Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 18.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД № РД-9Р-33 от 14 юни 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 12 на протокол № 72 от заседание, проведено на 6.03.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г. на министъра на културата, нареждам:

I. Предоставям статут на обект: църква „Св. Атанасий“, идентификатор 77181.10.477.3, гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, с класификация на художествена и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от Възраждането с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:

1. Териториалният обхват на художествената и архитектурно-строителна недвижима културна ценност попада в ПИ с идентификатор 77181.10.477, гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, по КК и КР, одобрен със Заповед № РД-18-9 от 23.03.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. Териториален обхват на охранителната зона на художествената и архитектурно-строителна недвижима културна ценност: няма необходимост от охранителна зона, тъй като устройствената среда е вече изградена, а самият имот на църквата с обширен двор действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима културна ценност:

1. Изисква се:

консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с художествена стойност, както и на елементите на обзавеждането;

да се създаде цялостен план за благоустройство;

отоплението на храма да се извършва от уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност; при монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.

2. Допуска се:

ремонт и експониране на бившите жилищни помещения и кръщелня, сега склад и канцелария, с цел адаптация към функции за църковно-просветни и ритуални нужди;

палене на свещи само от чист пчелен восък.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.

II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

III. Пълният текстови и снимков материал за обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

За министър: Ам. Гешева

11001

 

ЗАПОВЕД № РД-9Р-66 от 20 септември 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-353 от 11.05.2018 г. и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 7 на протокол № 74 от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г. на министъра на културата, нареждам:

I. Предоставям статут на обект: църква „Св. X.X.“, гр. Айтос, община Айтос, област Бургас, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност (НКЦ), както следва:

А. Териториален обхват:

1. Териториален обхват на НКЦ: в границите на парцел с пл. № 2147, част от УПИ I – за обществени дейности и жилищно строителство, кв. 107 от действащ кадастрален план на гр. Айтос, област Бургас, Заповед за одобрение № РД-14-02-123 от 10.02.1986 г. на министъра на строителството и селищното устройство.

2. Териториален обхват на охранителната зона на НКЦ: предлага се охранителна зона с териториален обхват: парцел с пл. № 2148, 2140, 2142 – част от УПИ I – за обществени дейности и жилищно строителство, УПИ IV-2145, УПИ VII-2144, УПИ IV-2145, кв. 107, както и през улица УПИ I – за комплексно жилищно строителство, УПИ XII-2258, кв. 127, и УПИ V-2243, УПИ III-2241, кв. 128 от действащ кадастрален план на гр. Айтос, област Бургас, Заповед за одобрение № РД-14-02-123 от 10.02.1986 г. на министъра на строителството и селищното устройство.

Б. Предписания за опазване:

1. Предписания за опазване на НКЦ:

1.1. Изисква се:

консервация, реставрация, поддръжка и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна утвар, железни решетки по прозорци, ковани дървени врати, железни кръстове по покрив, погребения в двора и пр.;

възстановяване на променени автентични характеристики:

– премахване на фасадни панели от екстериора на църквата;

– премахване на облицовка от фасадни тухли по ъглите и цокъла на църквата;

– премахване на вътрешни подпрозоречни облицовки от фаянсови плочки и възстановяване на варовото измазване при липса на стенописен слой;

– възстановяване оформлението на купола над входа на храма;

– възстановяване по аналогия на липсващите решетки от ковано желязо на прозореца на абсидата;

– подмяна на всички PVC дограми с нови – дървени, по проект, съгласуван по реда на действащата нормативна уредба;

– запазване на обема на църковния магазин без неговото дострояване или надстрояване;

консервация, реставрация и създаване на цялостно архитектурно решение за екстериора на камбанарията с камбаната;

консервация и реставрация и придаване на единен архитектурен образ на оградния зид и порта;

поддръжка и възстановяване на автентичността на двора с всички негови елементи – порти, надгробни камъни, каменни подпорни зидове, растителност, настилки на алеите, чешма, вградена в уличния зид;

отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност; при монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност;

палене на свещи само от чист пчелен восък;

поддръжка, консервация, реставрация и експониране на НКЦ – сградата на църковното настоятелство.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.

1.2. Допустими дейности:

направа на сондажи в църковната стенопис с цел разкриване на по-стари слоеве изписване под съвременните стенописи.

1.3. Препоръчва се:

премахване на навеса, застроен свързано към сградата на църковното настоятелство, и помещаване на неговите функции в рамките на съществуващите сгради – тази на църковното настоятелство и църковния магазин; отделяне на имота на църквата в отделен УПИ.

2. Предписания за опазване на охранителната зона на НКЦ:

2.1. Допуска се:

съхраняване на съществуващото застрояване и/или ново строителство на територията на охранителната зона, като то следва да не възпрепятства експонирането, възприемането и достъпа до храма;

промяна на регулационните линии при съобразяване с начина и характера на съществуващото застрояване.

2.2. Не се допуска:

поставяне на рекламни съоръжения, антени на мобилни оператори и други елементи, неблагоприятни за експонирането на недвижимите културни ценности.

II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

III. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – София-град.

За министър: Ам. Гешева

11002

 

ЗАПОВЕД № РД-9Р-67 от 20 септември 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-353 от 11.05.2018 г. и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 8 на протокол № 74 от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г. на министъра на културата, нареждам:

I. Предоставям статут на обект: църква „Успение Богородично“, гр. Ихтиман, община Ихтиман, област Софийска, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност (НКЦ), както следва:

А. Териториален обхват:

1. Териториалният обхват на НКЦ е в границите на парцел с пл. № 991, кв. 176 – църква, по плана на гр. Ихтиман, Заповед за одобрение № 558 от 1990 г.

2. Териториален обхват на охранителната зона на НКЦ: средата около църквата вече е изградена и благоприятства експонирането й, поради което няма нужда от охранителна зона.

Б. Предписания за опазване:

1. Изисква се:

консервация, реставрация, поддръжка и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна утвар, железни решетки по прозорци, ковани дървени врати, железни кръстове по покрив, погребения в двора и пр.;

възстановяване на променени автентични характеристики:

– премахване на метално покривно покритие и полагане на едноулучни керемиди;

– цялостно разкриване на стенописа по западната фасада на храма;

– подмяна на настилката в екзонартекса и параклиса с каменни плочи или дюшеме;

– изработка на нов детайл на стълбата към емпория, както и за дървените елементи, затварящи средната зона на емпория;

– проучване, консервация и реставрация на оригиналния стенописен слой, разположен под този от 1912 г., по проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба;

– премахване на външната тоалетна в североизточния край на имота и обособяването на функцията в рамките на сградата на църковното настоятелство;

консервация и реставрация на оградния зид;

поддръжка и възстановяване на автентичността на двора с всички негови елементи: надгробни камъни, растителност, настилки на алеи;

отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност; при монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност;

палене на свещи само от чист пчелен восък;

съхранение на обемите и архитектурния образ на съществуващото архиерейско наместничество с камбанария;

поддръжка, консервация, реставрация и експониране на НКЦ сградата на първото светско училище в Ихтиман съгласно индивидуалните му предписания за опазване.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.

2. Допуска се:

разграничаване с цвят или материал на покривното покритие между оригиналния обем на църквата и по-късно оформените галерии.

3. Препоръчва се:

подмяна на входната порта към двора с такава, характерна за съответния архитектурно-строителен период и тип на обекта.

II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

III. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – София-град.

За министър: Ам. Гешева

11003

 

ЗАПОВЕД № РД-9Р-68 от 20 септември 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-353 от 11.05.2018 г. и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 9 на протокол № 74 от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г. на министъра на културата, нареждам:

I. Предоставям статут на обект: църква „Св. Георги“, кв. Върба, гр. Радомир, община Радомир, област Перник, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането с категория „национално значение“.

Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност (НКЦ), както следва:

А. Териториален обхват:

1. Териториалният обхват на НКЦ: в границите на УПИ I-182, кв. 43 от действащ кадастрален план на кв. Върба, гр. Радомир, област Перник, Заповед за одобрение № РД-4-9 от 29.06.1987 г.

2. Териториален обхват на охранителната зона на НКЦ: средата около църквата вече е изградена и благоприятства експонирането й, поради което няма нужда от охранителна зона.

Б. Предписания за опазване:

1. Изисква се:

консервация, реставрация, поддръжка и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна утвар, железни решетки по прозорци, ковани дървени врати, железни кръстове по покрив, погребения в двора и пр.;

възстановяване на променени автентични характеристики:

– възстановяване на покривно покритие от едноулучни керемиди;

– цялостно разкриване на стенописа в пространството на притвора;

– проучване, консервация и реставрация на оригиналния стенописен слой, разположен под настоящия слой боя;

– премахване на външната тоалетна и обособяването й в църковната сграда;

– премахване на дървената конструкция, закрепена към южната фасада на църквата;

– ремонт и естетизиране на църковната сграда в имота при решение за нейното запазване;

консервация, реставрация и създаване на цялостно архитектурно решение за екстериора на камбанарията с камбаната, както и на църковната сграда в имота при решение да бъде запазена;

консервация и реставрация на оградния зид и порта;

проект за благоустрояване на двора – изграждане на алеи, плочници около храма, консервация и реставрация на ограден зид;

отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност; при монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност;

палене на свещи само от чист пчелен восък.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.

2. Допустими дейности:

премахване на църковната сграда, разположена западно от храма в имота;

допълващо застрояване, което не нарушава възприемането на църквата и не възпрепятства експонирането й; то следва да е едноетажно, ограничено функционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди или за жилище на свещеника.

3. Препоръчва се:

подмяна на входните порти на двора с такива, характерни за съответния архитектурно-строителен период.

II. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

III. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – София-град.

За министър: Ам. Гешева

11004

ЗАПОВЕД № РД-9Р-69 от 20 септември 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-320 от 27.04.2018 г. и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 5 на протокол № 74 от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г. на министъра на културата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Св. Николай Чудотворец“ – нова, кв. 25, парц. XI, пл. № 902, с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана, с класификация на художествена и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от Новото време с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима културна ценност (НКЦ), както следва:

А. Териториален обхват:

1. Териториален обхват на НКЦ: обектът попада в границите на имот № 902, УПИ XI, кв. 25 по плана на с. Владимирово, община Бойчиновци, одобрен със Заповед № 2591 от 1963 г. на кмета на община Бойчиновци.

2. Териториален обхват на охранителната зона на НКЦ: няма необходимост от охранителна зона, тъй като устройствената среда е вече изградена, а самият имот на църквата с обширен двор действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване:

1. Изисква се:

консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с художествена стойност, както и на елементите на обзавеждането;

да се създаде цялостен план за благоустройство;

отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност, при монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни по начин, който не в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.

2. Допустими дейности:

възстановяване на съборената едноетажна кръщелня на старото й място (където сега е паянтовата постройка), като получи функции за църковно-просветни дейности;

допълващо застрояване, което не нарушава възприемането на църквата и не възпрепятства експонирането й; то следва да е едноетажно, ограничено функционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди, както и за жилище на свещеника;

изписване, съобразено със стилистиката на храма;

ремонт в стилистиката на кръщелнята, на камбанарията в западната част на двора;

палене на свещи само от чист пчелен восък.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – София-град.

За министър: Ам. Гешева

11005

 

ЗАПОВЕД № РД-9Р-70 от 20 септември 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-353 от 11.05.2018 г. и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 6 на протокол № 74 от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г. на министъра на културата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Св. Николай Чудотворец“ – стара, кв. 25, УПИ XI-902, с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана, с класификация на художествена и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от Възраждането с категория „за сведение“.

Определям режими за опазване на художествената и архитектурно-строителна недвижима културна ценност (НКЦ), както следва:

А. Териториален обхват:

1. Териториален обхват на НКЦ: обектът попада в границите на имот № 902, УПИ XI, кв. 25 по плана на с. Владимирово, община Бойчиновци, одобрен със Заповед № 2591 от 1963 г. на кмета на община Бойчиновци.

2. Териториален обхват на охранителната зона на НКЦ: няма необходимост от охранителна зона, тъй като устройствената среда е вече изградена, а самият имот на църквата с обширен двор действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване:

1. Изисква се:

консервация, реставрация и експониране на храма и на съхранените елементи с художествена стойност (запазените в новия храм, част от иконостаса – трапецовиден фронтон с дърворезбени елементи по него; един от змейовете на Венчилката), както и на съхранените елементи на обзавеждането;

да се създаде цялостен план за благоустройство.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.

2. Допустими дейности:

възстановяване на съборената едноетажна кръщелня на старото й място (където сега е паянтовата постройка), като получи функции за църковно-просветни дейности;

допълващо застрояване, което не нарушава възприемането на църквата и не възпрепятства експонирането й; то следва да е едноетажно, ограничено функционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди, както и за жилище на свещеника;

ремонт в стилистиката на кръщелнята на камбанарията в западната част на двора.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – София-град.

За министър: Ам. Гешева

11006

 

ЗАПОВЕД № РД-9Р-71 от 20 септември 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-320 от 27.04.2018 г. и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 12 на протокол № 74 от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г. на министъра на културата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Св. X.X.“, кв. 21, УПИ 177, с. Острица, община Две могили, област Русе, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Новото време с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност (НКЦ), както следва:

А. Териториален обхват:

1. Териториалният обхват на НКЦ е в границите на кв. 21, УПИ 177 по плана за регулация на с. Острица, област Русе, утвърден със Заповед № 269 от 1965 г.

2. Териториален обхват на охранителната зона на НКЦ: не се предлага. По отношение на църковния двор регулацията от 1965 г. е частично изпълнена, като имотът е отрязан от североизток и му е додадена част от запад. Промените не застрашават експонирането на храма, всички важни елементи, свързани с църквата (надгробни паметници и плочи, стопанска постройка), остават в имотните граници. Проблем се явява новият трафопост, който стои чуждо в храмовия имот и пречи на възприемането на храма от запад. Останалата част от квартала е общинска градинка, поради което няма необходимост от определяне на охранителна зона.

Б. Предписания за опазване:

1. Изисква се:

консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна утвар, свещници, железни решетки по прозорци, ковани дървени врати, каменни корнизи и рамки, дървен таван в интериор и пр.;

сондаж за съхранена каменна настилка в наоса на храма и консервация и реставрация;

възстановяване на автентични характеристики:

– почистване на елементи от обработен лицев камък (корнизи, колони, свещници и др.) в интериор и екстериор от нанесена боя, мазилка и пр.;

– възстановяване на липсващи елементи от автентичното остъкляване на екзонартекса по запазен детайл;

не се допуска поставянето на допълнителни предмети и аксесоари по иконостаса (икони, перденца, нова утвар, цветя, покривки, постери и пр.);

консервация и реставрация на камбанария;

консервация и реставрация на надгробни паметници в двора;

отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност; при монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност;

палене на свещи само от чист пчелен восък;

естетизиране на едноетажната постройка в двора съобразно архитектурните характеристики на храма и поддържане в добро състояние на външния й вид.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.

2. Допуска се:

благоустрояване на средата на храма, както и засаждане на нова растителност – характерна за района;

изграждане на нова ограда около имота на храма, съобразена с архитектурно-художествените му особености и характерни подходи;

поставяне на художествено и функционално осветление в имота на храма, което да не е закрепено за самия обект и да не пречи на неговото свободно възприемане.

3. Препоръчва се:

да се прецени възможността за каширане или преместване (преработка) на трафопоста в двора на храма.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – София-град.

За министър: Ам. Гешева

11007

 

ЗАПОВЕД № РД-9Р-72 от 20 септември 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-320 от 27.04.2018 г. и становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 13 на протокол № 74 от заседание, проведено на 28.05.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г. на министъра на културата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Св. Димитър“, УПИ II-243, кв. 17, и част от имот с пл. № 244 от кв. 17, с. Червен, община Иваново, област Русе, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност (НКЦ), както следва:

А. Териториален обхват:

1. Териториалният обхват на НКЦ е в границите на УПИ II-243, кв. 17 от уличната регулация на с. Червен, област Русе, утвърден със Заповед № 96 от 27.05.1990 г., включително сградата, част от автентичното допълващо застрояване на храма, намираща се понастоящем в източната част на съседен УПИ-244, обозначена като ПС на същия регулационен план, а в опорния план на НИНКН в приложение № 4 към чл. 23, ал. 1 от Наредба № Н-12 от 2012 г. – под № 5.

2. Териториален обхват на охранителната зона на НКЦ: няма необходимост от охранителна зона, тъй като устройствената среда е вече изградена, а самият имот на църквата с обширен двор и на възвишение действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване:

1. Изисква се:

консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна утвар, железни решетки по прозорци, ковани дървени врати, железни кръстове по покрив, дървени стасидии и пр.; за целта се изисква сондаж за стенописна украса в интериора на храма и сондаж за съхранена каменна настилка в наоса на храма;

възстановяване на заличени автентични характеристики:

– премахване на желязна врата и зазиждания на арките в екзонартекса;

– подмяна на PVC дограма по прозорците с дървена, съобразена с архитектурно-художествените особености на храма;

– подмяна на анкериращите фасадни елементи на обтегачите с такива, съобразени с архитектурно-художествените особености на храма;

– премахване на коминните тела от фасадите на храма;

не се допуска поставянето на допълнителни предмети и аксесоари по иконостаса (икони, перденца, нова утвар, цветя, покривки, постери и пр.);

отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност; при монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни по начин, който не в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност;

палене на свещи само от чист пчелен восък;

консервация, реставрация и експониране на сградите в двора, двата войнишки паметника, каменен кръст, каменен ограден и подпорен зид с порта и каменно стълбище;

консервация и реставрация на двата каменни свещника и експонирането им на подходящо място в интериора на храма.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.

2. Допуска се:

благоустрояване на средата на храма, както и засаждане на нова растителност – характерна за района;

поставяне на художествено и функционално осветление в имота на храма, което не е закрепено за самия обект и не пречи на неговото свободно възприемане;

поставяне на ажурна метална ограда/парапет по източния подпорен зид с цел обезопасяване; обликът и материалът да бъдат съобразени с архитектурно-художествените особености на храма и автентичните железни решетки по прозорците.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.

3. Препоръчва се:

да се извърши промяна на регулационния план, която да предвиди връщане на отделената стопанска постройка в границите на църковния имот.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – София-град.

За министър: Ам. Гешева

11008

 

ЗАПОВЕД № РД-9Р-73 от 5 октомври 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-578 от 25.07.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 14 на протокол № 76 от заседание, състояло се на 21.08.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г., Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г., Заповед № РД-09-664 от 6.08.2018 г., Заповед № РД-09-727 от 17.08.2018 г. и Заповед № РД-09-729 от 20.08.2018 г. на министъра на културата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Св. Пророк Илия“ с камбанария, с идентификатори: 65927.501.1708.1 и 65927.501.1708.6, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането и Новото време с категория „национално значение“.

Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност (НКЦ), както следва:

А. Териториален обхват:

1. Териториален обхват на НКЦ: териториалният обхват на НКЦ е в границите на УПИ XIV-1708, кв. 44 от действащ кадастрален план на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, Заповед за одобрение № РД-18-77 от 16.07.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. Териториален обхват на охранителната зона на НКЦ: църквата се намира в границите на групова недвижима културна ценност „Архитектурен ансамбъл около църквата „Св. Пророк Илия“ и няма нужда от охранителна зона.

Б. Предписания за опазване:

1. Изисква се:

консервация, реставрация, поддръжка и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна утвар, железни решетки по прозорци, ковани дървени врати, железни кръстове по покрив, погребения в двора, камбанарията и пр.;

възстановяване на променени автентични характеристики:

– премахване на съществуващия магазин за свещи, изработен от PVC дограма;

– премахване на циментовата настилка в двора на църквата;

– премахване на окачени тавани в канцеларията и в притвора;

– да се променят вратите, отвеждащи от преддверието в притвора към канцеларията и баптистерия, както и входната порта към наоса; да се направи проучване за оригиналните врати и при липса на информация да се изработят детайли, които да отчитат архитектурните и художествените характеристики на храма;

проект за благоустрояване на двора – изграждане на алеи, плочници около храма, консервация и реставрация на ограден зид и порта;

отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност; при монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност;

палене на свещи само от чист пчелен восък.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.

2. Допустими дейности:

заделяне на пространство за продажба на свещи на подходящо място в зоната на притвора или под емпория с архитектурно решение, което да не е в конфликт с архитектурните и художествените характеристики на храма.

3. Препоръчва се:

изработване на общ детайл за всички метални ажурни елементи на зидовете, ограждащи двора, както и вътрешноразположените в него;

изработка на нови плочници в южния двор, свързваща църквата с битовата сграда, по подобие на детайла пред западната фасада;

боядисване на водосточните тръби в цвят, подобен на мазилковото оформление на фасадите.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – София-град.

За министър: Ам. Гешева

11009

ЗАПОВЕД № РД-9Р-74 от 5 октомври 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-578 от 25.07.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 13 на протокол № 76 от заседание, състояло се на 21.08.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г., Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г., Заповед № РД-09-664 от 6.08.2018 г., Заповед № РД-09-727 от 17.08.2018 г. и Заповед № РД-09-729 от 20.08.2018 г. на министъра на културата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Св. Димитър“, с. Скорците, община Трявна, област Габрово, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането с категория „национално значение“.

Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност (НКЦ), както следва:

А. Териториален обхват:

1. Териториален обхват на НКЦ: териториалният обхват на НКЦ е в границите на ПИ 77, кв. 13 от действащ кадастрален план на с. Скорците, община Трявна, област Габрово, Заповед за одобрение № 135 от 18.05.1932 г. – улична регулация, и № 2089 от 3.05.1932 г. – дворищна регулация.

2. Териториален обхват на охранителната зона на НКЦ: средата около църквата вече е изградена и благоприятства експонирането й, поради което няма нужда от охранителна зона.

Б. Предписания за опазване:

1. Изисква се:

консервация, реставрация, поддръжка и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: стенописна украса, иконостас, икони, църковна утвар, железни решетки по прозорци, ковани дървени врати, железни кръстове по покрив, погребения в двора и пр.;

възстановяване на променени автентични характеристики:

– изработка на ПУП – ПРЗ за промяна границите на УПИ II-77 и връщане на дворищната регулация, която обхваща оригиналния каменен зид и всички оригинални елементи от църковната функция – църквата, гробовете пред нея, останките от сграда в северозападния край на имота;

– връщане на оригиналните икони от храма на техните места, а при невъзможност за тяхното локализиране – изписване на нови икони и монтиране в иконостаса на църквата;

– проучване, консервация и реставрация на оригиналния стенописен слой по западната фасада, разположен под настоящия слой боя;

– демонтиране на табелите от южната част на западната фасада и монтаж на подходящо място в имота на църквата с цел реставрация и експониране на стенописния слой под тях;

– премахване на дървената конструкция, закрепена към южната фасада на църквата;

проект за благоустрояване на двора – изграждане на алеи, плочници около храма, консервация и реставрация на ограден зид и порта и др.;

отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност; при монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност;

палене на свещи само от чист пчелен восък.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.

2. Допустими дейности:

изследване на минали етапи в затварянето на екзонартекса с плътни и ажурни прегради; изработка и монтаж на нови преградни елементи по проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба;

възстановяване на сградата в северозападния край на имота, което не нарушава възприемането на църквата и не възпрепятства експонирането й; тя следва да е едноетажна, ограничена функционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди или за жилище на свещеника.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – София-град.

За министър: Ам. Гешева

11010

 

ЗАПОВЕД № РД-9Р-75 от 5 октомври 2018 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-578 от 25.07.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 12 на протокол № 76 от заседание, състояло се на 21.08.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г., Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г., Заповед № РД-09-664 от 6.08.2018 г., Заповед № РД-09-727 от 17.08.2018 г. и Заповед № РД-09-729 от 20.08.2018 г. на министъра на културата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Успение Пресветая Богородици“ с камбанария, с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането с категория „национално значение“.

Определям режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност (НКЦ), както следва:

А. Териториален обхват:

1. Териториален обхват на НКЦ: териториалният обхват на НКЦ е в границите на УПИ I-239 и УПИ II-240, кв. 25 от действащ ПУП на с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново, Заповед за одобрение № 619 от 18.07.1968 г.

2. Териториален обхват на охранителната зона на НКЦ: средата около църквата вече е изградена и благоприятства експонирането й, поради което няма нужда от охранителна зона.

Б. Предписания за опазване:

1. Изисква се:

консервация, реставрация, поддръжка и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, икони, църковна утвар, железни решетки по прозорци, ковани дървени врати, железни кръстове по покрив, погребения в двора и пр.;

възстановяване на променени автентични характеристики:

– възстановяване на покривно покритие от каменни плочи;

– връщане намясто липсващите икони както в иконостаса, така и в притвора;

– замяна с нови икони при невъзможно връщане на откраднатите икони;

– проучване, реставрация и консервация на мазилковото оформление на външните стени;

– проучване, консервация и реставрация на оригиналния стенописен слой в наоса, притвора и нартекса;

– ремонт и естетизиране на църковната сграда в имота при решение за нейното запазване;

изработка на ПУП – ПРЗ за промяна границите на УПИ I-239 с включване на цялото строително петно на камбанарията;

консервация и реставрация на камбанарията с камбаната;

консервация и реставрация на оградния зид и порта;

проект за благоустрояване на двора – изграждане на алеи, плочници около храма, консервация и реставрация на ограден зид и др.;

отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност; при монтиране на цялостна инсталация, тя да се изпълни по начин, който не в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност;

палене на свещи само от чист пчелен восък.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.

2. Не се допуска:

поставяне на рекламни съоръжения, антени на мобилни оператори и други елементи, неблагоприятни за експонирането на недвижимите културни ценности.

3. Допустими дейности:

премахване на едноетажната сграда, разположена западно от храма в имота;

цялостно покриване на покрива с каменни плочи, идентични с тези, покриващи конхите;

допълващо застрояване, което не нарушава възприемането на църквата и не възпрепятства експонирането й; то следва да е едноетажно, ограничено функционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди, както и за жилище на свещеника.

4. Препоръчва се:

подмяна на входните порти на двора с такива – характерни за съответния архитектурно-строителен период.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – София-град.

За министър: Ам. Гешева

11011

 

ЗАПОВЕД № РД-9Р-77 от 5 октомври 2018 г.

На основание чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-612 от 10.08.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 4. на протокол № 76 от заседание, състояло се на 21.08.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г., Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г., Заповед № РД-09-664 от 6.08.2018 г., Заповед № РД-09-727 от 17.08.2018 г. и Заповед № РД-09-729 от 20.08.2018 г. на министъра на културата, нареждам:

І. Променям статут, като определям режими за опазване – териториален обхват и предписания за опазване на недвижима културна ценност „Тракийска гробница в м. Мишкова нива“, община Малко Търново, област Бургас, обявена с Протокол № 3 на СОПК от 27.06.1986 г. за археологически паметник на културата с категория „национално значение“, и променям наименованието на: археологическата недвижима културна ценност (АНКЦ) „Антична куполна гробница в местността Мишкова нива“, землище на гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, с категория „национално значение“.

Определям следните режими за опазване на АНКЦ:

А. Териториален обхват:

1. Териториален обхват на АНКЦ: с протокол от 28.03.2018 г. на междуведомствена комисия в изпълнение на Заповед № РД-9К-20 от 21.03.2018 г. на министъра на културата са предложени следните граници и режими за опазване на АНКЦ „Антична куполна гробница в местността Мишкова нива“, землище на гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас:

1.1. Териториалният обхват на АНКЦ включва поземлен имот с идентификатор 46663.75.1023 по КККР на гр. Малко Търново, отдел 77(2) по Горскостопанския план (ГСП) от 2018 г. на териториално поделение (ТП) Държавно горско стопанство (ДГС) „Малко Търново“, с обща площ – 2636 кв. м.

1.2. Граници на АНКЦ: съвпадат с границите на поземлен имот с идентификатор 46663.75.1023 по КККР на гр. Малко Търново.

2. Териториален обхват на охранителната зона на АНКЦ (включваща и „Антична сграда с ограден зид“ и „Могилен некропол“):

2.1. Териториалният обхват на охранителната зона включва: подотдел 77/Ч, подотдел 77/Ц, подотдел 77/Ф, подотдел 77/ Х, подотдел 76/Т, част от подотдел 77/Ш, част от подотдел 76/П по ГСП от 2018 г. на ТП ДГС „Малко Търново“ и част от поземлен имот с идентификатор 46663.75.1022 по КККР на гр. Малко Търново (път), с обща площ 55 310 кв. м.

2.2. Граници на охранителната зона: охранителната зона започва от т. А с координати Х=4648925.28 и Y=665866.94 (координатна система БГС 2005) от имотната граница на имот 44663.75.1023 по КККР на гр. Малко Търново, продължава, като пресича подотдел 77/Ш по ГСП от 2018 г. на ТП ДГС „Малко Търново“, до т. Б с координати Х=464871808 и Y=66594536, оттам върви на запад по северната граница на подотдел 77/У и продължава по част от западната граница до североизточния ъгъл на подотдел 76/Х и продължава по неговата източна граница до нейния югоизточен ъгъл, пресича подотдел 76/С до североизточния ъгъл на подотдел 76/У, продължава по северната граница на подотдел 76/У до нейния северозападен ъгъл, пресича подотдел 76/Т до т. В с координати Х=4648664.71 и Y=6658009.91 и продължава по северната граница на подотдел 76/С до т. Г с координати Х=4648733.02 и Y=665571.20 и оттам пресича подотдел 76/П до т. Д с координати Х=4648762.03 и Y=665701.36 и оттам продължава на север по западната граница на имот 75.1022 до т. Е с координати Х=4648866.42 и Y=665701.09, пресича същия имот до т. Ж с координати Х=4648863.98 и Y=665708.68 и продължава по източната граница на този имот до т. З с координати Х=46484896.85 и Y=665718.33 и по северната граница на подотдел 77/Ч отива в т. И на имот 75.1023 с координати Х=4648922.95 и У=665884.18 и оттам по западната, южната и част от източните граници на същия имот и оттам се затваря в т. А.

Б. Предписания за опазване:

1. Предписания за опазване на територията на АНКЦ:

Определя се като територия за археологическо проучване (при необходимост), консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими културни ценности и структури. Забранява се почвената обработка, засаждането на нова дървесна, храстова и тревна растителност, трайни насаждения с дълбока коренова система, както и използването на територията за пасище, мера и ливада. Забраняват се всякакви строителни дейности, с изключение на изграждане на инфраструктура, свързана със защитата и/или експонирането на археологическата недвижима културна ценност, или за минимално необходимото благоустрояване и осигуряване на достъп и обслужване на посетителите – навеси, беседки, погледни площадки, пътеки, художествено и функционално осветление, експозиционни информационни табла.

Допуска се използването на югозападната част на ПИ с идентификатор 46663.75.1023 (в края на асфалтовия път) за оформяне на подход, обслужващ АНКЦ. Тук се допуска изграждане на паркинг/обръщало за МПС (без асфалтово покритие), монтаж на преместваеми обекти, свързани с обслужването на посетителите – информационни табели, места за отдих, посетителски информационен център, определени по схема и индивидуални проекти. Дейностите по реализацията им задължително се извършват под наблюдение на археолог и при стриктно спазване на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН). Схемите и проектите, както и всички горецитирани дейности и инвестиционни инициативи за територията на АНКЦ се съгласуват с Министерството на културата по реда на чл. 83 и 84 от ЗКН на основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от ЗКН с РИОСВ – Бургас, Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Бургас, и ТП ДГС „Малко Търново“.

Дейностите по социализацията на АНКЦ, нарушаващи целостта на земния пласт, се извършват задължително под ръководството на археолог при условията на чл. 161 от ЗКН.

Забранява се използването на територията, включена в границите на АНКЦ, за депо за всякакъв вид отпадъци.

На територията на археологическата ценност се забранява сеч и изкореняване на дървесна и храстова растителност, с изключение на необходимото за социализацията на обекта. В такива случаи дейностите се извършват задължително в присъствието на археолог и след съгласуване с ТП ДГС „Малко Търново“ и РДГ – Бургас.

Забранява се бивакуването и паленето на огньове.

2. Предписания за опазване на територията на охранителната зона на АНКЦ:

Определя се като зона за археологическо наблюдение, проучване и експониране на археологически недвижими културни ценности и структури.

На територията на охранителната зона се прилагат дейностите и мероприятията, предвидени в ГСП на ТП ДГС „Малко Търново“ от 2018 г. (в процедура на утвърждаване). Допуска се поддръжка, ремонт на съществуващите горски пътища, както и при необходимост прокарването на нови. Горскостопанските работи, свързани с нарушаване на земния пласт, се извършват задължително в присъствието на археолог при спазване на изискванията на чл. 160, ал. 2 от ЗКН. С цел осигуряване на археологическо наблюдение ТП ДГС „Малко Търново“ предварително уведомява Историческия музей – Малко Търново, за намеренията си. Допуска се ремонт и поддръжка на частта от асфалтовия път, попадаща в границите на охранителната зона, при спазване на същите изисквания.

За териториите, където са разположени археологическите недвижими културни ценности „Антична сграда с ограден зид“ (отдел 76 (т) и част от отдел 77 (ш) и „Могилен некропол“ (в част от отдел 76 (п) по ГСП на ТП ДГС „Малко Търново“ от 2018 г.), се забраняват всякакви горскостопански дейности и мероприятия, нарушаващи целостта на земния пласт и застрашаващи с унищожаване или компрометиране археологическите недвижими културни ценности. Допуска се единствено археологическо, геофизическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на АНКЦ и структури.

Когато във връзка с археологически проучвания или провеждане на дейности, свързани с консервация, реставрация и експониране на археологически структури, и изграждане на туристическа инфраструктура се налага почистване от дървесна и храстова растителност, задължително тези дейности се съгласуват с ТП ДГС „Малко Търново“ и РДГ – Бургас.

Разрешава се ловно-стопанска дейност. Забранява се паша на кози и свине.

Забранява се изграждането на депа за преработка и съхранение на какъвто и да е вид отпадъци.

Забранява се откриването на кариери за добив на подземни богатства и инертни материали.

ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд – София-град.

За министър: Ам. Гешева

11013

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-722 от 27 ноември 2018 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел опазване на вековно дърво, установено с констативен протокол № БР-ХП-4/1.02.2018 г. на РИОСВ – Плевен:

1. Обявявам за защитено дърво летен дъб (Quersus robur), на възраст над 100 години с височина около 25 м, обиколка на ствола 3,40 м, намиращо се на ул. Бъкстон № 5, в поземлен имот с идентификатор 56722.659.834 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, одобрена със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 62 от 2008 г.). Вековното дърво е с координати X=4808551.3, Y=428674.8, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

2. Забранявам изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – Плевен, да осигури обозначаването на вековното дърво.

5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: Н. Кънчев

10982

 

ЗАПОВЕД № РД-723 от 27 ноември 2018 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че са напълно изсъхнали, установено с констативен протокол № БР-СС-23/29.09.2016 г. на РИОСВ – Велико Търново, констативен протокол № ЗП-ЦМ-05/27.07.2018 г. на РИОСВ – София, констативен протокол № БР-ГГ-37/4.07.2018 г., констативен протокол № БР-ДЛ-22/4.07.2018 г., констативен протокол № БР-ХП-17/8.05.2018 г., констативен протокол № БР-СС-07/30.03.2018 г., констативен протокол № БР-ХП-11/3.04.2018 г., констативен протокол № БР-ДЛ-12/13.04.2018 г., констативен протокол № БР-ХП-23/1.06.2018 г. и констативен протокол № БР-ХП-12/3.04.2018 г. на РИОСВ – Плевен:

1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:

1.1. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris), намиращо се в гробищен парк на с. Янковци, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 1042 от 30.11.1984 г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерския съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1628.

1.2. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus petraea), намиращо се пред входа на бившите казарми в землището на Ботевград, община Ботевград, Софийска област, обявено със Заповед № 511 от 24.02.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 867.

1.3. Вековно дърво от вида върба (Salix sp.), намиращо се в местност Дагирови бари, остров Персина, землището на гр. Белене, община Белене, област Плевен, обявено със Заповед № 715 от 12.03.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 743.

1.4. Пет броя вековни дървета от вида черна топола (Populus nigra), обявени в група от 15 броя черни тополи, намиращи се на остров Персина, землището на гр. Белене, община Белене, област Плевен, обявено със Заповед № 715 от 12.03.1975 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 744.

1.5. Вековно дърво от вида скоруша (Sorbus domestica), намиращо се в местност Дери магаре, землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, обявено със Заповед № 44 от 15.01.1991 г. на Министерството на околната среда (ДВ, бр. 16 от 1991 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1833.

1.6. Три броя вековни дървета от вида бряст (Ulmus sp.), намиращи се в местност Дрян, землището на гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, обявени със Заповед № 384 от 17.06.1980 г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 69 от 1980 г.). Вековните дървета са заведени в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1193, № 1194 и № 1195.

1.7. Вековно дърво от вида космат дъб (Quercus pubescens), намиращо се в местност Палаза, землището на гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, обявено със Заповед № 14 от 8.01.1981 г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 19 от 1981 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1225.

1.8. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris), намиращо се в местност Кабаница, землището на с. Върбица, община Плевен, област Плевен, обявено със Заповед № 441 от 7.08.1978 г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 74 от 1978 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1032.

1.9. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus robur), намиращо се в местност Сухото езеро, землището на с. Беглеж, община Плевен, област Плевен, обявено със Заповед № 441 от 7.08.1978 г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 74 от 1978 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1007.

1.10. Два броя вековни дървета от вида цер (Quercus cerris), обявени в група от 6 броя дървета от видовете цер и летен дъб, намиращи се в местност Палаза, землището на гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, обявени със Заповед № 19 от 8.01.1981 г. на Комитета по опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 17 от 1981 г.). Вековните дървета са заведени в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1238.

2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: Н. Кънчев

10983

 

ЗАПОВЕД № РД-725 от 28 ноември 2018 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел опазване на вековни дървета, установено с констативен протокол № РП-061/25.07.2018 г. на РИОСВ – Русе, констативен протокол № БВ-017/17.08.2018 г., констативен протокол № БВ-018/17.08.2018 г., констативен протокол № БВ-019/17.08.2018 г. на РИОСВ – Смолян, констативен протокол № 261/19.04.2018 г. на РИОСВ – Хасково, констативен протокол № 014222/ПД-12-21/10.08.2018 г. на РИОСВ – Бургас, и констативен протокол № БР-СС-22/19.09.2017 г. на РИОСВ – Велико Търново:

1. Обявявам за защитени следните вековни дървета:

1.1. Цер (Quersus cerris) на възраст около 250 години с височина 16 м, обиколка на ствола при височина 1,30 м – 2,80 м, намиращо се в УПИ ІІІ, квартал 5, имот с идентификатор 30507.888.9901 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Звенимир, ЕКАТТЕ 30507, община Главиница, област Силистра, одобрена със Заповед № РД-18-1710 от 17.10.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 94 от 2018 г.). Вековното дърво е с координати X=4855526.767, Y=614556.522, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.2. Цер (Quersus cerris) на възраст около 250 години с височина 16 м, обиколка на ствола при височина 1,30 м – 2,90 м, намиращо се в УПИ ІІІ, квартал 5, имот с идентификатор 30507.888.9901 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Звенимир, ЕКАТТЕ 30507, община Главиница, област Силистра, одобрена със Заповед № РД-18-1710 от 17.10.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 94 от 2018 г.). Вековното дърво е с координати X=4855491.150, Y=614584.674, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.3. Цер (Quersus cerris) на възраст около 400 години с височина 16 м, обиколка на ствола при височина 1,30 м – 4,33 м, намиращо се в имот с идентификатор 30507.32.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Звенимир, ЕКАТТЕ 30507, община Главиница, област Силистра, одобрена със Заповед № РД-18-1710 от 17.10.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 94 от 2018 г.). Вековното дърво е с координати X=4854544.935, Y=614838.414, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.4. Летен дъб (Quercus robur) на възраст около 400 години с височина 18 м, обиколка на ствола при височина 1,30 м – 5,10 м, намиращо се в поземлен имот № 050051 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Листец, ЕКАТТЕ 43894, община Главиница, област Силистра. Вековното дърво е с координати X=4856623.681, Y=609665.818, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.5. Черен бор (Pinus nigra) на възраст около 100 години с височина 27 м, обиколка на ствола при височина 1,30 м на всяко от осемте разклонения, започващи от самия терен – са от 22 см до 43 см, намиращо се в имот с идентификатор 05462.188.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Борино, община Борино, област Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-34 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 56 от 2010 г.). Същото се намира в отдел/подотдел 96/б в териториалния обхват на ТП „ДГС – Борино“ съгласно Лесоустройствен проект 2010 – 2020 г. Вековното дърво е с координати X=4614294.588, Y=402431.974, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.6. Бук (Fagus sylvatica) на възраст около 300 години с височина 16,5 м, обиколка на ствола при височина 1,30 м – 4,20 м, намиращо се в имот с идентификатор 06879.96.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Буйново, община Борино, област Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1087 от 10.05.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 49 от 2018 г.). Същото се намира в отдел/подотдел 212/щ в териториалния обхват на ТП „ДГС – Борино“ съгласно Лесоустройствен проект 2010 – 2020 г. Вековното дърво е с координати X=4599628.74, Y=400216.175, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.7. Бук (Fagus sylvatica) на възраст около 200 години с височина 24 м, обиколка на ствола при височина 1,30 м – 3,12 м, намиращо се в имот с идентификатор 06879.96.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Буйново, община Борино, област Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1087 от 10.05.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 49 от 2018 г.). Същото се намира в отдел/подотдел 212/щ в териториалния обхват на ТП „ДГС – Борино“ съгласно Лесоустройствен проект 2010 – 2020 г. Вековното дърво е с координати X=4599617.240, Y=400095.045, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.8. Смърч (Picea abies) на възраст около 250 години с височина 37,5 м, обиколка на ствола при височина 1,30 м – 3,85 м, намиращо се в имот с идентификатор 37592.30.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Кожари, община Борино, област Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1088 от 10.05.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 49 от 2018 г.). Същото се намира в отдел/подотдел 202/и в териториалния обхват на ТП „ДГС – Борино“ съгласно Лесоустройствен проект 2010 – 2020 г. Вековното дърво е с координати X=4599834.313, Y=405389.960, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.9. Космат дъб (Quercus pubescens) на възраст около 350 години с височина 16 м, обиколка на стъблото 4,80 м, намиращо се в урегулиран поземлен имот – парцел VІІ, квартал 66, землището на с. Черепово, община Харманли, област Хасково. Вековното дърво е с координати X=4652106.089, Y=553823.798, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.10. Летен дъб (Quercus robur) на възраст около 300 години с височина 17,5 м, обиколка на ствола при височина 1,30 м – 3,60 м, намиращо се в имот с идентификатор 35033.24.344 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-37 от 27.07.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 65 от 2015 г.). Вековното дърво е с координати X=4726968.531, Y=666127.444, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.11. Дървовидна (турска) леска (Corylus colurna) на възраст около 160 години с височина над 25 м, обиколка на стъблото 390 см, намиращо се на ул. Емилиян Станев № 10, в имот с идентификатор 27190.501.5503 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, одобрена със Заповед № РД-18-1265 от 22.06.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 59 от 2018 г.). Вековното дърво е с координати X=4755160.215, Y=531051.343, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

2. Забранявам изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

3. Обектите да се впишат в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – Русе, РИОСВ – Смолян, РИОСВ – Хасково, РИОСВ – Бургас, и РИОСВ – Велико Търново, да осигурят обозначаването на вековните дървета.

5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: Н. Кънчев

10984

 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕШЕНИЕ № 296 от 27 септември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 64 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – Велинград, реши:

1. Одобрява ПУП – ПП за трасе на подземна КЛ 20 kV и оптичен кабел от килия 6 от ЗРУ 20 kV на подстанция „Велинград“ в ПИ 004047 по КВС на гр. Велинград до РК в ПИ 222003 по КВС на с. Драгиново и от РК до МВЕЦ „Долене“ в ПИ 133020 по КВС на с. Драгиново. Част от трасето преминава през горски територии на дейност на ДГС „Алабак“, община Велинград, област Пазарджик. Инвеститорът – „Долене“ – ООД, е собственик на ПИ 222003 в м. Сипа, където ще се изгради разпределителна касета, и на ПИ 133020 в местност Луковица по КВС на с. Драгиново, община Велинград, където ще се изгради МВЕЦ „Долене“.

За нуждите на МВЕЦ „Долене“ е необходимо да се изгради нова подземна кабелна линия 20 kV за присъединяване към съществуващата електроразпределителна мрежа, като точката на присъединяване е определена съгласно договор № ДГ-ПР-20-121/16.12.2015 г. между инвеститора и „ЕСО“ – ЕАД, и се намира в ПИ 004047 по КВС на гр. Велинград – подстанция „Велинград“, килия 6 от ЗРУ 20 kV. Освен това за осъществяване на комуникация, контрол и видеонаблюдение успоредно с КЛ 20 kV ще бъде положен оптичен кабел. Сервитутът на КЛ 20 kV извън населените места е 4 м – по 2 м от двете страни на оста, а на оптичния кабел е 1 м – 0,50 м от двете страни на оста. Общата дължина на трасето е 10 548 м, като от тях 1106 м попадат в КВС на гр. Велинград (ССФ), 2011 м попадат в регулацията на гр. Велинград, 1038 м попадат в регулацията на с. Драгиново, 4000 м попадат в ССФ по КВС на с. Драгиново, а 2393 м попадат в ГФ от КВС на с. Драгиново. Трасето на кабела засяга както земи в регулацията на гр. Велинград и с. Драгиново, така и земи от горския и от селскостопанския фонд на землищата на гр. Велинград и с. Драгиново. Засегнатите от трасето имоти са описани в приложение – регистър на засегнатите имоти. Трасето е проектирано да започва от подстанция „Велинград“ в ПИ 004047 по КВС на гр. Велинград. След като излезе от имота, пресича полски път и продължава в посока към ул. Георги Кирков. Оттам трасето продължава в източния и североизточния тротоар на ул. Георги Кирков до пресечката с ул. Христо Смирненски. Оттам продължава по източния тротоар на ул. Христо Смирненски, докато излезе от гр. Велинград в посока за с. Драгиново. На изхода на гр. Велинград трасето пресича пътя и продължава вляво в сервитута на пътя от Велинград до началото на с. Драгиново. След като влезе в селото, продължава по западния тротоар на ул. Мариница до пресечката с ул. Кирил и Методий. Там трасето продължава по западния тротоар на ул. Кирил и Методий до пресечката с ул. Терегово. След това минава по южния и западния тротоар на същата улица, докато стигне до края на селото. Оттам трасето продължава по съществуващи посадки и горски пътища до ПИ 222003 по КВС на с. Драгиново, където ще се изгради РК. Трасето пресича река Чепинска въздушно (показано с червен цвят в лист 5) и продължава в подземен тунел, който не е предмет на настоящата процедура. След излизането от тунела трасето продължава в източна посока, докато достигне до ПИ 133020 по КВС на с. Драгиново, където ще бъде изградена МВЕЦ „Долене“. В сервитута на пътищата трасето е проектирано на около 2 м от границите на имотите, а в регулацията в тротоарите на улиците на около 1 м от границите.

2. Възлага изпълнението на решението на кмета на община Велинград.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до Административния съд – Пазарджик.

Председател: А. Мареков

10731

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН

ЗАПОВЕД № РД 28/1 от 7 декември 2018 г.

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протокол с вх. № 2803/5565 от 5.12.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № РД 2901/46 от 5.10.2018 г. на областния управител на област Видин, одобрявам план на новообразувани имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за териториите по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в землището на община Белоградчик – 798 дка, намиращи се във вилна зона „Маркашница“, землище с. Чифлик, община Белоградчик, област Видин.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават чрез областния управител на област Видин пред Административния съд – Видин, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Областен управител: А. Георгиева

10987

 

ЗАПОВЕД № РД 28/2 от 7 декември 2018 г.

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протокол с вх. № 2803/5566 от 5.12.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № РД 2901/45 от 5.10.2018 г. на областния управител на област Видин, одобрявам план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за териториите по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в землището на община Бойница – 411 дка, намиращи се във вилна зона „Лозята“, землище с. Бойница, община Бойница, област Видин.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават чрез областния управител на област Видин пред Административния съд – Видин, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Областен управител: А. Георгиева

10988

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

РЕШЕНИЕ № 1013 от 13 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с Решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 12 от 10.10.2018 г., във връзка с доклад с вх. № 277 от 2.11.2018 г. на кмета на община Свиленград Общинският съвет – Свиленград, одобрява общ устройствен план на община Свиленград.

За председател: Цв. Атанасова

10978

 

ОБЩИНА С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 9 от 4 декември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Ново село, реши:

1. Одобрява изменение на ПУП на квартал 98 по плана на с. Ново село, община Ново село, област Видин, съгласно приложена скица.

2. Възлага на кмета на община Ново село да извърши необходимите действия по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

Председател: Г. Керанов

10974

65. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С180022-091-0000899 от 5.12.2018 г. възлага на X.X.X. с адрес: Пловдив, ул. Богомил № 69, ет. 4, ап. 22, следния недвижим имот: поземлен имот с кадастрален идентификатор 68134.1370.170 съгласно кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в София, кв. Илиянци, съставляващ УПИ IV-170 в квартал 1 – нов по плана на София, местност Илиянци, с обща площ на имота по нотариален акт 906 кв. м, а по кадастрална скица – 971 кв. м, при трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, със съседи съгласно кадастралната карта – имоти с КИД: 68134.1370.2025; 68134.1370.531; 68134.1370.517; 68134.1370.171; 68134.1370.168; 68134.1370.169 и 68134.1370.2058.

10986

46. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за: главен асистент в професионално направление: 5.13. Общо инженерство, учебна дисциплина „Дизайн на детска среда“, Машинно-технологичен факултет, катедра „Индустриален дизайн“ – един; доцент в професионално направление: 5.4. Енергетика, научна специалност „Електрически централи и подстанции“, Електротехнически факултет, катедра „Електроенергетика“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

10950

81. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по държавна поръчка за учебната 2018/2019 г. (попълване на бройки) на основание Решение на МС № 341 от 21.05.2018 г., чл. 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България и чл. 42, ал. 4 и чл. 68 от ЗВО съгласно приложението:

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

3.

Социални, стопански и правни науки

3.4.

Социални дейности

Социална работа, психологически изследвания и социална политика

1

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Технология на машиностроителните материали

1

Машинознание и машинни елементи

1

Технология на машиностроенето

1

Двигатели с вътрешно горене

1

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Електрически машини и апарати

1

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

1

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

Електронизация

2

Теория на автоматичното управление

1

Автоматизация на производството

1

Теоретична електротехника

1

Измервателна електротехника

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Теоретични основи на комуникационната техника

1

Системно програмиране

1

Компютърни системи, комплекси и мрежи

2

5.4.

Енергетика

Топлотехника

1

Електроенергийни системи

1

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация

Корабостроене и кораборемонт

1

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)

1

Управление на кораби и корабоводене

1

Системи и устройства за опазване на околната среда

1

5.13.

Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн

1

 

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление (типов образец, попълва се при подаването); 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (оригинал и копие); 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и такса за езиков изпит – 30 лв. Справки и приемане на необходимите документи: ТУ – Варна, стая 319 НУК, М. Филчева, тел.: 052 383 242, 0895 653 278, marinela.filcheva@tu-varna.bg.

10951

3. – Националният военен университет „X.X.“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, за нуждите на първично звено – катедра „Информационна сигурност“, в приемащо структурно звено – факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „X.X.“ – един, за цивилен служител. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със Заповед № РД-02-1108 от 19.11.2018 г. на началника на НВУ „X.X.“, линк: http://www.nvu.bg/node/2163. Срок за подаване на документи – 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратура за некласифицирана информация на университета. За контакти: тел. 062618875; Siemens: 62075; GSM: 0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.

10958

581. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Алгебра и теория на числата (структурна теория на асоциативните пръстени и унитарните им модули)“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математически методи във физиката (алгебрични и статистически методи)“ – един, за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел ЧР на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.

10959

15. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на нов пътен надлез сп. Верила за обект: „Жп линия София – Пловдив, жп участък София – Елин Пелин“, в обхват: от поземлен имот с идентификатор 44063.6204.512 през ПИ с идентификатори: 44063.6204.20, 44063.6204.1, 44063.6204.14, 44063.6204.15, 44063.6204.504, 44063.6204.16, 44063.6204.168, 44063.6204.503, 44063.6205.21, 44063.6205.24, 44063.6205.16, 44063.6205.14, 44063.6205.446, 44063.6205.11, 44063.6205.15, 44063.6205.5, 44063.6205.4, 44063.6205.3, 44063.6205.1, 44063.6205.2, до ПИ с идентификатор 44063.6205.449 по КККР на Лозен, район „Панчарево“. Проектът е изложен в район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез район „Панчарево“.

10801

13. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на ул. Републиканска от о.т. 598 до о.т. 604, изменение границите на прилежащи УПИ, квартали 123, 114, 111, 121, м. Гр. Банкя, район „Банкя“. Проектът е изложен в район „Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез район „Банкя“.

10979

64. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ на м. Ж.к. Малинова долина, части 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а, с придружаващите го пазарни оценки на поземлените имоти, план-схеми на инженерната инфраструктура в граници: ул. Проф. д-р X.X. (от о.т. 1 до о.т. 18), ул. от о.т. 18 – о.т. 115 – о.т. 163 до о.т. 306, ул. от о.т. 306 до о.т. 319, ул. от о.т. 319 до о.т. 329, от о.т. 329 до о.т. 330, ул. от о.т. 330 до о.т. 355, ул. Околовръстен път (от о.т. 355 до о.т. 346) и бул. Симеоновско шосе. Проектът е изложен в район „Студентски“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Студентски“.

10960

420. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на ново трасе на въздушен ел. провод 20 kV в имот с идентификатор 04279.84.41 по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.84.41 (друг вид дървопроизводителна гора – държавна собственост) по кадастралната карта на Благоевград. Проектът се намира в стая 214 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

10796

421. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод до имот с идентификатор 04279.17.2, местност Чикуто – ІІІ.16, по кадастралната карта на Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имот с идентификатор 04279.17.121 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград. Проектът се намира в стая 214 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

10797

21. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3 по плана на м. Варна Йолу, землище кв. Виница, гр. Варна, община Варна. Проектът е изложен в район „Приморски“ при община Варна, бул. Ген. Колев № 92, ет. ІІ, стая 29. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез район „Приморски“.

10824

3. – Община Димитровград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Кръгово кръстовище при км 285+809 на път I-5 „Димитровград – Хасково“, землище с. Крепост, община Димитровград, област Хасково. Проектът е изложен в Община Димитровград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на ПУП – ПП до общинската администрация – Димитровград.

10931

63. – Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект с вх. № Гр-2063/6.11.2018 г. на X.X.X. за разглеждане и одобряване на проект ПУП – ПЗ за ПИ 062015, м. Широка поляна, ЕКАТТЕ 10029, землище с. Вакарел, община Ихтиман, с отреждане за Оо – Обществено обслужване, с предназначение – изграждане на открит басейн, и ПУП – ПЗ за ПИ 062017, м. Коларски път, ЕКАТТЕ 10029, землище с. Вакарел, община Ихтиман, за отреждане за Оо – Обществено обслужване, с предназначение – изграждане на ресторант и ТРП. Показатели на застрояване за двата имота, както следва: плътност на застрояване в % – 60 % mах; Кинт. – 1,2; П % озеленяване – 40 %. Проектът се намира в дирекция „Специализирана администрация“ в сградата на Техническата служба на Община Ихтиман. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската администрация на Община Ихтиман.

10932

74. – Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец Р110 до НР 6000 куб. м, община Каварна, област Добрич, със следните засегнати имоти: в землище гр. Каварна: 35064.12.98 (с начин на трайно ползване – път I клас) – държавна собственост; 35064.16.101 (с начин на трайно ползване – пасища и мери) – общинска собственост; 35064.16.107 (с начин на трайно ползване – полски път) – общинска собственост; 35064.111.473 (с начин на трайно ползване – полски път) – общинска собственост; 35064.112.128 (с начин на трайно ползване – територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения) – общинска собственост; в землище с. Селце, община Каварна: 66113.26.1 (с начин на трайно ползване – нива) – частна собственост; 66113.27.86 (с начин на трайно ползване – полски път) – общинска собственост. Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и инвестиции“ при Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинската администрация, Каварна.

10997

75. – Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец Р104 до НР 6000 куб. м, община Каварна, област Добрич, със следните засегнати имоти в землището на гр. Каварна: 35064.12.98 (с начин на трайно ползване – път I клас) – държавна публична собственост; 35064.20.26 (с начин на трайно ползване – полски път) – общинска собственост; 35064.20.129 (с начин на трайно ползване – път I клас) – държавна собственост; 35064.30.2 (с начин на трайно ползване – нива) – общинска собственост; 35064.30.29 (с начин на трайно ползване – полски път) – общинска собственост; 35064.30.159 (с начин на трайно ползване – пасища) – общинска собственост; 35064.30.160 (с начин на трайно ползване – недървопроизводителни горски площи) – държавна собственост; 35064.37.74 (с начин на трайно ползване – улични кръстовища) – държавна собственост; 35064.111.473 (с начин на трайно ползване – полски път) – общинска собственост; 35064.112.18 (с начин на трайно ползване – полски път) – общинска собственост; 35064.112.54 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения) – частна собственост; 35064.112.55 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения) – частна собственост; 35064.112.56 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения) – частна собственост; 35064.112.57 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения) – частна собственост; 35064.112.58 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения) – частна собственост; 35064.112.59 (с начин на трайно ползване – лозови насаждения) – частна собственост; 35064.112.127 (с начин на трайно ползване – изоставени орни земи) – общинска собственост; 35064.112.128 (с начин на трайно ползване – територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения) – общинска собственост. Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и инвестиции“ при Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинската администрация, Каварна.

10998

49. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Водопроводно отклонение от уличен водопровод PE-HD 90 за ПИ 000170, местност Юрукалан (х. „Здравец“ – ХХVІ-91, кв. 2) по КВС на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив. Проектът е изложен в стая № 109, ет. 1 в сградата на общинската администрация – гр. Куклен. Приемни дни: вторник от 8,30 до 11,30 ч. и четвъртък от 13,30 до 16,30 ч. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация – гр. Куклен.

10798

6. – Областният управител на област с административен център Кърджали обявява на заинтересованите лица, че на основание чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ е издадена Заповед № РД-09-264 от 6.12.2018 г., с която се допуска допълване на Разрешение за строеж № РД-11-344 от 23.01.2007 г. (ДВ, бр. 14 от 2007 г.), презаверено на основание чл. 153, ал. 3 от ЗУТ на 17.09.2010 г., издадено от областния управител на област с административен център Кърджали на Община Момчилград, за строителство на обект: „Реконструкция на водопреносна мрежа на водоснабдителна система „Карамфил – Звездел“. Допълнението е във връзка с промяна по време на строителството на инвестиционното намерение на възложителя – Община Момчилград, като се въвежда етапно изграждане на обекта: Етап 1 – Тласкатели, включващ: подобект № 1 – „Тласкател ПС „Звездел“ II подем“ – участък от т. 151 до т. 300 (Н. Р. Карамфил) – с дължина 2870 м, тръби ПЕВП, тип 100 DN200; подобект № 2 – „Тласкател 3“ – от ПС „Карамфил“, III подем (Звездел 2) – до НР „Звездел“ – с дължина 2563 м, тръби ПЕВП, тип 100 DN200. Етап 2 – „Тласкател 1 – от ПС „Горна кула“ – I подем до Н. Р.; Тласкател 2 – участък от т. 1 – ПС „Звездел 1“ – II подем до т. 151. Съгласно чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез областната администрация Кърджали.

10909

64. – Община Кърджали на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за обекти: 1. ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) на възникнал свлачищен участък в с. Енчец, община Кърджали. 2. ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) на възникнал свлачищен участък в землище с. Енчец, община Кърджали. Проектът е изложен за разглеждане в стая 214, дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представения проект, отправени до дирекция „АСУТ“ на общината.

10799

1. – Община Луковит на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) – фаза окончателен проект за обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“, включващ парцеларни планове за трасето на газопровода и неговите технологични съоръжения на територията на община Луковит, преминаващо през землищата на с. Бежаново, с. Беленци, с. Дерманци, с. Румянцево, с. Тодоричене и с. Ъглен. Проектът за ПУП – ПП може да бъде разгледан в отдел „РУТОС“, стая № 27 на Община Луковит. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

10912

11. – Община Момчилград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находище „Седефче“, участък „Централен“, община Момчилград, област Кърджали“, намиращ се в землищата на с. Седефче и с. Конче, община Момчилград, област Кърджали, с възложител „ГОРУБСО – Кърджали“ – АД. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 23. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

10911

67. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и к.к. Елените“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас. Трасето на кабелите попада изцяло в ПИ 11538.13.155 с площ 57 214 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост. Дължината на трасето на кабелите е 1598,66 м изцяло в ПИ 11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас. Определя се сервитут по 0,6 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабелите. Площите с ограничение са общо 1916,69 кв. м изцяло в ПИ 11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Несебър.

10948

67а. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и к.к. Елените“ в поземлени имоти с идентификатори № 11538.8.253, № 11538.9.154, № 11538.13.155 и № 11538.15.153 по кадастралната карта на гр. Свети Влас. Трасето започва в ПИ 11538.8.253 с площ 4054 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, преминава в ПИ 11538.15.153 с площ 10 694 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 11538.9.154 с площ 19 889 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, и завършва в ПИ 11538.13.155 с площ 57 214 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост. Дължината на трасето е общо 1363,85 м изцяло в територия на транспорта, като 14,45 м попадат в ПИ 11538.8.253, 317,46 м попадат в ПИ 11538.15.153, 358,89 м попадат в ПИ 11538.9.154 и 196,06 м попадат в ПИ 11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас. Определя се сервитут по 0,6 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабелите. Площите с ограничение са общо 1654,06 кв. м, като 17,35 кв. м попадат в ПИ 11538.8.253, 381,04 кв. м попадат в ПИ 11538.15.153, 1020,24 кв. м попадат в ПИ 11538.9.154 и 235,43 кв. м попадат в ПИ 11538.13.155 по кадастралната карта на гр. Свети Влас. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Несебър.

10949

93. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на обект: „Водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 36083.63.29 по КККР на неурбанизираната територия на землището на с. Капатово, община Петрич“, местност Побит камък, землище с. Капатово, община Петрич. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат през поземлен имот с идентификатор 52091.19.104 по КККР на неурбанизираната територия на землището на с. Ново Кономлади и 52091.888.9901 – урбанизирана територия на с. Ново Кономлади, община Петрич, подробно описани в приложен съгласуван регистър на засегнатите имоти, неразделна част към ПУП – ПП за трасе на „Водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 36083.63.29 по КККР“, местност Побит камък, землище с. Капатово, община Петрич. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Петрич. В едномесечен срок от датата на обнародване в „Дъжавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

10914

104. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод до имот с идентификатор 56126.334.21 по КККР на гр. Петрич, м. Джевезлъка, землище на гр. Петрич, община Петрич. Предвидено е трасето и сервитутът на външния водопровод да преминат през поземлени имоти по КККР съгласно регистър на засегнатите имоти, заверен от СГКК – Благоевград, който е неразделна част към проекта за ПУП – ПП: поземлени имоти с идентификатори: ид. 56126.506.25 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост по КККР, имот с ид. 56126.506.26 с НТП – канал – общинска публична собственост по КККР, имот с ид. 56126.174.50 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост по КККР, и ид. 56126.334.105 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост по КККР. Проектът се намира в сградата на Община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

10975

23. – Община Роман на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ уведомява, че е изготвен проект на ПУП – ПП за обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“ на територията на област Плевен, област Ловеч, област Софийска, област Враца – землищата на с. Хубавене, с. Караш и с. Марково равнище в община Роман. Проектът може да бъде разгледан в стая № 224 в сградата на общинската администрация – гр. Роман. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

10976

59. – Община Силистра на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за имоти в местността Къркъма, землище на с. Айдемир, община Силистра, който е изложен в сградата на общината. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Силистра.

10985

26. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 979 от 15.11.2018 г. на Общинския съвет – гр. Смолян, е разрешен и е одобрено задание с изработен проект на ПУП – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Оптична кабелна свързаност – отклонение от съществуващата електронна съобщителна мрежа „Мобилтел“ – ЕАД, до БС SML0036 Петровица по две независими трасета“, с трасета, преминаващи през поземлени имоти с идентификатори: 67653.925.484, 67653.925.372, 67653.925.380, 67653.925.926, 67653.925.344, 67653.926.333, 67653.926.334, 57282.301.56, 57282.20.3, 57282.21.1, 57282.22.1, 57282.1.229, 57282.1.231, 57282.1.232, 57282.21.6, 57282.1.252, 57282.23.1, 57282.21.7, 57282.20.1, 67653.896.37, 67653.896.3, 67653.896.38, 57282.20.1 и 67653.925.386, по регистъра на засегнатите имоти на Смолян и на землище с. Полковник Серафимово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Смолян, бул. България № 12.

10973

1. – Община Смядово на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че с решение по протокол № 1 от 3.12.2018 г. са одобрени/приети помощните планове по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за общо 8,32 ха в местност Четръка, к.р. № 223, к.р. № 45 и к.р. № 280 в землището на гр. Смядово, община Смядово, област Шумен. Планът е изложен в сградата на общината, отдел „ТСУТО“, ет. 1, стая 3. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.

10977

26. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационния план на с. Добродан за имоти с идентификатори 21590.58.116, 21590.500.1049, 21590.500.1050, 21590.500.790, 21590.500.791, 21590.500.792, 21590.500.793, 21590.500.730, 21590.51.48, 21590.69.16, 21590.69.19, 21590.69.24, 21590.69.25, 21590.69.30, 21590.69.31, 21590.800.1, 21590.800.2, 21590.800.3, 21590.800.4, 21590.800.5, 21590.800.6, 21590.800.7, 21590.800.8, 21590.800.9, 21590.800.12, 21590.800.14, 21590.800.16, 21590.800.17, 21590.800.18, 21590.800.22 и 21590.800.23, попадащи в стопанско-промишлена зона „Изток“ – с. Добродан. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.

10972

53. – Община Угърчин на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите собственици на поземлени имоти в масиви 11, 151, 156, 157, 159, 270 и 306 по кадастралната карта на землището на с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“; на територията на община Угърчин газопроводът преминава през землището на с. Катунец. Подробният устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) се намира в стая № 106 на първия етаж в сградата на Община Угърчин за разглеждане от заинтересованите лица всеки работен ден от седмицата. Заинтересованите лица в едномесечен срок от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ след запознаване с горния проект могат да направят мотивирано възражение, предложение или искане по проекта, ако имат такова. Възраженията, предложенията или исканията се подават чрез кмета на община Угърчин до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

10971

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 32, ал. 4 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас. По оспорването е образувано административно дело № 3203/2018 г., насрочено за 21.02.2019 г. от 11 ч.

10956

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Районната прокуратура – Бургас, против Наредбата за управление на общинските пътища на Общинския съвет – гр. Камено. По оспорването е образувано адм. д. № 2099/2018 г., насрочено за 24.01.2019 г. от 10,10 ч.

11031

Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпила жалба от X.X.X. с адрес: Димитровград, ул. Хр. Смирненски № 4 – 21, чрез адв. X.X. от АК – Хасково, срещу т. 3.1.2 във връзка с т. 3.1.2, т. 2 и 3 от приложение № 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, приета от Общинския съвет – гр. Варна, във връзка с която е образувано адм. д. № 2663/2018 г. на Административния съд – Варна, ХІХ състав, насрочено за 14.02.2019 г. от 9 ч.

11014

Административният съд – Варна, двадесет и девети състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 3267/2018 г. по описа на Административния съд – Варна, по протест на Окръжна прокуратура – Варна, срещу чл. 44, ал. 6 и чл. 59, ал. 1 от Наредбата за обществения ред, приета от Общинския съвет – гр. Аксаково. Административно дело № 3267/2018 г. по описа на Административния съд – Варна, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 31.01.2019 г. от 14,45 ч., което ще се проведе в сградата на Административния съд – Варна, ул. Никола Вапцаров № 3А. Съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия.

10962

Административният съд – Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сухиндол, приета с Решение № 271 по протокол № 55 от 11.04.2007 г. на Общинския съвет – гр. Сухиндол, алтернативно срещу разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 17 и 20 от тази наредба, за което е образувано адм.д. № 865/2018 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 22.03.2019 г. от 9,30 ч.

11016

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по протест на Окръжната прокуратура – Враца, с който са оспорени разпоредбите на чл. 5, ал. 1, чл. 43, ал. 4 и чл. 60, ал. 1, т. 12 от Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй, по който е образувано адм. д. № 658/2018 г., насрочено за 29.01.2019 г. от 10,30 ч.

11019

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, с който е оспорена разпоредбата на чл. 13, ал. 2 в частта относно „…за което гражданите заплащат режийни разноски в размер 0,5 на сто от стойността на имота…“ и разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Общинския съвет – гр. Мездра. По протеста е образувано адм. д. № 647/2018 г., насрочено за 15.01.2019 г. от 10,30 ч.

11020

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, с което са оспорени текстове на чл. 4, ал. 1 в частта относно „български“ и текстът на чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища на Общинския съвет – гр. Враца, по което е образувано адм. д. № 644/2018 г. по описа на Административния съд – Враца, насрочено за 15.01.2019 г. от 10,30 ч.

10963

Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово, против разпоредбата на чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища в Община Трявна, във връзка с което е образувано адм. д. № 337/2018 г. по описа на Административния съд – Габрово, насрочено за 20.02.2019 г. от 10 ч.

10964

Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест, подаден от прокурор в Окръжната прокуратура – Габрово, против чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, приета от Общинския съвет – гр. Севлиево, с Решение № 185 от 31.10.2012 г., с искане за отмяна или прогласяване нищожността на протестираната разпоредба, по което е образувано адм. д. № 341/2018 г. по описа на Административния съд – Габрово. Делото е насрочено за 30.01.2019 г. от 11 ч.

11017

Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общинските жилища, действаща на територията на община с. Кайнарджа, приета с Решение № 202 по протокол № 22 от 31.01.2013 г. от заседание на Общинския съвет – с. Кайнарджа, по което е образувано адм. дело № 202/2018 г. по описа на Административния съд – Силистра, насрочено за 23.01.2019 г. от 10,30 ч.

10966

Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, действаща на територията на община гр. Силистра, приета с решения № 516 – 518 по протокол № 17 от 17.03.2005 г. от заседание на Общинския съвет – гр. Силистра, впоследствие многократно изменяна, последно с Решение № 850 от 3.08.2018 г. в частта на чл. 8, ал. 1 и чл. 26, ал. 4, по което е образувано адм. дело № 199/2018 г. по описа на Административния съд – Силистра, за 2018 г.

10967

Административният съд – София област, съобщава, че на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК е образувано адм. дело № 1189/2018 г. по описа на Административния съд – София област, седми състав, със страни Окръжната прокуратура – София, и ответник – Общинският съвет – гр. Долна баня, чрез председателя му, насрочено за разглеждане на 30.01.2019 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 3, ал. 1 и чл. 48 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Долна баня, приета с Решение № 37 по протокол № 4 от 21.04.2016 г. от Общинския съвет – гр. Долна баня.

10970

Административният съд – София област, съобщава, че на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК е образувано адм. д. № 1120/2018 г. по описа на Административния съд – София област, седми състав, със страни „Рейсър Ауто“ – ЕООД, представлявано от управителя X.X., и ответник – Общинският съвет – гр. Пирдоп, чрез председателя му и страна Софийската окръжна прокуратура, насрочено за разглеждане на 30.01.2019 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за условията за реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Пирдоп, приета от Общинския съвет – гр. Пирдоп, в частта относно въведеното изискване за притежаване на съответното разрешение по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за дейностите по събиране на ИУМПС.

10957

Административният съд – София област, осми състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. д. № 1207/2018 г. по описа на съда по протест на Окръжната прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.03.2019 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Златица, приета с Решение № 69 от 16.03.2012 г. по протокол № 8 на Общинския съвет – гр. Златица. Конституирани страни в производството са: Окръжната прокуратура – София, ответник по оспорването – Общинският съвет – гр. Златица.

11018

Административният съд – София област, трети състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. дело № 1193/2018 г. по описа на съда по протест на прокурор в Окръжната прокуратура – София, с който се оспорва като незаконосъобразна и се иска отмяната на чл. 20, ал. 9 от Наредба № 1 за поддържането и опазването на обществения ред на територията на община Челопеч. Административно дело № 1193/2018 г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.02.2019 г. от 10 ч.

11027

Административният съд – София област, десети състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК по адм.д. № 1242/2018 г. съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – София, против разпоредбата на чл. 2, ал. 7 и чл. 75 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Горна Малина, приета с Решение № 149 по протокол № 10 от 26.05.2016 г. на Общинския съвет – с. Горна Малина. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 6.02.2019 г. от 10 ч.

11000

Девненският районен съд, гражданска колегия, ІІ състав, призовава Айхан Сьонмез с последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.01.2019 г. в 12,30 ч. като заинтересована страна по гр. дело № 1098/2018 г., заведено от дирекция „Социално подпомагане“ – Вълчи дол, с правно основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЗДт. Заинтересованата страна Айхан Сьонмез да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.

10955

Добричкият районен съд, гражданска колегия, VІ състав, съобщава на Недим Шишик, роден на 23.12.1980 г. в Република Турция, гражданин на Република Турция, сега с неизвестен адрес, че следва да се яви в съда на 21.01.2019 г. – 9,10 ч., и да получи съдебните книжа като ответник по гр.д. № 4603/2018 г. на РС – Добрич, заведено от X.X.X. по иск за прекратяване брака на страните. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът ще му назначи особен представител. На основание чл. 40 от ГПК ответникът, който живее в чужбина, е длъжен да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник по делото в Република България. Ако не стори това, всички съобщенията се прилагат към делото и се смятат за връчени.

10968

Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, призовава Хазем Елсайед с последен адрес Египет, гр. Кайро, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.01.2019 г. в 10 ч. като ответник по гр. дело № 933/2018 г., заведено от Бригита Р. Елсайед. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

10969

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 7371/1993 г. за политическа партия „Земеделски съюз X.X.“, както следва: Национален съвет, избран на 44-тия конгрес, проведен на 23.06.2018 г., в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Постоянно присъствие, избрано на заседание на Националния съвет от 23.06.2018 г., в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Общосъюзна контролна комисия, избрана на редовния 44-ти конгрес на 23.06.2018 г. в София, в състав: X.X.X. – председател, X.X.X. – зам.-председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Партията ще се представлява от председателя на партията X.X.X..

10980

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

2. – Управителният съвет на Шахматен клуб „ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 9.02.2019 г. в 17 ч. в залата на адрес София, ул. Антон П. Чехов № 16А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Шахматен клуб „ЦСКА“ през 2018 г. и финансов отчет за 2018 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. приемане на програма за дейността на клуба и проектобюджет за 2019 г.; 4. промени в устава; 5. избор на управителен съвет; 6. избор на контролен съвет; 7. разни. Поканват се за участие всички членове на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на клуба.

10981

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ръгби клуб „София 67“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 3 от устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на 11.02.2019 г. в 10 ч. в София, ул. Гюешево № 63, при следния дневен ред: 1. избор на нови членове на управителния съвет на сдружението или преизбиране на състава на настоящите членове, както и избор на председател на управителния съвет; 2. приемане на промени в устава на сдружението, изразяващи се в изменение на разпоредбата на чл. 19 (3) от устава на сдружението; 3. решаване на организационни въпроси.

10961

79. – Управителният съвет на „Българска национална асоциация по онкология“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.02.2019 г. в 14,30 ч. в конферентна зала № 4 на Парк-хотел „Москва“, ул. Незабравка № 25, София 1113, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. приемане на финансовия отчет на управителния съвет; 3. избор на нов управителен съвет; 4. приемане на промени в устава на сдружението; 5. разни. Материалите са на разположение при секретаря на управителния съвет – проф. И. Михайлова, на адрес: София 1756, ул. Пловдивско поле № 6, „СБАЛО“ – ЕАД, Клиника по лъчелечение, всеки работен ден от 9,30 до 14 ч.

10940

Промени настройката на бисквитките