Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 12.I

  • ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1819 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. И № РД-05-1026 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОБЩА МЕДИЦИНА" Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-14 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЛАСТИ И ДЕЙНОСТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБР Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 5 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (ДВ, БР. 66 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-406 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ПО-ВИСОКА ПО ВИД ДЛЪЖНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • УСТАВ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 11 декември 2020 г. - ДВ, бр. 107 от 2020 г. В сила от 1 януари 2021 г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-2 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече