Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 492 от 27 ноември 2018 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаемиподземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „Свобода“, разположена на територията на общини Панагюрище, Лесичово, Пазарджик и Стрелча, област Пазарджик

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 18 от протокол № 39 от заседанието на Министерския съвет на 10 октомври 2018 г. разрешавам на „България Алфа“ – ЕАД, София, с ЕИК 201803908, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, София 1504, район „Оборище“, ул. Сан Стефано № 17, ет. 3, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „Свобода“, разположена на територията на общини Панагюрище, Лесичово, Пазарджик и Стрелча, област Пазарджик, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 3 години.

2. Размерът на площта е 189 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.

4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.

7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър: Т. Петкова

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Свобода“

Координатна система 1970 г.

X (m)

Y (m)

1.

4577750

8569180

2.

4575250

8579660

3.

4572790

8582800

4.

4573000

8587960

5.

4568593

8588145

6.

4567270

8589820

7.

4559800

8586415

8.

4570458

8569418

9.

4571037

8570972

10.

4570960

8572050

11.

4571210

8571990

12.

4572595

8571185

13.

4573730

8569323

изключена площ

14.

4566455

8582336

15.

4566128

8583730

16.

4565474

8583950

17.

4565320

8583802

18.

4565605

8582394

19.

4564930

8582194

20.

4564954

8581816

21.

4565477

8581627

22.

4565643

8581248

 

11097

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1288 от 21 декември 2018 г.

за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси

На основание чл. 3, ал. 1, чл. 14, 27, 32, чл. 54, ал. 4 и чл. 61н от Закона за местните данъци и такси одобрявам:

1. Образец на Данъчна декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти съгласно приложение № 1.

2. Образец на Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение съгласно приложение № 2.

3. Образец на Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата съгласно приложение № 3.

4. Образец на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона съгласно приложение № 4.

5. Образец на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона съгласно приложение № 5.

6. Образец на Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък съгласно приложение № 6.

Министър: Вл. Горанов

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

11283

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 4 от 19 декември 2018 г.

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и решение на общинския съвет Управителният съвет на Националния компенсационен жилищен фонд утвърждава промяна в персонални състави на местни комисии по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, както следва:

1. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при община Правец, Софийска област (ДВ, бр. 31 от 2016 г.), като:

– освобождава X.X.X. – председател на местната комисия;

– утвърждава X.X.X. за нов председател на същата.

Промяната е предложена с Решение № 244, прието с протокол от 5.10.2018 г. на Общинския съвет – гр. Правец.

2. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при община Чепеларе, област Смолян (ДВ, бр. 101 от 2015 г.), като:

– освобождава X.X.X. – председател на местната комисия;

– утвърждава X.X.X. за нов председател на същата.

Промяната е предложена с Решение № 588, прието с протокол № 49 от 25.10.2018 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе.

3. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при община Хасково, област Хасково (ДВ, бр. 31 от 2016 г.), като:

– освобождава X.X.X. – председател на местната комисия;

– утвърждава X.X.X. за нов председател на същата.

Промяната е предложена с Решение № 803, прието с протокол № 40 от 30.11.2018 г. на Общинския съвет – гр. Хасково.

Новоутвърдените председатели на местни комисии са легитимни да вземат управленски решения и да подписват протоколи на същите от деня на обнародване на решението на Управителния съвет в „Държавен вестник“ и действат през мандата на предложилите ги общински съвети.

Председател: Т. Стоянов

11207

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1154-ИК от 11 декември 2018 г.

На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност Комисията за финансов надзор реши:

Признава придобитата от X.X.X. квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

За председател: Д. Йорданова

11113

 

РЕШЕНИЕ № 1162-ИК от 13 декември 2018 г.

На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност Комисията за финансов надзор реши:

Признава придобитата от X.X.X. квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

За председател: Д. Йорданова

11114

 

РЕШЕНИЕ № 1163-ЖЗ от 13 декември 2018 г.

В Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило заявление вх. № РТ-10-26-28 от 17.10.2018 г., допълнено на 6.11.2018 г., на 22.11.2018 г. и на 28.11.2018 г., подадено от законните представители на „ДЗИ – Животозастраховане“ – ЕАД, ЕИК 121518328, и „ОББ – Животозастраховане“ – ЕАД, ЕИК 175145637.

Със заявлението е предявено искане на основание чл. 230, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) за издаване на разрешение за преобразуване чрез вливане на „ОББ – Животозастраховане“ – ЕАД, със седалище София, район „Триадица“, бул. Витоша № 89Б, в „ДЗИ – Животозастраховане“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша № 89Б.

Предвид гореизложеното на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 230, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор реши:

Разрешава преобразуване чрез вливане на „ОББ – Животозастраховане“ – ЕАД, ЕИК 175145637, със седалище София, район „Триадица“, бул. Витоша № 89Б, в „ДЗИ – Животозастраховане“ – ЕАД, ЕИК 121518328, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша № 89Б.

За председател: Д. Йорданова

11115

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-1942 от 10 декември 2018 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Бръшляница, община Плевен, област Плевен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 23.05.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

11161

 

ЗАПОВЕД № РД-18-1943 от 10 декември 2018 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Научене, община Нова Загора, област Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.06.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

11162

 

ЗАПОВЕД № РД-18-1944 от 11 декември 2018 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Опанец, община Плевен, област Плевен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 2.07.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

11163

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

РЕШЕНИЕ № 546 от 29 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Стралджа, реши:

Одобрява окончателния проект на общия устройствен план на община Стралджа ведно с отделните части към него: правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план, екологична оценка, опорен план, сборна схема на инженерната инфраструктура, схема собственост, схема горски територии, схема културно историческо наследство и схема транспорт.

На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Председател: Ж. Ангелов

11173

 

СЪДИЛИЩА

Разградският окръжен съд на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 290/2018 г. по предявено на 6.11.2018 г. мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез председателя X.X.X. срещу X.X.X. с постоянен адрес: област Разград, община Разград, с. Ясеновец, ул. Люлин № 26, и настоящ адрес: област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, ул. Надежда № 48, и X.X.X. с постоянен и настоящ адрес: област Разград, община Разград, с. Ясеновец, ул. Люлин № 26, за отнемане в полза на държавата имущество на обща стойност 113 198 лв., формирана като сбор от следните компоненти:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X. и X.X.X.:

– Изградена жилищна сграда с площ 153 кв. м в дворно място с площ 880 кв. м, съставляваща урегулиран поземлен имот № VII-136 от квартал 28 по плана на с. Ясеновец, община Разград, одобрен със Заповед № 202 от 2008 г. на Община Разград, при граници: север – поземлен имот № VI-130, изток – поле, край на регулацията, юг – поземлен имот № ІХ-133 и поземлен имот № VІІІ-136, запад – улица. Пазарната стойност на изградената жилищна сграда към настоящия момент е 89 658 лв.

– Лек автомобил марка/тип „Джип“, модел „Гранд Чероки CRD“, pег. № РР6871АР, дата на първоначална регистрация 22.05.2002 г., рама № 1J8G8E8232Y121354, двигател: без номер. Пазарната стойност към настоящия момент е 6050 лв.

– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „320 Д“, pег. № РР6272АТ, дата на първоначална регистрация 1.01.2001 г., рама № WBAAS71020CH01563, двигател № 204D484019873. Пазарната стойност към настоящия момент е 4090 лв.

– Товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, pег. № РР9304ВС, дата на първоначална регистрация 2.09.1999 г., рама № WF0LXXGBVLXY47180, двигател № 4GDXY47180. Пазарната стойност към настоящия момент е 4300 лв.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм) от X.X.X. и X.X.X.:

– Сумата в размер 3400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № РР2873АН, дата на първоначална регистрация 22.01.1993 г., рама № WVWZZZ31ZPE136315, двигател № AAZ279307.

– Сумата в размер 5700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел Е 220 Д, pег. № РР3465АР, рама № WDB2100041 А154374, двигател № 60491200016462.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.03.2019 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1. Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

11270

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

31. – Управителният съвет на Тракийско дружество „X.X.X.“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 4, ал. 1, т. 2 от устава на Тракийско дружество „X.X.X.“ свиква общо събрание на 23.02.2019 г. в 11 ч. в сградата на дружеството – Дом „Тракия“, Пловдив, ул. Димитър Талев № 49, ет. 2, зала „Библиотека“. Регистрацията на присъстващите започва в 10,30 ч. на 23.02.2019 г. (събота) на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 12 ч. на същото място и при същия дневен ред. За делово провеждане на ОС УС кани всички делегирани членове на Тракийско дружество „X.X.X.“, определени съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от устава на Тракийско дружество „X.X.X.“, да се явят в деловодството на сдружението в работно време в срок до 16 ч. на 22.02.2019 г. (петък), за да платят членския си внос, както и да получат заверка в членската си карта или нова такава, с която ще могат да се легитимират и да вземат участие в гласуването на ОС.

11213

Промени настройката на бисквитките