балкан, намиращ се на пл. Света Неделя 5, при следния дневен ред: 1. одобрение на отчета за дейността и разходването на бюджета на БАЛ за 2015 г.; 2. одобрение на бюджета на БАЛ за 2016 г.; 3. приемане на нови членове в сдружението; 4. изключване на членове от сдружението; 5. разни. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно същия ден, при същия дневен ред и се счита за законно колкото и членове да се явят.

8234

140. – Управителният съвет на сдружение „Обединена Велика Ложа на България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 18.02.2016 г. в 17 ч. в седалището на сдружението – София, ул. Неофит Рилски 57, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на бюджет на сдружение ОВЛБ за 2016 г.; 2. приемане на промени в устава на сдружение ОВЛБ; 3. приемане на промени в управителния съвет на сдружение ОВЛБ; 4. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум заседанието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

8156

1. – Управителният съвет на сдружение „Български екологичен форум“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете си на 18.02.2016 г. в 11 ч. в седалището и адреса на управление на сдружението в София, район „Средец“, ул. Янтра 12, ет. 1, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за освобождаване на X.X.X. от управителния съвет поради отправено от негова страна писмено волеизявление в този смисъл; 2. вземане на решение за приемане на X.X.X. за член на управителния съвет на сдружението поради отправено писмено волеизявление в този смисъл; 3. вземане на решение за избор на нов председател на управителния съвет; 4. изменение на устава на сдружението в съответствие с гореописаните изменения. Право на глас в общото събрание могат да упражнят всички лица, членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

8309

11. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб приорити спорт“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете си на 21.02.2016 г. в 11 ч. в седалището и адреса на управление на сдружението, София, район „Средец“, ул. Янтра 12, ет. 1, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за освобождаване на X.X.X. от управителния съвет поради отправено от негова страна писмено волеизявление в този смисъл; 2. вземане на решение за освобождаване на X.X. Тупарев от управителния съвет поради отправено от негова страна писмено волеизявление в този смисъл; 3. вземане на решение за освобождаване на X.X.X. от управителния съвет поради отправено от негова страна писмено волеизявление в този смисъл; 4. вземане на решение за освобождаване на X.X.X. от управителния съвет поради отправено от негова страна писмено волеизявление в този смисъл; 5. вземане на решение за приемане на X.X.X. за член на управителния съвет на сдружението поради отправено писмено волеизявление в този смисъл; 6. вземане на решение за приемане на X.X.X. за член на управителния съвет на сдружението поради отправено писмено волеизявление в този смисъл; 7. вземане на решение за приемане на X.X.X. за член на управителния съвет на сдружението поради отправено писмено волеизявление в този смисъл; 8. вземане на решение за приемане на X.X.X. за член на управителния съвет на сдружението поради отправено писмено волеизявление в този смисъл; 9. вземане на решение за приемане на X.X.X. за председател на управителния съвет на сдружението. Право на глас в общото събрание могат да упражнят всички лица, членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

8324

12. – Управителният съвет на сдружение „Българско сдружение за личностна алтернатива“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете си на 21.02.2016 г. в 11 ч. в седалището и адреса на управление на сдружението – София, район „Средец“, ул. Янтра 12, ет. 1, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за освобождаване на X.X.X. от управителния съвет и контролния съвет поради отправено от негова страна писмено волеизявление в този смисъл; 2. вземане на решение за приемане на X.X.X. за член на управителния съвет и контролния съвет на сдружението поради отправено писмено волеизявление в този смисъл. Право на глас в общото събрание могат да упражнят всички лица, членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе от 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

8325

17. – Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква редовно годишно отчетно общо събрание на БФМП на 23.02.2016 г. в 11 ч. в сградата на Министерството на физическото възпитание и спорта, София, бул. Васил Левски 75, в заседателната зала на ет. 5, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на УС за дейността на БФМП през 2015 г.; 2. финансов отчет за дейността на БФМП за 2015 г.; 3. приемане на проектобюджет и план за дейността на БФМП през 2016 г.; 4. приемане на наредба за провеждане на държавни първенства 2016 г.; 5. промяна в състава на УС; 6. разни. При липса на кворум за провеждане на събранието в оповестения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на БФМП събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно проведено независимо от броя на явилите се членове. Управителният съвет на БФМП указва на членовете си, че същите следва да се легитимират за участие в общото събрание с надлежно издадени удостоверения за актуално състояние от съответния регистърен съд по местоседалище на съответния клуб – член на БФМП. За участие в общото събрание членовете на БФМП следва да се представляват от законните си органи на представителната власт или от нарочно упълномощени за целта на събранието лица, притежаващи нарочни нотариално заверени пълномощни.

8314

1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за управление на хора – БАУХ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 26.02.2016 г. в 14 ч. в София, „Софарма Бизнес Тауърс“, сграда А, ет. 3, зала „Изток“ (ул. Лъчезар Станчев 5), при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението през 2015 г.; 2. доклад на контролния съвет на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2015 г.; 3. освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността им на членовете на управителния съвет и на членовете на контролния съвет на сдружението; 4. избор на членове на управителния съвет на сдружението; 5. избор на членове и председател на контролния съвет на сдружението; 6. приемане на план-програма и бюджет за 2016 г.; 7. изменение и допълнение на устава на сдружението; 8. разни. Съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението при липса на кворум заседанието на общото събрание ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, 30 минути по-късно от първоначално обявения час независимо от броя на представените членове.

8298

55. – Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от устава свиква общо събрание на 18.02.2016 г. в 11,30 ч. в зала 5 на Община Благоевград, Благоевград, пл. Георги Измирлиев – Македончето 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СЮЗО за 2015 г.; 2. финансов отчет на СЮЗО за 2015 г.; 3. отчет на контрольора за 2015 г.; 4. избор на членове на управителния съвет; 5. избор на председател и заместник-председател на УС; 6. избор на контрольор и заместник-контрольор; 7. приемане на работна програма за 2016 г.; 8. приемане на бюджет за 2016 г.; 9. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място независимо от броя на присъстващите.

8227

1. – Управителният съвет на ЮЛНЦ „Боди стил БГ 2014“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.02.2016 г. в 10 ч. в Благоевград, ул. Марулевска 4, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на управителния съвет на сдружението; 2. избор на нови членове на управителния съвет на сдружението; 3. промяна на броя членове на управителния съвет на сдружението; 4. приемане на нов устав на сдружението; 5. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч. по седалището на сдружението.

8229

261. – Управителният съвет на сдружение „Гаврош“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на сдружението на 10.02.2016 г. в 17,30 ч. в учебната зала на сдружение „Гаврош“ на ул. Войнишка 3А, Варна, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през 2014 г.; 2. други.

8164

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство“ на ОУ „Стефан Караджа“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 18.02.2016 г. в 17 ч. във Варна, ул. Братя Бъкстон, при следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред на събранието; 2. освобождаване на старите членове на УС; 3. избор на нови членове в УС; 4. обсъждане на постъпилите предложения за други актуални за сдружението въпроси, в т.ч. обсъждане на развитието на сдружението. Поканват се всички членове лично да присъстват на общото събрание. Членовете на сдружението участват в общото събрание лично. При липса на кворум на основание чл. 25 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18 ч.

8228

1. – Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство на ОУ „X.X.“, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 24.02.2016 г. в 11 ч. в сградата на ОУ „X.X.“, Видин, ул. Цар Симеон Велики 101, при следния дневен ред: 1. освобождава X.X.X. като председател на сдружението; 2. освобождава X.X.X. и X.X.X. от качеството им на членове на съвета на настоятелите; 3. освобождава X.X.X. от контролния съвет на сдружението; 4. приема за членове на съвета на настоятелите X.X.X. и X.X.X.; 5. приема за член на контролния съвет на сдружението X.X.X.; 6. избира за председател на съвета на настоятелите X.X.X..

8256

17. – Управителният съвет на СНЦОП „Спортен клуб Флекс“ – Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.02.2016 г. в 17 ч. в Карлово, ул. Република 1, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на председателя на УС на сдружението за периода 2013 г. – 2015 г.; 2. обсъждане на предложения за приемане на нови членове; 3. промяна в броя на членовете на УС и избор на нови членове на УС; 4. определяне размера на членския внос; 5. разни.

8248

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Академия БГ“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на сдружението на 26.02.2016 г. в 16 ч. в Кърджали, ул. Тина Киркова 17, с дневен ред: изменение на устава на сдружението. На основание чл. 17, ал. 4 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото събрание ще започне 1 час по-късно и ще се проведе независимо от броя на явилите се членове. Материалите, свързани с изменението на устава, се намират в Кърджали, кв. Гледка, ул. Тина Киркова 17, и желаещите членове могат да се запознаят с тях всеки работен ден в рамките на работното време.

8254

Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ с определение от 7.12.2015 г. по ф.д. № 17/2011 г. свиква общо събрание на сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност с наименование „Общински футболен клуб Ком – Берковица“ със седалище гр. Берковица, което ще се проведе на 12.02.2016 г. в 11 ч. в Берковица, пл. Йордан Радичков 4, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. избор на управителен съвет.

8289

1. – Управителният съвет на сдружение „Елитен спортен клуб Морски сговор“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 13.02.2016 г. в 14 ч. в седалището на сдружението в Пловдив, ул. Владивосток 18, Спортен комплекс, Медицински център за рехабилитация и спортна медицина, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на клуба през 2015 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет за 2015 г.; 3. освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност за дейността им през 2015 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8323

6. – Управителният съвет на Българската академия по естетична стоматология (БАЕС) – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.02.2016 г. в 16 ч. в Пловдив, бул. Хр. Ботев 3, Факултет по дентална медицина, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БАЕС; 2. отчет за финансовото състояние на БАЕС; 3. избор на президент на БАЕС за мандатен период 2016 – 2020 г.; 4. избор на управителен съвет на БАЕС за мандатен период 2016 – 2020 г.; 5. обсъждане и приемане на насоки за развитие на БАЕС; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8300

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел футболен клуб „Марисан“, Русе, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 18.02.2016 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Русе, ул. Ниш 16, вх. В, ет. 2, при следния дневен ред: 1. вземане на решение дейността на сдружението да бъде определена за извършване на общественополезна дейност; 2. отменяне на досега действащия устав и приемане на нов устав. Поканват се членовете или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на членовете и техните пълномощници започва в 9 ч. и приключва в 9,50 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на членовете на сдружението всеки работен ден от 9 до 16 ч. в офиса на сдружението.

8255

12. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Руски клуб и приятели – Стара Загора“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.02.2016 г. в 17,30 ч. в Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66, Търговско-промишлена палата – Стара Загора, при следния дневен ред: 1. приемане на цялостен отчет и доклад на управителния съвет за дейността на сдружението за периода 2011 – 2015 г.; 2. освобождаване на членове на управителния съвет на сдружението; 3. избор на нови членове на управителния съвет на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

8253

125. – Управителният съвет на сдружение Туристическо дружество „Планинец“, Трявна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 и сл. от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 25.02.2016 г. в 17 ч. в Трявна, ул. Бачо Киро 10, ап. 3, при следния дневен ред: 1. промяна в състава на УС (освобождаване на членове и избиране на нови членове); проект за решение – ОС приема промените в състава на УС; 2. приемане на нов устав на сдружението; проект за решение – ОС приема новия устав на сдружението; 3. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе на същото място и на същата дата при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

8310

Промени настройката на бисквитките