Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 14.V

  • НАРЕДБА № 2 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ, ОДОБРЕНИЯТА И РАЗРЕШЕНИЯТА, ИЗДАВАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 36 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В БАНКИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 24 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ В БАНКИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 8 ОТ 24 АПРИЛ 2014 Г. ЗА КАПИТАЛОВИТЕ БУФЕРИ НА БАНКИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 20 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ ОРГАН НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КАКТО И ЗА ОЦЕНКА НА ТЯХНАТА ПРИГОДНОСТ И НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ КЛЮЧОВИ ПОЗИЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2022 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките