Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 49 от 12.VI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 5 ЮНИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 108 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 379 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 380 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 384 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "АЛБЕНА", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (Д Виж повече
  • НАРЕДБА № 8121з-572 ОТ 30 МАЙ 2018 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 259 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА И В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ИЗПЪЛНЯВАТ ЧАСТ ОТ СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОТ Виж повече
  • УКАЗ № 150 ОТ 06.06.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Виж повече
  • УКАЗ № 151 ОТ 06.06.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Виж повече
  • УКАЗ № 149 ОТ 04.06.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. МИХАЕЛ БАР-ЗОАР С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече