Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 88 от 13.X

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2020 Г. (ДВ, БР. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В СГРАДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • УКАЗ № 207 ОТ 02.10.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА О.З. СТАРШИ ЛЕЙТЕНАНТ ПРОФ. Д-Р НИКОЛА НИКОЛОВ ВЛАДОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ Виж повече
  • УКАЗ № 210 ОТ 09.10.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТТА АНТРАКС ПО ЖИВОТНИТЕ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС (ДВ, БР. 19 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986 ОТ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА ЛИЦА, СПРЯМО КОИТО Е НАЛОЖЕНА МЯРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА ИЛИ Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ (ДВ, БР. 106 ОТ 201 Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2018 Г. Виж повече