Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 15.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗЛИХВЕНА ВЪЗМЕЗДНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА НОВИТЕ ЗАЩИТЕНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИ УЧИЛИЩА, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 857 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С П Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА СМЕТКА НА ИКОНОМИИ НА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ДРУГИ ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2020 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ХРАНИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВ Виж повече
Промени настройката на бисквитките