Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 30.XI

  • НАРЕДБА № 7 ОТ 22 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И НА ПРОДУКТИ ОТ АКВАКУЛТУРИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 273 ОТ 23.11.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАРИН РАЙКОВ НИКОЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА Виж повече
  • УКАЗ № 274 ОТ 23.11.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ТОДОР ХРИСТОВ СТОЯНОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В РИМ Виж повече
  • УКАЗ № 275 ОТ 23.11.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КИПЪР Виж повече
  • УКАЗ № 276 ОТ 23.11.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КИПЪР СЪС СЕДАЛИЩЕ В НИКОЗИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 277 ОТ 23.11.2018 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ ОБЕКТИ В АНТАРКТИКА Виж повече
  • УКАЗ № 278 ОТ 23.11.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДОБРИНА ВАСИЛЕВА ХАРАЛАМПИЕВА-ЕНЕВА С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 2013 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ (ДВ, БР. 49 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА КРАЛСТВО КАМБОДЖА(Одобрен с Решение № 816 от 15 ноември 2018 г. на Министерския Виж повече