Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 49 от 11.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-25 от 1 юни 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Карнобат след Решение № 178.I. по протокол № 15 от 14.04.2021 г. на Общинския съвет – Карнобат, решение на Педагогическия съвет на Професионалната гимназия по селско стопанство и лека промишленост – гр. Карнобат, отразено в протокол № 6 от 11.03.2021 г., становище от Регионалното управление на образованието – Бургас, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, и при спазване изискванията на чл. 31, ал. 3 от ЗПУО и чл. 8, т. 1, буква „б“ от наредбата, поради промяната в изучаваните професии, считано от 15.09.2021 г. определям наименованието на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост – гр. Карнобат, както следва: Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Н. Денков

3508

 

ЗАПОВЕД № РД-14-26 от 1 юни 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Ямбол след решение по т. 29 в протокол от 22.04.2021 г. на двадесет и третото заседание на Общинския съвет – Ямбол, решение на Педагогическия съвет на Професионалната гимназия по хранителни технологии и туризъм – гр. Ямбол, отразено в протокол № 10 от 22.02.2021 г., становище от Регионалното управление на образованието – Ямбол, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, и при спазване изискванията на чл. 31, ал. 3 от ЗПУО и чл. 8, т. 1, буква „б“ от наредбата, поради промяната в изучаваните професии и даване име на училището, считано от 15.09.2021 г. определям наименованието на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – гр. Ямбол, както следва: Професионална гимназия по туризъм „X.X.“ – гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Н. Денков

3509

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-301 от 31 март 2021 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от 2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039) обявявам:

1. Защитена зона BG0000602 „Кабиюк“ в землищата на с. Върбак, община Хитрино, област Шумен, с. Коньовец, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, с обща площ 2867,614 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000602 „Кабиюк“ са:

2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

– 40A0 * Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества;

– 40C0 * Понто-сарматски широколистни храстчета;

– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи);

– 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества;

– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus;

– 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.;

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – Пъстър пор (Vormela peregusna);

2.2.2. земноводни и влечуги – Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

2.2.3. растения – Червено усойниче (Echium russicum).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природни местообитания с кодове 40A0*, 40C0* и 6240*;

3.3. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 40A0*, 40C0*, 6210 (* важни местообитания на орхидеи), 6240* и 91I0*;

3.4. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Червено усойниче (Echium russicum);

3.5. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания по т. 2.1, означени със знак (*) в приложение № 1 от ЗБР, както и типовете природни местообитания и видовете, за които са определени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000602 „Кабиюк“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Шумен, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;

8.4. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;

8.6. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;

8.7. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба в тези територии освен при каламитет, епифитотия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове;

8.8. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.9. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.10. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.

9. Горските типове природни местообитания по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

10.3. плана за управление на речните басейни в Черноморския район за басейново управление на водите;

10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии;

10.6. други планови, програмни и стратегически документи.

11. В границите на защитената зона се препоръчва:

11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;

11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. създаване на площи, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, на каменни купчини и малки водни площи след предварително съгласуване с РИОСВ – Шумен;

11.6. прилагане на разновъзрастни лесовъдски системи в природно местообитание с код 91I0* за превръщане на издънковите насаждения в семенни;

11.7. намаляване на въздействието от селското стопанство (преизпасване) върху природни местообитания с кодове 40A0*, 40C0* и 91I0*;

11.8. подмяна на инвазивните чужди видове дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси и живи плетове).

12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитената зона, съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в границата на защитена зона BG0000602 „Кабиюк“, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.

Нарушителите на забраните и ограниченията по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.

Защитена зона BG0000602 „Кабиюк“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Шумен, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Н. Кънчев

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-301/31.03.2021 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000602 „Кабиюк“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

1

498056,969

4800396,265

13

497209,125

4798993,754

25

495457,969

4798700,574

37

496939,717

4799691,046

2

498044,614

4800386,414

14

497391,371

4798114,213

26

495600,597

4798748,116

38

497018,955

4799762,362

3

498056,969

4800388,339

15

497327,982

4798074,596

27

495616,445

4798827,355

39

497026,879

4799849,523

4

498255,065

4800372,492

16

497201,201

4798114,213

28

495632,293

4799033,374

40

497003,107

4800111,007

5

498350,150

4800285,330

17

497106,116

4798280,613

29

495687,759

4799168,078

41

496892,174

4800253,636

6

498334,302

4800166,474

18

496892,174

4798359,851

30

495790,768

4799413,713

42

496876,326

4800396,265

7

498072,818

4799841,600

19

496702,003

4798296,461

31

495980,938

4799698,971

43

496955,563

4800483,423

8

497795,485

4799904,988

20

496392,974

4798296,461

32

496036,620

4799695,695

44

497090,267

4800499,272

9

497537,085

4799981,810

21

495941,320

4798336,080

33

496069,424

4799689,878

45

497938,114

4800451,730

10

497293,104

4799787,307

22

495766,997

4798431,164

34

496258,965

4799654,151

46

498056,969

4800396,265

11

497121,963

4799619,732

23

495418,351

4798534,174

35

496915,945

4799485,029

12

497153,659

4799477,106

24

495386,655

4798629,261

36

496924,246

4799497,667

 

3477

ЗАПОВЕД № РД-302 от 31 март 2021 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от 2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039) обявявам:

1. Защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ в землищата на с. Телиш, гр. Койнаре, с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен, с. Крушовица, с. Садовец, с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, с обща площ 25 393,220 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ са:

2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea;

– 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion;

– 6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества;

– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae);

– 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.;

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – Пъстър пор (Vormela peregusna), Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Остроух нощник (Myotis blythii);

2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

2.2.3. риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia);

2.2.4. безгръбначни – Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis), Бисерна мида (Unio crassus).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 3260, 6250*, 91E0* и 91I0*;

3.3. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания по т. 2.1, означени със знак (*) в приложение № 1 от ЗБР, както и типовете природни местообитания и видовете, за които са определени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Плевен, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;

8.4. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;

8.6. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;

8.7. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба в тези територии, освен при каламитет, епифитотия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове;

8.8. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.9. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.10. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

8.11. извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0*, с изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при бедствия и аварии, за поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2, както и в случаите на реализиране на допустими инвестиционни предложения, одобрени по реда на екологичното законодателство.

9. Горските типове природни местообитания по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

10.3. плана за управление на речните басейни в Дунавския район за басейново управление на водите;

10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове;

10.6. други планови, програмни и стратегически документи.

11. В границите на защитената зона се препоръчва:

11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;

11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. изораване на нивите след 15 септември и да не е едновременно с прибирането на реколтата;

11.6. запазване и където е уместно, възстановяване на типово специфичните хидроморфологични условия в природни местообитания с кодове 3260 и 91E0*;

11.7. прилагане на разновъзрастни лесовъдски системи в природно местообитание с код 91I0* за превръщане на издънковите насаждения в семенни;

11.8. подмяна на инвазивните чужди видове дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси и живи плетове).

12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитената зона, съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Нарушителите на забраните и ограниченията по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.

Защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Н. Кънчев

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-302/31.03.2021 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

1

282615,280

4806411,076

116

274826,700

4797772,441

231

277492,754

4801513,938

346

274222,720

4802559,099

2

282738,860

4806355,401

117

274816,507

4797741,871

232

277342,912

4801936,224

347

274288,144

4802627,628

3

282817,205

4806317,750

118

274846,910

4797708,615

233

277359,910

4801942,069

348

274331,790

4802661,305

4

282947,330

4806273,873

119

274868,761

4797647,739

234

277462,288

4801997,625

349

274381,961

4802666,749

5

283031,539

4806231,923

120

274845,106

4797605,496

235

277535,202

4802018,463

350

274456,252

4802672,830

6

283119,995

4806195,951

121

274836,711

4797555,743

236

277623,572

4802072,593

351

274479,977

4802678,599

7

283457,890

4806136,746

122

274847,044

4797517,264

237

277691,110

4802107,731

352

274566,268

4802674,610

8

283523,341

4806121,752

123

274862,327

4797500,632

238

277754,725

4802127,208

353

274569,250

4802678,847

9

283577,239

4806075,220

124

274872,510

4797460,044

239

277859,799

4802163,782

354

274659,007

4802713,101

10

283607,505

4806037,783

125

274879,010

4797425,918

240

278017,996

4802229,077

355

274739,647

4802797,695

11

283662,498

4806015,231

126

274891,348

4797345,121

241

278084,649

4802244,789

356

274973,093

4802970,375

12

283738,427

4805967,774

127

274899,077

4797252,691

242

278112,415

4802363,843

357

275054,637

4803084,740

13

283795,235

4805941,162

128

274907,170

4797210,285

243

278140,126

4802404,626

358

275149,485

4803184,543

14

283901,319

4805895,741

129

274917,140

4797165,700

244

278161,560

4802442,058

359

275228,218

4803236,517

15

283904,734

4805894,279

130

274948,069

4797138,434

245

278100,443

4802456,516

360

275280,256

4803310,503

16

283981,903

4805876,469

131

274987,931

4797130,661

246

278062,279

4802500,240

361

275276,484

4803380,119

17

284064,541

4805899,860

132

275008,934

4797107,725

247

277947,912

4802583,269

362

275286,959

4803404,786

18

284095,078

4805916,449

133

275023,159

4797024,977

248

277949,355

4802617,355

363

275355,532

4803409,959

19

284142,278

4805941,846

134

275040,340

4797004,281

249

277963,872

4802720,833

364

275395,098

4803394,412

20

284156,560

4805948,188

135

275094,168

4796993,932

250

277875,811

4802764,752

365

275435,993

4803362,699

21

284215,005

4805831,293

136

275126,006

4796986,649

251

277794,939

4802790,313

366

275549,305

4803332,141

22

284318,290

4805789,978

137

275125,509

4796932,520

252

277729,132

4802795,256

367

275653,616

4803282,202

23

284690,121

4805789,978

138

275138,352

4796905,964

253

277585,801

4802811,532

368

275623,442

4803231,168

24

284793,408

4805789,978

139

275178,349

4796858,163

254

277452,925

4802837,363

369

275601,334

4803185,983

25

285082,608

4805707,350

140

275232,743

4796815,885

255

277230,579

4802869,035

370

275628,425

4803114,815

26

285165,236

4805686,693

141

275264,432

4796762,464

256

277131,507

4802891,313

371

275695,007

4803072,133

27

285495,751

4805624,720

142

275281,744

4796701,628

257

276989,445

4802904,226

372

275738,728

4803057,007

28

285640,352

4805542,091

143

275283,906

4796661,531

258

276908,989

4802917,666

373

275759,724

4803036,853

29

285810,707

4805442,720

144

275266,379

4796630,204

259

276844,439

4802923,799

374

275833,667

4803003,269

30

285756,434

4805412,400

145

275210,227

4796619,503

260

276798,372

4802909,752

375

275895,722

4802973,304

31

285667,271

4805350,081

146

275202,711

4796596,183

261

276735,187

4802873,702

376

275949,084

4802952,746

32

285560,532

4805298,770

147

275127,769

4796570,094

262

276678,403

4802837,333

377

276006,087

4802944,185

33

285465,649

4805242,861

148

275091,037

4796571,869

263

276627,808

4802794,307

378

276068,721

4802929,214

34

285401,146

4805193,547

149

275039,953

4796579,349

264

276570,579

4802739,605

379

276101,858

4802927,672

35

285276,081

4805134,930

150

275024,155

4796568,309

265

276460,591

4802669,861

380

276169,357

4802951,786

36

285069,113

4804997,763

151

275001,466

4796555,275

266

276463,462

4802599,609

381

276265,498

4803007,755

37

284931,780

4804849,490

152

274964,666

4796542,822

267

276449,758

4802514,006

382

276303,314

4803042,193

38

284853,880

4804728,676

153

274941,219

4796555,832

268

276420,697

4802260,911

383

276322,446

4803071,024

39

284825,411

4804677,777

154

274926,977

4796596,554

269

276393,854

4802057,777

384

276378,947

4803101,286

40

284796,772

4804580,852

155

274901,222

4796603,636

270

276379,030

4801992,334

385

276391,668

4803108,094

41

284783,405

4804553,374

156

274882,790

4796596,464

271

276359,246

4801951,185

386

276456,976

4803100,373

42

284752,201

4804528,687

157

274853,323

4796567,648

272

276355,625

4801915,278

387

276486,351

4803105,294

43

284727,157

4804514,033

158

274841,303

4796526,131

273

276366,101

4801878,687

388

276532,129

4803113,120

44

284731,518

4804493,104

159

274807,932

4796499,554

274

276392,776

4801811,650

389

276620,647

4803134,988

45

284591,722

4804581,051

160

274751,674

4796497,978

275

276298,160

4801745,846

390

276683,318

4803158,047

46

284371,682

4804467,380

161

274685,648

4796500,729

276

276227,507

4801813,111

391

276715,348

4803154,988

47

284241,975

4804175,525

162

274643,195

4796577,193

277

276109,303

4801892,855

392

276810,880

4803192,748

48

284103,677

4803933,501

163

274649,269

4796586,441

278

276107,198

4801937,065

393

276854,425

4803228,779

49

284414,843

4803587,766

164

274652,834

4796620,345

279

276106,980

4801977,095

394

276904,878

4803240,565

50

284622,288

4803311,172

165

274654,104

4796646,320

280

276076,045

4801998,690

395

276964,946

4803243,809

51

284760,587

4803069,156

166

274706,740

4796700,163

281

276040,711

4802012,426

396

277057,497

4803257,658

52

284587,710

4802654,273

167

274736,136

4796726,867

282

275965,656

4802118,202

397

277123,368

4803254,816

53

284553,139

4802412,249

168

274763,507

4796753,755

283

275911,241

4802158,584

398

277240,252

4803231,506

54

284726,007

4802066,512

169

274776,766

4796781,221

284

275890,285

4802187,410

399

277415,011

4803159,598

55

284518,562

4801789,918

170

274774,264

4796813,436

285

275894,388

4802235,306

400

277599,480

4803079,366

56

284103,677

4801582,472

171

274748,428

4796820,522

286

275909,812

4802264,814

401

277739,626

4802991,037

57

283757,934

4801444,183

172

274722,644

4796816,933

287

275933,451

4802299,832

402

277858,787

4802925,747

58

283412,200

4801547,901

173

274688,559

4796893,449

288

275889,185

4802347,664

403

277907,323

4802891,576

59

283308,472

4801755,347

174

274693,556

4796943,538

289

275836,961

4802397,760

404

278050,932

4802881,299

60

283273,901

4801651,619

175

274702,669

4796958,690

290

275816,220

4802430,579

405

278131,302

4802889,893

61

283308,472

4801789,918

176

274728,078

4796987,643

291

275811,606

4802462,753

406

278176,555

4802871,840

62

283585,067

4801962,786

177

274727,108

4797053,717

292

275816,407

4802526,748

407

278235,777

4802807,192

63

283688,786

4802135,661

178

274720,072

4797118,105

293

275812,683

4802580,908

408

278308,249

4802725,876

64

283481,349

4802343,098

179

274702,353

4797168,950

294

275813,198

4802686,960

409

278349,246

4802694,290

65

283204,753

4802343,098

180

274690,076

4797207,606

295

275807,173

4802779,333

410

278420,329

4802936,894

66

282893,589

4802481,396

181

274660,962

4797230,814

296

275718,450

4802868,889

411

278428,454

4802957,084

67

282997,308

4802723,421

182

274654,886

4797350,872

297

275684,173

4802914,390

412

278438,900

4802953,961

68

283273,901

4802896,284

183

274665,113

4797362,875

298

275660,995

4802937,283

413

278665,455

4802884,834

69

283377,620

4803034,585

184

274680,398

4797390,273

299

275633,090

4802942,434

414

278819,000

4802826,109

70

283377,620

4803207,454

185

274679,858

4797464,339

300

275598,131

4802925,695

415

278970,698

4802777,788

71

283031,886

4803414,899

186

274671,877

4797500,295

301

275506,117

4802845,248

416

279071,773

4802747,134

72

282789,862

4803414,899

187

274612,324

4797589,779

302

275433,001

4802784,078

417

279114,430

4802761,303

73

282374,977

4803587,766

188

274604,267

4797635,633

303

275382,850

4802740,048

418

279148,733

4802860,022

74

282202,110

4803726,063

189

274591,058

4797787,731

304

275354,810

4802697,173

419

279175,338

4802892,063

75

282029,234

4803795,212

190

274598,330

4797837,856

305

275392,935

4802601,512

420

279339,871

4802807,378

76

281579,780

4803795,212

191

274625,379

4797877,093

306

275446,403

4802535,248

421

279436,187

4803000,006

77

281337,756

4803587,766

192

274702,260

4797937,465

307

275470,900

4802498,299

422

279712,782

4803345,750

78

281164,888

4803345,750

193

274723,209

4797971,567

308

275471,256

4802460,149

423

279851,081

4803484,047

79

280957,442

4802965,437

194

274976,143

4798159,649

309

275431,782

4802429,771

424

280162,244

4803691,487

80

280784,575

4802723,421

195

275149,019

4798470,814

310

275371,844

4802394,072

425

280335,114

4803968,080

81

280335,114

4802550,544

196

275460,184

4798885,705

311

275352,877

4802372,797

426

280473,410

4804244,674

82

280058,518

4802343,098

197

275771,348

4799093,153

312

275345,277

4802337,027

427

280507,980

4804521,261

83

279920,229

4802170,229

198

275771,348

4799266,020

313

275351,009

4802284,803

428

280404,262

4804797,856

84

279920,229

4801962,786

199

275529,332

4799473,465

314

275356,045

4802260,508

429

279989,376

4804694,136

85

279954,799

4801686,199

200

275356,456

4799508,036

315

275287,602

4802213,192

430

279678,204

4804694,136

86

279851,081

4801478,753

201

275529,332

4799784,629

316

275253,626

4802172,516

431

279678,204

4805178,169

87

279574,486

4801375,035

202

275633,051

4799888,349

317

275280,831

4802109,570

432

280093,095

4805454,765

88

279590,722

4801318,213

203

275771,348

4799922,927

318

275123,563

4802053,758

433

280646,276

4805835,076

89

279593,018

4801315,126

204

276013,366

4799957,499

319

275038,730

4802131,074

434

280853,723

4805835,076

90

279591,846

4801314,274

205

276118,859

4799989,143

320

274997,348

4802150,795

435

281337,756

4805938,797

91

279643,634

4801133,018

206

276241,331

4799964,648

321

274996,643

4802180,839

436

281821,797

4806007,945

92

279851,081

4801063,868

207

276468,557

4799964,648

322

275083,483

4802283,467

437

282029,234

4806042,516

93

279643,634

4800683,557

208

276695,786

4799902,679

323

275115,774

4802378,346

438

282278,079

4806087,760

94

279401,619

4800614,406

209

276840,387

4799882,021

324

275094,545

4802445,205

439

282297,986

4806137,794

95

279228,742

4800476,110

210

277005,644

4799923,335

325

275048,213

4802469,763

440

282358,240

4806273,600

96

279055,874

4800337,810

211

277212,217

4800047,278

326

274993,509

4802491,487

441

282320,938

4806341,622

97

278813,858

4800199,515

212

277232,874

4800253,851

327

274958,370

4802488,985

442

282227,883

4806358,075

98

278606,412

4799957,499

213

277356,818

4800233,192

328

274913,967

4802464,224

443

281962,440

4806339,956

99

278468,114

4799715,481

214

277480,760

4800129,906

329

274754,885

4802451,289

444

281768,979

4806318,411

100

278398,974

4799473,465

215

277707,989

4800129,906

330

274688,032

4802434,726

445

281709,329

4806327,120

101

278295,247

4799196,872

216

277893,904

4799964,648

331

274624,848

4802370,009

446

281692,730

4806358,009

102

277984,082

4799024,003

217

278121,132

4800171,223

332

274587,755

4802347,895

447

281693,279

4806410,135

103

277672,917

4798885,705

218

278389,677

4800336,480

333

274547,535

4802344,011

448

281699,189

4806449,967

104

277465,470

4798747,410

219

278389,677

4800543,051

334

274508,389

4802360,105

449

281732,148

4806468,582

105

277292,604

4798781,978

220

278534,276

4800832,252

335

274459,705

4802384,631

450

281786,645

4806476,157

106

277188,885

4798989,424

221

278678,877

4800997,509

336

274415,880

4802386,983

451

281849,288

4806487,363

107

276946,860

4799058,574

222

278761,506

4801183,423

337

274375,659

4802383,099

452

282179,401

4806516,844

108

276601,124

4798920,274

223

278802,820

4801451,968

338

274330,629

4802361,476

453

282259,827

4806521,253

109

276497,398

4798643,691

224

278740,849

4801720,510

339

274246,063

4802307,926

454

282345,128

4806503,385

110

276047,944

4798539,962

225

278740,849

4801947,741

340

274199,865

4802302,353

455

282406,253

4806482,623

111

275736,770

4798332,524

226

278658,219

4801947,741

341

274152,418

4802312,944

456

282501,323

4806458,326

112

275425,605

4798125,079

227

278327,705

4801865,112

342

274132,096

4802345,976

457

282615,280

4806411,076

113

275079,870

4797952,211

228

278203,761

4801782,484

343

274117,032

4802402,743

114

274827,418

4797874,593

229

277914,563

4801741,167

344

274119,082

4802444,701

115

274830,890

4797820,334

230

277584,046

4801513,938

345

274171,246

4802487,879

 

3478

 

ЗАПОВЕД № РД-303 от 31 март 2021 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. IV от Решение на Министерския съвет № 811 от 16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), изменено с Решение на Министерския съвет № 615 от 2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение за изпълнение на Комисията 2013/23/ЕС от 16 ноември 2012 г. за приемане на шести актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2012) 8135) обявявам:

1. Защитена зона BG0000627 „Конунски дол“ в землищата на с. Гостиля, община Долна Митрополия, област Плевен, с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен, гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, с обща площ 7790,628 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000627 „Конунски дол“ са:

2.1. типът природно местообитание 6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – Степен пор (Mustela eversmanii), Пъстър пор (Vormela peregusna), Лалугер (Spermophilus citellus);

2.2.2. влечуги – Пъстър смок (Elaphe sauromates), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типа природно местообитание, посочен в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типа природно местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типа природно местообитание и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетен за опазване в защитената зона е типът природно местообитание, посочен в т. 2.1.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000627 „Конунски дол“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Плевен, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;

8.4. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;

8.6. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;

8.7. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба в тези територии, освен при каламитет, епифитотия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове;

8.8. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.9. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.10. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.

9. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

9.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

9.2. ловностопанските планове и програми;

9.3. плана за управление на речните басейни в Дунавския район за басейново управление на водите;

9.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;

9.5. планове за действие за видове;

9.6. други планови, програмни и стратегически документи.

10. В границите на защитената зона се препоръчва:

10.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

10.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

10.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери, ливади и местообитанието по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;

10.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;

10.5. подмяна на инвазивните чужди видове дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси и живи плетове).

11. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитената зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Нарушителите на забраните и ограниченията по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.

Защитена зона BG0000627 „Конунски дол“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Н. Кънчев

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-303/31.03.2021 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000627 „Конунски дол“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

1

263522,814

4829077,167

143

272038,958

4827080,564

285

267137,799

4824970,152

427

266699,342

4827549,176

2

263806,892

4828910,178

144

272046,398

4827119,684

286

267154,768

4825021,060

428

266627,313

4827575,915

3

263982,991

4828816,201

145

272084,411

4827163,800

287

267156,346

4825066,444

429

266587,841

4827577,287

4

264114,171

4828741,964

146

272118,967

4827195,920

288

267136,669

4825112,567

430

266527,009

4827576,374

5

264194,680

4828696,754

147

272153,733

4827234,091

289

267116,886

4825155,665

431

266475,602

4827584,220

6

264248,703

4828676,699

148

272194,992

4827284,153

290

267093,857

4825192,817

432

266436,169

4827594,680

7

264261,690

4828700,482

149

272232,831

4827328,150

291

267055,857

4825236,548

433

266431,449

4827546,375

8

264283,155

4828705,794

150

272264,351

4827360,375

292

267026,650

4825270,887

434

266412,073

4827513,727

9

264307,235

4828698,898

151

272277,338

4827384,157

293

266997,022

4825293,122

435

266354,593

4827521,784

10

264330,684

4828673,848

152

272288,130

4827432,249

294

266979,750

4825320,987

436

266344,643

4827497,895

11

264369,946

4828666,424

153

272380,363

4827374,516

295

266959,336

4825345,932

437

266136,504

4827544,513

12

264405,119

4828628,849

154

272463,485

4827317,099

296

266960,387

4825376,189

438

265977,234

4827422,822

13

264431,605

4828603,693

155

272564,299

4827243,923

297

266961,648

4825412,498

439

265985,592

4827313,477

14

264452,333

4828587,826

156

272638,521

4827192,876

298

266971,808

4825442,439

440

265991,124

4827210,290

15

264473,693

4828590,112

157

272727,609

4827132,225

299

267014,528

4825447,012

441

265727,068

4827222,500

16

264504,477

4828601,159

158

272786,755

4827084,731

300

267044,787

4825442,930

442

265551,378

4827240,725

17

264511,286

4828622,127

159

272851,973

4827037,027

301

267071,694

4825429,877

443

265360,396

4827256,452

18

264532,962

4828633,490

160

272923,053

4826983,060

302

267102,373

4825437,898

444

265362,500

4827316,966

19

264563,430

4828635,460

161

272982,409

4826941,618

303

267138,074

4825415,451

445

265364,394

4827371,428

20

264593,899

4828637,430

162

273031,097

4826873,685

304

267161,313

4825384,349

446

265372,781

4827437,782

21

264620,806

4828624,377

163

273048,683

4826854,899

305

267187,589

4825353,142

447

265380,853

4827495,059

22

264653,890

4828614,138

164

273079,256

4826859,895

306

267217,216

4825330,906

448

265382,851

4827552,547

23

264716,707

4828584,689

165

273119,359

4826876,677

307

267241,191

4825320,985

449

265399,414

4827679,204

24

264785,913

4828564,106

166

273147,422

4826896,907

308

267289,247

4825304,168

450

265411,783

4827772,684

25

264866,740

4828527,972

167

273175,381

4826914,111

309

267328,193

4825287,667

451

265416,607

4827824,016

26

264920,659

4828504,891

168

273199,882

4826919,318

310

267409,017

4825251,535

452

265418,710

4827884,531

27

265020,049

4828477,176

169

273243,847

4826872,352

311

267441,996

4825238,272

453

265326,210

4827901,059

28

265200,445

4828419,402

170

273311,893

4826818,490

312

267505,022

4825214,876

454

265283,806

4827905,562

29

265392,457

4828346,079

171

273374,183

4826773,916

313

267635,421

4825152,789

455

265256,689

4827912,564

30

265518,299

4828293,235

172

273421,712

4826741,973

314

267704,310

4825123,131

456

265226,746

4827925,722

31

265557,455

4828282,785

173

273462,624

4826716,781

315

267778,851

4825081,159

457

265193,240

4827923,858

32

265578,604

4828279,020

174

273485,967

4826688,706

316

267838,526

4825048,792

458

265150,731

4827925,336

33

265591,276

4828293,726

175

273503,133

4826657,817

317

267892,128

4825016,636

459

265105,501

4827935,996

34

265609,388

4828290,067

176

273508,363

4826633,401

318

267951,486

4824975,193

460

265051,268

4827949,999

35

265639,226

4828273,883

177

273492,339

4826609,723

319

268004,772

4824933,961

461

265002,897

4827957,740

36

265702,252

4828250,486

178

273449,197

4826593,046

320

268055,653

4824910,988

462

264981,853

4827964,530

37

265788,938

4828208,091

179

273405,740

4826567,292

321

268100,251

4824882,175

463

264951,805

4827974,663

38

265899,704

4828158,800

180

273304,067

4826528,414

322

268148,200

4824862,333

464

264915,369

4827975,930

39

265986,602

4828122,455

181

273230,144

4826500,690

323

268179,509

4824888,508

465

264881,969

4827977,092

40

266091,088

4828067,323

182

273106,588

4826444,400

324

268221,926

4824971,852

466

264854,958

4827987,119

41

266227,883

4828013,852

183

272989,423

4826396,976

325

268248,320

4825031,520

467

264803,761

4828001,016

42

266551,718

4827884,446

184

272878,646

4826358,418

326

268286,754

4825087,740

468

264749,528

4828015,020

43

266954,483

4827752,300

185

272823,153

4826336,114

327

268306,445

4825129,466

469

264704,193

4828022,655

44

267329,287

4827602,950

186

272404,932

4826163,371

328

268322,573

4825156,169

470

264667,862

4828026,948

45

267593,228

4827499,861

187

272220,010

4826003,193

329

268210,138

4825244,896

471

264637,814

4828037,081

46

267895,396

4827359,084

188

272182,208

4825965,127

330

268251,715

4825304,038

472

264607,661

4828044,188

47

268219,071

4827222,175

189

272059,077

4825920,941

331

268261,981

4825337,004

473

264583,896

4828060,161

48

268434,422

4827120,782

190

271948,720

4825894,486

332

268272,668

4825382,073

474

264556,989

4828073,214

49

268545,187

4827071,491

191

271780,148

4825854,908

333

268341,873

4825361,493

475

264521,184

4828092,636

50

268631,872

4827029,096

192

271459,015

4825799,429

334

268483,531

4825326,278

476

264476,269

4828112,374

51

268648,316

4827064,876

193

271213,391

4825747,061

335

268684,762

4825255,673

477

264440,358

4828128,770

52

268661,618

4827097,735

194

271078,955

4825727,499

336

268991,156

4825175,340

478

264413,556

4828144,849

53

268660,264

4827146,251

195

271005,559

4825714,904

337

269085,097

4825341,716

479

264389,580

4828154,771

54

268650,433

4827213,236

196

270965,667

4825704,174

338

269170,114

4825338,761

480

264335,766

4828180,879

55

268637,356

4827274,276

197

270931,322

4825678,105

339

269249,268

4825342,068

481

264327,589

4828120,576

56

268618,311

4827338,552

198

270881,270

4825637,436

340

269318,788

4825330,564

482

264326,327

4828084,267

57

268592,983

4827396,988

199

270803,050

4825573,513

341

269370,615

4825334,822

483

264328,101

4828047,853

58

268567,340

4827446,347

200

270703,051

4825495,201

342

269446,524

4825332,185

484

264317,625

4828008,836

59

268520,443

4827496,445

201

270631,219

4825440,144

343

269504,424

4825336,232

485

264295,738

4827991,421

60

268479,198

4827534,229

202

270571,637

4825387,689

344

269556,148

4825337,465

486

264280,135

4827979,847

61

268449,887

4827565,541

203

270552,788

4825370,169

345

269607,976

4825341,723

487

264244,223

4827996,243

62

268423,297

4827587,670

204

270472,582

4825336,606

346

269647,555

4825343,378

488

264217,105

4828003,245

63

268408,747

4827606,351

205

270367,558

4825288,759

347

269693,943

4825366,002

489

264196,165

4828013,061

64

268435,036

4827662,993

206

270284,418

4825258,326

348

269772,308

4825352,029

490

264178,577

4828031,849

65

268457,447

4827695,535

207

270228,500

4825223,918

349

269854,078

4825343,128

491

264167,273

4828056,477

66

268498,707

4827745,597

208

270106,680

4825158,488

350

269875,227

4825339,364

492

264146,963

4828084,448

67

268629,989

4827674,389

209

270038,199

4825112,401

351

270014,068

4825398,152

493

264127,180

4828127,548

68

268766,607

4827581,792

210

269985,530

4825083,940

352

270082,233

4825435,162

494

264122,263

4828161,043

69

268755,709

4827530,674

211

269863,342

4825066,982

353

270109,770

4825440,263

495

264114,100

4828188,592

70

268747,848

4827479,450

212

269762,620

4825055,337

354

270205,576

4825485,400

496

264109,078

4828219,061

71

268743,234

4827434,172

213

269634,571

4825044,642

355

270264,316

4825513,650

497

264116,098

4828246,082

72

268736,004

4827401,102

214

269527,882

4825036,233

356

270335,411

4825547,529

498

264116,834

4828267,262

73

268755,575

4827351,954

215

269361,715

4824978,395

357

270381,797

4825570,150

499

264123,748

4828291,257

74

268791,064

4827323,457

216

269210,833

4824923,053

358

270436,870

4825580,353

500

264127,520

4828312,332

75

268812,002

4827313,641

217

269044,565

4824866,391

359

270474,357

4825609,342

501

264112,863

4828327,989

76

268841,629

4827291,406

218

268867,083

4824833,180

360

270526,709

4825628,727

502

264073,808

4828341,467

77

268889,579

4827271,563

219

268588,882

4824788,324

361

270576,342

4825657,295

503

264005,490

4828369,156

78

268918,274

4827309,946

220

268429,418

4824748,428

362

270625,869

4825682,836

504

263975,758

4828388,366

79

268981,301

4827286,549

221

268209,123

4824707,617

363

270651,212

4825712,248

505

263924,665

4828405,289

80

269044,539

4827269,204

222

267942,652

4824650,233

364

270664,514

4825745,108

506

263919,224

4828423,655

81

269095,422

4827246,229

223

267722,562

4824615,470

365

270672,586

4825802,383

507

263922,997

4828444,729

82

269146,410

4827226,280

224

267578,722

4824594,112

366

270674,796

4825865,921

508

263905,410

4828463,516

83

269211,846

4827184,623

225

267502,287

4824581,621

367

270680,042

4825929,354

509

263872,641

4828482,832

84

269313,697

4827132,963

226

267417,480

4824590,626

368

270692,868

4826036,117

510

263851,807

4828495,673

85

269400,070

4827081,490

227

267254,044

4824611,452

369

270600,847

4826099,900

511

263828,464

4828523,749

86

269510,521

4827023,123

228

267156,883

4824614,829

370

270526,308

4826141,870

512

263761,348

4828516,995

87

269617,830

4826961,837

229

267041,398

4824615,813

371

270451,559

4826177,790

513

263716,644

4828542,784

88

269710,481

4826916,206

230

266928,950

4824616,692

372

270374,615

4826238,019

514

263638,751

4828575,787

89

269794,234

4826876,944

231

266817,027

4824632,699

373

270308,975

4826273,622

515

263543,692

4828639,680

90

269863,016

4826844,261

232

266714,212

4824648,390

374

270237,473

4826315,487

516

263439,628

4828706,916

91

269926,041

4826820,866

233

266611,607

4824670,132

375

270159,898

4826357,563

517

263379,952

4828739,286

92

269985,714

4826788,499

234

266560,409

4824684,029

376

270126,709

4826364,775

518

263314,183

4828798,418

93

270093,651

4826745,367

235

266443,565

4824733,532

377

270061,279

4826406,430

519

263254,402

4828827,761

94

270168,716

4826718,524

236

266387,634

4824759,944

378

270016,681

4826435,243

520

263200,904

4828862,945

95

270252,154

4826670,185

237

266336,543

4824776,866

379

269957,218

4826473,662

521

263180,702

4828893,941

96

270326,904

4826634,264

238

266294,560

4824793,471

380

269867,916

4826528,265

522

263150,864

4828910,125

97

270410,449

4826588,950

239

266258,125

4824794,738

381

269804,994

4826554,687

523

263136,735

4828940,910

98

270479,339

4826559,291

240

266221,689

4824796,004

382

269722,760

4826574,171

524

263110,144

4828963,040

99

270575,031

4826513,553

241

266188,079

4824791,114

383

269596,811

4826623,987

525

263079,570

4828958,044

100

270638,165

4826493,182

242

266151,223

4824780,278

384

269464,791

4826674,014

526

263036,745

4828950,446

101

270695,017

4826466,970

243

266111,120

4824763,496

385

269365,751

4826710,778

527

263009,313

4828948,371

102

270742,195

4826449,346

244

266079,810

4824737,321

386

269305,656

4826731,043

528

262981,564

4828937,219

103

270768,890

4826430,243

245

266051,537

4824711,040

387

269254,671

4826750,990

529

262956,958

4828928,987

104

270789,197

4826402,274

246

266013,734

4824672,974

388

269201,444

4826780,106

530

262932,456

4828923,780

105

270836,305

4826358,228

247

265982,109

4824637,721

389

269147,527

4826803,185

531

262908,166

4828924,625

106

270865,931

4826335,994

248

265959,803

4824608,204

390

269108,476

4826816,659

532

262887,016

4828928,390

107

270889,695

4826320,022

249

265934,460

4824578,792

391

269063,457

4826833,370

533

262865,867

4828932,155

108

270907,492

4826307,287

250

265921,368

4824551,983

392

269026,496

4826819,508

534

262832,151

4828924,240

109

270925,604

4826303,628

251

265885,759

4824489,605

393

269012,877

4826777,572

535

262810,686

4828918,927

110

270960,160

4826335,748

252

265742,485

4824915,655

394

268946,079

4826779,894

536

262783,043

4828910,801

111

270983,713

4826313,725

253

265618,774

4825292,565

395

268852,901

4826810,397

537

262767,335

4828896,201

112

271015,955

4826279,283

254

265610,505

4825317,088

396

268783,593

4826827,952

538

262753,310

4828930,011

113

271068,412

4826301,693

255

265614,383

4825341,188

397

268705,176

4826845,825

539

262741,796

4828948,588

114

271113,535

4826288,008

256

265641,711

4825340,237

398

268666,230

4826862,326

540

262715,942

4828991,898

115

271146,933

4826286,847

257

265671,551

4825324,052

399

268639,430

4826878,404

541

262690,298

4829041,259

116

271180,437

4826288,711

258

265722,330

4825298,051

400

268600,799

4826903,981

542

262667,690

4829090,515

117

271199,180

4826303,206

259

265779,497

4825280,916

401

268546,777

4826924,036

543

262641,940

4829136,851

118

271229,648

4826305,176

260

265845,983

4825269,516

402

268305,661

4827019,096

544

262610,433

4829192,476

119

271251,112

4826310,488

261

265912,573

4825261,141

403

268215,624

4827052,518

545

262596,409

4829226,287

120

271281,684

4826315,483

262

265969,949

4825250,058

404

268158,356

4827066,626

546

262576,100

4829254,258

121

271303,569

4826332,898

263

265993,189

4825218,957

405

268044,029

4827100,893

547

262556,002

4829288,281

122

271325,559

4826353,338

264

266019,044

4825175,648

406

267968,648

4827118,660

548

262538,940

4829322,198

123

271372,154

4826382,009

265

266044,584

4825123,262

407

267878,507

4827149,058

549

262524,705

4829349,959

124

271394,250

4826405,475

266

266064,576

4825086,215

408

267790,664

4827158,171

550

262506,503

4829400,306

125

271431,631

4826431,438

267

266088,657

4825079,319

409

267691,728

4827197,962

551

262454,686

4829483,902

126

271512,573

4826486,178

268

266087,500

4825046,038

410

267533,851

4827291,301

552

262405,694

4829561,342

127

271549,955

4826512,142

269

266105,087

4825027,251

411

267455,220

4827303,124

553

262366,231

4829650,570

128

271574,982

4826532,476

270

266128,747

4825008,253

412

267401,301

4827326,205

554

262317,132

4829724,986

129

271596,867

4826549,890

271

266198,056

4824990,697

413

267353,138

4827339,997

555

262283,320

4829801,901

130

271615,926

4826573,461

272

266309,663

4824965,613

414

267284,034

4827363,607

556

262266,467

4829841,871

131

271631,950

4826597,138

273

266490,580

4824922,975

415

267244,875

4827374,057

557

262261,339

4829869,316

132

271635,722

4826618,211

274

266589,937

4824895,287

416

267187,495

4827385,142

558

262282,912

4829877,653

133

271694,439

4826701,778

275

266713,482

4824863,731

417

267125,976

4827404,084

559

262324,585

4829851,966

134

271729,942

4826761,127

276

266788,760

4824842,939

418

267092,892

4827414,322

560

262375,368

4829825,961

135

271755,494

4826796,589

277

266901,254

4824811,765

419

267033,112

4827443,664

561

262449,496

4829771,879

136

271786,909

4826825,789

278

266906,486

4824787,350

420

267009,242

4827456,611

562

262500,067

4829739,824

137

271827,852

4826866,774

279

266945,538

4824773,875

421

266972,806

4827457,878

563

262550,636

4829707,770

138

271872,253

4826919,755

280

266996,946

4824766,030

422

266933,860

4827474,378

564

262639,208

4829631,982

139

271903,772

4826951,980

281

267027,309

4824764,975

423

266897,740

4827484,722

565

262847,130

4829491,455

140

271932,361

4826987,336

282

267054,636

4824764,025

424

266852,616

4827498,408

566

263522,814

4829077,167

141

271957,702

4827016,747

283

267070,448

4824781,651

425

266789,590

4827521,804

142

271982,623

4827034,056

284

267114,337

4824907,354

426

266747,503

4827535,384

 

3479

 

ЗАПОВЕД № РД-304 от 31 март 2021 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение № 661 от 16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от 2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039) обявявам:

1. Защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“ в землищата на с. Богослов, с. Вратца, с. Грамаждано, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Жиленци, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село, с. Преколница, с. Раненци, с. Савойски, с. Сажденик, с. Слокощица, с. Цървена ябълка, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Ваксево, с. Ветрен, с. Длъхчево-Сабляр, с. Друмохар, с. Еремия, с. Илия, с. Пелатиково, с. Раково, с. Рашка Гращица, с. Смоличано, с. Страдалово, с. Тишаново, с. Църварица, с. Чеканец, с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил, с обща площ 345 142,755 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“ са:

2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

– 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества;

– 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик;

– 5210 Храсталаци с Juniperus spp.;

– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;

– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи);

– 6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea;

– 6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините;

– 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества;

– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс;

– 6520 Планински сенокосни ливади;

– 7220 * Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion);

– 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища;

– 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс;

– 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове;

– 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове;

– 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii;

– 8310 Неблагоустроени пещери;

– 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum;

– 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum;

– 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion);

– 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum;

– 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове;

– 91BA Мизийски гори от обикновена ела;

– 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори;

– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae);

– 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;

– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;

– 91W0 Мизийски букови гори;

– 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea);

– 9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор;

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis lupus), *Кафява мечка (Ursus arctos), Рис (Lynx lynx), Видра (Lutra lutra), Пъстър пор (Vormela peregusna), Лалугер (Spermophilus citellus), Голям нощник (Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългоух нощник (Myotis bechsteinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus);

2.2.2. земноводни и влечуги – Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

2.2.3. риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus amarus), Маришка мряна (Barbus cyclolepis);

2.2.4. безгръбначни – *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina), *Осмодерма (Osmoderma eremita), Cucujus cinnaberinus, Полиоматус (Polyommatus eroides), *Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides);

2.2.5. растения – Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природни местообитания с кодове 5210, 6110*, 6210 (* важни местообитания на орхидеи), 62D0, 6430, 7140 и 8230;

3.3. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 5130, 5210, 6110*, 6210 (* важни местообитания на орхидеи), 6220*, 6230*, 62D0, 6430, 6520, 7140, 8110, 8220, 8230, 91E0*, 91H0*, 91M0, 91W0, 9410 и 9530*;

3.4. подобряване на местообитанията на видовете Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Дългоух нощник (Myotis bechsteinii);

3.5. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техни популации;

3.6. поддържане на свързаността на местообитанията на приоритетните за опазване видове *Кафява мечка (Ursus arctos) и *Европейски вълк (Canis lupus).

4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания и видовете по т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1 и № 2 от ЗБР, както и тези, за които са определени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – София, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.4. разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1, освен в случаите на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои, както и в случаите на реализиране на допустими планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, одобрени по реда на екологичното законодателство;

8.5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;

8.6. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;

8.7. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба в тези територии, освен при каламитет, епифитотия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове; забраната не се прилага в границите на горски разсадници;

8.8. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.9. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.10. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

8.11. палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1;

8.12. провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите – 1 март до 30 юни;

8.13. извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0*, с изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при бедствия и аварии, за поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2, както и в случаите на реализиране на допустими инвестиционни предложения, одобрени по реда на екологичното законодателство;

8.14. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета;

8.15. паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост;

8.16. отводняване на крайбрежните заливаеми ивици на реките Речица и Новоселска, промени в хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на двете реки, с изключение на такива: в урбанизирани територии; в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; при бедствия и аварии; за подобряване на състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2.

9. Горските типове природни местообитания по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

10.3. плана за управление на речните басейни в Западнобеломорския район за басейново управление на водите;

10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии;

10.6. други планови, програмни и стратегически документи.

11. В границите на защитената зона се препоръчва:

11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;

11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1,5 ЖЕ/ха;

11.5. провеждане на противопожарни дейности с цел намаляване на риска от пожари;

11.6. прилагане на разновъзрастни лесовъдски системи в природно местообитание с код 91M0 за превръщане на издънковите насаждения в семенни;

11.7. намаляване на въздействието от селското стопанство (преизпасване) върху природни местообитания с кодове 91H0* и 91W0;

11.8. запазване и където е уместно, възстановяване на типово специфичните хидроморфологични условия в природно местообитание с код 91E0*;

11.9. насърчаване на устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/подмяната на горскодървесната растителност и употребата на биоциди, хормони и препарати за растителна защита;

11.10. поддържане на поне 10% от общата площ на горските типове природни местообитания по т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на старост;

11.11. подмяна на инвазивните чужди видове дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси и живи плетове).

12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитената зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в границата на защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.

Нарушителите на забраните и ограниченията по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.

Защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – София, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Н. Кънчев

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-304/31.03.2021 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

