Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 57 от 14.VII

  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 9 ОТ 6 ЮЛИ 2017 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 9 ОТ 2016 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 10 ОТ 6 ЮЛИ 2017 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 10 ОТ 2016 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 146 ОТ 07.07.2017 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СКАЛАК, ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 2016 Г. - 30 ЮНИ 2016 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ 2016 Г. - 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ПРЕДСТАВЯНЕТО И ПУБЛИЧНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕТО НА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 333 ОТ 21 ЮНИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ПОЛЗВАТ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, КОЙТО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН (ДВ, БР Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ (ДВ, БР. 49 ОТ 2008 Г.) Виж повече