Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

  • НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Виж повече
  • ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЙНА (КАС) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 103 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2008 Г., ИЗМ. - Д Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 4 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ РЕСУРСИ ЗА ОТБРАНА ОТ 2010 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките