Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 31.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 24 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 25 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-7 ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕД, НАЧИН И ФОРМАТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ ПО ЧЛ. 103А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (ДВ, БР. 75 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" (БР. 37 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР (ДВ, БР. 96 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕ ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ КОРНЕЛИЯ НИНОВА КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БОЙКО БОРИСОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ВЪПРОСИТЕ НА МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ ГАЗ Виж повече