1

140299,020

4688490,038

736

159008,209

4680454,422

1471

143102,388

4665922,931

2206

133904,762

4672035,431

2

140383,464

4687877,822

737

158999,032

4680441,311

1472

143095,044

4665912,431

2207

133868,872

4672077,930

3

140658,686

4687877,822

738

159013,106

4680429,929

1473

143085,200

4665901,931

2208

133839,794

4672105,931

4

140598,516

4687697,304

739

159056,450

4680365,430

1474

143069,309

4665886,430

2209

133800,107

4672137,430

5

140568,428

4687276,105

740

159071,684

4680288,930

1475

143061,044

4665878,931

2210

133750,512

4672182,431

6

140568,428

4687005,335

741

159062,841

4680229,930

1476

143058,669

4665879,430

2211

133730,435

4672203,431

7

140688,777

4686674,385

742

159040,497

4680157,430

1477

143047,778

4665889,930

2212

133685,278

4672228,430

8

140899,376

4686072,674

743

159034,122

4680139,429

1478

143027,700

4665908,931

2213

133647,060

4672263,430

9

140899,376

4685651,466

744

158990,762

4680074,930

1479

143018,763

4665917,430

2214

133629,856

4672280,431

10

140869,287

4685049,748

745

158967,608

4680058,652

1480

143011,591

4665922,931

2215

133610,356

4672267,430

11

140743,672

4684723,156

746

158992,186

4680021,786

1481

143002,278

4665928,431

2216

133581,340

4672249,430

12

140718,857

4684658,638

747

159024,234

4679909,621

1482

142984,497

4665937,930

2217

133564,638

4672247,930

13

140708,422

4684634,289

748

159024,234

4679772,398

1483

142923,934

4665969,431

2218

133534,763

4672268,930

14

140617,559

4684422,263

749

159027,012

4679758,430

1484

142907,403

4665957,430

2219

133493,231

4672303,431

15

141118,448

4683696,837

750

159027,012

4679657,930

1485

142896,762

4665949,931

2220

133467,747

4672331,430

16

141120,806

4683652,025

751

159024,234

4679643,977

1486

142886,950

4665942,931

2221

133426,560

4672369,930

17

141336,714

4683256,196

752

159024,234

4679589,149

1487

142880,168

4665938,931

2222

133402,856

4672402,430

18

141341,155

4683252,309

753

158922,012

4679384,702

1488

142867,997

4665930,431

2223

133385,590

4672429,931

19

141356,171

4683220,353

754

158879,200

4679236,930

1489

142859,372

4665922,931

2224

133366,700

4672450,430

20

141353,508

4683236,048

755

158840,691

4679104,071

1490

142850,450

4665917,430

2225

133348,122

4672470,931

21

141351,733

4683243,054

756

158815,927

4678980,247

1491

142845,684

4665912,929

2226

133326,169

4672509,430

22

141624,589

4683004,306

757

158912,069

4678755,917

1492

142838,107

4665908,931

2227

133309,387

4672536,431

23

141840,496

4682896,351

758

158912,069

4678499,540

1493

142830,747

4665902,430

2228

133287,763

4672577,431

24

142092,387

4682824,383

759

158863,998

4678114,974

1494

142821,122

4665891,431

2229

133270,028

4672618,431

25

142308,294

4682428,553

760

158849,852

4678072,532

1495

142817,278

4665886,430

2230

133263,262

4672640,930

26

142488,216

4682248,631

761

158846,497

4678047,930

1496

142811,465

4665880,431

2231

133246,419

4672698,431

27

142596,170

4681924,771

762

158833,106

4677998,430

1497

142808,294

4665874,931

2232

133232,762

4672749,931

28

142380,263

4681852,802

763

158812,806

4677961,394

1498

142802,497

4665871,431

2233

133207,028

4672850,430

29

142236,325

4681780,833

764

158783,881

4677874,613

1499

142795,607

4665869,430

2234

133204,981

4672904,931

30

142056,402

4681816,818

765

158719,785

4677602,213

1500

142787,638

4665868,431

2235

133197,887

4672942,930

31

141840,496

4681852,802

766

158591,597

4677281,742

1501

142779,075

4665868,431

2236

133179,013

4672999,930

32

141660,573

4681636,895

767

158495,457

4677105,483

1502

142771,544

4665868,431

2237

133176,919

4673036,431

33

141408,682

4681420,989

768

158335,213

4676704,894

1503

142754,747

4665865,931

2238

133183,044

4673064,931

34

141156,791

4681420,989

769

158207,023

4676448,517

1504

142738,043

4665861,429

2239

133121,372

4673085,430

35

140976,869

4681492,957

770

157902,576

4676160,084

1505

142721,231

4665858,931

2240

133059,810

4673108,430

36

140545,055

4681780,833

771

157772,877

4676104,499

1506

142709,106

4665857,930

2241

132969,715

4673151,431

37

140401,117

4681492,957

772

157647,294

4675517,930

1507

142682,966

4665857,930

2242

132905,762

4673184,430

38

140581,040

4681313,034

773

157549,435

4674971,930

1508

142667,559

4665858,931

2243

132867,372

4673210,431

39

140796,946

4680953,189

774

157548,715

4674969,430

1509

142653,357

4665860,931

2244

132840,419

4673239,430

40

141012,853

4680665,314

775

157548,451

4674966,930

1510

142640,997

4665861,429

2245

132811,684

4673268,430

41

141156,791

4680449,407

776

157460,153

4674538,430

1511

142628,716

4665860,931

2246

132801,481

4673280,930

42

140904,899

4680449,407

777

157322,936

4673873,295

1512

142612,731

4665858,931

2247

132798,919

4673294,430

43

140724,977

4680305,470

778

157361,730

4673870,886

1513

142575,794

4665855,931

2248

132801,497

4673343,931

44

140724,977

4680161,532

779

157334,734

4673797,946

1514

142564,075

4665855,931

2249

132792,669

4673384,431

45

140581,040

4680161,532

780

157342,285

4673796,466

1515

142553,684

4665856,430

2250

132775,982

4673425,431

46

140940,884

4679585,780

781

157392,554

4673773,872

1516

142545,419

4665857,930

2251

132767,856

4673451,931

47

140868,915

4679441,842

782

157496,471

4673723,177

1517

142539,294

4665860,430

2252

132737,700

4673533,430

48

140868,915

4679081,997

783

157480,979

4673687,415

1518

142530,465

4665865,931

2253

132710,013

4673611,430

49

141228,760

4678974,044

784

157453,401

4673651,908

1519

142511,794

4665880,431

2254

132619,653

4673619,430

50

141624,589

4678902,074

785

157419,923

4673627,932

1520

142501,498

4665889,930

2255

132570,277

4673619,930

51

141840,496

4678830,106

786

157386,804

4673614,736

1521

142442,324

4665938,931

2256

132556,544

4673622,431

52

141840,496

4678578,215

787

157297,563

4673536,252

1522

142439,778

4665943,430

2257

132524,935

4673651,930

53

142092,387

4678470,261

788

157295,033

4673518,277

1523

142437,169

4665952,930

2258

132505,715

4673681,431

54

142344,279

4678218,370

789

157287,658

4673339,381

1524

142430,059

4665968,430

2259

132466,450

4673667,431

55

142344,279

4677930,494

790

157289,456

4673328,695

1525

142428,450

4665971,929

2260

132450,685

4673707,430

56

142524,201

4677894,510

791

157337,708

4673041,358

1526

142420,122

4665979,429

2261

132431,622

4673739,931

57

142452,232

4677606,634

792

157350,251

4672990,877

1527

142415,591

4665982,930

2262

132397,637

4673785,430

58

142200,341

4677426,712

793

157354,606

4672933,889

1528

142411,387

4665984,930

2263

132350,435

4673837,931

59

141948,449

4677174,820

794

157351,549

4672910,215

1529

142407,857

4665985,431

2264

132311,685

4673879,430

60

141876,481

4676958,914

795

157320,661

4672670,368

1530

142389,668

4665980,930

2265

132277,840

4673920,430

61

141588,604

4676563,084

796

157316,700

4672658,760

1531

142370,950

4665976,431

2266

132257,841

4673956,931

62

141588,604

4676311,193

797

157270,143

4672524,430

1532

142362,137

4665976,431

2267

132237,169

4674009,430

63

141660,573

4676131,270

798

157209,527

4672383,883

1533

142343,778

4665982,430

2268

132222,575

4674050,931

64

141948,449

4676023,317

799

157102,909

4672239,784

1534

142290,981

4666002,931

2269

132209,200

4674085,430

65

142236,325

4675879,379

800

157046,197

4672142,130

1535

142274,856

4666014,930

2270

132172,731

4674173,931

66

142632,155

4675879,379

801

156946,330

4671969,985

1536

142264,184

4666021,430

2271

132159,262

4674201,430

67

142707,054

4675654,680

802

156915,640

4671925,168

1537

142251,841

4666029,931

2272

132141,950

4674228,430

68

142759,700

4675791,430

803

156874,007

4671881,997

1538

142242,732

4666035,930

2273

132095,122

4674285,430

69

142820,372

4675949,430

804

156779,556

4671814,457

1539

142236,606

4666040,431

2274

132056,966

4674321,930

70

143210,184

4677068,430

805

156775,877

4671809,992

1540

142219,122

4666055,430

2275

132003,433

4674351,931

71

143355,434

4677481,930

806

156728,342

4671702,110

1541

142201,919

4666070,931

2276

131984,965

4674358,931

72

143302,732

4677807,930

807

156732,081

4671651,342

1542

142185,715

4666088,930

2277

131913,106

4674368,430

73

143062,247

4678587,930

808

156693,040

4671545,704

1543

142170,137

4666101,930

2278

131851,840

4674379,430

74

143058,950

4678609,930

809

156665,689

4671487,811

1544

142163,903

4666107,931

2279

131817,872

4674386,431

75

143054,106

4678629,430

810

156653,543

4671444,317

1545

142157,716

4666111,931

2280

131756,153

4674389,430

76

143009,154

4679147,930

811

156647,548

4671399,525

1546

142151,715

4666113,930

2281

131699,936

4674391,430

77

142950,996

4679631,430

812

156621,190

4671345,034

1547

142131,981

4666120,431

2282

131677,294

4674396,930

78

142950,824

4679634,430

813

156599,456

4671285,087

1548

142113,106

4666128,430

2283

131660,528

4674409,931

79

142950,575

4679635,431

814

156570,584

4671165,373

1549

142099,028

4666134,431

2284

131640,450

4674421,430

80

142864,857

4680486,430

815

156545,807

4671087,206

1550

142085,356

4666140,930

2285

131615,903

4674421,430

81

142863,856

4680506,430

816

156537,383

4670980,634

1551

142076,325

4666145,930

2286

131590,888

4674405,930

82

142879,075

4680582,930

817

156512,055

4670889,468

1552

142070,060

4666149,430

2287

131578,419

4674402,430

83

142889,528

4680604,430

818

156474,653

4670798,891

1553

142065,012

4666153,931

2288

131552,044

4674406,431

84

143289,934

4681316,430

819

156448,369

4670749,407

1554

142058,903

4666160,430

2289

131521,122

4674414,930

85

143416,450

4681860,930

820

156367,701

4670619,749

1555

142052,903

4666168,930

2290

131480,856

4674438,931

86

143426,482

4681892,430

821

156346,683

4670600,067

1556

142043,997

4666182,431

2291

131464,093

4674452,192

87

143428,684

4681895,930

822

156277,916

4670503,784

1557

142039,388

4666189,931

2292

131443,058

4674467,532

88

143429,450

4681899,430

823

156218,622

4670438,654

1558

142033,653

4666201,430

2293

131433,700

4674473,430

89

143665,372

4682413,930

824

156148,844

4670372,700

1559

142024,856

4666219,931

2294

131400,622

4674480,930

90

143904,480

4682935,430

825

156142,797

4670380,208

1560

142015,934

4666239,931

2295

131382,716

4674486,431

91

143905,871

4682937,430

826

156133,446

4670391,820

1561

142007,903

4666257,431

2296

131350,778

4674508,431

92

143906,293

4682939,430

827

156133,101

4670383,043

1562

141997,169

4666284,930

2297

131337,325

4674517,430

93

144107,528

4683354,429

828

156058,051

4670304,210

1563

141992,090

4666294,431

2298

131315,137

4674525,932

94

144175,153

4683552,430

829

155962,567

4670226,264

1564

141986,669

4666302,430

2299

131279,591

4674546,430

95

144353,746

4684075,430

830

155960,279

4670213,352

1565

141982,356

4666306,931

2300

131241,700

4674564,931

96

144354,263

4684076,430

831

155982,170

4670215,177

1566

141975,513

4666311,930

2301

131215,560

4674576,930

97

144354,497

4684077,431

832

155954,534

4670149,954

1567

141964,169

4666320,930

2302

131180,184

4674601,430

98

144695,278

4685039,430

833

155966,296

4670037,610

1568

141954,622

4666338,931

2303

131136,872

4674635,931

99

144697,293

4685042,430

834

156036,422

4669831,800

1569

141937,606

4666365,931

2304

131106,904

4674655,431

100

144698,137

4685046,929

835

156049,425

4669760,143

1570

141919,215

4666394,431

2305

131078,215

4674669,430

101

144778,591

4685247,430

836

156061,684

4669663,025

1571

141913,512

4666404,931

2306

131023,364

4674697,430

102

144776,778

4685346,429

837

156047,218

4669531,253

1572

141916,402

4666419,930

2307

130974,091

4674721,431

103

144777,106

4685348,430

838

156047,686

4669432,042

1573

141916,856

4666427,931

2308

130946,544

4674731,430

104

144776,746

4685349,930

839

156054,639

4669345,092

1574

141916,981

4666436,931

2309

130896,927

4674757,430

105

144780,216

4685387,430

840

156069,265

4669260,774

1575

141915,653

4666444,431

2310

130855,497

4674782,930

106

144839,278

4685700,429

841

156073,183

4669196,468

1576

141912,059

4666452,430

2311

130785,434

4674827,931

107

144603,998

4686628,930

842

156074,885

4669189,802

1577

141901,404

4666463,431

2312

130737,341

4674854,431

108

144603,434

4686633,430

843

156090,967

4669137,927

1578

141883,357

4666496,930

2313

130697,528

4674875,430

109

144601,669

4686638,930

844

156103,314

4669045,928

1579

141868,106

4666511,431

2314

130661,020

4674886,931

110

144492,294

4687192,430

845

156130,556

4668938,062

1580

141856,575

4666522,431

2315

130625,396

4674889,931

111

144488,497

4687231,430

846

156133,794

4668876,898

1581

141828,825

4666542,430

2316

130585,521

4674887,930

112

144503,731

4687307,930

847

156152,262

4668815,216

1582

141822,153

4666554,930

2317

130543,286

4674893,931

113

144547,075

4687372,930

848

156155,721

4668779,730

1583

141811,825

4666577,930

2318

130509,247

4674902,430

114

144611,965

4687416,430

849

156233,571

4668615,049

1584

141806,138

4666589,430

2319

130484,004

4674916,931

115

144688,497

4687431,430

850

156261,042

4668445,638

1585

141794,981

4666596,430

2320

130448,700

4674953,930

116

144765,042

4687416,430

851

156269,544

4668419,431

1586

141781,434

4666602,930

2321

130404,176

4674999,430

117

144829,919

4687372,930

852

156271,544

4668406,430

1587

141766,232

4666610,430

2322

130391,325

4675022,430

118

144873,278

4687307,930

853

156277,388

4668384,930

1588

141754,309

4666615,930

2323

130386,880

4675049,931

119

144884,716

4687270,430

854

156348,715

4667872,430

1589

141742,216

4666621,931

2324

130373,606

4675082,930

120

144993,044

4686721,930

855

156350,622

4667844,930

1590

141734,183

4666627,432

2325

130346,653

4675134,930

121

145237,872

4685755,430

856

156349,637

4667839,931

1591

141729,169

4666633,430

2326

130333,325

4675153,930

122

145244,012

4685706,429

857

156350,403

4667835,430

1592

141724,981

4666640,930

2327

130329,005

4675184,930

123

145240,544

4685669,430

858

156331,684

4667436,930

1593

141718,653

4666658,430

2328

130316,833

4675212,432

124

145177,091

4685333,430

859

156318,668

4667130,429

1594

141711,731

4666675,431

2329

130298,520

4675239,930

125

145179,262

4685214,430

860

156303,621

4667062,430

1595

141705,575

4666684,930

2330

130259,638

4675310,930

126

145178,918

4685212,930

861

156267,544

4667005,430

1596

141699,716

4666689,930

2331

130236,677

4675348,931

127

145179,294

4685210,930

862

156191,943

4666921,380

1597

141692,451

4666692,931

2332

130199,700

4675413,430

128

145164,950

4685136,430

863

156000,208

4666644,428

1598

141683,169

4666692,931

2333

130187,349

4675436,431

129

145070,950

4684901,930

864

155967,562

4666648,933

1599

141667,357

4666691,431

2334

130180,043

4675477,430

130

144731,903

4683944,930

865

155960,279

4666568,821

1600

141655,418

4666686,930

2335

130174,513

4675503,431

131

144553,669

4683423,430

866

155801,233

4666482,069

1601

141630,278

4666679,931

2336

130157,325

4675544,931

132

144482,106

4683213,929

867

155714,480

4666323,022

1602

141595,294

4666667,931

2337

130157,887

4675565,931

133

144475,622

4683203,430

868

155425,306

4666091,683

1603

141556,465

4666656,430

2338

130169,247

4675580,930

134

144472,841

4683191,430

869

155165,049

4665845,885

1604

141506,950

4666641,431

2339

130173,942

4675594,431

135

144267,200

4682766,930

870

154731,287

4665730,215

1605

141483,715

4666651,931

2340

130171,794

4675617,931

136

144028,965

4682246,930

871

154528,864

4665744,674

1606

141459,981

4666659,930

2341

130160,270

4675677,430

137

143801,497

4681750,930

872

154369,819

4665527,793

1607

141430,200

4666671,931

2342

130153,809

4675723,931

138

143673,091

4681197,930

873

154066,186

4665412,123

1608

141408,418

4666679,931

2343

130148,333

4675777,431

139

143663,059

4681166,430

874

153892,681

4665412,123

1609

141392,231

4666686,430

2344

130142,052

4675804,431

140

143652,606

4681144,930

875

153762,552

4665281,994

1610

141376,106

4666692,430

2345

130083,192

4675853,930

141

143269,184

4680463,430

876

153661,341

4665166,325

1611

141361,575

4666699,430

2346

130002,005

4675905,930

142

143348,358

4679677,430

877

153502,295

4665007,278

1612

141345,169

4666713,931

2347

129938,981

4675946,930

143

143406,685

4679192,430

878

153502,295

4664877,150

1613

141335,887

4666722,430

2348

129888,013

4675990,931

144

143406,997

4679187,431

879

153487,837

4664689,186

1614

141327,903

4666731,931

2349

129859,458

4676012,430

145

143407,373

4679185,930

880

153357,708

4664530,140

1615

141316,090

4666745,931

2350

129792,293

4676047,930

146

143450,778

4678685,430

881

153213,122

4664472,306

1616

141305,809

4666756,931

2351

129721,311

4676070,931

147

143689,075

4677912,431

882

153054,075

4664371,095

1617

141300,357

4666763,931

2352

129676,716

4676094,930

148

143690,606

4677902,430

883

152750,442

4664226,507

1618

141288,544

4666781,931

2353

129606,606

4676138,930

149

143695,404

4677885,430

884

152504,643

4664226,507

1619

141274,059

4666801,930

2354

129561,614

4676176,930

150

143758,434

4677495,430

885

152302,221

4664154,214

1620

141260,184

4666820,429

2355

129495,403

4676242,430

151

143760,997

4677463,430

886

152114,257

4664154,214

1621

141244,309

4666840,930

2356

129446,857

4676293,930

152

143749,668

4677396,930

887

151825,083

4663995,168

1622

141232,903

4666856,431

2357

129380,661

4676371,431

153

143587,841

4676936,930

888

151608,202

4663734,911

1623

141222,841

4666869,430

2358

129341,161

4676406,931

154

143197,075

4675814,430

889

151376,863

4663734,911

1624

141214,371

4666882,430

2359

129239,724

4676484,931

155

143195,528

4675811,930

890

151174,440

4663720,451

1625

141203,341

4666896,430

2360

129227,521

4676492,930

156

143194,872

4675808,430

891

150812,971

4663705,993

1626

141194,528

4666907,430

2361

129225,082

4676494,430

157

143133,043

4675647,929

892

150668,385

4663662,617

1627

141187,793

4666915,929

2362

129227,637

4676578,931

158

143067,388

4675476,930

893

150509,338

4663590,323

1628

141177,809

4666923,429

2363

129232,263

4676622,430

159

143052,707

4675031,500

894

150364,751

4663503,571

1629

141168,778

4666930,430

2364

129236,568

4676650,929

160

143169,805

4674992,467

895

150162,329

4663301,149

1630

141161,403

4666935,930

2365

129258,294

4676736,430

161

143171,921

4675015,752

896

150075,577

4663286,690

1631

141137,809

4666951,430

2366

129271,811

4676771,930

162

143351,844

4675339,611

897

149887,613

4663199,938

1632

141124,215

4666960,930

2367

129281,122

4676786,430

163

143747,674

4675591,503

898

149656,273

4663214,397

1633

141101,419

4666973,931

2368

129298,247

4676802,430

164

144251,456

4675699,456

899

149410,475

4663214,397

1634

141075,544

4666988,930

2369

129346,521

4676830,430

165

144251,456

4675411,581

900

149208,053

4663315,607

1635

141045,903

4667006,430

2370

129410,411

4676855,430

166

144215,472

4675015,752

901

149077,924

4663489,112

1636

141012,949

4667027,930

2371

129440,668

4676862,930

167

144215,472

4674727,877

902

148861,043

4663677,076

1637

140989,465

4667041,930

2372

129483,020

4676863,930

168

144503,347

4674763,860

903

148788,750

4663821,662

1638

140969,575

4667055,430

2373

129526,981

4676863,431

169

144683,270

4675015,752

904

148774,291

4664081,920

1639

140955,043

4667063,430

2374

129552,778

4676866,430

170

144971,146

4675123,705

905

149005,631

4664226,507

1640

140943,215

4667071,431

2375

129574,568

4676872,431

171

145151,068

4675447,566

906

149150,217

4664096,379

1641

140930,482

4667078,431

2376

129592,233

4676880,430

172

145151,068

4675468,613

907

149236,970

4663966,250

1642

140917,700

4667085,431

2377

129609,465

4676894,429

173

145110,856

4675528,430

908

149497,228

4663807,204

1643

140904,294

4667092,931

2378

129621,849

4676907,430

174

145095,638

4675604,930

909

149656,273

4663662,617

1644

140891,809

4667100,930

2379

129631,786

4676924,430

175

145110,856

4675681,430

910

149873,154

4663662,617

1645

140872,919

4667110,431

2380

129641,020

4676948,430

176

145151,068

4675741,711

911

150003,283

4663778,287

1646

140861,075

4667116,431

2381

129668,482

4676998,931

177

145151,068

4676095,285

912

150277,999

4663980,709

1647

140848,747

4667122,430

2382

129684,090

4677017,430

178

145151,068

4676419,146

913

150494,880

4664053,002

1648

140842,137

4667126,431

2383

129717,528

4677030,931

179

145259,020

4676743,006

914

150711,760

4664139,754

1649

140822,451

4667138,931

2384

129693,672

4677032,070

180

145798,789

4676743,006

915

151275,651

4664125,296

1650

140809,060

4667147,931

2385

129543,349

4677042,931

181

146086,664

4676599,069

916

151579,285

4664240,965

1651

140796,403

4667154,931

2386

129536,083

4677060,430

182

146086,664

4676239,224

917

151868,459

4664544,599

1652

140787,513

4667159,429

2387

129524,723

4677076,430

183

145906,742

4676059,301

918

152128,716

4664573,517

1653

140773,012

4667165,430

2388

129505,833

4677103,930

184

145906,742

4675735,440

919

152548,020

4664645,810

1654

140763,653

4667168,930

2389

129487,208

4677137,930

185

145931,720

4675716,706

920

152981,781

4664732,563

1655

140757,497

4667170,931

2390

129465,465

4677168,930

186

146552,559

4675737,930

921

153285,414

4665137,407

1656

140745,607

4667172,430

2391

129448,942

4677204,931

187

146561,184

4675736,430

922

153285,414

4665368,747

1657

140735,748

4667173,431

2392

129430,262

4677237,430

188

146569,450

4675737,930

923

153603,507

4665629,004

1658

140724,700

4667173,431

2393

129413,286

4677262,930

189

147140,856

4675709,430

924

153834,847

4665802,508

1659

140704,106

4667173,431

2394

129392,622

4677295,431

190

147601,122

4675794,430

925

154326,443

4665976,013

1660

140712,700

4667183,431

2395

129376,513

4677317,930

191

147606,934

4675794,930

926

154499,948

4666207,353

1661

140718,200

4667190,431

2396

129354,872

4677351,429

192

147610,544

4675795,930

927

155078,297

4666236,271

1662

140722,966

4667196,930

2397

129334,036

4677380,430

193

148013,605

4675850,430

928

155300,634

4666482,010

1663

140727,388

4667205,930

2398

129309,333

4677412,430

194

148178,700

4675938,430

929

155300,153

4666484,430

1664

140730,262

4667212,930

2399

129287,622

4677444,430

195

148320,950

4676080,930

930

155315,371

4666560,930

1665

140730,778

4667219,930

2400

129261,770

4677472,930

196

148408,044

4676397,930

931

155363,826

4666630,430

1666

140729,278

4667224,431

2401

129244,810

4677498,930

197

148488,075

4676907,430

932

155473,184

4666732,495

1667

140698,841

4667243,430

2402

129218,020

4677528,930

198

148488,574

4676909,429

933

155472,411

4666778,956

1668

140672,575

4667257,931

2403

129194,246

4677559,430

199

148488,794

4676911,930

934

155479,609

4666824,470

1669

140654,293

4667263,431

2404

129176,169

4677582,430

200

148540,840

4677201,430

935

155493,829

4667059,784

1670

140642,590

4667266,430

2405

129143,435

4677614,430

201

148552,918

4677242,930

936

155513,828

4667245,278

1671

140631,810

4667270,431

2406

129135,434

4677638,930

202

148562,387

4677262,431

937

155536,750

4667320,751

1672

140621,232

4667274,930

2407

129128,817

4677671,930

203

148770,090

4677640,930

938

155558,184

4667350,432

1673

140613,543

4667277,931

2408

129120,543

4677713,431

204

148803,997

4677685,930

939

155592,374

4667413,777

1674

140606,810

4667282,430

2409

129122,317

4677731,930

205

148868,872

4677729,430

940

155630,234

4667453,788

1675

140600,294

4667287,430

2410

129101,341

4677757,430

206

148895,716

4677738,430

941

155701,550

4667504,747

1676

140591,122

4667294,930

2411

129089,107

4677776,430

207

148937,652

4677749,197

942

155720,831

4667529,412

1677

140582,262

4667299,930

2412

129091,223

4677802,930

208

148937,652

4677836,020

943

155734,856

4667560,232

1678

140576,418

4667302,431

2413

129089,935

4677819,931

209

148937,652

4678110,169

944

155762,117

4667734,908

1679

140567,310

4667304,930

2414

129076,372

4677830,930

210

148624,337

4678619,306

945

155771,157

4668008,736

1680

140561,746

4667305,931

2415

129058,020

4677847,430

211

148624,337

4678932,620

946

155693,573

4668195,457

1681

140552,012

4667306,930

2416

129027,989

4677872,430

212

149133,472

4679128,442

947

155623,723

4668273,791

1682

140541,716

4667307,430

2417

129001,778

4677892,430

213

149838,430

4679206,770

948

155578,279

4668290,703

1683

140529,091

4667308,431

2418

128978,544

4677911,930

214

150230,073

4679206,770

949

155501,131

4668278,105

1684

140517,122

4667309,931

2419

128964,146

4677926,931

215

150504,223

4679128,442

950

155463,967

4668233,608

1685

140503,388

4667310,930

2420

128940,856

4677944,930

216

150739,209

4679285,099

951

155458,171

4668213,407

1686

140491,544

4667312,930

2421

128926,582

4677962,930

217

151248,344

4679363,427

952

155385,082

4668165,098

1687

140481,216

4667315,431

2422

128908,333

4677981,931

218

151170,016

4679010,949

953

155326,268

4668178,212

1688

140469,092

4667318,431

2423

128890,145

4678002,430

219

151151,159

4678916,664

954

155268,690

4668204,737

1689

140452,872

4667324,930

2424

128871,224

4678028,930

220

151209,180

4678893,455

955

155227,881

4668206,174

1690

140440,934

4667329,930

2425

128865,770

4678042,431

221

151091,687

4678619,306

956

155170,683

4668177,686

1691

140435,731

4667332,931

2426

128862,106

4678050,430

222

150778,373

4678266,827

957

155158,349

4668111,939

1692

140421,841

4667344,930

2427

128845,755

4678090,930

223

150778,373

4677954,494

958

155150,199

4668104,746

1693

140410,638

4667354,431

2428

128832,138

4678124,430

224

150780,171

4677953,288

959

155127,482

4668084,694

1694

140396,668

4667365,431

2429

128822,669

4678161,431

225

151091,687

4677914,349

960

155053,057

4668019,006

1695

140382,560

4667375,431

2430

128807,857

4678190,430

226

151561,659

4677914,349

961

155062,163

4667983,048

1696

140366,560

4667384,431

2431

128796,263

4678224,930

227

151561,659

4677561,870

962

155178,642

4667948,523

1697

140343,700

4667394,430

2432

128782,810

4678262,431

228

151170,016

4677170,227

963

155218,712

4667921,739

1698

140320,356

4667398,431

2433

128762,466

4678302,931

229

150817,537

4677131,063

964

155212,092

4667876,197

1699

140302,965

4667400,930

2434

128756,848

4678335,930

230

150817,537

4676856,913

965

155146,505

4667811,826

1700

140289,997

4667402,929

2435

128748,395

4678373,430

231

150660,880

4676504,435

966

155074,405

4667766,922

1701

140274,310

4667406,930

2436

128744,193

4678392,930

232

150347,565

4676230,284

967

155028,535

4667748,012

1702

140260,997

4667411,431

2437

128741,974

4678411,430

233

150308,402

4676700,255

968

154980,620

4667734,769

1703

140243,543

4667420,930

2438

128750,020

4678435,929

234

150386,730

4677366,049

969

154967,055

4667732,092

1704

140237,122

4667423,931

2439

128746,365

4678468,430

235

150386,730

4677547,445

970

154948,064

4667735,470

1705

140227,294

4667430,931

2440

128736,412

4678493,932

236

150187,669

4677518,430

971

154931,460

4667738,508

1706

140215,465

4667439,431

2441

128726,669

4678524,430

237

150165,418

4677516,930

972

154913,966

4667775,878

1707

140205,340

4667447,430

2442

128720,028

4678556,930

238

150163,370

4677516,430

973

154904,242

4667819,548

1708

140199,700

4667451,931

2443

128718,395

4678589,931

239

149846,090

4677508,930

974

154905,023

4667867,715

1709

140190,935

4667461,430

2444

128719,677

4678620,430

240

149575,715

4677499,930

975

154916,635

4667911,899

1710

140186,403

4667466,431

2445

128724,153

4678654,930

241

149079,028

4677372,430

976

154907,608

4667947,742

1711

140182,434

4667473,930

2446

128728,786

4678669,931

242

148928,762

4677098,930

977

154856,700

4667952,665

1712

140164,169

4667504,930

2447

128732,645

4678690,430

243

148882,887

4676843,430

978

154816,491

4667969,232

1713

140161,559

4667513,931

2448

128740,099

4678724,430

244

148801,449

4676324,930

979

154811,413

4667976,493

1714

140161,231

4667535,431

2449

128742,637

4678760,930

245

148798,075

4676312,930

980

154769,030

4668089,893

1715

140161,717

4667546,930

2450

128740,809

4678789,430

246

148796,747

4676302,930

981

154709,756

4668152,909

1716

140163,372

4667560,431

2451

128744,927

4678815,431

247

148692,669

4675923,930

982

154654,294

4668175,217

1717

140165,637

4667575,430

2452

128744,458

4678852,430

248

148684,575

4675900,430

983

154634,342

4668191,110

1718

140167,200

4667591,930

2453

128743,864

4678885,930

249

148641,216

4675835,430

984

154578,793

4668213,312

1719

140167,872

4667602,430

2454

128751,529

4678924,930

250

148440,497

4675634,930

985

154569,277

4668234,038

1720

140169,607

4667614,930

2455

128757,708

4678952,930

251

148393,185

4675599,430

986

154571,266

4668242,514

1721

140170,621

4667628,431

2456

128764,949

4678981,930

252

148170,153

4675480,930

987

154557,324

4668245,646

1722

140171,637

4667639,930

2457

128772,528

4679019,430

253

148152,574

4675472,430

988

154510,711

4668296,242

1723

140173,841

4667656,930

2458

128782,817

4679049,430

254

148102,920

4675458,930

989

154487,416

4668289,590

1724

140171,607

4667665,930

2459

128785,075

4679079,430

255

147669,028

4675399,930

990

154394,477

4668272,990

1725

140169,075

4667672,431

2460

128779,106

4679104,430

256

147346,121

4675340,547

991

154251,237

4668279,003

1726

140164,794

4667683,431

2461

128769,044

4679127,430

257

147346,121

4675159,689

992

154207,765

4668219,347

1727

140160,231

4667707,430

2462

128759,325

4679158,431

258

146914,306

4675051,736

993

154243,538

4668094,800

1728

140161,717

4667729,431

2463

128752,709

4679191,430

259

146626,431

4674727,877

994

154242,822

4668078,469

1729

140163,731

4667756,431

2464

128747,099

4679248,930

260

146626,431

4674260,078

995

154216,983

4668055,466

1730

140165,700

4667773,430

2465

128745,739

4679287,930

261

146806,353

4673828,263

996

154182,822

4668033,539

1731

140167,810

4667793,430

2466

128754,810

4679313,431

262

147130,214

4673540,388

997

154145,536

4668017,220

1732

140167,231

4667800,431

2467

128755,630

4679332,931

263

147274,151

4673432,435

998

154106,138

4668006,904

1733

140163,528

4667812,931

2468

128746,599

4679356,430

264

147633,996

4673252,512

999

154027,272

4668011,884

1734

140158,825

4667826,931

2469

128737,356

4679398,931

265

147777,935

4673036,606

1000

153967,779

4668009,456

1735

140153,997

4667842,430

2470

128731,450

4679424,930

266

147777,935

4672820,698

1001

153799,541

4667981,080

1736

140151,513

4667852,930

2471

128716,810

4679458,430

267

147891,735

4672684,139

1002

153742,244

4667957,506

1737

140148,747

4667862,931

2472

128703,169

4679491,431

268

147938,356

4672699,430

1003

153710,286

4667917,994

1738

140146,153

4667870,930

2473

128682,567

4679525,930

269

148000,794

4672709,430

1004

153592,634

4667928,555

1739

140143,669

4667878,431

2474

128673,488

4679542,014

270

148025,106

4672707,930

1005

153556,807

4667921,741

1740

140140,450

4667882,930

2475

128666,782

4679553,890

271

148622,231

4672634,930

1006

153525,919

4667909,118

1741

140136,934

4667886,930

2476

128661,114

4679563,931

272

148899,419

4672631,429

1007

153438,656

4667896,815

1742

140133,216

4667888,930

2477

128645,637

4679600,931

273

149014,075

4672629,930

1008

153438,742

4667901,932

1743

140129,559

4667890,430

2478

128643,044

4679634,931

274

149266,168

4672667,430

1009

153403,894

4667928,580

1744

140123,809

4667891,431

2479

128641,989

4679657,430

275

149450,465

4672694,430

1010

153155,541

4667992,994

1745

140118,294

4667891,431

2480

128613,989

4679682,429

276

149479,778

4672696,430

1011

153078,603

4668000,116

1746

140111,214

4667890,931

2481

128591,279

4679714,430

277

149488,138

4672694,930

1012

152997,998

4668018,663

1747

140103,606

4667889,930

2482

128563,888

4679754,431

278

149494,950

4672695,930

1013

152917,159

4668064,497

1748

140095,841

4667888,930

2483

128546,973

4679780,931

279

149707,200

4672679,930

1014

152832,863

4668125,978

1749

140088,434

4667886,930

2484

128536,997

4679805,931

280

150049,530

4672653,774

1015

152762,586

4668163,948

1750

140079,107

4667885,430

2485

128530,513

4679842,430

281

150116,925

4672712,745

1016

152727,072

4668170,260

1751

140071,105

4667883,430

2486

128523,357

4679886,930

282

150152,910

4672892,667

1017

152691,808

4668186,691

1752

140064,231

4667882,431

2487

128518,615

4679916,930

283

150152,910

4673072,590

1018

152609,681

4668174,256

1753

140056,341

4667880,930

2488

128516,192

4679954,931

284

150296,849

4673144,559

1019

152528,803

4668202,396

1754

140049,669

4667879,430

2489

128512,528

4679986,931

285

150656,694

4673108,573

1020

152468,207

4668214,620

1755

140042,856

4667878,431

2490

128509,684

4680014,430

286

150872,599

4673000,621

1021

152412,666

4668241,960

1756

140035,403

4667877,930

2491

128502,591

4680036,429

287

150938,564

4672962,927

1022

152301,494

4668281,281

1757

140028,169

4667878,431

2492

128498,224

4680075,931

288

151004,289

4672998,473

1023

152195,038

4668305,230

1758

140020,497

4667880,431

2493

128499,130

4680097,431

289

150935,030

4673175,470

1024

152164,746

4668316,521

1759

140013,529

4667881,931

2494

128502,138

4680120,930

290

150895,866

4673723,770

1025

152103,814

4668328,653

1760

140007,293

4667884,431

2495

128506,216

4680146,430

291

151013,359

4674350,399

1026

151892,444

4668269,940

1761

139991,668

4667892,931

2496

128513,919

4680186,930

292

151483,330

4674742,042

1027

151872,329

4668280,728

1762

139975,106

4667901,931

2497

128511,740

4680206,430

293

151444,166

4675212,014

1028

151853,570

4668332,533

1763

139960,528

4667909,930

2498

128500,786

4680231,930

294

151405,001

4675525,327

1029

151843,173

4668394,056

1764

139944,372

4667918,430

2499

128488,552

4680250,930

295

151757,480

4675995,299

1030

151842,168

4668449,325

1765

139932,184

4667925,430

2500

128469,763

4680280,930

296

151874,973

4676308,613

1031

151853,102

4668469,271

1766

139922,013

4667931,430

2501

128456,723

4680304,430

297

152109,959

4675916,970

1032

151894,087

4668473,038

1767

139914,700

4667936,430

2502

128458,653

4680326,431

298

152501,603

4675995,299

1033

151964,860

4668450,287

1768

139903,325

4667945,430

2503

128464,833

4680354,430

299

152854,080

4675799,477

1034

152009,332

4668460,897

1769

139898,340

4667949,430

2504

128471,888

4680378,930

300

153324,052

4675799,477

1035

152034,178

4668470,359

1770

139894,512

4667953,930

2505

128481,817

4680400,430

301

153676,530

4675877,806

1036

152055,990

4668485,539

1771

139889,903

4667958,931

2506

128494,833

4680423,930

302

153754,859

4676269,448

1037

152073,481

4668505,606

1772

139885,575

4667965,430

2507

128514,224

4680456,431

303

153867,020

4676331,760

1038

152084,921

4668527,420

1773

139878,856

4667977,430

2508

128527,215

4680479,431

304

153859,311

4676347,177

1039

152070,109

4668543,180

1774

139873,591

4667987,431

2509

128541,380

4680506,431

305

153800,276

4676583,312

1040

151984,520

4668581,579

1775

139869,529

4667994,930

2510

128549,372

4680529,431

306

153877,528

4676664,374

1041

151940,144

4668613,271

1776

139865,185

4668002,430

2511

128575,598

4680557,430

307

153946,854

4676753,704

1042

151896,699

4668630,221

1777

139862,950

4668008,431

2512

128595,575

4680579,930

308

153963,240

4676782,067

1043

151861,349

4668636,418

1778

139859,793

4668015,431

2513

128618,575

4680602,431

309

154090,802

4676733,490

1044

151843,394

4668637,192

1779

139855,419

4668025,430

2514

128641,591

4680625,432

310

154129,473

4676700,133

1045

151765,145

4668589,062

1780

139851,856

4668035,930

2515

128666,864

4680654,430

311

154170,226

4676603,632

1046

151693,209

4668579,809

1781

139849,028

4668045,931

2516

128692,075

4680681,931

312

154693,462

4676930,653

1047

151659,303

4668583,376

1782

139847,435

4668053,430

2517

128711,982

4680702,430

313

154777,968

4677057,412

1048

151638,439

4668592,421

1783

139846,966

4668058,930

2518

128738,067

4680726,931

314

154922,179

4677137,529

1049

151612,751

4668614,620

1784

139843,496

4668069,930

2519

128743,724

4680742,431

315

155130,486

4677169,577

1050

151614,594

4668670,418

1785

139842,310

4668078,430

2520

128751,716

4680765,430

316

155206,860

4677195,035

1051

151630,156

4668710,175

1786

139842,043

4668082,931

2521

128753,871

4680792,930

317

155195,610

4677231,355

1052

151663,812

4668765,403

1787

139841,888

4668089,430

2522

128752,629

4680810,930

318

155191,819

4677243,564

1053

151716,636

4668819,241

1788

139840,669

4668102,931

2523

128744,716

4680837,430

319

155187,893

4677325,694

1054

151807,939

4668800,930

1789

139835,919

4668108,930

2524

128741,872

4680865,431

320

155179,026

4677372,887

1055

151849,419

4668819,814

1790

139829,481

4668116,430

2525

128733,747

4680886,431

321

155186,160

4677435,660

1056

151855,219

4668839,901

1791

139822,622

4668122,930

2526

128726,607

4680907,430

322

155174,287

4677641,198

1057

151794,588

4668893,326

1792

139815,435

4668132,430

2527

128715,676

4680933,430

323

155177,802

4677723,074

1058

151782,484

4668910,177

1793

139804,792

4668142,430

2528

128703,161

4680969,430

324

155202,565

4677824,505

1059

151776,681

4668935,403

1794

139792,965

4668151,430

2529

128690,419

4681000,431

325

155295,879

4677851,327

1060

151785,082

4668966,161

1795

139785,886

4668158,430

2530

128684,802

4681033,430

326

155397,347

4677826,541

1061

151803,704

4668985,616

1796

139777,716

4668165,430

2531

128675,020

4681062,931

327

155453,674

4677941,900

1062

151861,328

4669022,517

1797

139771,762

4668170,930

2532

128664,146

4681090,430

328

155354,394

4678023,134

1063

151958,845

4669034,406

1798

139764,358

4668180,430

2533

128650,388

4681120,430

329

155263,173

4678047,419

1064

151989,810

4669043,567

1799

139759,200

4668187,931

2534

128641,434

4681145,931

330

155182,118

4678071,320

1065

151995,859

4669073,773

1800

139755,574

4668194,430

2535

128626,497

4681172,430

331

155163,882

4678123,313

1066

151986,668

4669107,626

1801

139747,309

4668206,429

2536

128608,331

4681192,930

332

155241,055

4678253,348

1067

151990,844

4669151,952

1802

139743,544

4668214,931

2537

128586,583

4681223,929

333

155193,333

4678337,290

1068

152008,384

4669186,491

1803

139739,950

4668224,430

2538

128568,481

4681246,430

334

155193,913

4678393,038

1069

152023,312

4669201,674

1804

139737,247

4668235,430

2539

128550,482

4681270,931

335

155197,812

4678391,510

1070

152029,702

4669202,900

1805

139735,762

4668246,931

2540

128533,653

4681299,930

336

155219,117

4678392,025

1071

152039,287

4669204,736

1806

139734,684

4668258,430

2541

128527,529

4681321,430

337

155242,022

4678404,930

1072

152159,166

4669227,707

1807

139732,887

4668269,931

2542

128522,473

4681343,930

338

155290,976

4678494,821

1073

152324,178

4669251,525

1808

139731,325

4668279,430

2543

128514,762

4681351,430

339

155357,135

4678640,203

1074

152437,127

4669256,981

1809

139729,591

4668286,430

2544

128513,513

4681350,931

340

155372,925

4678654,903

1075

152488,259

4669254,796

1810

139725,981

4668292,931

2545

128493,114

4681363,429

341

155447,809

4678606,592

1076

152550,080

4669262,550

1811

139723,278

4668298,431

2546

128428,997

4681403,430

342

155452,026

4678581,115

1077

152594,485

4669342,637

1812

139721,809

4668302,929

2547

128370,286

4681438,430

343

155455,604

4678575,337

1078

152675,894

4669328,942

1813

139718,747

4668308,430

2548

128314,365

4681474,430

344

155471,362

4678549,886

1079

152736,027

4669295,700

1814

139718,497

4668314,431

2549

128298,622

4681475,431

345

155516,994

4678543,310

1080

152755,621

4669159,804

1815

139717,575

4668323,431

2550

128252,412

4681469,931

346

155533,369

4678573,346

1081

152770,273

4669159,305

1816

139716,528

4668337,431

2551

128218,677

4681472,430

347

155568,019

4678694,220

1082

152846,505

4669146,536

1817

139716,669

4668340,931

2552

128203,630

4681488,931

348

155559,595

4678745,399

1083

152896,831

4669124,577

1818

139714,263

4668349,931

2553

128150,747

4681546,431

349

155557,896

4678851,021

1084

152942,439

4669112,872

1819

139712,685

4668357,930

2554

128122,638

4681559,930

350

155547,519

4678946,826

1085

152954,711

4669104,474

1820

139710,857

4668367,931

2555

128056,669

4681586,931

351

155533,267

4679022,670

1086

152967,269

4669153,094

1821

139702,934

4668382,430

2556

128026,630

4681604,430

352

155524,210

4679059,184

1087

152972,736

4669174,263

1822

139692,810

4668397,931

2557

128007,317

4681618,931

353

155545,353

4679152,777

1088

152977,653

4669193,300

1823

139684,716

4668410,431

2558

127921,567

4681656,930

354

155637,468

4679246,792

1089

152980,680

4669264,959

1824

139677,200

4668419,431

2559

127906,153

4681657,931

355

155653,233

4679250,917

1090

153054,856

4669323,322

1825

139670,262

4668426,930

2560

127863,294

4681670,431

356

155681,430

4679331,363

1091

152976,893

4669418,891

1826

139663,137

4668433,431

2561

127831,724

4681685,430

357

155721,950

4679472,435

1092

152895,553

4669449,831

1827

139651,574

4668446,430

2562

127803,497

4681697,431

358

155726,264

4679599,472

1093

152892,842

4669450,862

1828

139625,435

4668475,430

2563

127759,723

4681706,930

359

155718,409

4679616,555

1094

152855,870

4669464,924

1829

139583,841

4668523,430

2564

127733,458

4681727,431

360

155740,753

4679656,987

1095

152734,347

4669500,743

1830

139581,544

4668524,431

2565

127691,271

4681755,931

361

155823,879

4679684,202

1096

152643,519

4669535,273

1831

139535,372

4668509,430

2566

127646,263

4681792,430

362

155894,518

4679681,301

1097

152420,157

4669585,687

1832

139494,731

4668494,430

2567

127615,974

4681827,931

363

155862,037

4679459,121

1098

152273,572

4669599,145

1833

139474,340

4668510,430

2568

127586,122

4681844,430

364

155845,570

4679208,884

1099

152175,114

4669692,397

1834

139444,434

4668534,931

2569

127534,294

4681870,930

365

155854,243

4679162,816

1100

152139,689

4669703,718

1835

139417,528

4668558,430

2570

127463,810

4681909,429

366

155874,248

4679152,040

1101

152017,879

4669721,861

1836

139405,762

4668568,431

2571

127393,653

4681946,930

367

156123,628

4679138,728

1102

151962,321

4669745,198

1837

139394,653

4668580,430

2572

127340,247

4681983,431

368

156190,363

4679145,335

1103

151974,593

4669805,714

1838

139367,857

4668606,930

2573

127314,646

4682004,930

369

156206,529

4679175,309

1104

151996,376

4669845,609

1839

139356,278

4668618,930

2574

127300,708

4682009,931

370

156206,385

4679193,908

1105

152002,345

4669870,809

1840

139319,810

4668661,430

2575

127273,418

4682010,431

371

156200,619

4679216,566

1106

152038,188

4669874,719

1841

139300,137

4668689,930

2576

127247,161

4682001,930

372

156188,443

4679238,426

1107

152072,688

4669837,948

1842

139278,622

4668720,430

2577

127218,886

4681990,931

373

156165,677

4679260,469

1108

152128,474

4669825,955

1843

139262,388

4668743,430

2578

127170,082

4681989,931

374

156128,348

4679275,875

1109

152209,247

4669797,814

1844

139240,044

4668776,431

2579

127117,794

4681991,930

375

156073,628

4679318,295

1110

152245,342

4669806,834

1845

139217,309

4668810,930

2580

127071,630

4682003,431

376

156039,581

4679365,270

1111

152253,032

4669820,977

1846

139210,450

4668831,931

2581

127044,325

4682001,431

377

156045,533

4679390,473

1112

152256,191

4669826,783

1847

139204,387

4668834,931

2582

127008,763

4681997,430

378

156066,196

4679399,927

1113

152213,516

4669924,744

1848

139164,059

4668842,431

2583

126933,661

4681992,431

379

156162,160

4679371,411

1114

152174,800

4669986,994

1849

139154,167

4668843,931

2584

126882,887

4681984,430

380

156180,547

4679383,425

1115

152097,956

4670131,731

1850

139123,388

4668839,430

2585

126843,411

4681989,931

381

156188,985

4679403,608

1116

152006,922

4670160,158

1851

139108,575

4668841,430

2586

126777,840

4682006,931

382

156155,117

4679453,953

1117

151878,373

4670133,993

1852

139082,044

4668844,930

2587

126737,958

4682004,430

383

156130,260

4679484,297

1118

151843,034

4670145,311

1853

139061,028

4668843,430

2588

126669,192

4681993,430

384

156141,906

4679505,771

1119

151802,234

4670146,769

1854

139047,435

4668841,430

2589

126618,622

4681982,431

385

156169,210

4679520,689

1120

151738,720

4670082,771

1855

139030,653

4668840,930

2590

126609,193

4681984,430

386

156186,268

4679520,746

1121

151697,750

4670079,116

1856

139016,153

4668843,931

2591

126564,036

4682003,431

387

156209,262

4679510,158

1122

151632,960

4670126,961

1857

139003,716

4668849,930

2592

126527,466

4682008,930

388

156351,104

4679380,320

1123

151611,655

4670130,351

1858

138991,809

4668857,430

2593

126485,465

4682011,430

389

156381,189

4679364,044

1124

151658,579

4670242,818

1859

138982,450

4668863,431

2594

126417,372

4682015,431

390

156442,273

4679362,061

1125

151730,987

4670260,283

1860

138976,263

4668868,430

2595

126342,489

4682014,930

391

156540,880

4679262,172

1126

151814,582

4670297,794

1861

138967,153

4668879,431

2596

126293,513

4682039,930

392

156590,965

4679235,012

1127

151838,898

4670388,997

1862

138958,653

4668890,930

2597

126222,309

4682074,930

393

156626,757

4679238,942

1128

151832,053

4670438,434

1863

138944,403

4668909,430

2598

126137,911

4682090,930

394

156709,659

4679276,865

1129

151932,458

4670442,051

1864

138938,841

4668918,431

2599

126066,661

4682102,431

395

156808,678

4679339,718

1130

152093,628

4670437,215

1865

138927,559

4668932,430

2600

126016,849

4682091,430

396

156881,413

4679378,028

1131

152116,918

4670443,859

1866

138924,700

4668938,431

2601

125978,974

4682076,930

397

156900,831

4679499,427

1132

152136,204

4670458,383

1867

138923,934

4668943,430

2602

125882,786

4682039,430

398

156909,415

4679753,387

1133

152145,010

4670470,529

1868

138917,622

4668954,930

2603

125885,161

4682051,431

399

156869,328

4679775,048

1134

152153,464

4670499,058

1869

138910,481

4668968,431

2604

125924,801

4682127,431

400

156818,251

4679771,641

1135

152147,102

4670531,437

1870

138903,278

4668982,931

2605

125968,152

4682205,931

401

156790,730

4679711,532

1136

152113,443

4670593,550

1871

138894,528

4668997,430

2606

125980,395

4682263,930

402

156743,872

4679682,648

1137

152105,620

4670626,555

1872

138886,247

4669008,430

2607

125980,161

4682286,430

403

156723,785

4679693,425

1138

152126,350

4670643,456

1873

138882,482

4669012,430

2608

125976,802

4682355,930

404

156713,436

4679734,120

1139

152283,263

4670718,883

1874

138872,137

4669021,931

2609

125975,372

4682389,430

405

156711,094

4679775,981

1140

152428,148

4670753,822

1875

138857,715

4669035,931

2610

125968,763

4682419,431

406

156723,702

4679840,936

1141

152559,903

4670717,493

1876

138850,607

4669042,931

2611

125953,536

4682450,430

407

156745,931

4680196,207

1142

152571,413

4670723,941

1877

138840,184

4669049,931

2612

125938,167

4682578,931

408

156716,316

4680222,032

1143

152569,322

4670696,656

1878

138827,653

4669061,930

2613

125895,982

4682616,930

409

156677,465

4680228,271

1144

152667,699

4670600,296

1879

138814,528

4669072,430

2614

125906,396

4682663,930

410

156653,689

4680221,084

1145

152663,405

4670497,971

1880

138788,325

4669099,430

2615

125899,560

4682704,430

411

156628,826

4680200,144

1146

152567,958

4670419,955

1881

138779,215

4669110,431

2616

125889,458

4682763,931

412

156577,174

4680181,514

1147

152543,148

4670318,530

1882

138767,107

4669124,430

2617

125889,747

4682779,431

413

156535,522

4680157,498

1148

152509,001

4670237,939

1883

138753,716

4669138,430

2618

125891,279

4682821,930

414

156505,358

4680168,658

1149

152410,095

4670078,042

1884

138745,310

4669148,930

2619

125882,395

4682849,431

415

156457,180

4680251,724

1150

152458,194

4670004,309

1885

138734,169

4669158,931

2620

125848,395

4682932,430

416

156345,209

4680408,045

1151

152509,405

4670002,120

1886

138717,809

4669171,431

2621

125827,692

4682992,930

417

156346,535

4680448,725

1152

152562,301

4670040,929

1887

138697,887

4669187,431

2622

125809,622

4683044,430

418

156440,997

4680526,935

1153

152672,211

4669974,841

1888

138690,887

4669194,930

2623

125796,755

4683074,431

419

156452,240

4680557,112

1154

152761,346

4669899,311

1889

138685,919

4669203,930

2624

125766,426

4683153,930

420

156465,434

4680574,724

1155

152873,028

4669874,221

1890

138682,731

4669210,431

2625

125760,567

4683168,930

421

156570,684

4680626,470

1156

152947,198

4669932,582

1891

138679,747

4669218,931

2626

125745,606

4683182,930

422

156646,218

4680715,515

1157

153040,541

4669959,384

1892

138676,966

4669225,430

2627

125738,700

4683185,431

423

156651,305

4680753,563

1158

153064,001

4670030,150

1893

138677,091

4669234,931

2628

125715,700

4683206,931

424

156662,201

4680751,249

1159

153046,171

4670092,369

1894

138677,012

4669265,930

2629

125688,653

4683264,930

425

156736,668

4680760,862

1160

152989,072

4670197,268

1895

138676,637

4669313,930

2630

125662,270

4683308,430

426

156842,459

4680788,203

1161

153013,372

4670288,476

1896

138674,669

4669319,931

2631

125638,083

4683356,930

427

156965,584

4680809,467

1162

153106,710

4670315,280

1897

138674,747

4669325,430

2632

125617,513

4683394,430

428

156986,986

4680839,260

1163

153319,954

4670511,422

1898

138668,856

4669347,431

2633

125586,442

4683427,930

429

157073,253

4681126,391

1164

153400,930

4670487,513

1899

138665,106

4669356,930

2634

125540,474

4683470,930

430

157139,189

4681419,301

1165

153492,580

4670473,325

1900

138655,934

4669375,431

2635

125518,841

4683496,431

431

157114,398

4681440,437

1166

153555,729

4670511,747

1901

138646,169

4669391,431

2636

125501,450

4683517,429

432

157063,171

4681432,027

1167

153558,752

4670583,407

1902

138641,044

4669405,430

2637

125479,145

4683543,930

433

156943,776

4681369,945

1168

153530,995

4670656,243

1903

138639,107

4669422,430

2638

125457,598

4683567,932

434

156740,092

4681229,266

1169

153493,571

4670739,798

1904

138563,793

4669472,930

2639

125442,676

4683596,930

435

156669,531

4681252,084

1170

153453,885

4670772,253

1905

138539,325

4669468,930

2640

125423,856

4683621,930

436

156555,334

4681194,875

1171

153403,181

4670784,652

1906

138508,793

4669464,431

2641

125401,614

4683642,431

437

156455,869

4681169,901

1172

153333,304

4670828,500

1907

138488,919

4669463,930

2642

125418,810

4683676,930

438

156422,726

4681153,930

1173

153308,990

4670833,035

1908

138479,637

4669465,430

2643

125429,724

4683710,930

439

156395,615

4681124,195

1174

153312,156

4670863,719

1909

138459,122

4669470,430

2644

125432,450

4683729,930

440

156350,721

4681023,635

1175

153284,294

4670900,602

1910

138425,013

4669478,931

2645

125430,107

4683751,430

441

156318,242

4680968,781

1176

153247,126

4670928,593

1911

138396,169

4669483,931

2646

125407,060

4683769,430

442

156163,048

4680902,784

1177

153217,665

4670941,397

1912

138365,278

4669489,430

2647

125406,656

4683769,680

443

156159,462

4680898,840

1178

153177,595

4670949,157

1913

138355,559

4669491,431

2648

125383,017

4683776,121

444

156005,520

4680834,788

1179

153084,905

4670938,688

1914

138349,340

4669492,931

2649

125760,731

4683812,972

445

155827,293

4680739,755

1180

153031,619

4670940,641

1915

138341,138

4669497,931

2650

126411,453

4683654,763

446

155710,856

4680652,387

1181

152988,267

4670950,790

1916

138325,606

4669506,430

2651

126411,710

4683655,068

447

155591,909

4680503,690

1182

152965,745

4670973,163

1917

138316,543

4669510,431

2652

126454,496

4683745,696

448

155575,420

4680493,254

1183

152944,042

4670980,243

1918

138308,200

4669512,431

2653

126504,902

4683836,104

449

155558,408

4680516,018

1184

152934,824

4670983,257

1919

138299,669

4669512,431

2654

126527,109

4683916,959

450

155500,662

4680619,713

1185

152895,969

4670975,261

1920

138290,950

4669516,431

2655

126599,987

4683989,130

451

155434,176

4680764,581

1186

152854,970

4670937,201

1921

138283,043

4669519,931

2656

126656,903

4684031,139

452

155418,339

4680814,676

1187

152819,516

4670925,920

1922

138268,997

4669525,930

2657

126742,019

4684082,691

453

155387,505

4680857,713

1188

152779,850

4670931,771

1923

138250,700

4669533,931

2658

126827,004

4684129,140

454

155362,617

4680878,528

1189

152753,316

4670948,440

1924

138229,528

4669543,930

2659

126914,075

4684155,199

455

155331,490

4680895,306

1190

152730,071

4670956,154

1925

138212,747

4669551,431

2660

126985,355

4684158,671

456

155292,002

4680932,310

1191

152705,683

4670955,797

1926

138199,293

4669557,430

2661

127038,382

4684142,279

457

155191,782

4680986,656

1192

152684,401

4670947,827

1927

138185,997

4669563,931

2662

127104,229

4684130,671

458

155105,213

4681056,031

1193

152571,102

4670983,468

1928

138177,871

4669566,430

2663

127146,613

4684094,201

459

155043,243

4681118,968

1194

152459,361

4671008,680

1929

138162,293

4669568,430

2664

127185,985

4684037,347

460

155029,044

4681150,057

1195

152389,916

4671062,870

1930

138138,450

4669568,930

2665

127225,601

4683990,785

461

154951,157

4681259,644

1196

152288,430

4671087,580

1931

138133,418

4669568,430

2666

127311,496

4683965,938

462

154895,300

4681266,616

1197

152195,098

4671060,788

1932

138090,434

4669571,431

2667

127384,861

4683949,121

463

154864,226

4681252,445

1198

152082,516

4671065,563

1933

138085,106

4669575,430

2668

127466,250

4683949,881

464

154795,534

4681183,454

1199

151971,277

4671100,890

1934

138079,716

4669581,931

2669

127520,096

4683969,093

465

154752,879

4681118,863

1200

151859,622

4671126,107

1935

138060,325

4669598,430

2670

127579,790

4684021,186

466

154711,154

4681042,870

1201

151747,464

4671141,110

1936

138053,012

4669603,431

2671

127657,918

4684100,845

467

154676,212

4680963,427

1202

151696,734

4671079,042

1937

138039,465

4669607,930

2672

127692,013

4684145,884

468

154648,475

4680884,076

1203

151690,993

4671090,347

1938

138021,263

4669613,430

2673

127761,693

4684190,064

469

154644,117

4680854,343

1204

151679,353

4671095,231

1939

138008,419

4669618,430

2674

127836,519

4684236,741

470

154647,620

4680824,557

1205

151670,616

4671098,895

1940

138004,013

4669620,931

2675

127903,259

4684263,318

471

154658,747

4680796,623

1206

151630,521

4671115,710

1941

137962,450

4669656,930

2676

127969,868

4684284,706

472

154676,763

4680772,470

1207

151477,100

4671064,570

1942

137934,793

4669667,431

2677

128029,097

4684316,507

473

154795,036

4680714,891

1208

151429,029

4671000,476

1943

137899,482

4669680,930

2678

128068,395

4684366,437

474

154876,664

4680688,172

1209

151396,981

4670936,382

1944

137854,560

4669697,930

2679

128102,613

4684416,579

475

154946,104

4680644,129

1210

151296,820

4670879,146

1945

137824,903

4669710,431

2680

128164,495

4684453,370

476

154980,278

4680611,836

1211

151396,282

4670803,088

1946

137794,372

4669721,931

2681

128213,426

4684480,282

477

155014,917

4680541,779

1212

151459,622

4670676,405

1947

137770,372

4669731,431

2682

128277,560

4684504,276

478

155056,903

4680478,043

1213

151501,850

4670570,837

1948

137748,841

4669740,430

2683

128339,090

4684525,870

479

155098,889

4680427,777

1214

151396,282

4670507,497

1949

137721,794

4669750,931

2684

128387,678

4684537,495

480

155145,910

4680382,275

1215

151290,712

4670486,383

1950

137703,497

4669763,431

2685

128444,005

4684554,092

481

155201,942

4680380,417

1216

151164,029

4670486,383

1951

137677,497

4669780,931

2686

128480,346

4684586,334

482

155270,766

4680404,763

1217

151016,235

4670401,927

1952

137643,106

4669806,430

2687

128506,477

4684616,292

483

155344,169

4680409,401

1218

150974,008

4670275,245

1953

137557,715

4669828,430

2688

128540,458

4684656,229

484

155376,157

4680405,050

1219

150783,985

4670211,905

1954

137504,200

4669841,930

2689

128567,106

4684709,076

485

155428,890

4680376,413

1220

150615,075

4670275,245

1955

137496,888

4669833,931

2690

128645,234

4684788,645

486

155378,247

4680297,403

1221

150636,189

4670127,450

1956

137479,872

4669812,931

2691

128747,970

4684832,266

487

155286,082

4680055,330

1222

150636,189

4669958,540

1957

137461,810

4669791,431

2692

128812,736

4684884,154

488

155248,904

4679903,185

1223

150615,075

4669747,404

1958

137439,294

4669791,930

2693

128876,928

4684910,747

489

154996,920

4679760,019

1224

150488,393

4669705,176

1959

137404,997

4669773,931

2694

128948,445

4684924,426

490

154860,453

4679651,378

1225

150256,144

4669705,176

1960

137368,450

4669753,931

2695

129012,169

4684930,719

491

154846,276

4679664,431

1226

150045,006

4669726,290

1961

137336,731

4669739,430

2696

129050,361

4684932,447

492

154816,195

4679680,716

1227

149854,983

4669641,836

1962

137306,091

4669732,430

2697

129103,845

4684936,363

493

154698,554

4679786,911

1228

149960,551

4669494,040

1963

137268,309

4669719,430

2698

129152,793

4684963,273

494

154685,430

4679794,458

1229

149897,210

4669472,926

1964

137245,981

4669709,430

2699

129184,226

4685003,226

495

154663,494

4679797,873

1230

149833,870

4669304,016

1965

137229,887

4669698,931

2700

129228,374

4685042,948

496

154634,633

4679786,710

1231

149833,870

4669198,448

1966

137216,732

4669686,431

2701

129279,975

4685074,857

497

154620,331

4679768,598

1232

149939,438

4668987,312

1967

137207,372

4669675,430

2702

129308,695

4685107,305

498

154628,746

4679717,418

1233

149960,551

4668818,401

1968

137194,434

4669665,431

2703

129350,066

4685136,936

499

154653,200

4679686,047

1234

149897,210

4668649,493

1969

137160,841

4669641,931

2704

129435,057

4685183,384

500

154691,700

4679618,694

1235

149791,642

4668459,469

1970

137127,044

4669619,930

2705

129499,430

4685217,578

501

154688,947

4679537,335

1236

149939,438

4668269,446

1971

137104,403

4669604,931

2706

129591,861

4685256,220

502

154661,662

4679507,726

1237

150108,347

4668184,992

1972

137090,310

4669628,431

2707

129648,188

4685272,824

503

154633,279

4679497,876

1238

150213,915

4668142,764

1973

137082,637

4669639,930

2708

129694,063

4685276,846

504

154597,323

4679502,425

1239

150425,053

4668163,878

1974

137061,091

4669667,930

2709

129757,543

4685272,939

505

154491,661

4679584,545

1240

150699,531

4668100,537

1975

137048,091

4669683,431

2710

129813,175

4685259,046

506

154430,746

4679591,658

1241

150910,667

4668079,424

1976

137038,403

4669691,430

2711

129856,086

4685245,381

507

154419,831

4679571,709

1242

150995,122

4668142,764

1977

137028,809

4669701,930

2712

129906,334

4685218,897

508

154413,537

4679536,282

1243

151206,258

4668100,537

1978

137015,778

4669717,430

2713

129954,102

4685194,919

509

154426,896

4679493,097

1244

151269,600

4667994,968

1979

136990,638

4669741,931

2714

129979,220

4685181,672

510

154423,773

4679459,851

1245

151248,486

4667826,059

1980

136972,935

4669753,931

2715

130017,467

4685185,908

511

154403,769

4679421,758

1246

151079,576

4667826,059

1981

136944,341

4669768,930

2716

130051,154

4685213,147

512

154369,010

4679395,076

1247

150931,780

4667910,514

1982

136900,934

4669793,431

2717

130090,278

4685255,481

513

154330,395

4679384,284

1248

150868,439

4667889,400

1983

136858,918

4669814,931

2718

130111,439

4685290,642

514

154285,045

4679389,740

1249

150678,416

4667720,491

1984

136829,825

4669830,931

2719

130124,964

4685325,916

515

154196,364

4679446,761

1250

150467,279

4667657,150

1985

136786,794

4669856,930

2720

130140,979

4685358,692

516

154176,199

4679452,539

1251

150319,483

4667657,150

1986

136759,106

4669873,431

2721

130167,275

4685396,246

517

154123,862

4679413,587

1252

150129,461

4667657,150

1987

136738,544

4669893,930

2722

130196,004

4685428,694

518

154093,777

4679414,621

1253

150023,892

4667551,581

1988

136717,090

4669914,930

2723

130219,752

4685466,254

519

154073,602

4679430,309

1254

150002,779

4667403,785

1989

136699,779

4669930,431

2724

130271,288

4685495,664

520

154065,230

4679453,655

1255

150002,779

4667277,103

1990

136685,997

4669943,930

2725

130378,046

4685493,378

521

154069,913

4679476,470

1256

149981,665

4667087,081

1991

136669,622

4669954,430

2726

130479,078

4685463,215

522

154061,082

4679517,429

1257

149981,665

4666960,399

1992

136649,325

4669965,931

2727

130564,906

4685435,869

523

154086,740

4679688,952

1258

149981,665

4666749,262

1993

136627,012

4669979,931

2728

130660,261

4685380,419

524

154080,782

4679734,445

1259

149981,665

4666453,670

1994

136616,872

4669983,930

2729

130727,935

4685338,205

525

154069,249

4679759,172

1260

150171,688

4666242,534

1995

136611,091

4669985,930

2730

130808,864

4685318,667

526

154044,748

4679787,874

1261

150509,507

4666200,306

1996

136602,434

4669987,431

2731

130862,768

4685340,375

527

153938,631

4679816,811

1262

150636,189

4666031,397

1997

136593,528

4669988,430

2732

130927,606

4685394,861

528

153919,897

4679836,828

1263

150403,939

4665946,942

1998

136567,231

4669990,931

2733

130953,968

4685435,018

529

153861,553

4679899,165

1264

150108,347

4665946,942

1999

136541,372

4669994,431

2734

130944,566

4685468,228

530

153845,115

4679916,713

1265

149939,438

4666031,397

2000

136512,607

4669997,932

2735

130923,387

4685542,465

531

153847,153

4679978,290

1266

149749,414

4666094,738

2001

136518,794

4670012,931

2736

130895,002

4685634,608

532

153848,718

4680023,525

1267

149580,506

4666200,306

2002

136520,683

4670018,931

2737

130896,641

4685705,797

533

153870,136

4680053,310

1268

149432,710

4666326,988

2003

136523,528

4670027,430

2738

130921,283

4685781,548

534

153922,637

4680097,372

1269

149327,141

4666369,216

2004

136527,950

4670039,430

2739

130950,889

4685852,098

535

153959,682

4680103,232

1270

149284,914

4666707,034

2005

136531,450

4670048,430

2740

130987,761

4685907,229

536

153997,687

4680116,835

1271

149390,481

4666918,171

2006

136533,419

4670052,430

2741

131029,778

4685964,754

537

154032,386

4680137,284

1272

149137,118

4666875,944

2007

136533,528

4670055,430

2742

131071,614

4686014,683

538

154062,514

4680164,079

1273

149052,663

4666918,171

2008

136534,044

4670057,430

2743

131120,733

4686049,197

539

154105,683

4680233,875

1274

148925,982

4667044,853

2009

136538,669

4670070,431

2744

131179,601

4686065,802

540

154190,773

4680338,013

1275

148672,617

4667065,967

2010

136545,231

4670089,931

2745

131289,538

4686091,311

541

154206,549

4680391,121

1276

148588,162

4667108,194

2011

136553,715

4670112,430

2746

131368,811

4686109,974

542

154206,818

4680452,118

1277

148334,798

4667108,194

2012

136561,497

4670134,431

2747

131465,158

4686097,620

543

154200,668

4680480,252

1278

148123,662

4667108,194

2013

136567,184

4670150,431

2748

131543,358

4686070,487

544

154181,675

4680521,599

1279

148102,548

4667255,988

2014

136571,622

4670163,930

2749

131598,630

4686041,390

545

154176,343

4680529,321

1280

147849,184

4667213,764

2015

136574,982

4670174,930

2750

131633,758

4686020,237

546

154232,887

4680601,799

1281

147638,047

4667213,764

2016

136577,966

4670181,430

2751

131676,135

4685983,768

547

154287,466

4680681,500

1282

147701,388

4667298,217

2017

136579,716

4670185,931

2752

131782,630

4685818,469

548

154291,335

4680773,602

1283

147701,388

4667446,013

2018

136581,278

4670191,931

2753

131903,701

4685922,246

549

154221,398

4680817,567

1284

147722,502

4667636,036

2019

136582,044

4670195,431

2754

132114,299

4686042,586

550

154213,338

4680869,064

1285

147828,070

4667910,514

2020

136583,091

4670198,431

2755

132354,988

4686162,926

551

154140,091

4681032,428

1286

147912,524

4668037,196

2021

136582,512

4670201,931

2756

132746,107

4686283,275

552

154159,282

4681045,622

1287

147933,638

4668248,332

2022

136584,404

4670214,431

2757

132896,538

4686584,134

553

154253,483

4681092,867

1288

147996,980

4668375,015

2023

136587,387

4670227,431

2758

132986,789

4687035,416

554

154294,035

4681080,964

1289

148102,548

4668438,356

2024

136590,013

4670240,930

2759

133077,048

4687396,452

555

154348,611

4681160,664

1290

148250,344

4668607,265

2025

136592,701

4670254,430

2760

133107,137

4687637,134

556

154357,391

4681247,429

1291

148271,457

4668755,061

2026

136596,700

4670270,430

2761

133137,218

4687546,874

557

154359,472

4681267,999

1292

148334,798

4668818,401

2027

136600,481

4670284,930

2762

133347,818

4687576,964

558

154366,165

4681334,145

1293

148419,253

4668923,971

2028

136604,793

4670300,432

2763

133738,938

4687486,704

559

154367,564

4681345,766

1294

148461,480

4669029,539

2029

136608,747

4670314,431

2764

134190,227

4687637,134

560

154388,307

4681355,211

1295

148503,708

4669156,221

2030

136609,888

4670320,430

2765

134425,732

4687731,340

561

154391,511

4681366,521

1296

148419,253

4669240,676

2031

136610,435

4670321,930

2766

134708,386

4687835,091

562

154434,488

4681516,707

1297

148208,116

4669240,676

2032

136611,997

4670328,931

2767

134912,285

4687907,912

563

154450,279

4681531,517

1298

148039,206

4669282,903

2033

136615,685

4670340,931

2768

135183,055

4687937,993

564

154466,571

4681561,555

1299

148144,775

4669515,154

2034

136619,934

4670352,929

2769

135844,953

4687968,083

565

154442,524

4681656,588

1300

148250,344

4669599,608

2035

136626,904

4670367,931

2770

135995,375

4687877,822

566

154446,414

4681702,044

1301

148377,025

4669768,518

2036

136635,387

4670383,431

2771

136025,464

4687576,964

567

154461,859

4681731,677

1302

148355,912

4669916,313

2037

136643,169

4670398,930

2772

135844,953

4687215,934

568

154493,679

4681759,392

1303

148208,116

4669895,200

2038

136659,888

4670422,431

2773

135756,766

4686863,194

569

154504,509

4681779,344

1304

147996,980

4669937,427

2039

136666,373

4670429,931

2774

135726,365

4686751,035

570

154497,112

4681861,202

1305

147975,866

4669979,654

2040

136669,107

4670432,430

2775

135730,004

4686764,375

571

154473,961

4681922,236

1306

147891,410

4670021,882

2041

136671,466

4670436,430

2776

135747,624

4686759,370

572

154460,233

4681979,690

1307

147743,615

4670064,109

2042

136674,887

4670439,930

2777

135836,949

4686772,723

573

154471,151

4681999,749

1308

147511,365

4670085,223

2043

136676,575

4670442,431

2778

135921,876

4686816,583

574

154521,710

4681987,800

1309

147384,683

4670169,677

2044

136678,950

4670444,930

2779

135996,522

4686855,650

575

154625,272

4681882,289

1310

147258,001

4670233,019

2045

136684,137

4670452,931

2780

136070,642

4686871,821

576

154668,544

4681856,782

1311

147089,091

4670233,019

2046

136691,606

4670461,931

2781

136151,916

4686867,487

577

154688,320

4681831,430

1312

146941,295

4670127,450

2047

136700,106

4670471,930

2782

136195,014

4686861,516

578

154699,104

4681803,290

1313

146835,727

4670000,768

2048

136707,106

4670479,931

2783

136240,357

4686842,740

579

154792,010

4681682,942

1314

147004,637

4670042,995

2049

136713,652

4670489,931

2784

136293,440

4686828,854

580

154826,450

4681646,069

1315

147046,863

4669895,200

2050

136718,872

4670499,931

2785

136352,186

4686840,248

581

154868,355

4681680,305

1316

146899,068

4669810,745

2051

136721,497

4670506,431

2786

136423,824

4686859,033

582

154906,473

4681750,353

1317

146709,045

4669810,745

2052

136724,654

4670512,430

2787

136502,558

4686854,807

583

154956,092

4681860,804

1318

146582,363

4669810,745

2053

136727,466

4670515,930

2788

136568,119

4686830,493

584

154929,780

4681989,012

1319

146470,114

4669810,745

2054

136733,794

4670522,431

2789

136620,850

4686801,304

585

154926,610

4682039,043

1320

146477,726

4669734,608

2055

136738,872

4670529,431

2790

136683,274

4686751,702

586

154907,763

4682091,737

1321

146573,868

4669574,373

2056

136745,685

4670539,931

2791

136736,014

4686722,514

587

154903,980

4682132,670

1322

146461,703

4669269,925

2057

136751,497

4670548,931

2792

136799,313

4686711,012

588

154869,828

4682158,507

1323

146349,538

4669013,548

2058

136756,559

4670557,931

2793

136850,325

4686717,524

589

154845,630

4682193,205

1324

146365,561

4668645,006

2059

136761,590

4670568,431

2794

136904,532

4686751,931

590

154822,920

4682298,637

1325

146381,587

4668340,558

2060

136765,779

4670579,431

2795

136930,762

4686786,985

591

154839,709

4682343,903

1326

146381,587

4668004,055

2061

136772,482

4670595,432

2796

136959,548

4686821,931

592

154881,278

4682368,024

1327

146381,587

4667715,631

2062

136775,200

4670604,431

2797

137003,695

4686861,655

593

154883,035

4682418,927

1328

146381,587

4667475,278

2063

136779,637

4670616,931

2798

137096,020

4686895,300

594

154851,109

4682532,158

1329

146349,538

4667475,278

2064

136787,356

4670630,431

2799

137175,105

4686906,268

595

154846,338

4682568,130

1330

146141,232

4667475,278

2065

136793,498

4670640,429

2800

137335,595

4686917,991

596

154867,567

4682567,309

1331

145948,950

4667427,207

2066

136801,528

4670650,431

2801

137432,054

4686910,831

597

155166,664

4682663,951

1332

145740,644

4667395,162

2067

136808,981

4670658,931

2802

137541,173

4686900,845

598

155208,399

4682693,187

1333

145500,281

4667491,303

2068

136820,090

4670671,931

2803

137703,022

4686861,679

599

155239,613

4682708,688

1334

145436,540

4667510,913

2069

136832,138

4670684,930

2804

137837,273

4686838,462

600

155256,393

4682740,372

1335

145468,767

4667427,086

2070

136846,685

4670699,429

2805

137938,410

4686813,396

601

155256,704

4682758,504

1336

145491,468

4667357,339

2071

136858,169

4670708,931

2806

138011,418

4686781,267

602

155247,926

4682781,981

1337

145525,283

4667312,675

2072

136858,746

4670710,431

2807

138098,907

4686715,730

603

155237,349

4682794,078

1338

145567,203

4667280,464

2073

136868,232

4670721,930

2808

138161,159

4686658,428

604

155162,610

4682847,733

1339

145635,220

4667201,322

2074

136879,574

4670738,931

2809

138218,150

4686593,530

605

155184,856

4682903,085

1340

145656,848

4667103,582

2075

136888,685

4670754,430

2810

138331,054

4686469,298

606

155211,385

4682932,733

1341

145657,510

4666988,780

2076

136896,982

4670769,431

2811

138440,612

4686495,628

607

155292,334

4682914,622

1342

145664,997

4666919,607

2077

136901,668

4670782,430

2812

138518,199

4686467,128

608

155382,019

4682850,214

1343

145668,479

4666812,358

2078

136904,544

4670793,430

2813

138547,347

4686432,901

609

155438,363

4682858,471

1344

145646,231

4666695,875

2079

136905,200

4670800,930

2814

138592,943

4686364,768

610

155506,341

4682918,372

1345

145651,064

4666557,954

2080

136903,560

4670810,431

2815

138659,037

4686301,010

611

155584,614

4682960,402

1346

145618,976

4666449,518

2081

136899,169

4670823,930

2816

138702,299

4686238,178

612

155686,718

4682961,965

1347

145599,489

4666412,331

2082

136894,169

4670840,431

2817

138753,965

4686195,333

613

155682,714

4682844,820

1348

145670,008

4666258,927

2083

136891,293

4670849,431

2818

138833,896

4686161,721

614

155694,883

4682768,966

1349

145659,637

4666253,931

2084

136891,560

4670856,931

2819

138891,788

4686149,237

615

155692,743

4682686,465

1350

145648,231

4666249,931

2085

136890,481

4670857,430

2820

138953,604

4686172,420

616

155699,989

4682599,607

1351

145364,606

4666176,430

2086

136882,356

4670850,430

2821

139030,035

4686179,696

617

155723,932

4682552,901

1352

145306,262

4666218,930

2087

136879,463

4670847,445

2822

139114,945

4686209,539

618

155835,867

4682543,854

1353

145165,809

4666214,931

2088

136871,700

4670839,430

2823

139189,928

4686244,895

619

155864,685

4682491,899

1354

145107,992

4666156,020

2089

136856,012

4670831,430

2824

139274,248

4686259,551

620

155848,220

4682468,324

1355

145082,146

4666129,686

2090

136824,242

4670818,642

2825

139320,949

4686285,756

621

155825,974

4682451,713

1356

145071,591

4666118,932

2091

136822,131

4670817,541

2826

139417,256

4686282,103

622

155793,466

4682441,839

1357

144890,278

4666096,430

2092

136776,497

4670791,930

2827

139431,228

4686275,977

623

155761,075

4682444,539

1358

144858,809

4666062,430

2093

136743,044

4670777,931

2828

139485,339

4686268,652

624

155740,002

4682424,865

1359

144797,981

4666042,431

2094

136722,919

4670773,930

2829

139485,339

4686493,875

625

155733,244

4682411,948

1360

144776,794

4666038,431

2095

136686,059

4670773,930

2830

139485,339

4686854,904

626

155725,267

4682387,624

1361

144767,466

4666035,930

2096

136647,950

4670771,431

2831

139485,339

4687155,762

627

155723,147

4682349,431

1362

144753,497

4666030,931

2097

136625,169

4670765,931

2832

139665,858

4687576,964

628

155728,378

4682324,460

1363

144742,512

4666026,930

2098

136600,934

4670748,930

2833

139913,921

4687734,824

629

155754,947

4682260,368

1364

144719,996

4666015,431

2099

136571,794

4670725,430

2834

139806,035

4688490,038

630

155807,923

4682167,708

1365

144693,356

4666002,931

2100

136557,654

4670706,430

2835

140299,020

4688490,038

631

155863,935

4682165,744

1366

144663,857

4665988,430

2101

136548,122

4670698,930

2836

154620,392

4672310,903

632

156050,892

4682113,505

1367

144634,231

4665975,930

2102

136530,153

4670693,430

2837

154629,146

4672298,450

633

156080,668

4682109,821

1368

144622,121

4665973,430

2103

136505,934

4670677,430

2838

154665,664

4672370,583

634

156116,400

4682090,817

1369

144591,294

4665968,430

2104

136482,185

4670648,931

2839

154790,600

4672366,466

635

156212,644

4682072,190

1370

144576,575

4665965,430

2105

136457,934

4670627,431

2840

154876,850

4672382,948

636

156386,286

4682086,073

1371

144568,372

4665963,430

2106

136433,122

4670609,431

2841

154969,981

4672391,080

637

156432,017

4682093,857

1372

144561,746

4665959,430

2107

136399,529

4670589,430

2842

155142,146

4672415,607

638

156637,882

4682128,770

1373

144556,200

4665954,931

2108

136357,122

4670566,931

2843

155144,235

4672415,950

639

156674,567

4682158,037

1374

144551,825

4665946,930

2109

136308,482

4670550,431

2844

155151,024

4672466,605

640

156677,306

4682239,505

1375

144547,372

4665936,430

2110

136281,465

4670541,430

2845

155121,735

4672508,228

641

156664,707

4682296,675

1376

144541,325

4665920,930

2111

136261,825

4670536,931

2846

155088,390

4672615,952

642

156660,880

4682357,202

1377

144537,153

4665916,930

2112

136241,200

4670534,931

2847

155070,282

4672652,354

643

156744,341

4682563,086

1378

144530,825

4665911,930

2113

136224,934

4670531,431

2848

154981,517

4672746,874

644

156765,076

4682572,538

1379

144524,918

4665910,931

2114

136190,685

4670534,431

2849

154983,013

4672792,667

645

156825,296

4682544,992

1380

144514,482

4665910,431

2115

136162,872

4670542,930

2850

155040,267

4672826,379

646

156878,910

4682546,492

1381

144505,966

4665912,929

2116

136126,997

4670554,930

2851

155083,047

4672886,072

647

156944,021

4682559,789

1382

144461,762

4665937,930

2117

136100,919

4670561,431

2852

155145,952

4673250,262

648

156978,055

4682572,155

1383

144423,700

4665960,431

2118

136063,747

4670565,930

2853

155143,249

4673284,794

649

156984,076

4682575,419

1384

144399,247

4665962,930

2119

136036,856

4670572,930

2854

155147,270

4673321,225

650

156975,721

4682581,405

1385

144382,700

4665964,930

2120

136012,497

4670579,930

2855

155159,494

4673359,367

651

157201,935

4682769,918

1386

144366,762

4665965,931

2121

135982,747

4670596,931

2856

155181,374

4673396,704

652

157296,190

4682958,427

1387

144351,122

4665963,931

2122

135970,841

4670606,430

2857

155187,386

4673438,270

653

157333,892

4682967,854

1388

144339,951

4665960,431

2123

135943,325

4670621,931

2858

155217,058

4673465,540

654

157541,255

4683118,663

1389

144325,731

4665954,430

2124

135929,481

4670635,931

2859

155309,157

4673479,959

655

157578,956

4683212,919

1390

144313,950

4665946,431

2125

135911,887

4670653,430

2860

155311,426

4673473,836

656

157701,489

4683363,728

1391

144307,981

4665940,931

2126

135908,060

4670657,930

2861

155355,435

4673416,466

657

157852,300

4683326,027

1392

144284,888

4665914,930

2127

135866,950

4670700,431

2862

155411,619

4673411,491

658

157946,556

4683212,919

1393

144221,606

4665985,930

2128

135805,215

4670767,431

2863

155445,487

4673419,519

659

158050,237

4683429,707

1394

144212,482

4665995,430

2129

135747,810

4670834,430

2864

155485,375

4673438,833

660

158135,067

4683542,814

1395

144182,606

4665961,430

2130

135745,622

4670853,931

2865

155525,714

4673474,155

661

158172,770

4683599,367

1396

144169,669

4665945,430

2131

135720,059

4670880,430

2866

155539,407

4673495,903

662

158172,770

4683797,305

1397

144168,559

4665929,931

2132

135710,771

4670890,969

2867

155832,118

4673420,716

663

158050,237

4684032,944

1398

144168,450

4665917,430

2133

135700,802

4670902,279

2868

155841,422

4673410,778

664

158078,513

4684155,477

1399

144167,388

4665907,431

2134

135691,856

4670912,430

2869

155890,626

4673396,206

665

158210,471

4684334,563

1400

144163,965

4665893,430

2135

135661,122

4670960,430

2870

155951,566

4673383,433

666

158295,301

4684447,670

1401

144160,216

4665881,931

2136

135635,810

4670992,930

2871

156047,101

4673461,484

667

158398,983

4684541,925

1402

144155,090

4665866,930

2137

135623,668

4671014,431

2872

156052,682

4673594,468

668

158345,770

4683506,660

1403

144150,137

4665857,431

2138

135617,059

4671052,431

2873

156071,930

4673808,833

669

158395,648

4683611,399

1404

144143,294

4665844,931

2139

135613,325

4671085,430

2874

156123,054

4673953,176

670

158477,903

4683988,930

1405

144134,637

4665835,931

2140

135594,122

4671133,930

2875

156148,098

4673945,162

671

158479,432

4684008,796

1406

144122,856

4665821,931

2141

135582,122

4671165,430

2876

156189,543

4673964,180

672

158479,432

4684107,807

1407

144092,137

4665813,430

2142

135565,215

4671187,930

2877

156312,771

4674163,450

673

158479,432

4684398,254

1408

144076,153

4665809,431

2143

135557,731

4671195,430

2878

156332,708

4674189,437

674

158460,418

4684556,929

1409

144067,434

4665807,931

2144

135524,934

4671225,931

2879

156333,572

4674190,564

675

158432,950

4684790,929

1410

144060,137

4665805,430

2145

135493,731

4671263,431

2880

156369,660

4674237,601

676

158431,591

4684814,431

1411

144031,871

4665789,430

2146

135468,201

4671290,431

2881

156421,609

4674288,613

677

158446,826

4684890,930

1412

144023,606

4665784,431

2147

135423,919

4671352,931

2882

156476,958

4674331,223

678

158490,170

4684955,929

1413

144014,075

4665781,930

2148

135392,590

4671399,430

2883

156798,595

4674651,411

679

158508,341

4684971,930

1414

144002,559

4665779,431

2149

135380,497

4671421,430

2884

156970,867

4674773,044

680

158636,762

4685072,430

1415

143994,341

4665775,931

2150

135374,122

4671426,931

2885

157111,768

4674829,711

681

158683,480

4685099,430

1416

143981,591

4665769,931

2151

135366,122

4671434,930

2886

157156,168

4675044,930

682

158705,528

4685107,430

1417

143972,716

4665766,931

2152

135349,575

4671416,931

2887

157254,169

4675591,430

683

158779,562

4685128,389

1418

143933,278

4665787,931

2153

135334,575

4671401,931

2888

157255,105

4675594,930

684

158783,881

4685133,323

1419

143909,169

4665801,430

2154

135308,763

4671385,931

2889

157255,450

4675597,930

685

159120,374

4685341,629

1420

143892,700

4665811,431

2155

135283,903

4671378,430

2890

157351,227

4676045,507

686

159424,822

4685549,936

1421

143887,325

4665813,430

2156

135264,481

4671374,430

2891

157133,445

4676031,896

687

159761,317

4685485,841

1422

143874,060

4665817,931

2157

135227,512

4671371,931

2892

156957,186

4675919,731

688

159985,131

4685414,628

1423

143859,403

4665823,431

2158

135191,575

4671370,431

2893

156780,919

4675951,779

689

160393,075

4685563,930

1424

143844,169

4665828,430

2159

135172,013

4671372,930

2894

156774,643

4675958,055

690

160396,196

4685560,285

1425

143818,294

4665833,430

2160

135145,653

4671379,431

2895

156502,390

4675817,462

691

160427,225

4685524,050

1426

143804,778

4665833,430

2161

135131,325

4671379,431

2896

156380,330

4675695,402

692

160442,354

4685506,383

1427

143790,965

4665832,930

2162

135101,310

4671373,430

2897

156300,214

4675503,118

693

160578,526

4685565,959

1428

143775,544

4665830,931

2163

135083,122

4671367,930

2898

156252,142

4675406,978

694

160626,597

4685501,865

1429

143761,981

4665827,930

2164

135038,950

4671358,430

2899

156093,254

4675343,422

695

160712,710

4685482,727

1430

143748,919

4665824,430

2165

135020,778

4671352,931

2900

156080,340

4675325,430

696

160770,808

4685469,817

1431

143728,263

4665816,432

2166

135002,200

4671349,930

2901

156059,278

4675300,430

697

160866,949

4685341,629

1432

143714,028

4665807,431

2167

134976,044

4671337,931

2902

156026,809

4675274,430

698

160680,156

4685276,250

1433

143707,013

4665802,431

2168

134959,262

4671322,431

2903

155674,575

4675045,430

699

160686,795

4685270,229

1434

143693,654

4665788,431

2169

134941,699

4671295,431

2904

155642,153

4675028,430

700

160706,418

4685252,430

1435

143675,997

4665771,931

2170

134922,669

4671266,930

2905

155639,571

4675027,583

701

160369,991

4685129,458

1436

143649,934

4665778,430

2171

134913,559

4671257,430

2906

155466,989

4674894,223

702

160360,531

4685126,000

1437

143632,857

4665782,931

2172

134895,357

4671277,430

2907

155162,532

4674733,988

703

160280,824

4685096,865

1438

143618,684

4665785,931

2173

134877,465

4671290,930

2908

154938,204

4674621,816

704

159881,575

4684950,929

1439

143607,091

4665787,431

2174

134879,653

4671304,431

2909

154777,968

4674413,510

705

159875,918

4684949,930

1440

143594,309

4665788,431

2175

134883,122

4671315,431

2910

154537,615

4674237,251

706

159850,935

4684942,430

1441

143580,606

4665787,931

2176

134856,075

4671330,430

2911

154281,238

4674093,038

707

159732,180

4684919,387

1442

143569,231

4665785,931

2177

134805,231

4671358,430

2912

154024,860

4673948,827

708

159649,151

4684892,970

1443

143547,060

4665771,430

2178

134776,107

4671370,930

2913

153864,627

4673692,449

709

159472,892

4684828,876

1444

143534,170

4665769,430

2179

134745,887

4671383,930

2914

153928,720

4673420,050

710

159184,468

4684684,663

1445

143518,263

4665799,930

2180

134725,169

4671396,430

2915

153941,778

4673198,068

711

158928,091

4684428,287

1446

143510,404

4665815,430

2181

134678,731

4671414,931

2916

154005,656

4673170,566

712

158897,788

4684236,363

1447

143490,325

4665847,930

2182

134639,122

4671432,931

2917

154003,654

4673109,544

713

158898,012

4684234,930

1448

143484,200

4665855,431

2183

134600,622

4671449,430

2918

153996,365

4673064,034

714

158886,926

4684091,033

1449

143479,090

4665860,931

2184

134565,497

4671478,931

2919

154032,682

4673062,809

715

158944,115

4683819,383

1450

143473,669

4665865,931

2185

134537,794

4671501,931

2920

154047,656

4673052,165

716

158912,069

4683546,983

1451

143468,513

4665869,430

2186

134505,778

4671527,430

2921

154051,011

4673054,672

717

158815,927

4683370,724

1452

143462,700

4665872,430

2187

134469,341

4671549,931

2922

154121,791

4673009,337

718

158767,856

4683178,442

1453

143437,841

4665880,930

2188

134440,404

4671569,430

2923

154256,020

4673034,368

719

158735,810

4682857,970

1454

143419,544

4665887,431

2189

134411,168

4671593,931

2924

154370,330

4673070,620

720

158719,785

4682665,679

1455

143398,497

4665895,430

2190

134363,512

4671635,431

2925

154501,417

4673035,022

721

158863,998

4682537,490

1456

143390,200

4665899,430

2191

134329,060

4671669,430

2926

154575,400

4672963,708

722

158912,069

4682361,231

1457

143370,966

4665908,931

2192

134313,715

4671683,930

2927

154589,661

4672921,595

723

158944,115

4682168,949

1458

143356,403

4665917,931

2193

134308,996

4671723,930

2928

154598,991

4672866,810

724

158992,186

4681944,619

1459

143334,404

4665931,931

2194

134297,168

4671735,430

2929

154599,465

4672822,366

725

159072,303

4681704,266

1460

143312,435

4665946,930

2195

134226,075

4671775,430

2930

154586,939

4672693,618

726

159152,422

4681511,984

1461

143290,888

4665963,430

2196

134172,918

4671807,431

2931

154502,702

4672615,030

727

159200,493

4681319,702

1462

143275,153

4665976,431

2197

134131,621

4671836,431

2932

154445,023

4672565,979

728

159184,468

4681111,394

1463

143267,153

4665973,930

2198

134093,497

4671868,930

2933

154443,698

4672525,409

729

159152,422

4680855,010

1464

143254,747

4665967,431

2199

134061,669

4671898,431

2934

154392,211

4672420,168

730

159148,578

4680812,718

1465

143222,434

4665956,930

2200

134032,747

4671915,930

2935

154455,344

4672413,064

731

159149,481

4680797,929

1466

143211,700

4665953,930

2201

134002,388

4671937,930

2936

154518,394

4672394,165

732

159148,543

4680792,430

1467

143173,388

4665944,930

2202

133991,685

4671952,430

2937

154535,344

4672364,612

733

159149,856

4680785,930

1468

143154,919

4665941,430

2203

133961,498

4671970,931

2938

154620,392

4672310,903

734

159142,978

4680751,130

1469

143132,622

4665936,430

2204

133931,387

4671986,430

735

159136,398

4680678,751

1470

143108,919

4665930,431

2205

133918,482

4672008,931

 

Координати на точките, описващи границите на териториите, които не са включени в защитена зона BG0001011 „Осоговска планина“, в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

1

154620,392

4672310,903

27

155411,619

4673411,491

53

157255,105

4675594,930

79

153928,720

4673420,050

2

154629,146

4672298,450

28

155445,487

4673419,519

54

157255,450

4675597,930

80

153941,778

4673198,068

3

154665,664

4672370,583

29

155485,375

4673438,833

55

157351,227

4676045,507

81

154005,656

4673170,566

4

154790,600

4672366,466

30

155525,714

4673474,155

56

157133,445

4676031,896

82

154003,654

4673109,544

5

154876,850

4672382,948

31

155539,407

4673495,903

57

156957,186

4675919,731

83

153996,365

4673064,034

6

154969,981

4672391,080

32

155832,118

4673420,716

58

156780,919

4675951,779

84

154032,682

4673062,809

7

155142,146

4672415,607

33

155841,422

4673410,778

59

156774,643

4675958,055

85

154047,656

4673052,165

8

155144,235

4672415,950

34

155890,626

4673396,206

60

156502,390

4675817,462

86

154051,011

4673054,672

9

155151,024

4672466,605

35

155951,566

4673383,433

61

156380,330

4675695,402

87

154121,791

4673009,337

10

155121,735

4672508,228

36

156047,101

4673461,484

62

156300,214

4675503,118

88

154256,020

4673034,368

11

155088,390

4672615,952

37

156052,682

4673594,468

63

156252,142

4675406,978

89

154370,330

4673070,620

12

155070,282

4672652,354

38

156071,930

4673808,833

64

156093,254

4675343,422

90

154501,417

4673035,022

13

154981,517

4672746,874

39

156123,054

4673953,176

65

156080,340

4675325,430

91

154575,400

4672963,708

14

154983,013

4672792,667

40

156148,098

4673945,162

66

156059,278

4675300,430

92

154589,661

4672921,595

15

155040,267

4672826,379

41

156189,543

4673964,180

67

156026,809

4675274,430

93

154598,991

4672866,810

16

155083,047

4672886,072

42

156312,771

4674163,450

68

155674,575

4675045,430

94

154599,465

4672822,366

17

155145,952

4673250,262

43

156332,708

4674189,437

69

155642,153

4675028,430

95

154586,939

4672693,618

18

155143,249

4673284,794

44

156333,572

4674190,564

70

155639,571

4675027,583

96

154502,702

4672615,030

19

155147,270

4673321,225

45

156369,660

4674237,601

71

155466,989

4674894,223

97

154445,023

4672565,979

20

155159,494

4673359,367

46

156421,609

4674288,613

72

155162,532

4674733,988

98

154443,698

4672525,409

21

155181,374

4673396,704

47

156476,958

4674331,223

73

154938,204

4674621,816

99

154392,211

4672420,168

22

155187,386

4673438,270

48

156798,595

4674651,411

74

154777,968

4674413,510

100

154455,344

4672413,064

23

155217,058

4673465,540

49

156970,867

4674773,044

75

154537,615

4674237,251

101

154518,394

4672394,165

24

155309,157

4673479,959

50

157111,768

4674829,711

76

154281,238

4674093,038

102

154535,344

4672364,612

25

155311,426

4673473,836

51

157156,168

4675044,930

77

154024,860

4673948,827

103

154620,392

4672310,903

26

155355,435

4673416,466

52

157254,169

4675591,430

78

153864,627

4673692,449

 

3480

ЗАПОВЕД № РД-306 от 31 март 2021 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от 2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039) обявявам:

1. Защитена зона BG0001036 „Български извор“ в землищата на с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч, с. Малка Желязна, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч, с. Дерманци, с. Торос, с. Пещерна, община Луковит, област Ловеч, с. Славщица, с. Сопот, община Угърчин, област Ловеч, с обща площ 26 184,974 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0001036 „Български извор“ са:

2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи);

– 8310 Неблагоустроени пещери;

– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae);

– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus;

– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis lupus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Видра (Lutra lutra), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям нощник (Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Дългоух нощник (Myotis bechsteinii);

2.2.2. земноводни и влечуги – Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

2.2.3. риби – Балканска кротушка (Romanogobio kesslerii), Малка кротушка (Romanogobio uranoscopus), Европейска горчивка (Rhodeus amarus), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Голям щипок (Cobitis elongata), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis);

2.2.4. безгръбначни – Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina), Бисерна мида (Unio crassus), Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 91E0*, 91G0* и 91M0;

3.3. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Малка кротушка (Romanogobio uranoscopus) и Дългоух нощник (Myotis bechsteinii);

3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания и видовете по т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1 и № 2 от ЗБР, както и тези, за които са определени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0001036 „Български извор“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Плевен, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;

8.4. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.5. разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в границите на природно местообитание с код 6210 (*важни местообитания на орхидеи), освен в случаите на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои, както и в случаите на реализиране на допустими планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, одобрени по реда на екологичното законодателство;

8.6. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове), при ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;

8.7. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;

8.8. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба в тези територии, освен при каламитет, епифитотия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове;

8.9. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.10. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

8.12. палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1;

8.13. провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите – от 1 март до 30 юни;

8.14. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета;

8.15. паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост;

8.16. извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0*, с изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при бедствия и аварии, за поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2, както и в случаите на реализиране на допустими инвестиционни предложения, одобрени по реда на екологичното законодателство;

8.17. отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на реки, с изключение на такива: в урбанизирани територии; в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; при бедствия и аварии; за подобряване на състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2.

9. Горските типове природни местообитания по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

10.3. плана за управление на речните басейни в Дунавския район за басейново управление на водите;

10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове;

10.6. други планови, програмни и стратегически документи.

11. В границите на защитената зона се препоръчва:

11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;

11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. създаване на площи, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, на каменни купчини и малки водни площи след предварително съгласуване с РИОСВ – Плевен;

11.6. провеждане на противопожарни дейности с цел намаляване на риска от пожари;

11.7. насърчаване на устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/подмяната на горскодървесната растителност, ограничаване на употребата на биоциди, хормони и препарати за растителна защита;

11.8. запазване и където е уместно, възстановяване на типово специфичните хидроморфологични условия в природно местообитание с код 91E0 *;

11.9. прилагане на разновъзрастни лесовъдски системи в природно местообитание с код 91М0 за превръщане на издънковите насаждения в семенни;

11.10. поддържане на поне 10% от общата площ на горските типове природни местообитания по т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на старост;

11.11. подмяна на инвазивните чужди видове дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси и живи плетове).

12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитената зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Нарушителите на забраните и ограниченията по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.

Защитена зона BG0001036 „Български извор“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Н. Кънчев

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-306/31.03.2021 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0001036 „Български извор“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

1

280139,990

4782663,258

231

276909,903

4771315,258

461

276992,978

4768978,856

691

278468,485

4774084,853

2

280141,608

4782660,139

232

276908,635

4771310,743

462

276984,037

4768988,410

692

278461,572

4774095,962

3

280141,673

4782660,453

233

276908,456

4771310,133

463

276975,731

4768998,523

693

278457,464

4774103,455

4

280141,706

4782660,389

234

277227,451

4771178,782

464

276968,104

4769009,167

694

278393,289

4774226,462

5

280141,610

4782659,923

235

277359,063

4771091,040

465

276961,191

4769020,277

695

278391,230

4774230,511

6

280141,820

4782660,171

236

277446,807

4771200,719

466

276955,023

4769031,819

696

278385,835

4774242,431

7

280141,839

4782660,134

237

277688,099

4771200,719

467

276949,627

4769043,739

697

278381,223

4774254,679

8

280141,855

4782660,213

238

277731,969

4771288,459

468

276945,015

4769055,987

698

278377,423

4774267,209

9

280159,193

4782680,688

239

277995,195

4771288,459

469

276941,216

4769068,516

699

278374,445

4774279,953

10

280179,175

4782706,209

240

277929,388

4771134,910

470

276938,238

4769081,261

700

278372,482

4774291,639

11

280203,673

4782738,306

241

278082,937

4771134,910

471

276936,111

4769094,177

701

278358,221

4774395,030

12

280227,892

4782769,358

242

278170,680

4771156,848

472

276934,999

4769104,792

702

278358,058

4774396,257

13

280297,565

4782743,689

243

278433,906

4771354,266

473

276926,135

4769218,960

703

278356,820

4774408,614

14

280207,745

4782642,837

244

278543,581

4771354,266

474

276925,962

4769221,369

704

278349,696

4774512,003

15

280017,102

4782366,903

245

278850,681

4771200,719

475

276925,534

4769234,447

705

278349,647

4774512,671

16

279950,760

4782247,484

246

279113,907

4770981,361

476

276925,962

4769247,529

706

278349,222

4774525,752

17

279932,894

4782119,907

247

279421,004

4770652,329

477

276927,246

4769260,553

707

278349,222

4774611,314

18

279932,894

4781909,231

248

279859,714

4770454,911

478

276929,383

4769273,469

708

278349,658

4774624,393

19

279932,468

4781896,150

249

280408,104

4770389,101

479

276932,350

4769286,213

709

278350,932

4774637,415

20

279931,182

4781883,129

250

281044,232

4770323,297

480

276936,150

4769298,742

710

278351,735

4774642,908

21

279930,129

4781876,080

251

283281,656

4770016,200

481

276940,760

4769310,991

711

278365,996

4774732,036

22

279894,474

4781663,954

252

283720,367

4769950,392

482

276946,166

4769322,911

712

278367,331

4774739,460

23

279893,399

4781658,086

253

283895,850

4769906,522

483

276952,335

4769334,445

713

278370,297

4774752,205

24

279890,423

4781645,344

254

283895,850

4769555,553

484

276959,237

4769345,565

714

278374,098

4774764,734

25

279886,623

4781632,814

255

283610,691

4769467,810

485

276966,866

4769356,199

715

278378,708

4774776,983

26

279882,010

4781620,566

256

283347,462

4769314,263

486

276967,949

4769357,601

716

278384,113

4774788,903

27

279876,674

4781608,770

257

283457,140

4769160,713

487

277063,217

4769479,515

717

278387,391

4774795,264

28

279768,577

4781389,192

258

283917,786

4769029,101

488

277063,207

4769511,457

718

278437,308

4774887,963

29

279729,170

4781270,960

259

284444,239

4769116,842

489

277045,554

4769541,562

719

278440,197

4774893,134

30

279710,715

4781126,387

260

284575,852

4768897,488

490

276970,704

4769575,865

720

278447,109

4774904,251

31

279693,234

4780930,629

261

284575,852

4768656,197

491

276965,561

4769578,310

721

278454,728

4774914,889

32

279692,316

4780922,315

262

284575,852

4768414,905

492

276954,018

4769584,478

722

278463,033

4774925,000

33

279690,191

4780909,399

263

284575,852

4768239,421

493

276942,909

4769591,389

723

278471,985

4774934,552

34

279687,211

4780896,657

264

284412,771

4768098,083

494

276935,415

4769596,651

724

278481,537

4774943,504

35

279683,411

4780884,124

265

284808,453

4768089,722

495

276753,744

4769730,455

725

278490,132

4774950,629

36

279680,095

4780875,076

266

284956,877

4768087,750

496

276750,604

4769732,823

726

278572,126

4775014,805

37

279583,831

4780630,865

267

284967,298

4768087,344

497

276740,480

4769741,129

727

278573,644

4775015,984

38

279582,538

4780627,665

268

284980,321

4768086,059

498

276730,931

4769750,072

728

278584,279

4775023,604

39

279577,143

4780615,743

269

284993,237

4768083,931

499

276721,985

4769759,625

729

278588,387

4775026,281

40

279572,355

4780606,646

270

285005,980

4768080,952

500

276713,682

4769769,746

730

278695,344

4775094,015

41

279526,703

4780524,941

271

285018,510

4768077,154

501

276706,064

4769780,379

731

278702,354

4775098,251

42

279523,503

4780475,394

272

285030,759

4768072,542

502

276699,151

4769791,499

732

278713,897

4775104,417

43

279527,865

4780428,823

273

285042,680

4768067,148

503

276692,981

4769803,032

733

278721,806

4775108,111

44

279605,981

4780365,353

274

285054,222

4768060,978

504

276687,578

4769814,963

734

278810,191

4775146,997

45

279694,074

4780311,858

275

285065,331

4768054,066

505

276682,966

4769827,203

735

278895,898

4775185,667

46

279698,194

4780309,298

276

285074,254

4768047,744

506

276679,166

4769839,733

736

278883,736

4775202,955

47

279951,320

4780147,087

277

285140,171

4767998,282

507

276676,198

4769852,475

737

278801,065

4775276,768

48

279954,521

4780144,991

278

285141,892

4767996,977

508

276674,062

4769865,391

738

278792,846

4775284,533

49

279965,164

4780137,371

279

285152,004

4767988,673

509

276672,785

4769878,414

739

278783,903

4775294,083

50

279975,278

4780129,066

280

285161,556

4767979,731

510

276672,447

4769885,347

740

278775,598

4775304,207

51

279981,349

4780123,518

281

285170,501

4767970,177

511

276666,578

4770076,249

741

278767,981

4775314,843

52

280056,218

4780052,207

282

285178,804

4767960,064

512

276666,483

4770082,398

742

278761,067

4775325,960

53

280059,699

4780048,803

283

285186,432

4767949,419

513

276666,906

4770095,479

743

278754,899

4775337,492

54

280068,642

4780039,253

284

285193,346

4767938,313

514

276668,183

4770108,503

744

278749,495

4775349,424

55

280076,949

4780029,129

285

285199,020

4767927,755

515

276670,321

4770121,419

745

278744,883

4775361,662

56

280084,566

4780018,494

286

285232,045

4767861,703

516

276673,288

4770134,160

746

278741,634

4775372,182

57

280089,775

4780010,276

287

285232,529

4767860,717

517

276677,088

4770146,690

747

278698,844

4775525,488

58

280132,557

4779938,975

288

285237,933

4767848,787

518

276681,699

4770158,938

748

278698,295

4775527,499

59

280134,268

4779936,086

289

285242,545

4767836,547

519

276687,104

4770170,861

749

278695,326

4775540,240

60

280140,436

4779924,541

290

285246,344

4767824,017

520

276693,273

4770182,403

750

278693,189

4775553,156

61

280145,840

4779912,621

291

285249,313

4767811,275

521

276697,547

4770189,462

751

278693,024

4775554,462

62

280150,441

4779900,371

292

285251,450

4767798,359

522

276774,512

4770310,911

752

278675,206

4775697,066

63

280154,242

4779887,841

293

285252,726

4767785,337

523

276777,151

4770314,961

753

278674,085

4775708,781

64

280157,221

4779875,098

294

285253,160

4767772,257

524

276784,779

4770325,606

754

278673,658

4775721,862

65

280159,347

4779862,183

295

285252,726

4767759,176

525

276793,075

4770335,716

755

278674,085

4775734,944

66

280160,189

4779854,748

296

285252,388

4767754,707

526

276802,027

4770345,270

756

278675,370

4775747,965

67

280170,880

4779740,665

297

285244,662

4767666,999

527

276811,579

4770354,224

757

278677,496

4775760,881

68

280171,315

4779735,079

298

285369,157

4767679,433

528

276812,169

4770354,734

758

278680,476

4775773,625

69

280171,653

4779728,058

299

285375,953

4767679,996

529

276933,265

4770460,094

759

278681,501

4775777,330

70

280173,782

4779657,956

300

285389,036

4767680,421

530

276954,413

4770603,928

760

278731,406

4775950,238

71

280218,824

4779574,977

301

285482,728

4767680,421

531

276646,933

4770659,441

761

278734,182

4775959,057

72

280222,431

4779568,025

302

285495,808

4767679,996

532

276643,453

4770660,097

762

278738,793

4775971,306

73

280227,826

4779556,105

303

285508,831

4767678,707

533

276630,710

4770663,076

763

278744,197

4775983,228

74

280232,436

4779543,854

304

285521,747

4767676,581

534

276618,180

4770666,876

764

278750,366

4775994,770

75

280232,784

4779542,821

305

285534,489

4767673,603

535

276605,932

4770671,479

765

278757,278

4776005,890

76

280254,179

4779478,646

306

285547,019

4767669,802

536

276594,010

4770676,883

766

278764,894

4776016,524

77

280257,631

4779467,148

307

285559,268

4767665,200

537

276582,468

4770683,049

767

278769,924

4776022,810

78

280260,609

4779454,406

308

285571,189

4767659,797

538

276571,359

4770689,962

768

278859,052

4776129,763

79

280262,735

4779441,491

309

285582,732

4767653,629

539

276560,714

4770697,590

769

278862,332

4776133,603

80

280263,027

4779439,208

310

285593,841

4767646,716

540

276552,448

4770704,290

770

278871,282

4776143,164

81

280273,719

4779350,080

311

285604,485

4767639,087

541

276376,346

4770854,966

771

278956,855

4776228,726

82

280274,716

4779339,339

312

285614,599

4767630,793

542

276374,500

4770856,561

772

278966,396

4776237,669

83

280275,140

4779326,258

313

285624,149

4767621,841

543

276364,946

4770865,514

773

278976,507

4776245,965

84

280274,716

4779313,176

314

285626,885

4767618,921

544

276355,996

4770875,065

774

278983,964

4776251,416

85

280274,242

4779307,301

315

285363,078

4767530,986

545

276347,701

4770885,178

775

279183,607

4776390,461

86

280263,548

4779194,997

316

284836,482

4767569,993

546

276340,072

4770895,824

776

279186,796

4776392,629

87

280262,735

4779187,852

317

284836,169

4767579,380

547

276333,159

4770906,933

777

279196,320

4776398,610

88

280260,609

4779174,935

318

284836,606

4767592,459

548

276326,990

4770918,475

778

279274,611

4776444,775

89

280257,631

4779162,194

319

284836,944

4767596,925

549

276321,586

4770930,395

779

279308,806

4776909,476

90

280253,831

4779149,662

320

284845,076

4767689,206

550

276316,986

4770942,646

780

279309,261

4776914,698

91

280249,220

4779137,413

321

284802,615

4767689,769

551

276313,185

4770955,174

781

279335,955

4777181,630

92

280243,826

4779125,493

322

284801,048

4767689,797

552

276310,207

4770967,917

782

279316,077

4777420,100

93

280237,658

4779113,949

323

284290,407

4767700,585

553

276308,080

4770980,834

783

279315,815

4777423,628

94

280230,745

4779102,839

324

284290,242

4767700,586

554

276306,794

4770993,854

784

279315,390

4777436,710

95

280223,117

4779092,196

325

284242,191

4767701,620

555

276306,368

4771006,938

785

279315,390

4777716,580

96

280220,198

4779088,483

326

284240,760

4767701,659

556

276306,794

4771020,018

786